Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)

Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)- Doç. Dr. Shurubu KAYHAN /Turkishforum-A.Türer Yener Kışın ardından baharın gelişinin çeşitli şenlik ve eğlencelerle kutlandığı, halkın bayram yaptığı bir gün olan Nevruz’un sembolü, kıştan sonra kırlarda diğer çiçeklerden daha önce çıkan ve adını bu günden alan Nevruz çiçeğidir. Bu çiçek baharın müjdecisidir. Hemen, karların tamamen erimesini bile beklemeden, karların… Okumaya devam et Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar -Doç. Dr. Shurubu KAYHAN- Turkishforum/A.Türer Yener Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları… Okumaya devam et Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU – SHURUBU KAYHAN / TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Düğün insan hayatındaki en büyük kutlamadır. Nikahın kıyılmasıyla aile kurumuna geçiş ve kendi ailesini kurma sorumluluklarının başlangıcı doğar. Bu ailenin kurulmasından önce büyük kutlama ile devam eden toy, düğün düzenlenir. Altay düğünü dört aşamadan oluşur; dünür gitme, düğün hazırlıkları, düğün ve düğün sonrası. Her… Okumaya devam et ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TAS13:KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA, June 24 . Russian President Vladimir Putin on Saturday launcheS here Sabantui celebrations with a dance. In compliance with traditions, a distinguished guest first attending the Tatarstan national holiday events must dance. Putin rose to the occasion and was absolutely equal to the task with an embroidered skull-cap worn in Tatarstan on his head. Of interest is the fact that it was the first time that the Russian leader appeared in public in a T-shirt and light-colored trousers, not in a suit. (ITAR-TASS photo/ Mikhail Medvedev) ----- ÒÀÑ 27 Ðîññèÿ, Êàçàíü, 24 èþíÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàíöóåò íà "Ñàáàíòóå" ( íà ñíèìêå). Ïî òðàäèöèè, ïî÷åòíûé ãîñòü , âïåðâûå ïðèõîäÿùèé íà ýòîò ïðàçäíèê, äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñïëÿñàòü. È Ïðåçèäåíò Ïóòèí ïóñòèëñÿ â ïëÿñ. Ôîòî Ìèõàèëà Ìåäâåäåâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI – Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum- A.Türer Yener Sabantuy Tatar Türkler’inin her sene Mayıs ayının bir Pazar gününde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. Bu bayramın adı “sabantuy” düğün anlamından gelir. Kazan Tatarlarının baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla duydukları sevinci, yeşillik bir alanda geniş bir katılımla toplanarak gerçekleştirdikleri kutlama törenleridir. Sabantuy bayramı… Okumaya devam et TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK

TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK Eğer Türk Dünyasının ortak simgesini arayacak olursak bunların en başında beşik gelir. Ona Baykal’dan Balkanlar’a kadar hepsi “besik”, “beşik”, “pezik” derler. Türk haklarının bu geleneksel sallanan bebek yatağı daha büyük Türk hanlıklarının döneminde de vardı. Bebeğin doğal olarak rahat etmesi, sallanma özelliği ile taşına bilir olması beşiğin en önemli özelliklerindendir. Beşiğin kullanma… Okumaya devam et TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK

TEŞRİFAT, TEFERRUAT, TENZİLAT VE TEZVİRAT…HÜSEYİN MÜMTAZ

TEŞRİFAT, TEFERRUAT, TENZİLAT VE TEVZİRAT… HÜSEYİN MÜMTAZ                 Tatar ve müştemilatının “İngiliz Uluslar Topluluğu” güzellemesini duyunca; İngiliz’in adaya gelişini gözden geçirmek üzere yine kitapları karıştırdım.                 Gazioğlu’nun “Enosis Çemberinde Türkler”,  Haşmet Gürkan’ın “Toplu Eserler” (3 Cilt), Nezire Gürkan’ın “Zirvedeki Yalnızlık Kulesi”, Şaduman Halıcı’nın “Yüzellilik Gazeteciler” ve tabii Nazım Beratlı’nın “Kıbrıs Türklerinin Tarihi” (3 Cilt)…                … Okumaya devam et TEŞRİFAT, TEFERRUAT, TENZİLAT VE TEZVİRAT…HÜSEYİN MÜMTAZ

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ-Dr. Shurubu Kayhan/ Turkishforum -A.Türer Yener “Ahır çerşenme”, Azerbaycan Türklerinde yılın son salı gününü kutlama geleneğidir. Yeni yılın gelişini beklerken eski yılın son salı gününe veda etmektir. O gün insanların üzgün, mutsuz, uyuşuk ve gergin olmamaları gerekir. Çünkü yılın tüm kötü ruhları insanları bırakıp gidecektir. Kötülükleri uğurlarken sevinç ve… Okumaya devam et AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI – SHURUBU KAYHAN /TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Isıah, Saha Türkler’inin en büyük geleneksel bayramıdır. Her sene 21-22 Haziranda kutlanır. Isıah yaz bayramı; saçmak, serpmek anlamına gelmektedir. En uzun güne denk gelen bu kutlama güneşle bağlantılı olup, onun sıcağının ve ışınlarının yer yüzüne saçmasıyla bağdaştırılır.Saha Türkler’inin iklim şartlarına göre 4 mevsim yerine 2, kiş… Okumaya devam et SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI

BİR KİTAP YÜZÜNDEN KATLEDİLENLER

BİR KİTAP YÜZÜNDEN BU KADAR ÇOK İNSANIN KATLEDİLMESİNİN TEK AÇIKLAMASI.. Dîvânü Lugati’t-Türk, 11.yüzyılda,Orta Türkçe döneminde Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır. Resimde gösterilen içerisinde bulunan bir dil haritasıdır. Kaşgarlı Mahmut tüm Türk boylarını gezerek derlemeler yapmıştır. Sözcükleri örnekleyen atasözü ve şiirler kullanılmıştır.… Okumaya devam et BİR KİTAP YÜZÜNDEN KATLEDİLENLER

Türk halkının yüzde kaçı hala Tengricilikten etkileniyor?

%99‘u. Milletler asla eski geleneklerini tamamen terk etmez. Türk İslam’ı Tengricilik’in birçok öğesine sahiptir. Türkler hala 7 ve 40 gün sonra ölenin ardından “Mevlid” okuyor. Bu adet Tengricilik ritüelinden gelir. Eski Türkler bunu ölünün ruhunu rahatlatmak ve evden kovmak için yapıyorlardı. Kurşun eritme, Türkiye’de hala çok yaygın olan bir şaman ritüelidir. Evlilik töreninde gelin ve… Okumaya devam et Türk halkının yüzde kaçı hala Tengricilikten etkileniyor?

 El Yapımı Türk Cam Endüstrisi Tarihi

Cam, modern çevrenin hayati bir parçasıdır. Onu her gün bir şekilde görüyor ve kullanıyoruz. Kullanımı basit cam bardaklardan  sofistike teknik ekipmanlara kadar yaygın. Gerçekten de, cam kullanımı hayatımızın o kadar çok yönünü kapsıyor ki, onun varlığını neredeyse hiç fark etmiyoruz. Ancak cam günlük yaşamda her zaman mevcut değildi. Camın keşfedilmesinin kazaren olduğu düşünülmektedir. Yunan tarihçisi… Okumaya devam et  El Yapımı Türk Cam Endüstrisi Tarihi

TÜRKİYE!

Merhaba. Ben Burak Çelik. Benim ilgi alanlarım çok çeşitlidir. Başta senaryo yazmayı ve kurgulamayı cok seviyorum. Savaşlar olmak üzere, Uzay, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Bilgi, Gündem, Ekonomi gibi alanlara ilgim var. Ve dolayısıyla bu tarz içerikler üretiyorum. Siz yine de beni, ben olduğum için kabul edip abone olun. Çünkü her tarza videolar paylaşıyorum! Haftada bazen 1… Okumaya devam et TÜRKİYE!

TÜRKLERİN 2000 YILLIK GİZLİ ÖRGÜTÜ

DİYALOG: Hun imparatoru Teoman zamanında Çin ile bir barış antlşaması imzalamaştı. Fakat oğlu Metehan bu antlaşmadan rahatsız olmuştu. Metehan böyle bir dostluk antlaşmasına girilmesinin yanlış olduğunu savunuyordu. Onların ne kadar dost görüsede aslında gizli hesaplar içinde olduklarını ve ne pahasına olursa olsun büyük bir yenilgi ile mağlup edilip dize getirilmesini istiyordu. Aksi halde ileride Türklerin… Okumaya devam et TÜRKLERİN 2000 YILLIK GİZLİ ÖRGÜTÜ