Orta Asya Türklerinde Misafir Karşılama Adetleri

Orta Asya Türklerinde Misafir Karşılama Adetleri – Doc.Dr.Shurubu Kayhan – Turkishforum- Abdullah Türer Yener Orta Asya’da misafirin iyisi ya da kötüsü, zengini yada fakiri, genci yada yaşlısı, kadını yada erkeği, tanıdık yada tanımadık olmasının hiç bir önemi yoktur. Onlara göre misafir her zaman Tanrı’nın bir elçisidir. Orta Asya Türkleri gelen her misafire yemez yedirir, içmez… Okumaya devam et Orta Asya Türklerinde Misafir Karşılama Adetleri

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar . Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / turkishforum – Abdullah Türer Yener Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları… Okumaya devam et Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

KIRGIZ TÜRKLERİNİN HALK KAHRAMANI BİŞKEK BAATIR

KIRGIZ TÜRKLERİNİN HALK KAHRAMANI BİŞKEK BAATIR –Doç. Dr. Shurubu KAYHAN /TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER Bişkek Kenen uulu (Bişkek baatır), 18. yüzyılda yaşamış tarihi bir şahsiyettir. Bişkek, Kırgız topraklarının yabancı işgalcilerden kurtarılmasında üstün hizmet ve mücadele vermiş bir halk kahramanıdır. Bişkek Kenen Uulu (Bişkek baatır) 1702 yılında Kırgızistan’ın Celal-Abad İli’nin Ala-Buka İlçesinde dünyaya gelir. Bişkek,… Okumaya devam et KIRGIZ TÜRKLERİNİN HALK KAHRAMANI BİŞKEK BAATIR

Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)

Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)- Doç. Dr. Shurubu KAYHAN /Turkishforum-A.Türer Yener Kışın ardından baharın gelişinin çeşitli şenlik ve eğlencelerle kutlandığı, halkın bayram yaptığı bir gün olan Nevruz’un sembolü, kıştan sonra kırlarda diğer çiçeklerden daha önce çıkan ve adını bu günden alan Nevruz çiçeğidir. Bu çiçek baharın müjdecisidir. Hemen, karların tamamen erimesini bile beklemeden, karların… Okumaya devam et Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar -Doç. Dr. Shurubu KAYHAN- Turkishforum/A.Türer Yener Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları… Okumaya devam et Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

SAYILARI SADECE 837 KİŞİLER: TOFA TÜRKLERİ

SAYILARI SADECE 837 KİŞİLER: TOFA TÜRKLERİ- Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum- A.Türer Yener Dünya geliştikçe bazı azınlık halklar yer yüzünden silinmeye başlar. Bunlardan bazıları kendi halklarının gelenek ve göreneklerini koruyup, bir sonraki nesile aktarmaya çalışırlar. Bunların sayesinde o halkın köklü sırları ve faydalı izleri aktarılır. Bunlardan biri de Tofalar. Tofalar – insanlar, daha önceleri… Okumaya devam et SAYILARI SADECE 837 KİŞİLER: TOFA TÜRKLERİ

Altay atları

Altay atları -dr-shurubu-kayhan/ Turkishforum-A.Türer Yener Altay atları Altay bölgesinde yaşayan yabani atlara verilen isimdir. Bu atlar Altay bölgesinin dağlık şartlarına ve çok sert kış ortamlarına uyum sağlamış bir türdür. Hayvancılık ve atçılık bu bölgelerde çok eski göçebe dönemlerden beri bilinmektedir. Altay bölgesinin tabiatı atçılık için çok uygun olup, her mevsim otlamarı ve rahat dolaşmaları için… Okumaya devam et Altay atları

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU – SHURUBU KAYHAN / TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Düğün insan hayatındaki en büyük kutlamadır. Nikahın kıyılmasıyla aile kurumuna geçiş ve kendi ailesini kurma sorumluluklarının başlangıcı doğar. Bu ailenin kurulmasından önce büyük kutlama ile devam eden toy, düğün düzenlenir. Altay düğünü dört aşamadan oluşur; dünür gitme, düğün hazırlıkları, düğün ve düğün sonrası. Her… Okumaya devam et ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TAS13:KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA, June 24 . Russian President Vladimir Putin on Saturday launcheS here Sabantui celebrations with a dance. In compliance with traditions, a distinguished guest first attending the Tatarstan national holiday events must dance. Putin rose to the occasion and was absolutely equal to the task with an embroidered skull-cap worn in Tatarstan on his head. Of interest is the fact that it was the first time that the Russian leader appeared in public in a T-shirt and light-colored trousers, not in a suit. (ITAR-TASS photo/ Mikhail Medvedev) ----- ÒÀÑ 27 Ðîññèÿ, Êàçàíü, 24 èþíÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàíöóåò íà "Ñàáàíòóå" ( íà ñíèìêå). Ïî òðàäèöèè, ïî÷åòíûé ãîñòü , âïåðâûå ïðèõîäÿùèé íà ýòîò ïðàçäíèê, äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñïëÿñàòü. È Ïðåçèäåíò Ïóòèí ïóñòèëñÿ â ïëÿñ. Ôîòî Ìèõàèëà Ìåäâåäåâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI – Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum- A.Türer Yener Sabantuy Tatar Türkler’inin her sene Mayıs ayının bir Pazar gününde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. Bu bayramın adı “sabantuy” düğün anlamından gelir. Kazan Tatarlarının baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla duydukları sevinci, yeşillik bir alanda geniş bir katılımla toplanarak gerçekleştirdikleri kutlama törenleridir. Sabantuy bayramı… Okumaya devam et TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ

KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ -Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum – A.Türer Yener Rusya Federasyonunun Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan Kabartay Balkar Türk’leri çok uluslu özerk Cumhuriyettir. Başkentleri Nalçik, nüfusu 860.808 dir. lehçeleri Kabardeyce, Balkarca ve bazı kesimlerde dilleri Rusçadır. Yemek ile ilgili adetler her halkın özel sanatsal yeteneklerini yansıtır. Kabartay Balkar… Okumaya devam et KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ

BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN YAYGIN GELENEKLERİ

BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN YAYGIN GELENEKLERİ-Doç. Dr. Shurubu KAYHAN /Turkishforum- A.Türer Yener Başkurt halkında da diğer halklarda olduğu gibi kendilerine has gelenekleri vardır. Bu gelenekler onlara köklerinden gelmektedir. Zamanla yaşanan alışkanlıklar devam ettirilerek halk tarafından gelenek haline getirilmiştir.YASAKLARBaşkurtların günlük hayatında çok sayıda yasaklar vardır. Onlardan bir kaçına yer verelim; Kışın yer kazılmaz; uyuyordur, uyandırılmaz. Sol el… Okumaya devam et BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN YAYGIN GELENEKLERİ

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ-Dr. Shurubu Kayhan/ Turkishforum -A.Türer Yener “Ahır çerşenme”, Azerbaycan Türklerinde yılın son salı gününü kutlama geleneğidir. Yeni yılın gelişini beklerken eski yılın son salı gününe veda etmektir. O gün insanların üzgün, mutsuz, uyuşuk ve gergin olmamaları gerekir. Çünkü yılın tüm kötü ruhları insanları bırakıp gidecektir. Kötülükleri uğurlarken sevinç ve… Okumaya devam et AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI – SHURUBU KAYHAN /TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Isıah, Saha Türkler’inin en büyük geleneksel bayramıdır. Her sene 21-22 Haziranda kutlanır. Isıah yaz bayramı; saçmak, serpmek anlamına gelmektedir. En uzun güne denk gelen bu kutlama güneşle bağlantılı olup, onun sıcağının ve ışınlarının yer yüzüne saçmasıyla bağdaştırılır.Saha Türkler’inin iklim şartlarına göre 4 mevsim yerine 2, kiş… Okumaya devam et SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI