Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar -Doç. Dr. Shurubu KAYHAN- Turkishforum/A.Türer Yener Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları… Okumaya devam et Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Altay atları

Altay atları -dr-shurubu-kayhan/ Turkishforum-A.Türer Yener Altay atları Altay bölgesinde yaşayan yabani atlara verilen isimdir. Bu atlar Altay bölgesinin dağlık şartlarına ve çok sert kış ortamlarına uyum sağlamış bir türdür. Hayvancılık ve atçılık bu bölgelerde çok eski göçebe dönemlerden beri bilinmektedir. Altay bölgesinin tabiatı atçılık için çok uygun olup, her mevsim otlamarı ve rahat dolaşmaları için… Okumaya devam et Altay atları

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU – SHURUBU KAYHAN / TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Düğün insan hayatındaki en büyük kutlamadır. Nikahın kıyılmasıyla aile kurumuna geçiş ve kendi ailesini kurma sorumluluklarının başlangıcı doğar. Bu ailenin kurulmasından önce büyük kutlama ile devam eden toy, düğün düzenlenir. Altay düğünü dört aşamadan oluşur; dünür gitme, düğün hazırlıkları, düğün ve düğün sonrası. Her… Okumaya devam et ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TAS13:KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA, June 24 . Russian President Vladimir Putin on Saturday launcheS here Sabantui celebrations with a dance. In compliance with traditions, a distinguished guest first attending the Tatarstan national holiday events must dance. Putin rose to the occasion and was absolutely equal to the task with an embroidered skull-cap worn in Tatarstan on his head. Of interest is the fact that it was the first time that the Russian leader appeared in public in a T-shirt and light-colored trousers, not in a suit. (ITAR-TASS photo/ Mikhail Medvedev) ----- ÒÀÑ 27 Ðîññèÿ, Êàçàíü, 24 èþíÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàíöóåò íà "Ñàáàíòóå" ( íà ñíèìêå). Ïî òðàäèöèè, ïî÷åòíûé ãîñòü , âïåðâûå ïðèõîäÿùèé íà ýòîò ïðàçäíèê, äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñïëÿñàòü. È Ïðåçèäåíò Ïóòèí ïóñòèëñÿ â ïëÿñ. Ôîòî Ìèõàèëà Ìåäâåäåâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI – Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum- A.Türer Yener Sabantuy Tatar Türkler’inin her sene Mayıs ayının bir Pazar gününde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. Bu bayramın adı “sabantuy” düğün anlamından gelir. Kazan Tatarlarının baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla duydukları sevinci, yeşillik bir alanda geniş bir katılımla toplanarak gerçekleştirdikleri kutlama törenleridir. Sabantuy bayramı… Okumaya devam et TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK

TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK Eğer Türk Dünyasının ortak simgesini arayacak olursak bunların en başında beşik gelir. Ona Baykal’dan Balkanlar’a kadar hepsi “besik”, “beşik”, “pezik” derler. Türk haklarının bu geleneksel sallanan bebek yatağı daha büyük Türk hanlıklarının döneminde de vardı. Bebeğin doğal olarak rahat etmesi, sallanma özelliği ile taşına bilir olması beşiğin en önemli özelliklerindendir. Beşiğin kullanma… Okumaya devam et TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK

KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ

KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ -Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum – A.Türer Yener Rusya Federasyonunun Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan Kabartay Balkar Türk’leri çok uluslu özerk Cumhuriyettir. Başkentleri Nalçik, nüfusu 860.808 dir. lehçeleri Kabardeyce, Balkarca ve bazı kesimlerde dilleri Rusçadır. Yemek ile ilgili adetler her halkın özel sanatsal yeteneklerini yansıtır. Kabartay Balkar… Okumaya devam et KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ

BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN YAYGIN GELENEKLERİ

BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN YAYGIN GELENEKLERİ-Doç. Dr. Shurubu KAYHAN /Turkishforum- A.Türer Yener Başkurt halkında da diğer halklarda olduğu gibi kendilerine has gelenekleri vardır. Bu gelenekler onlara köklerinden gelmektedir. Zamanla yaşanan alışkanlıklar devam ettirilerek halk tarafından gelenek haline getirilmiştir.YASAKLARBaşkurtların günlük hayatında çok sayıda yasaklar vardır. Onlardan bir kaçına yer verelim; Kışın yer kazılmaz; uyuyordur, uyandırılmaz. Sol el… Okumaya devam et BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN YAYGIN GELENEKLERİ

Türk Kahvesi vs. Espresso

Türk kahvesinde kafein çok mu yüksektir? Espresso ile nasıl karşılaştırılır? Türk Kahvesi Nedir? gibi sıkça sorulan sorulara yanıt olması için bu yazıyı hazırladık. Türk Kahvesi Nedir? Türk kahvesi, su ile çok ince çekilmiş kahvenin karıştırılmasıyla yapılan bir kahve türüdür. Kahve telvesi son derece küçük olduğu için içecekten süzülerek atılmaz, daha çok kahve ile birlikte tüketilir.… Okumaya devam et Türk Kahvesi vs. Espresso

MACAR KURŞUN DÖKME ADETİ

MACAR KURŞUN DÖKME ADETİ Kurşun dökme adeti tamamiyle “Demir Çağı Mitolojileri” ile bağlantılı, dinsel ve büyüsel bir ritüeldir. Bilinen ilk demir göktaşı demiridir. Bu taşlar gökten geldiği için ayrı bir gizem ve kutsallık taşır. Yıldırımlar ve yıldırım taşları gök tanrının silahı olarak düşünülür. Demir bıçaklar kötü ruhları uzaklaştır. Gece kabuslardan korunmak için demir kullanılır. Türk… Okumaya devam et MACAR KURŞUN DÖKME ADETİ

Türkler neden yerde yer?

Türkler göçebe bir halktı ve yurt ismi verilen bir tür çadırda yaşırlardı. Çadırda yaşayan bir göçebe iseniz ve çok sayıda mobilyanız varsa, bunun bir anlamı yok. Çünkü yarın yeni bir yere taşınabilirsiniz ve fazla bir şey taşıyamazsınız. Dolayısı ile yörük masa ve sandalyeleri gereksiz ağırlıklardır. Bir halının üzerine oturup yemek yemek daha iyidir. Ayrıca Türkler… Okumaya devam et Türkler neden yerde yer?

Eski Türklerin Yemek Kültürüne Dair Bilgiler

Göçebe bir yaşam süren Eski Türkler özellikle etle besleniyorlardı… Adam Olacak Çocuk Sofrada Belli Olur!” Diyen Eski Türklerin Yemek Kültürüne Dair Bilgiler Göçebe bir yaşam süren Eski Türkler özellikle etle besleniyorlardı. Savaşçı kimliklerinin ve dayanıklı vücutlara sahip olmalarında da beslenme şekillerinin büyük bir payı vardı. Yaşam tarzı yeme içme kültürünü oldukça etkilemişti. At onlar için… Okumaya devam et Eski Türklerin Yemek Kültürüne Dair Bilgiler

Türk Örf ve Adetlerinin üç temel şartı

Sevgili Arkadaşlar Uğraşlarınızda başarılar dilerim. Biliyoruz ki Türk bir Örf ve Adetin adıdır. Türk Örf ve Adetine göre yaşayan bireylere Türkmen denir. Kazak Türkmenleri, Kırgız Türkmenleri, Uygur Türkmenleri, Azeri Türkmenleri, Anadolu Türkmenleri, Irak Türkmenleri, Almanya Türkmenleri, Fransa Türkmenleri, İngiltere Türkmenleri, Amerika Türkmenleri, Filstal Türkmenleri gibi, illere göre Türkmen Toplumları, Türkmen Milletleri vardır. Nedir Türk Örf… Okumaya devam et Türk Örf ve Adetlerinin üç temel şartı

DİN & DİYANET DOSYASI : Şamanizm’den Gelen ve Bugün Hala Uyguladığımız 12 Eski Türk Adeti

Şamanizm’den Gelen ve Bugün Hala Uyguladığımız 12 Eski Türk Adeti Her toplumun kendine özgü geçmişten günümüze taşıdığı adet ve gelenekleri vardır. Türkiye’de de, kökenleri yüzyıllar öncesine dayansa da, Tengrizm ve Şamanizm’den kalan ve hala uygulanan birçok adet ve gelenek bulunmaktadır. İşte bunlardan bir kaçını sizler için derledik… 1. Su dökerek uğurlamak Eski Türklerdeki Şamanizm inancından… Okumaya devam et DİN & DİYANET DOSYASI : Şamanizm’den Gelen ve Bugün Hala Uyguladığımız 12 Eski Türk Adeti

Azerbaycan Türkleri’nde “Ahır Çerşenbe” geleneği…

NECDET BULUZ Türk dünyasında geleneksel inanışlar ve uygulamalar günümüze kadar sürüyor. Topluluklarda bu gelenek ve göreneklerin uygulanışında yöresel değişiklik de görülebiliyor. Bunlardan biri de Azerbaycan Türkleri’ndeki “Ahır Çerşenbe” geleneğidir.Türk dünyası uzmanı Shurubu Kayhan, geçenlerde bu konuda bir yazıyı bizimle de paylaştı. Kayhan, Azerbaycan Türkleri’ndeki bu geleneği anlatırken “Ahır çerşenme” bir çok adet ve inançları içermektedir.… Okumaya devam et Azerbaycan Türkleri’nde “Ahır Çerşenbe” geleneği…