Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı

MİLLET EGEMENLİĞİN İLK BASAMAĞI: BÜTÇE HAKKI… 

Dr. Noyan UMRUK 

MİLLET EGEMENLİĞİN İLK BASAMAĞI: BÜTÇE HAKKI…  - butce

Ve nihayet sarayda hazırlanan bütçe mecliste… İki haftalık bütçe maratonu Başbakan ya da Maliye Bakanı değil,  bir yüksek düzeyli devlet memurunun sunuşu ile başladı TBMM’de…  

Bütçe, devletin gelecek belirli bir dönem içindeki tüm gelir-giderlerini tahmin eden ve tüm kamu harcamalarının,  bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülüp, uygulanmasına ve denetimine izin veren temel yasa…  

Tarihsel Gelişim 

Tarihte bütçe hakkını monarşilere karşı resmen belirleyen ilk düzenleme “Magna Carta = Büyük Şart olmuş, Kral John yaşadığımız günlerden 800 yıl önce, 1215 yılında ülkede Magna Carta ile toprak sahibi soyluların rızası olmadıkça vergi alınamayacağını kabullenmiştir.  

Osmanlı maliye tarihinde ise, II. Mahmut döneminde 1808 yılında Ayan, beyler ve devlet ileri gelenlerinin katılımıyla hazırlanan ve “Senedi İttifak” da Osmanlı’nın Magna Carta’sı olmuştur.   

Bugünkü anlamıyla bütçe hakkını resmen ifade eden ilk anayasa ise 1876 Anayasası idi… 

 Demokrasinin tarihsel gelişim sürecinde, demokrasiyi ve sosyal adaleti özümsemiş hukuk devletlerinde, bütçe hakkı, milletin temsilcilerinden oluşan yasama organının millet adına, halk adına, kamu gelirlerini toplanmasına izin vererek, toplatıp yine millet için, halk için bu gelirleri harcanmasına yetki veren “, aynı zamanda tarihsel olarak millet egemenliğinin temel direği diğer bir deyişle amentüsü olmuştur… 

 Millet egemenliği çerçevesinde ortaya konması gereken bütçenin işlevleri:  

Bütçe hakkı esas itibariyle tamamen “millete” aittir. Bütçe hakkının millete ait olması, bütçenin mahiyetinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten ekonomik, siyasi ve hukuki yönleriyle değerlendirildiğinde bütçe, kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkân ve izin veren bir tasarruftur… Bütçenin bu niteliği, onun milletçe temsilcileri aracılığı ile hazırlanması, kabulü, uygulanması ve denetime tabi tutulması, bütçe hakkının millete ait olması prensibinin etkin bir şekilde gerçekleşmesine imkân vermektedir.  

Bütçenin Klasik İşlevleri 

Bilindiği gibi klâsik devlet fonksiyonları, liberal doktrine ve klâsik iktisadi düşünceye uygun olarak devletin, ekonomik ve sosyal hayatın dışında tutulduğu ve “bekçi veya jandarma devlet” olarak üslenmesi gereken işlevlerdir.  

1- Mali İşlev 

Bu işlev, kamu harcamalarını karşılayacak yeterli ölçüde gelir temin edilerek bütçede mümkün olduğu ölçüde denklik, gelir-gider eşitliğinin sağlanmasıdır.  

Temsilcileri diğer bir deyişle yasama organı-TBMM’nin hükmi şahsiyetinde kurumlaşan millet egemenliği altında demokratik düzende bütçe hakkının tam anlamıyla, eksiksiz yaşama geçirilmesi için temel ilke ise  “Bütçenin tek ve genel olması”, muhtelif fonlar vb. dâhil tüm kamu gelirlerinin ve giderlerinin eksiksiz- muafiyetsiz bütçede yer almasıdır.    

 2- Siyasi İşlev 

Bu işlev kısaca, millet meclisine, izlenecek sosyoekonomik politikalar için hükümete yol gösterme, hükümete ise bütçeyi denetime açık ve şeffaf bir şekilde yönetme hak ve imkânını vermektedir. Hükümet de yürütme organı olarak kamu+ kurumları eliyle kamu faaliyetlerinin temelini teşkil eden kamusal ihtiyaçlar ve hizmetler ile bu hizmetlerin görülmesi sürecinde ortaya çıkan kamu gider ve gelirlerinin akış ve teknikleri, kamu karar alma ve yürütme birimleri, yani siyasi otorite tarafından belirlenir ve uygulamaya sokulur.  

3- Hukuki İşlev 

Bütçenin bu fonksiyonu, esas itibariyle, kamu faaliyetinin yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan kamu ihtiyaç ve hizmetleri ile kamu gider ve gelirlerinin oluşumunda, bu olayın tarafları durumunda olan devlet ile vatandaşlar arasındaki karşılıklı hak, hukuk ve sorumlulukların belirlenmesini ifade eder, 

Klasik iktisadi düşünceye bağlı olarak kendisini gösteren klasik devlet fonksiyonu, devleti ekonomik ve sosyal hayatın dışında tutan; sadece güvenlik, asayiş, adalet ve diplomasi gibi temel kamu hizmetleri ile sınırlayan devlet anlayışı bile hukuki çerçeve içinde kalmak zorundadır. Bu anlayış içinde, doğal olarak, devletin kendisine yüklenmiş bu temel görevleri en etkili bir şekilde yerine getirmesinin temel şartı, bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan kamu gider ve gelirlerinin katı hukuki kurallara bağlanmasıdır. Buna kamu maliyesinde “hukuki yaklaşım” denilmektedir.  

4- Denetim  

Bu fonksiyon, genellikle kamu yönetiminin tüm işlemlerinin denetlenmesini öngörmektedir.  

Demek ki XVIII ve XIX’ncu yy.ların klasik devlet anlayışında bile bütçe uygulamaları açısından en azından ilkesel ve işlevsel olarak durum budur… 

Bütçe uygulamalarında çağdaş gelişme ve işlevler 

19.Yüzyılda kendini gösteren, 20. yüzyılda ise giderek ağırlaşan ekonomik, sosyal, mali ve siyasi sorunlar karşısında, zaman içinde nitelik ve sorumluluklarında köklü değişikliklerin ortaya çıkması ile devletin bu sorunların çözümünde aktif rol alması ile ortaya çıkan işlevler demetidir. Ortak kabul gören bu işlevler: Kalkınma, istikrar, gelir dağılımı ve kaynak kullanımı vb alanlara uzanır.  Bu işlevler devletleri “ekonomik ve sosyal refah devleti” olma yolculuğuna çıkarmıştır. 

Böylece devletin ekonomik ve sosyal alanlarda boy göstermesi işlevlerini de artırmış, buna bağlı olarak bu döneme ilişkin kamu maliyesi de ”İşlevsel Maliye olarak nitelendirilmiştir. 

Bu çağdaş işlevler şöyle sıralanabilir: 

1- Konjonktürel İşlev 

Bütçenin bu fonksiyonu, Keynesyen tahlile göre ekonomide mevcut konjonktürel dalgalanmalara karşı bütçeyi düzenleyici bir araç kullanmayı ifade eder. Böylece,  bütçe politikası içinde bütçe, enflasyona karşı mücadelede “bütçe fazlası”; deflasyona karşı mücadelede ise “bütçe açığı’” yoluyla ekonomik dengeyi temine çalışmaktadır.  

2- Ekonomik Büyüme ve Kalkınmayı uyarıcı işlev  

Bütçenin bu fonksiyonu, geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınma hedefine ulaşmada bütçenin bir araç olarak kullanılmasını ifade eder. Kalkınmanın mahiyeti dikkate alındığında bu bütçe fonksiyonu daha iyi anlaşılır. Bu işlev, bütçenin reel üretimi, ileri teknoloji tercihli seçilmiş sektörlerde kamu yatırımlarını ya da özel yatırımları destekleyecek biçimde işlev görmesini öngörür.   

3- Gelir dağılımında adalet işlevi 

Bu fonksiyon, bütçe ile farklı gelir gruplarından vergilerin toplanıp yine farklı gelir gruplarına yönelik harcama yapılarak gelirin yeniden dağılıma(redistribution) tabi tutulmasıdır. Bu işlev özellikle,  gelişmişlik farkının giderek açıldığı, toplumsal kesimler arası gelir dağılımının uçurumlaştığı, ekonomik sosyal sorunların ağırlaşma eğilimi gösterdiği günümüz geri kalmış ülkeleri için özel bir önem taşımaktadır.  

4-Sosyoekonomik İstikrar işlevi 

Cumhuriyetin kuruluş döneminde bu işlev kesin ve ödünsüz “Denk Bütçe” ilkesi ile sağlanmıştı.  

Modern iktisat teorisinde dinamik bir süreç olarak ele alınan ve sosyal refah devleti kavramıyla bütünleştirilen yeni istikrar anlayışı, her düzeyde ve her alanda sosyoekonomik sarsıntı ve sapmalardan arınmış bir ekonomik ve sosyal yapı içinde gerçekleşen bir ekonomik işleyişi öngörmektedir. 

 Ekonomik olarak bu istikrar, statik değil fakat dinamik bir durum olarak tam istihdam ve fiyat istikrarının bir arada gerçekleşmesi şeklinde ifade edilmektedir. İşte bütçeden de bu nitelikteki bir ekonomik ve sosyal ortama ulaşılması hedeflenmektedir. 

Sonuç 

 Evet, bizden emekli bir maliyeci olarak beklenen herhalde bütçenin ve bütçe hakkının ne olup, ne olmadığını belirlemek ve yazmak… İlgili bakanlık ve kurumlarca değil, tek merkezde oluşturulan, başta Varlık Fonu birçok kamu fonlarını kapsamayan ve yine başta Sayıştay olmak üzere birçok denetim mekanizmasından masun tutulan, ideolojik olarak bazı kurumlara ölçüsüz ayrıcalıklar sağlayan giderek olur a reddedilse dahi tek merkezce geçen yıl bütçesine belirli oranda artış yapılarak yürürlüğe konulabilecek olan bir bütçenin milli egemenliği ve klasik işlevlerini yansıtan bir bütçe olup olmadığının takdiri ve de yaşadığımız günlerin böylece değerlendirilmesi artık okurlarımıza ait bir keyfiyet kuşkusuz… 

MİLLET EGEMENLİĞİN İLK BASAMAĞI: BÜTÇE HAKKI…  - meclis butce gorusmeleri alpay ozalan

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 2. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • Topraklarımızı yabancılara satmayın

  Topraklarımızı yabancılara satmayın

  BAŞKAN KELEŞ: TOPRAKLARIMIZI YABANCILARA SATMAYIN Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Türkiye’de en çok  yabancılara arsa satılan iller arasında Sakarya’nın da olduğuna […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • Deprem bölgesinde sigortalı hasar 100 milyar…

  Deprem bölgesinde sigortalı hasar 100 milyar…

  Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşattığı acının büyüklüğüne dikkat çekti. Bu tür afetler sonrası rakamlarla […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korusu Depremin Yaralarını Sarmak İçin İlk Konserini Duygu Yüklü Mesajlarla Adana’da Başlattı 6 Şubat 2023 sabahı depreminde on binlerce kardeşimiz, annemiz, babamız ve […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

              Fransız Devrimi sırasında ve hatta Rönesans döneminde, Avrupa’da bir Eski Yunan kültünden sözedilmekte idi.             Örneğin Rönesans’ın sözcük anlamı ‘yeniden doğuş’ olup, bu yeniden doğuş Eski Yunan’ın yeniden […]Posted

in

by

Tags: