TÜRK DÜNYASI BÜTÜNLEŞİYOR


Okuma Süresi: 29 Dakika

 T Ü R K      D Ü N Y A S I      B Ü T Ü N L E Ş İ Y O R .

              Prof. Dr. A N I L  Ç E Ç E N 

Tarihin her döneminde var olan ve kurdukları devletler aracılığı ile  öne çıkan  Türkler , her dönemde dünya siyaseti üzerinde etkili olmuşlar ve dünya tarihinin dönemeçleri dönülürken , en son noktada yönlendirici olarak tüm insanlık ve dünyanın geleceği doğrultusunda  önderlik etmişlerdir . Tarih öncesi dönemlerden gelerek  Milat sonrasındaki tarihsel dönemlerde eskisinden çok daha fazla ağırlık koyarak dünyanın yönlendirilmesinde etkin olan Türk  toplulukları ,kavimleri ve de boyları  tüm zamanlarda dünyanın ilerlemesi ve gelişerek daha üst düzeyde  yeni bir  dünya düzeninin kurulması için  her türlü mücadeleyi yaparak bugünlere gelmişlerdir . Uluslararası alanda gündeme gelen yenilik ve gelişmeler birbiri ardı sıra öne çıkarken , dünya tarihinin sayfalarını dolduran siyasal ve düşünsel birikimin oluşmasında ve geleceğe dönük bir biçimde yönlenmesinde, her dönemin Türk devletlerinin ve de bu devletlerin sınırları içinde yaşamlarını sürdüren Türk kavimlerinin yönlendirici etkileri  ve önderlikleri olmuştur olmuştur . Yeryüzünde yaşamakta olan diğer toplulukları ve milletleri ele alarak  Türklerin tarihsel serüvenleri ile karşılaştırıldığı zaman ,tarihin en zengin birikiminin Türklerin kendi topluluklarında olduğu görülmektedir .Günümüzde Türk dünyası bu nedenle birliğe yönelmektedir.

Tarihin derinliklerinden gelen Türk kavimleri yeryüzünün beş kıtasından dördünde siyaset sahnesine çıkmışlardır . İnsanlığın ilk dönemlerinin yaşandığı  Asya kıtasında, Hun  ve Avar devletleri ile bir egemenlik düzeni kuran Türkler, daha sonraki aşamalarda da Göktürk ,Uygur ve Hazar devletleri gibi kendi dönemlerinin uygarlık düzenini kurmuşlar  ve uzun yıllar yaşatan Türk kökenli hegemonyaları  birbiri ardı sıra gündeme getirmişlerdir . Büyük imparatorluklar aracılığı ile Avrupa, Afrika ve  Asya kıtalarının önemli bölgelerinde devletler ve imparatorluklar kurma şansını elde eden Türkler , bir anlamda da tarih öncesi dönemlerden gelen uygarlık birikimini yirmi birinci yüzyıla  taşımışlardır . Bu nedenle eski dünya düzeni geride kalırken ve yeni bir dünya düzenine doğru bir geçiş dönemi yaşanırken  Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Türk dünyası devletlerinin uluslararası konumları son derece önem kazanmıştır . Tarihin derinliklerinden gelen Türklük ve Türk dünyası bugünün dünyasında merkezi alanlarda varlıklarını sürdürmekte , Asya kıtasının kuzeyi, ortası  ve de batı bölgelerinin tamamı  , Orta Doğu bölgesinin bütünü ,  Avrupa kıtasının doğusu  ile Afrika kıtasının kuzeyi gibi bölgelerde  hem Türk devletleri hem de  bu devletlerin ötesinde toplumsal ağırlıklarıyla  Türk boyları varlıklarını koruyarak, tüm  etkinliklerini daha da artırma olanaklarını elde edebilmiştir . Türklerin tarih öncesinden gelen ağırlıklarıyla dünya haritasına dağılmaları dikkate alınırsa , Proto- Türklerden gelen bir  uygarlık çizgisinin bugünlere kadar Türk devletleri ve toplulukları aracılığı ile taşındığı görülmektedir . Bu kadar uzun bir geçmişe sahip olan Türklerin dünyanın her kıtasına dağıldığı ve  günümüzün üç büyük devleti olan Çin, Rusya ve Hindistan topraklarında daha önceki dönemlerde  devletler ile birlikte imparatorluklar da kurdukları anlaşılmaktadır . Böylesine yaygın bir yapılanmaya sahip olan Türk boyları bazan yaşadıkları toprakları kendilerine yurt edinmişler , bazan da at sırtında göçebe bir toplum olarak dünya kıtaları üzerinde sürekli olarak seferlere çıkarak yeni yeni ele geçirdikleri topraklar üzerinde eskisinden çok daha farklı devletler kurarak  ve  uygarlığını  yeni ülkelere taşıyarak , evrensel egemenlik yarışında diğer toplulukları arkada bırakabilmenin başarısını göstermişlerdir . Bugünün dünyasında yeryüzü haritasına bakılırsa her dönemin etkin gücü olan Türklerin fazlasıyla yeryüzü kıtalarına dağılmış oldukları görülmektedir . Uygarlığın en eski temsilcisi olan Türkler  günümüze uygarlığın birikimlerini taşırken , bir araya gelmeyi unuttuklarını ve de  bu yüzden Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ve ABD gibi çok geniş alanlara sahip olan bir büyük devleti , Türklerin ortak devleti olarak kuramadıkları görülmektedir . Çok eski geçmişten gelmek ,bütün dünya kıtalarına yayılmak ,sürekli olarak yer değiştirmek gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Türkler ,kıtasal büyüklüğe sahip olan büyük devletlerle rekabet edebilecek düzeye gelmişlerdir . 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra iki kutuplu dünyadan ABD merkezli tek kutuplu bir dünya arayışına sürüklenen dünya konjonktürü bu hedefi gerçekleştiremeyince ,bu duruma tamamen ters düşen bir çizgide çok kutuplu dünya oluşumu insanlığın önüne gelmiştir . Batı dünyasının ABD ve AB gibi büyük devlet yapılanmaları sürdürülmeye çalışılırken , dünyanın ortasında Türkiye ile birlikte Türk dünyasının kopukluğu bir mesele olarak gündeme gelmiştir . Orta Doğu bölgesinde yeni bir düzen arayışı içinde olan batılı emperyalistler eskisi gibi bu bölgede etkin olamadıklarını görünce ,merkezi alana Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi doğu bölgesinin büyük devletlerinin  girmeye çalıştıkları öne çıkmıştır . İşte bu aşamada doğunun büyük devletlerinin dünyanın merkezi alanında yeni emperyal güçler olarak görünmesiyle birlikte ,eski dönemin Türkiye Cumhuriyeti ile Türk dünyasını  birbirinden kopuk bir konuma getiren jeopolitik  dengelerin  de değiştiği ortaya çıkmaya başlamıştır . Batı emperyalizmi bütün dünyaya egemen olurken , Türkleri devre dışı bırakabilmek üzere Türkiye ile Türk dünyasının birbirinden kilometrelerce uzak bir konumda kalmalarını , merkezi coğrafyada Türklerin etkinliğinin kırılabilmesi için  batı dünyasının   temsilcisi olan İngiltere ve Fransa gibi  büyük emperyalist güçler  devreye girerek sağlamışlardır . Osmanlı topraklarında oluşturulan batı hegemonyası , daha sonraki aşamada Orta Doğu’nun yeni haritasında Sovyetler Birliği ile müstakbel İsrail devletinin  arasına yeni bir tampon devlet olarak Türkiye Cumhuriyetinin konulmasını  öne çıkarınca, Orta ve Kuzey Asya bölgelerinde varlığını sürdüren Türk devletlerinin  ,Orta Doğu bölgesinde merkezi bir devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyetinden fazlasıyla uzak düştükleri görülmüştür . Bu yüzden on sekizinci yüzyılda başlayan Türk milliyetçiliğinin ana hedefi olan Türk birliğinin sağlanması konusu , yirminci yüzyılın başlarında siyasal gündemden  düşerek , cihan savaşları sonrasında kurulan yeni dünya düzeninde Türklerin parçalanmış bir durumda yeniden yapılandırılmasına gidilmiştir . Türklerin büyük çoğunluğu Sovyetler Birliği içinde bırakılırken ,bir kısım Türk  Doğu Türkistan üzerinden  Çin sınırları içinde terk edilmiş ve  Osmanlı uzantısı bazı  Türk boylarının ise ,Avrupa kıtasında farklı devletlerin ülkelerinde yaşamalarına ise zemin hazırlanmıştır . 

Çinliler, Ruslar ve Hintlilerin büyük ülke sınırları içinde yaşamalarına izin veren o dönemin emperyalist  güçleri ,yüz yıldır Türk boylarının  kurulacak büyük bir Türk devletinin çatısı altında ortak bir yaşam düzenine kavuşmalarını önlemişlerdir . Batılı emperyalistler Türklerin parçalanması ve birlik olmaması için yürüttükleri bu bölücü  girişimlerin benzerini Araplar için de gündeme getirerek , halen var olan elliden fazla Arap devleti içinde Arap topluluklarının parçalanmış bir biçimde yaşamalarını her türlü baskı ve komplo oyunlarını oynayarak sürdürmeye devam etmişlerdir . Ne var ki ,batılı emperyalistlerin bu oyunlarını yeni dönemde sürdürebilmeleri giderek zorlaşmış , Çin, Rusya ve Hindistan uluslararası alana girerek  ve yeni emperyal güçler olarak hareket etmeye başladıklarında batı blokunun uygulamaları etkisini yitirmiş ve bu doğrultuda , Türk toplulukları ile Arap kavimlerinin kendi ortak büyük devletlerinin çatısı altında Rusya ve Çin gibi  büyük devlet yapılanmalarına benzer bir yeni siyasal düzen kurabilmeleri konusu ,yeni dönemde dünyanın esas  gündemine girmiştir . Milyonlarca  nüfusa sahip olan Çinli, Hintli ve Rus asıllı topluluklar kendi büyük devletleri çatısı altında yaşarken ,benzeri bir yeni düzeninin Türkler ve Araplar için düşünülmemesi  ,dünya barışı açısından çok önemli bir eksikliği yeniden gündeme getiriyordu . Araplar ikinci dünya savaşı sonrasında  Cemal Abdülnasır’ın  öncülüğünde Birleşik Arap Cumhuriyetini kurarak, merkezi alanda büyük bir Arap devletini emperyalistlere karşı kurmaya çalışmışlar ama Atlantikçiler  ve  Siyonistlerin etki ve baskılarıyla bu yeni oluşum önlenmiştir . Yirminci yüzyılda Türkler ile birlikte Araplar’ında  Çin ve Rusya gibi büyük devletler olarak varlıklarını sürdürmelerine izin verilmezken, geçmişten gelen devletler arası rekabet gene de devam etmiş ve bunun sonucu olarak da ,soğuk savaş dönemi sonrasında yeni bir siyasal ortam konjonktürel olarak gündeme gelmiştir . Geçmişteki olaylardan ders almasını bilen Türkler ve Türk dünyası birlikte daha dikkatli bir yaşam düzenine yönelerek , dünya barışının daha güçlü  bir temele oturtulabilmesi için ciddi mücadeleler verilmiştir .Artan ilişkiler zamanla ekonomik ve kültürel ilişkilere doğru ilerleyince ,Türklerin birleşme yolları açılmıştır . 

Sovyetler Birliği’nin kurulması nedeniyle yüz yıl önce gündeme getirilemeyen  Türk dünyasının bir araya gelerek ortak bir devlet çatısı altında bütünleşmeye yönelmesi konusu ,yirminci yüzyılın başlarında çözüme kavuşturulamayarak , bir sonraki yüzyıla ertelenmiş ve aradan yüz yılı aşkın bir süre geçtikten sonra ancak yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği dolarken , uluslararası alanda genel bir sorun olarak ele alınabilmiştir . Sovyetlerin dağılması aşamasında on beş devlet bağımsız olurken ,orta Asya ve Kafkasya’da bulunan Türk kökenli devletler daha sonraki aşamada  diğer rakip siyasal  oluşumlara ve dış  dünyaya karşı bir Türk dayanışmasının örneği olarak önce Türk Keneşi adı altında  resmen  her türlü uluslararası çalışmalarını sürdürmüşlerdir .Zaman içinde  uluslararası diplomasinin temel kavramı olan Konsey başlığı altında Türkiye’nin öncülüğünde bağımsız Türk devletlerinin birlikteliği geleceğe yönelik bir biçimde  örgütlenerek yeni bir dünya düzenine giden yolda , Türklerin kültürel birlikteliği ve bu çizgide dayanışma içinde olabilmeleri için çaba gösterilmiştir . Soğuk savaşın bitişi  ile gündeme gelen Türklerin birliği meselesi , aradan çeyrek yüzyıllık bir zaman dilimi geçince bu kez birliktelikten daha da ileri giderek bir bütünleşme çizgisi doğrultusunda ,bu kez Türk Devletleri Teşkilatı adı altında  tıpkı diğer uluslararası organizasyonların kurulması gibi ,yeni bir yapılanma modeli çerçevesinde gündeme getirilmiştir . Böylece soğuk savaş sonrası dönemde gündeme getirilen Türklerin birlikteliği sorunu , yirmi beş sene sonra  tam anlamıyla bir bütünleşmenin konusu olarak ele alınarak  aynı zamanda  geleceğe dönük kalıcı bir örgütlenmenin konusu yapılmıştır . Yeni dönemde artık Türk Keneş’i ya da Türk Konseyi’i gibi temsili katılım aracılığı ile oluşturulan gevşek bir yapılanma değil ama tıpkı diğer uluslararası bütünlüklü örgütlenmeler gibi ,daha güçlü bir bütünleşme ve tamamlanmayı sağlayan yeni bir yapılanma  ,tam bir asır dağınıklığa mahkum edilen Türk dünyasına karşı ,Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşu ile yapılan haksızlık ortadan kaldırılmıştır .

12 Kasım 2021 tarihi Türk dünyasının bütünleşme adımının atıldığı gün olarak , gelecekte tüm Türk devletleri ve toplulukları arasında kutlanacak bir ortak bayram günü olacaktır . Beş bağımsız Türk devletinin bir araya gelmesi ve bu toplantıya Avrupa kıtasına Asya’dan göç etmiş  Türk asıllı  Macarları temsilen Macaristan devletinin de gözlemci bir ülke olarak katılması ile Türk Devletleri Teşkilat’nın ,sadece bir Asya örgütlenmesi değil ama aynı zamanda Avrupalı Türklerin de katılımı ile oluşan uluslararası bir örgütlenme olduğunu ortaya koymuştur .Halen bağımsız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de böylesine bir evrensel birlikteliğin içinde yer alması , örgütlenmenin imzalandığı gün gündeme getirilerek , dışarıda kalan diğer Türk devletlerinin de böylesine bir birliktelik içinde yer alabilecekleri dünya kamuoyuna açıklanmıştır . Türk Devletleri organizasyonu ,bağımsızlıklarını ,egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumaya çalışan, ortak bir tarih ve kültürel arka plan ile birlikteliğe ve gelecek hedeflerine sahip olan Türk devletlerinin , kendilerini korumaya ve Türklerin kazanılmış hak ve özgürlüklerine karşı  olabilecek her türlü saldırı ve haksızlıklara karşı  ortak dayanışma içinde mücadele etmeye , Türk dünyasının kararlı bir biçimde karşı koymasını sağlayacak bir kurumsal yapılanmanın siyasal alana getirilmesidir . Ruslar, Çinliler ,Hintliler ,Avrupalılar ve de Amerikalılar bu tür mücadeleleri yıllarca vererek büyük devletlerini kurabilmiş ve onun sağladığı ortak  savunma alanı içinde siyasal mücadelelerini diğer devletlere karşı sürdürerek  ,evrensel alanda daha güçlü konumlara sahip olabilmişlerdir . Bütünleşme toplantısında Türk devletlerinin birliği konusu görüşülerek karara bağlanmıştır . Ortak toplantının resmi adı  ise dışa karşı resmen”Yeşil Teknolojiler ve Dijital çağda akıllı şehirler “ olarak ilan edilmiş ve böylece günümüzün en önemli üç konusu toplantının resmi adında ifade edilerek , Türk dünyasında önümüzdeki dönem çalışmalarında , yeşil teknolojiler, dijital yapılanma  ve akıllı şehirler  gibi kritik konuların en güncel  sorunlar olarak  öncelikle  ele alınacağı ilan edilmiştir .TİKA (Türk İşbirliği Teşkilatı )isimli kuruluş aracılığı ile Türk işbirliği çalışmalarında ilk adım atılmış, TÜRKSOY isimli kuruluşla ise bir Türk uluslararası kültürel işbirliği örgütlenmesi  ikinci aşamada  oluşturulmuş ve daha sonra da Türk Keneş’i aracılığı ile ,bütün bu oluşumların çatısı altında birlikte var olacağı ,Türk Devletleri Teşkilatı son aşamada kurulmuştur . Böylece Türk dünyası ilişkilerinin zamanla bütünleştirilmesi bir gereksinme olarak öne çıkmıştır . 

2021 yılının Kasım ayı Türk dünyasının bir araya getirilerek  bütünleşmesinin gerçekleştirildiği bir tarih olmuştur .  İstanbul Boğazının tam ortasında yer alan Demokrasi ve Özgürlükler adasında atılmış olan bütünleşme adımı ile ,hem Türk dünyasına hem de dünya kamuoyuna  önemli mesajlar verilmiştir . Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan İstanbul toplantısı gelecek yüzyıllara dönük sağlam bir işbirliğinin ve bu doğrultuda atılan emin adımların atıldığı aşama olmuştur . İstanbul zirvesinde  üst birlik kuruluşu tamamlanırken aynı zamanda güncel bazı konularda önemli kararlar alınmıştır . En son savaş olarak Azerbaycan’ın Karabağ’da zafer kazanması ve Türkiye’nin bu aşamada büyük yardım ve destek sağlaması ile ortaya çıkan sıcak yakınlaşma ortamı İstanbul Kongresine katılan Türk devletlerini eskisine oranla daha çok ortak bir çalışma düzenine doğru yönlendirmiştir . Türkiye’nin Karabağ’da Azerbaycan’a ağırlıklı destek sağlaması ile diğer Türk devletleri de Türkiye benzeri bir   destek dayanışmasına girmelerine elverişli bir ortam hazırlamıştır . Böylesine bir ortamda  Türk devletleri  otuz yıllık haksız işgale uğratılan Azerbaycan’a toplu destek sağlarken ,aynı zamanda savaşı kazanan taraf olarak Azerbaycan devleti ile çok yakın bir dayanışma içine girmişlerdir . Bu nedenle Karabağ zaferi bütün Türk dünyasının ortak zaferi olarak değerlendirilmiştir . Azerbaycan gibi bir Türk devletinin Karabağ’da zafer elde etmesi , diğer Türk devletlerinin de devreye girerek  bütünleşmeye yöneldiklerini göstermiştir . Türk devletleri resmi adımlarla bütünleşmeye yönelirken , Rusya ,Ukrayna, Balkanlar, Avrupa ve Afrika gibi bölgelerde yaşamakta olan Türk asıllı topluluklar da , Türk Konseyi ile ilişki kurmaları sayesinde  , uluslararası alandaki örgütlenme üzerinden milli bir kamuoyu oluşumunu dolaylı yollardan meydana getirmişlerdir . Türk Konseyi kongre sırasında izlediği yakın ve sıcak diyalog ortamı ile bütün Türk devletleri ile birlikte diğer ülkelerdeki Türk asıllı topluluklara da yakın ilgi göstererek ,uluslararası Türk örgütlenmesinin daha güçlü bir biçimde tamamlanabilmesine elverişli bir ortam hazırlanmıştır . Geçmişten gelen tarafsızlık statüsü ile tartışmaların orta noktasında yer alan Türkmenistan devleti  Kongreye devlet başkanı düzeyinde katılarak  , yeni bütünleşme aşamasında Türk Devletleri Teşkilatı’nın  tam üyesi olarak yola devam etmek istediğini göstermiştir.

İstanbul zirve toplantısında Türk Devletleri Teşkilatının ortaklık statüsünün oluşturulmasına dikkat edilmiş ve bu doğrultuda 121 Maddelik bir bildiri hazırlanarak üyelerin onayına sunulmuştur . Ayrıca , Türkiye’de geleceğe dönük yapılanmalar düzenlenirken 2023 ya da  2071 gibi Türk tarihi açısından anlam taşıyan yıllarda , Türklük duygusunu ayakta tutan yıldönümü ve anma günlerinde dile getirilen Türk kültürü ve siyasal birikimini taşıyan organizasyonların bir benzeri için ,2040 yılı Vizyonu adı altında  ayrı bir metin olarak İstanbul toplantısında oybirliği ile kabül edilmiştir . Böylece yeni kurulmakta olan Türk Devletleri Teşkilatı’na gelecek için yeni bir vizyon getirilmeye çalışılmıştır . Bu bildiri de geleceğe dönük bir çalışma ortamı ve ortaklık statüsü oluşturmaya öncelik verilirken ,Türk dünyasında var olan önemli bazı sorunlara da   çözüm getirebilecek yaklaşımlara yer verilmiştir . Hazar bölgesinin durumu ,Türk devletleri için ekonomik işbirliği ,Türkistan’da  TURANSEZ  adı  altında örgütlenecek özel bir ekonomik bölge oluşturulması ,Türkçülüğün esası olarak işte ve fikirde birlik ilkesi genel anlamda benimsenmiş , ortak bir  kültürel ortam yaratabilmek için TRT – AVAZ  gibi Türk dünyası ile ilgili yayınlar yapan kanalların desteklenmeleri gerektiği toplantı sırasında üye devletlerin desteği ile vurgulanmıştır . Türk dünyasının kültürünün önemli  şahsiyetlerini birlik ve beraberlik ruhu içinde tanıtmak ve yaygınlaştırmak ,Türk dünyası ile ilgili bilimsel ve edebi alanda yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi ,Avrupa Birliği’nin “Erasmus “programı ile yaptığı eğitim değişimi programının benzerinin  “ORHUN “ adı altında geliştirilecek değişim programıyla  ,Türk dünyası için de devreye sokulması ,Okullarda ortak bir Türk tarihi, coğrafyası ve edebiyatı okutulması için özel kitapların hazırlanması ,Türk dünyasının önde gelen kişilerinin yaşamları ve eserlerinin tanıtımı ile ilgili olarak yeni bilimsel çalışmalar yapılması ,Tuna nehrinden Orhun vadisine İpek Yolu rallisi yapılması ,Türk dünyasının kutsal mekanlarını bugünün gençliğine anlatacak eserlerin yayınlanması ,Türk ülkeleri arasında çeşitli alanlarda sosyal ve sportif yarışmaların düzenlenmesi gibi  ortak konular da  120 maddelik  kongre bildirisi ile dünya kamuoyuna yansıtılmıştır . 

İstanbul zirvesine giden yolda  Türk Keneşi her geçen yıl daha da çalışmalarını artırarak  bugün gelinen  örgütsel  oluşumunu  tamamlayınca ,konseyden teşkilatlanma aşamasına  geçilmiştir . İsim değişikliği  konusu çalışmaların artışının gereği olarak gündeme gelmiştir . Örgütlenmenin bağımsız bir teşkilatlanma sürecine yönlendirilmesi , Türk Devletleri Teşkilatının üyelerinin  bulundukları bölgelerdeki jeopolitik gelişmelere karşı muhatap olması gibi yeni bir durumu ortaya çıkarmaktadır . İstanbul bildirisi bu çizgide Türk Devletleri Teşkilatının dünya jeopolitik alanlarında meydana gelen değişikliklerin yansımaları ile de önümüzdeki dönemde fazlasıyla uğraşacağı yeni bir durumun öne çıkmasına yol açmaktadır . Türk Dünyası 2040 vizyonu ile ilgili olarak yayınlanmış olan  konsey bildirisi aynı zamanda ,bütün Türk devletlerine ve Türk dünyasına gelecek için  yön çizerek , üye devletlerin zamanla gelişecek ilişkilerde ters durumlara sürüklenmesine önleyecek düzeyde , ağırlıklı bir gelecek değerlendirmesini de beraberinde getirmektedir . 2023 ve 2071 yılları gibi 2040 yılı da Türk dünyası için önemli olacak ve Türk devletleri teşkilatı bu yıldönümlerinde kurucusu oldukları Türk birliğinin önümüzdeki dönemde  karşı karşıya kalabileceği siyasal virajları aşarak ,küresel alanda güçlü bir Türk hegemonyası oluşturabilmesi ,geçmişten gelen birikimin önemli tarihlerde ve yıl dönümlerinde  gerektiği çizgide temsil edilebilmesine  dayalı olarak mümkün olabilecektir .Bu da yeni kurulan Türk Devletleri Teşkilatının gelecekteki gücüne bağlı olarak belirlenebilecektir . Uluslararası alandaki gelişmelerde , Türk dünyasının daha hareketli olabilmesi için yeni oluşturulan üst kurulun , Türk devletleri adına gerekli olan adımları atabilmesine bağlı bulunmaktadır . Düşünce kökeni yüz yıl önce doğan yeni dünya düzeni savaş sonrasında kurulurken gündeme gelen Türk Devletleri Teşkilatı  ,artık bir asır sonra Çinlilere ,Ruslara, Hintlilere  ve diğer uluslara karşı  ,Türklerin  de büyük devletleri  ile hareket etmesiyle  daha geniş alana yayılmış bir Türklük bilincinin, getireceği yeni dengelerin öncüsü ve örgütleyicisi olabilmesi gerekmektedir .  Daha düzenli ve istikrarlı  yeni bir dünya düzeninin kurulabilmesi için gerekli olan yeni dengeleri Türk Devletleri Teşkilatının oluşturması beklenebilir . 

Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Türkistan bölgesinin farklı jeopolitik konumda olmaları gibi İran’daki Türklerin doğu Türkleri olarak ,  Anadolu yarımadası üzerinde yaşamakta olan batı Türklerine uzak düştükleri görülmektedir . Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile Türk dünyası devletlerinin bir araya gelerek ortak bir jeopolitik konumda birleşmeleri , Türk Devletleri Teşkilatının gerçekleştireceği yeni açılımlar sayesinde mümkün olabilecektir . Böylece yüzyıllar boyunca sürüp gelen doğu ve batı Türklerinin birbirlerinden  farklı  devletler içinde ayrı yaşamaları  önlenebilecektir .Bu aşamadan sonra gerçekleşebilecek bütün Türklerin büyük bir devlet çatısı altında bir araya gelebilmeleri daha gerçekçi boyutlarda sağlanabilecektir . Dünyanın geleceğinin Avrasya bölgesine kilitlendiği yeni aşamada, otuz yılı aşkın bir süredir bağımsızlıklarını yaşamakta olan  Türk devletlerinin sahip oldukları siyasal birikim , yakın komşuları ile kardeşlik anlayışı içinde bir araya gelebilmelerini  ve zaman içinde bütünleşerek  ve  Çin ,Rusya ve Hindistan’a karşı yeni ağırlıklar oluşturarak , evrensel barış düzeninin  üçüncü cihan savaşı  arayışı içindeki maceracı çabalara karşı  gerektiği gibi korunabilmesi açısından son derece yararlı olacağı açıktır . Doğu ve Batı Türklerinin bir araya gelmesinde   Nahcivan bölgesindeki Zengezur koridorunun açılmasının ilk adımda gerçekleştirilmesi çok önemli katkılar sağlayacaktır . Çin’in yeni gündeme getirmiş olduğu  genişletilmiş ipek yolu projesinin orta kesiminde kalan Zengezur  geçitinin açılmasıyla birlikte Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki ticaret yolu daha da genişleyecek ve böylece Türklerin merkezinde yer aldığı yeni bir ekonomi düzeninin kurulması  ,ipek yolu hattı üzerinden mümkün olabilecektir . Bu yoldan daha da genişleyecek olan doğu-batı ticaretinin merkezi alanına Türklerin yerleşmeleriyle ,Türk dünyasının  ekonomik koşulları daha da iyileşerek  küresel ekonomik dengelerde Türklerin daha etkin bir konuma kavuşmalarına yardımcı olabilecektir . Yeniden güçlenecek bir Türk dünyası küresel işbirliği ve barışın gerçekleştirilmesinde ana merkez durumuna gelebilecektir . Dünya coğrafyasının doğu- batı bölgeleri arasında  uzayıp gitmesi  dikkate alınırsa ,Türk devletlerinin güvenlik ,refah ve  ortak çıkarlarının  bütünleşmeden geçtiği  açıkça görülmektedir .

Asya ve Avrupa gibi iki kıtanın tam ortasında  bin yıldır yaşamakta olan Türkler geniş alanlara yayılarak imparatorluklar kurdukları için ,geçmişten gelen bir dağınık düzende kendi bölgelerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır . Ortak bir tarih ile coğrafyanın getirmiş olduğu birliktelik çerçevesinde bir arada yaşamaları gerekirken , Asya ya da Avrupa’da kurulan büyük imparatorlukların değişik alanlardaki sınır çizgileri ,Türklerin merkezi alanda olmalarına rağmen birleşme ya da bütünleşmelerini önlemiştir . Tarihin derinliklerinden gelen Türk uygarlığının bugünkü uzantıları olan  Türk devletlerinin ilan ettikleri 2040 vizyonu çerçevesinde, yirmi yıllık bir geçiş döneminden sonra tam anlamıyla bütünleşmeye dönülecek gibi görülmektedir . Şimdiye kadar sürekli olarak küresel projeler çerçevesinde ifade edilmekte olan   büyük Türk birliğine giden yolda , Türk Devletleri Teşkilatının yeni bir dönemeç olduğu ve artık bugüne kadar konuşulan ve yazılan öneriler doğrultusunda bir eylem planı doğrultusunda hareket edilerek  yapıcı adımların atılacağı anlaşılmaktadır . Bu çizgide yeni adımların atılmasıyla birlikte  ,Türk Devletleri Teşkilatı uluslararası alanın önde gelen güçlü ve  etkili aktörlerinden birisi konumuna gelebilecektir . Geçmişten bugüne kadar uzanan çizgide bazı büyük oluşumların  hegemonya kurmasına karşı  ,  yeni dönemde büyük Türk birliğinin oluşumu aracılığı ile evrensel barış için daha farklı dengeler gündeme getirilebilecektir .Artık dünyanın geleceği için yeni politikalar ya da siyasal senaryolar sadece Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya gibi büyük merkezlerden gündeme getirilmeyecek ,Türk Devletleri Teşkilatının öncülüğünde Türk dünyasından kaynaklanan  yeni çıkışlar aracılığı ile, daha uyumlu ve eksikleri giderilmiş  barış planları ya da girişimleri küresel diplomasi alanında boşlukları doldurarak , dünya politikaları alanında daha istikrarlı bir çizginin izlenmesine katkı sağlayacaktır . 

Türkler ve Türk toplulukları bulundukları farklı ülkelere ve de birbirinden ayrı zaman dilimleri çerçevesinde farklı dinler ile karşı karşıya gelmişlerdir . Tarihin başlangıç dönemlerinde uzak doğuda Şamanizm ile tanışan Türk toplulukları , sonraki dönemlerde  Asya kıtası önünde  Müslümanlık ,Musevilik ,Hrıstıyanlık  gibi tek tanrılı  dinler ile sonradan ortaya çıkan  Budizm, Brahmanizim ,Taoizm ve Şintoizm gibi Asya kıtasının kültürel değerlerinden doğan dinlerle de karşılaşarak,  zaman zaman bunların etkileri altında kalmışlardır . Gökoğuzlar Hrıstıyan olurken , Hazarlar Museviliği seçmiş ,Orta Asya topraklarında değişik dinler karşı karşıya gelirken , Türk kavimleri  Karahanlılar ve Gazneliler ‘in devletleşme dönemlerinde büyük bir hareketlilik ile İslamiyete yönelmişlerdir . Bu aşamadan sonra dünya sahnesine Türkler çıkarken Müslüman kimliği de ağırlık kazanmış ve bu doğrultuda Türk topluluklarının diğer dinlerin dışında  ama bütünüyle İslam dünyası içinde oldukları genel anlamda kabül edilmiştir . Tarihin en eski aktörlerinden birisi olarak Türkler ,her  dönemde farklı zaman dilimi içinde bulunarak , birbirinden ayrı dinlerin etkisi altına girmeleri yüzünden ortaya çıkan çok dinlilik olgusu , Türk devletlerinin bir araya gelerek  bütünleşmeye yönelmeleri sayesinde ,İslam ağırlıklı bir dinsel yönelişin yeni dönemde  bütün Türk toplulukları ve devletleri üzerinde ağırlık kazanmasına giden yolu açmıştır . Türk toplulukları bir araya geldikçe ve ortak toplumsal çalışmalara elbirliği ortamında  yönelmeleri ile dünyanın Müslüman nüfusunda eskisine oranla hızlı bir artış meydana gelmiştir . Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa ve de Amerika gibi büyük devlet yapılanmaları altında kalabalık nüfuslar bütünlük içinde hareket ederlerken , Türkler de yeni dönemde Türk dünyasının geniş nüfusu üzerinden yeni kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın çatısı altında, benzeri bir büyüklük konumunda ağırlıklarını evrensel siyaset sahnesinde öne çıkarabileceklerdir . Din konusu siyaset alanında etkin olmaya devam ettiği sürece , önümüzdeki dönemde  Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam dünyası örgütleri arasında yakın ilişkiler ortaya çıkabilecek ve böylesine bir yaklaşımdan  Türk dünyası yararlanarak ,diğer büyük merkezi yapılanmalara karşı Türk tezleri ya da politikaları gündeme gelen sorunlar karşısında daha güçlü çözümler üretilmesinde Türkler’e yardımcı olabilecektir . Bu açıdan Türk Devletleri Teşkilatının oluşturulması , önümüzdeki dönemde Türk dünyasının çok dinlilik çıkmazından kurtulmasına yardımcı olabilecektir . Tek bir din çatısı altında bir araya gelmek sayesinde Türk toplulukları arasında daha sıkı bir yakınlaşma gerçekleştirilebilecektir . 

Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla birlikte evrensel alandaki Türk ağırlığı ,merkezi coğrafyadan  doğu dünyasına doğru bir kayma göstermektedir .  Yeni dönemde Balkanlar’dan başlayan Türk çizgisi Türkiye üzerinden ortaya çıkıyor , Azerbaycan üzerinden Kafkasya’yı geçiyor ve Orta Asya Türk dünyasının içinden geçerek Kırgızların başkenti  Bişkek ‘te Çin sınırına ulaşmaktadır .Böylece evrensel alanda Türklerin ağırlık merkezi orta dünyadan doğu dünyasına doğru bir kayma göstererek Türkistan bölgesinin en uç  sınırına  doğru uzanmaktadır . Türk Devletleri Teşkilatı yeni dönemde Balkanlar’dan  başlayarak Çin sınırına kadar uzanan bir toprak genişliğine  sahip olduğu için Türkiye Asya kıtasının içlerine doğru bir genişleme içine girmektedir .Bu yılın başında Türk Dışişleri Bakanlığı “Yeniden Asya” başlıklı toplantılar düzenleyerek , dünyanın en küçük kıtası olan Avrupa’ya sıkışıp kalmaktan kurtularak  ve dünyanın en büyük kıtası olan Asya toprakları üzerinde yeniden yere sağlam basmaya başlayarak ,Asya bölgesinden yeni dönemin ağırlıklı politikalarını yaygınlaştırmaya yönelme şansına sahip olmaktadır . Son beş asırlık dönemde Atlantik merkezli politikalar dünya siyasetine yön verirken , bugün gelinen aşamada artık eskisi gibi Atlantik politikaları geride bırakılarak  “Yeniden Asya “dönemine geçilmektedir . Türk Dışişleri bu konularda gerekli olan hazırlıkları tamamlayarak , Asya ülkeleri ağırlıklı yeni açılım politikalarını  dünyanın en büyük kıtasının üzerinde gündeme getirme çalışmalarına  başlamıştır . Balkanlar’dan Çin sınırlarına  uzanan birliktelik içinde  Çin ve İngiltere işbirliği ile devreye girmiş olan  Tek yol-Tek kuşak  ismini taşıyan  yeni ipek yolunun ,küresel oluşumun sürecinde Türkler aracılığı ile dengelenmesi sağlanabilecektir. Böylece Çin’in emperyalizmi ya da İngiltere’nin eskisi gibi devreye sokabileceği bir Atlantik emperyalizmine karşı , merkezinde Türk topluluklarının egemen olduğu Türk Devletleri Teşkilatı aracılığı ile,yeni  orta Asya dengeleri devreye sokulabilecektir . Çin-İngiltere ortaklığında tek bir yolun değil ama Türk Devletlerinin öncülüğünde çoklu bir yeni yapılanmaya gidilmesi, dünya dengelerinin yeniden kurulması için olumlu katkılar getirecektir . Doğu Asya-Avrasya hattına Orta Asya’dan Batı Avrupa’ya kadar yeni bir Türk açılımının getirilmesiyle, dünya dengelerinin yeniden kurulabilmesi için elverişli bir ortam yaratılmaktadır . 

Yüz yıl önce gerçekleştirilemeyen Türk Birliği bir asır sonra yeniden gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır . Dünyanın merkezi coğrafyalarında sayısız Türk devletleri kurmuş olan Türk insiyatifi ,bugün de Türk Devletleri Teşkilatı’nı oluşturarak yeniden uluslararası alanda ön plana geçmektedir . Her alanda Türk toplulukları arasında dayanışma ve işbirliği’ne yer veren  Türk Devletleri Teşkilatı  hızlı bir kurumlaşma dönemine girerek , dünyanın önde gelen büyük devletleri ile küresel barış yarışına girmektedir . Örgüte üye olan Türk devletlerinin sınırları içinde yaşamakta olan Türk topluluklarını bir araya getirerek , Türk dünyasının  birbirini daha yakın bir ortamda  tanıyabilmesi , ortak bir düzen oluşturarak böylesine bir ortam içinde birlikte yaşama yönelmeleri , örgütün geleceğe dönük kurumlaşması açısından önem taşımaktadır . Yüz yıl sonra Türkler yeniden bir küresel birlik ortamına girerken ,öne çıkan yeni nesil Türk kuşaklarının  tarihten gelen  siyasal ve kültürel birikimi öğrenmeleri ve bu çizginin yeni nesil ortak değerler ile uluslararası bir dayanışma düzenine doğru geliştirilmesinde , Türkiye Cumhuriyeti devleti hem ağabeylik hem de öncülük yapmak durumundadır . Türk dünyası bugünün koşullarında hızla bütünleşmeye doğru yol alırken ,Türkiye sahip olduğu geniş olanaklar ve sosyo-kültürel birikim ile her alanda bütün Türk devletlerine sahip çıkarak ve  onlarla  bütünleşerek ,yeni dünya düzeninin sağlam temeller üzerinde kurulmasına  katkı sağlamak durumundadır . Günümüzde Türkler Türk olmanın onuru  ve güveni ile  küresel yeni yapılanma girişimlerinde öne geçmek zorundadırlar . Türk Devletleri Teşkilatı sadece Türklerin birliğini değil ama tüm Türk Devletleri ile topluluklarının diğer büyük devletler gibi bütünleşmesini  ,bugünün gündemine getirmektedir .Bu aşamadan sonra Türkler her yeni adım attıklarında  önceliklerini ülkesel bütünleşme hedefi doğrultusunda  belirleyeceklerdir .


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. bu mektubu şiirleştirip seslendirdim bilmiyorum ne kadar duygu katabildim yorum sizlerde youtube burak ilarslan

 2. Reklamında 2 kadın Geçtim senle dolu sokaklardan…diye devam eden bir şarkıyı söylüyorlar. Aman Allahım. Bu kadar mı kötü söylenir bu…

Son Yazılar

 • FEYM GRUBU BÜLTENİ –
  Okuma Süresi: 5 Dakika Ermeni Faaliyetleri (13 Ağustos 2022) 1..  UNICEF ve USAID, Ermenistan’a ultra soğuk dondurucular teslim ediyor…COVID-19 aşısının […]
 • ABD Rusya’yı yenebilir mi?
  Okuma Süresi: 4 Dakika ABD neden top yekün bir savaşta Rusya’yı yenebileceğini düşünüyor? Tüm NATO ABD’yi desteklese bile, Rusya 20 […]
 • Haydut devlet ABD Suriye Devleti petrolünün %83’nü çalmış
  Okuma Süresi: 0 Dakika Suriye Petrol Bakanlığının Ağustos’ta yaptığı açıklamaya göre: – ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol ettiği bölgelerde ülke petrolünün […]
 • Irak Türkmenlerinin Tarihçesi
  Okuma Süresi: 5 Dakika Türkmenler Orta Asya’dan göç eden Oğuzlardır. Çoğu tarihçilere göre İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türkmen ismini alan […]
 • Türk Dünyası 7.Belgesel Film Festivali
  Okuma Süresi: 1 Dakika TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU BASIN BİLDİRİSİ. TÜRK DÜNYASI 7.BELGESEL FİLM FETİVALİNE YOGUN KATILIM DEVAM EDİYOR Türk […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.