Kategori: Prof. Dr. Anıl Çeçen

 • TÜRKİYE‘NİN YENİ YÖNÜ   MERKEZİ YÜKSELİŞ

  TÜRKİYE‘NİN YENİ YÖNÜ   MERKEZİ YÜKSELİŞ

  Dünya uzayda gidip gelen bir yerküre olarak evrenin başından bu yana var olmuş ve her dönemde uzaysal boyutlar doğrultusunda hareket ederek hem biçim değiştirmiş, hem de yeni ortaya çıkan uzay yapılanması içinde yerini almıştır .Bazı araştırmacılara göre milyonlarca ama daha farklı ve hassas bilim dalları alanında çalışanlar ise , dünyanın […]

 • ULUSAL KADRO HAREKETİ

  ULUSAL KADRO HAREKETİ

     Bir kamu hizmetinde ya da herhangi bir  işin görülmesi sırasında , veya gerekli görülen bir toplumsal misyonun çalışma düzeni ya da yapılması aşamasında ,bu doğrultuda gerekli olan  işlerin tamamlanması  sürecinde, işi görecek insanların bir araya gelerek oluşturdukları  birlik ve beraberlik oluşumunda  ve  çalışan insanların meydana getirdikleri iş görme ya da […]

 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALKEVLERİ

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALKEVLERİ

  Halkevleri Türkiye Cumhuriyetinin kamu kurumları içinde en özgün ve çağdaş örgütlerden birisidir. Yirminci yüzyılın başlarında kurulmuş olan  Türkiye Cumhuriyeti geleceğe dönük yapılanma içerisine girdiği bir aşamada Türk devletinin kuruluşuna giden yolu açan yeni örgütlenmelerin yetersiz kaldığı bir aşamada , cumhuriyetimizin kurucu önderi Atatürk , devrimin üçüncü aşamasına geçildiği noktada  devletin […]

 • TÜRKİYE‘DE MÜBADELE

  TÜRKİYE‘DE MÜBADELE

  TÜRKİYE‘DE MÜBADELE  MÜBADİLLER İLE ULUS DEVLET — SIĞINMACILAR İLE FEDERASYON Bir uluslararası hukuk kurumu olarak mübadele  olgusu dünya tarihi içinde ele alınarak incelendiği zaman, bugünün dünya haritasında fazlasıyla yer alan ulus devletlerin tarih sahnesine çıkışları aşamasında mübadele olayları ile  ya da ulus devletlerin sınırlarının ele alınarak yeniden düzgün bir biçimde […]

 • MÜBADELE VE ULUS DEVLETLER

  MÜBADELE VE ULUS DEVLETLER

  Ulus devletler tarih sahnesine çıkarken  ülke boyutlarını ve toplumsal tabanın alt kimlikli dayanak noktalarını belirleyerek, dünya haritası üzerindeki yerlerini belirlemektedirler .İnsanlığın dünya haritası üzerindeki dağılımları ülkelerin jeopolitik konumlarını değiştirirken aynı zamanda  nüfus hareketleri de ,ülke ve devlet yapılanmalarının netlik kazanmasında  önemli boyutlarda  katkılar sağlamaktadır .İnsanlığın yeryüzü toprakları üzerinde yayılması ve […]

 • ALMANYA‘NIN HATASINI TÜRKİYE TEKRARLAMAMALI

  ALMANYA‘NIN HATASINI TÜRKİYE TEKRARLAMAMALI

  Rusya devlet başkanı Putin’in Rus ordularını Ukrayna  sınırlarına doğru sürmesi ile birlikte ,üçüncü dünya savaşı resmen başlama noktasına gelmiştir . Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında içine girilen küreselleşme döneminde , çeyrek yüzyıllık bir küresel emperyalizm dönemi başlatılmış ama artan dünya nüfusunun ortaya çıkardığı dev ülkeler ve devletlerin her açıdan uluslararası alanda […]

 • KAPANMAYAN PARANTEZ HALKEVLERİ

  KAPANMAYAN PARANTEZ HALKEVLERİ

  Türkiye Cumhuriyeti kurulurken , dünyanın tam ortasında böyle bir ulus devlet yapılanmasına bir çok emperyalist merkez karşı çıkmıştır .Geleceğin dünyası için kendi plan ve projeleri doğrultusunda devlet yapılanmaları peşinde koşan hegemonyacı büyük devletler , hiçbir zaman kabül etmek istemedikleri  Türkiye Cumhuriyeti devlet modeline karşı çıkarak, sonuna kadar verdikleri bir büyük […]

 • POST-KEMALİZM OLMADI AMA POST-EMPERYALİZM OLABİLİR

  POST-KEMALİZM OLMADI AMA POST-EMPERYALİZM OLABİLİR

  Çeyrek asırlık zorlamalara ve bu doğrultuda emperyalist  baskı ve yönlendirmelere rağmen dünya bir türlü post-emperyalizm dönemine geçemedi .Yirminci yüzyılın son dönemi ile birlikte yirmi birinci yüzyılın ilk çeyrek yüzyıllık döneminde  iki kutuplu eski dünya düzeni  çökmüş ama bir türlü yeni dünya düzeni kurulamamıştır . Batının dünyasının önde gelen devlet merkezlerinde […]

 • İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

  İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

  İ K İ     Ş E H R İ N     H İ K A Y E S İ    : P A R İ S   –   L O N D R A        v e       A N K A R […]

 • KAMU YÖNETİMİ AKADEMİSİ (KAYA) ACİLEN KURULMALIDIR

  KAMU YÖNETİMİ AKADEMİSİ (KAYA) ACİLEN KURULMALIDIR

  Türkiye’de devlet sorunu her geçen daha da büyürken ve zamanla içinden çıkılmaz bir kaotik ortama doğru sürüklenirken , Türkiye Cumhuriyeti devleti  kendi varoluş nedeni olarak yaratılmış bir kamu kurumunu bir gece ansızın kapatarak ,Türk devletinin kurumsal dayanak noktası olan kurumu ortadan kaldırmıştır . 1952 yılında , ikinci dünya savaşı sonrası […]

 • DEVLET ORDULARINDAN DÜNYA ORDUSUNA

  DEVLET ORDULARINDAN DÜNYA ORDUSUNA

  Savaşlarla dolu olan insanlık tarihi iki büyük dünya savaşı ve arkadan yarım yüzyıllık bir soğuk savaş sonrasında ,küresel sermayenin insanlığı tek bir dünya devletine doğru baskı uygulayarak gündeme getirdiği küreselleşme sonrasında da ,yeni bir soğuk savaşın gündeme gelmesiyle, insanlığın uzun yıllar peşinde koştuğu bir evrensel barış düzeni , ne yazıktır […]

 • DÜNYA ORDUSU ACİLEN KURULMALIDIR

  DÜNYA ORDUSU ACİLEN KURULMALIDIR

  Soğuk savaş dönemi sonrasında gündeme gelen küreselleşme aşamasının da sona ermesiyle birlikte geleceğe dönük olarak hazırlanan ve zamanla bazı yönleriyle uygulama alanına getirilen yeni dünya düzeni her geçen gün daha fazla insanlığın önüne çıkarılmaktadır . Bu arada beklenmedik gelişmeler ortaya çıkmakta ve bütün devletler yeni girişimlerin etkisi altında kalırken, her […]

 • ATATÜRK  CUMHURİYETİNİN  MODELİ

  ATATÜRK  CUMHURİYETİNİN  MODELİ

  Türkiye Cumhuriyeti son günlerde son derece ilginç tartışmalara sahne olmaktadır. Atatürk’ün devlet modeli her yönden saldırıya uğratılırken, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir durum yaratılarak, Türk devletinin tasfiyesi sürecine devam edilmek istenmektedir. Dünyanın ve merkezî bölgenin son yıllarda içine sürüklendiği gelişmeler sonucunda, yeni devlet modellerinin aranması ve bu doğrultuda […]

 • ATATÜRK MODELİ İLE TÜRKİYE’NİN BÖLGESELLEŞMESİ

  ATATÜRK MODELİ İLE TÜRKİYE’NİN BÖLGESELLEŞMESİ

  Bütün dünya  ülkeleri  ,çeyrek yüzyılı aşan bir zaman diliminde emperyalizm tarafından  yer kürenin bütün kıtalarına zorla dayatılan küreselleşme saldırılarının yarattığı büyük sarsıntılardan  kurtulmaya çalışırken , son  yıllarda  dayatmacı küresel emperyalizme karşı  korunmacı bir bölgeselleşme oluşumunun  içine  doğru sürüklenmek durumunda kalmışlardır . Küreselleşme batı emperyalizminin yeni bir versiyonu olarak dıştan kumandalı […]

 • BÖLÜNEREK FEDERASYON DEĞİL BÖLÜNMEDEN  KONFEDERASYON

  BÖLÜNEREK FEDERASYON DEĞİL BÖLÜNMEDEN  KONFEDERASYON

                Dıştan dayatmalı  açılım planlarıyla beraber ,yılların gizli kalmış federasyon tartışmalarının da yavaş yavaş yeniden gündeme geldiği  ve çekinilmeden açıkca tartışılmağa başlandığı  görülmektedir . Madem küreselci ve bölücü yayınlarda açıktan federasyon tartışmaları  yazılabilmekte ve bu doğrultuda Türkiye siyaseti yönlendirilmeye çalışılmakta, o zaman  sadece emperyalizm işbirlikçisi bölücülere bırakılamıyacak derecede Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini […]

 • TÜRKİYE VE BALKAN BARIŞI

  TÜRKİYE VE BALKAN BARIŞI

  Dünya haritasına bakıldığı zaman ,Anadolu yarım adasına sığınmış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Asya kıtası ile  Kafkas dağları , Avrupa kıtası ile de Balkan dağları  üzerinden kenetlendiği görülmektedir . İki büyük kıta arasında bir geçiş koridoru konumundaki , Anadolu yarımadası bir büyük asma köprü gibi durmakta, Balkan bölgesi Avrupa ile ,Kafkas bölgesi […]

 • ATATÜRK‘ÜN VASİYETİ ve HİLAFET FEDERASYONU

  ATATÜRK‘ÜN VASİYETİ ve HİLAFET FEDERASYONU

  A T A T Ü R K ‘Ü N          V A S İ Y E T İ        v e                     H İ L A F E T        F E D E […]

 • 1921 ANAYASASI ÇÖZÜM OLAMAZ

  1921 ANAYASASI ÇÖZÜM OLAMAZ

  1 9 2 1      A N A Y A SA S I    Ç Ö Z Ü M     O L A M A Z      Prof. Dr. A N I L  Ç E Ç E N  Türkiye Cumhuriyeti son dönemde geçmişten gelen bir çok siyasal […]