Muaviye dininin mensupları…!

Emevi hanedanı Muaviye'nin kurduğu din ile Kur'an'ın indirdiği dinin arasındaki farkları anlamak için aslında pek yıllar boyu araştırma yapmaya gerek yoktur. Hz. Muhammed'e inen Kitabı okumak ve içindekilerini arınmış bir akıl ile anlamaya çalışmak fazlası ile yeterli olacaktır. - laiklik

“Onlardan bir zümre vardır, aslında kitap’tan olmayan birşeyi siz kitap’tan sanasınız diye, dillerini kitap’la eğip bükerler.O, Allah katından olmadığı halde “Bu, Allah katındandır.” derler.Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah kendisine kitap, hüküm-hikmet ve peygamberlik versin de sonra o, insanlara “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” desin.O ancak şöyle der: “Okuyup araştırdığınız şeylere, öğrettiğiniz şu kitap’a dayanarak benliklerini Allah’a adamış kullar/Rabbaniler olun!”
(Ali İmran 78 – 79)

Emevi hanedanı Muaviye’nin kurduğu din ile Kur’an’ın indirdiği dinin arasındaki farkları anlamak için aslında pek yıllar boyu araştırma yapmaya gerek yoktur. Hz. Muhammed’e inen Kitabı okumak ve içindekilerini arınmış bir akıl ile anlamaya çalışmak fazlası ile yeterli olacaktır.

Hiç şüphesiz Kur’an-ı okuyanların gözleri açılıp, doğruyu ve gerçeği göreceklerini bilen Emevi hanedanı bunun üstünü örtmeye çalışacaklardı. Nihayet başardılar da. Bir yandan insanlara “Siz okumayın anlamazsınız, biz ne diyorsak onu dinleyin, gerisini karıştırmayin” dediler, diğer yandan Kur’an ayetleri meallendirmelerinde oyunlar oynadılar. Parantez açıp ya manayı kaydırdılar, yahut yeri geldi kelimeyi görmezden geldiler. Misal Maun suresinde geçen “Dini yalanlayanı gördün mü” ayetini, okuyan anlamasın diye “Din gününü yalanlayanı” yahut “Ahiret cezasını yalanlayanı…” diyerek çeviri yaptılar. Gayet tabi, bunda çıkarları var. Hadis uyduranları baş tacı yapıp, Muaviye dinini islam dininin yerine geçirmek. Bu da yetmedi, “hadis” ile Kur’an ayetleri nesh edileceğini iddia ettiler. Misal İbni Kayyım, Şaaf’inin görüşünü destekleyerek şu sözleri dile getirdi:

“Eğer bir kimsenin kitabın zahirinden anlayışına göre Hz. Peygamber Aleyhisselamın sünnetleri reddolunacak olursa, o zaman sünnetlerin çoğu reddolunur ve sünnet batıl olur.”
(Ahmed İbn-i Hanbel, Yazan Prof. Muhammed Ebu Zehra, sayfa 247 Hilal Yayınları 1984 Ankara. )

Okumaya devam et  Eşşeğe rozet takmışlar…

Usulcu Ulemadan Âmidi, El-İhkam fi Usûli’l-Ahkâm adlı eserinde, bu konuyla alakalı şu sözleri söylüyor:
“Şâfii’den naklolunan iki kavilden birine göre Sünnetin Kur’an’la neshi câiz değildir. Eş’arilere, Mü’tezileye ve fukaranın çoğuna göre bu, aklen câizdir, şer’an vâki olmuştur.”
(İmam Şafii, Yazan Osman Keskioğlu, sayfa 238 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 1987 Ankara. )

Yani “Kur’an sünneti nesh edemez, iptal edemez” diyor. Bu duruma göre Kur’an ne demiş olursa olsun, rivayete uymak gerektiğini iddia etmektedirler. Nitekim Şatıbi sünnetin Kur’an’a hakim olduğunu açıkça beyan eder:
“Ulemaya göre sünnet, kitaba hakimdir. Kitab (Kur’an) hakim değil…” dir.
(Ahmed İbn-i Hanbel, Yazan Prof. Muhammed Ebu Zehra, sayfa 242 Hilal Yayınları 1984 Ankara. )

“Hanefilere göre, Kitabın (Kur’an’ın) neshi (iptal edilmesi) şu kayıtlara bağlıdır:

“Mütevatir ve meşhur haberle Kur’an ayetlerinin neshi (iptali) caizdir (uygundur).”
(İmam Ebu Hanifenin Hadis anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Yazan Dr. İsmail Hakkı Ünal, sayfa 213, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara 1994. )

Sünnetin (hadislerin) Kur’an ayetlerini itpal edeceği konusunda tüm rivayet yandaşları ittifak halindedirler. Nihayet Kur’an’ın hükmünü rivayetler yoluyla nesh, yani iptal etmektedirler.
Hatta birileri çıkıp “Efendim, Hadis ve sünnet kurana uymalıdır…” dediğini duyduklarında, kan beyinlerine sıçrar gibi bozulurlar. Kafir ilan ederler diyeni!
Islam dininin ilk farzı olan “OKU” emrini yok saydıklarını bir an için düşünün. Okuyan bir beyin hiç şüphesiz doğrulari apaçık görecektir. Bunun için beyinleri boş işlerle uğraştırmak için bin türlü hezeyan uydurup, meşgul etmeye çalışmaktadırlar insanları.

Bu konu ile ilgili görüşlerinden:

“Hadis-i şeriflerle amel etmek, bize caiz olmaz. Mezhebimizin hükmüne aykırı gibi görülen hadis-i şerifler, âlimlerin sözlerini reddetmek için delil ve senet olamaz.”
[İmam-ı Rabbani Mektubat 1/312, Mebde ve Mead 31]

Okumaya devam et  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Amerika’yı aslında Kolomb keşfetmedi’

Kısaca şunu söylüyor İmam Rabbani, Hadis Mezhebe uygun değilse de, mezhep ne diyorsa onunla amel edilir. Ayeti zaten Sünnet ile nesh etmektedirler, bu yetmeyince hadisleri de mezhep hükümleri ile nesh etmektedirler. Dolayısı ile İslam dışı herşeyi islama yamalayabilmişlerdir.

Açıkça bunu dile getiren Muhammed Hadimi de buyuruyor ki:
Dindeki dört delil, müctehidler içindir. Bizim için delil, mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Çünkü bizler, âyet ve hadisten hüküm çıkaramayız. Mezhebin bir hükmü, âyete, hadise uymuyor gibi görünse de yanlış değildir.
[Berika s. 94]

Bir hadis, bir âyete zıt gibi görünürse, hadis-i şerife uyulur. Bir hadis, mezhebin hükmüne zıt gibi görünürse, mezhebin hükmüne uyulur.
(dinimizislam.com – Mezheb ve Mezhebsizlik)

Ubeydullah el-Kerhî’ (v. 340/951):
“Mezhebimizin hükümlerine uymayan her âyet ya te’vil edilmiştir yahut da mensûhtur; her hadîs de böyledir: ya te’vîl edilmiştir yahut da mensûhtur; başka bir hadis ile yürürlükten kaldırılmıştır.”
(el-Kerhî, er-Risâle, İst. ts, s. 84.)

Hayrettin Karaman bunun açıklamasını şöyle vermektedir:
“Kerhî’nin demek istediği şudur: Nas ile mezheb çatıştığı zaman biz mezheb hükmünü alır, onu uygularız. “
(Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İst., 2001, s. 236)

Bin yildan fazla bu ümmete okumayı, okutmayı yasaklamaları ve ellerinden geldikçe engellediklerinin sebebi ise, Kur’an-ı okuyan bir beyin bu safsatalara kanmayacağındandır.

ALLAH buyuruyor ki:

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.
16-Nahl Suresi 89

Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.
12- Yusuf Suresi 40

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?
6-Enam Suresi 114

Okumaya devam et  KUR’AN’da; Umut ve İyilik?!

Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?
29-Ankebut Suresi 51

Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
6-Enam Suresi 38

36- Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
37-  Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var?
38- İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu.
68-Kalem Suresi 36,37

Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet.
5-Maide Suresi 49

Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz (nusarriful).
6-Enam Suresi 65

Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ı devre dışı tuttular.
25- Furkan Suresi 30

Karar sizin… ALLAH’in sözü apaçık ortada, Muaviye dini de apaçık ortada.
Kime kulluk edecekseniz onun sözünü tutmakta serbestsiniz!

Mustafa Çelebi

Kaynak:
Fereç Hüdür
Yaşar Nuri Meali


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir