Kur’an Türkler Hakkında Ne Diyor?!

Türk ve Türklük düşmanları her ne kadar bazı tenkitler yönelterek kabul etmeye yanaşmasalar da Hz. Peygamber’in hadislerinde Türklerden bahsedilmektedir. Hatta Hz. Peygamber Türkler hakkında son derece iyi şeyler söylemenin yanında, Arapları Türkler konusunda bilhassa uyarma gereği duymaktadır. Muhtelif kitaplarda Hz. Peygamber’in sefer sırasında Türk yapımı bir zırh giydiğinden ve “Kubbet’it Türk” ismi verilen bir Türk çadırı kullandığından bahsedilmektedir. Hatta meşhur Hendek Savaşı sırasında Hz. Peygamber, ordusunu bu çadırdan sevk ve idare etmiştir. Yine rivayete göre; Hz. Peygamber’in yakın çevresinde az sayıda da olsa Türkler bulunuyordu. Öyle ki; İslam’ın ilk kadın şehidi Sümeyye’nin de bir Türk kızı olduğu ve asıl adının Pamuk olduğu söylenmektedir(1). - t7

Türk ve Türklük düşmanları her ne kadar bazı tenkitler yönelterek kabul etmeye yanaşmasalar da Hz. Peygamber’in hadislerinde Türklerden bahsedilmektedir. Hatta Hz. Peygamber Türkler hakkında son derece iyi şeyler söylemenin yanında, Arapları Türkler konusunda bilhassa uyarma gereği duymaktadır. Muhtelif kitaplarda Hz. Peygamber’in sefer sırasında Türk yapımı bir zırh giydiğinden ve “Kubbet’it Türk” ismi verilen bir Türk çadırı kullandığından bahsedilmektedir. Hatta meşhur Hendek Savaşı sırasında Hz. Peygamber, ordusunu bu çadırdan sevk ve idare etmiştir. Yine rivayete göre; Hz. Peygamber’in yakın çevresinde az sayıda da olsa Türkler bulunuyordu. Öyle ki; İslam’ın ilk kadın şehidi Sümeyye’nin de bir Türk kızı olduğu ve asıl adının Pamuk olduğu söylenmektedir(1). - t7Türk ve Türklük düşmanları her ne kadar bazı tenkitler yönelterek kabul etmeye yanaşmasalar da Hz. Peygamber’in hadislerinde Türklerden bahsedilmektedir. Hatta Hz. Peygamber Türkler hakkında son derece iyi şeyler söylemenin yanında, Arapları Türkler konusunda bilhassa uyarma gereği duymaktadır. Muhtelif kitaplarda Hz. Peygamber’in sefer sırasında Türk yapımı bir zırh giydiğinden ve “Kubbet’it Türk” ismi verilen bir Türk çadırı kullandığından bahsedilmektedir. Hatta meşhur Hendek Savaşı sırasında Hz. Peygamber, ordusunu bu çadırdan sevk ve idare etmiştir. Yine rivayete göre; Hz. Peygamber’in yakın çevresinde az sayıda da olsa Türkler bulunuyordu. Öyle ki; İslam’ın ilk kadın şehidi Sümeyye’nin de bir Türk kızı olduğu ve asıl adının Pamuk olduğu söylenmektedir(1).

İşte bütün bunlar, bize, Hz. Peygamber’in Türklerle karşılaştığını ve Türkler hakkında az çok bir fikir sahibi olduğunu, dolayısıyla Türkler hakkındaki hadislerin de sahih olduğunu düşündürmektedir. Hatta bu hadislerin pek çoğu,  hadis bilginleri tarafından “Güvenilir Kaynak” kabul edilen “Buhari”, “Tirmizi” ve “Ebu Davud” gibi  hadis kitaplarında bile geçmektedir.

Hz. Peygamber’in Türkler hakkındaki hadislerinden en ünlüsü ve bilineni şudur: “İstanbul elbette feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur”. Şimdi bir taraftan, Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olmak için Arapların ilk devirlerden beri muhtelif kereler İstanbul’u fethetmek için çeşitli seferler düzenlediklerini ve ashaptan Ebu Eyyup El-Ensari (Eyüp Sultan) hazretlerinin bu seferlerden birisine katılarak İstanbul’a geldiğini ve orada öldüğünü söyleyeceksiniz, bir taraftan da Türkleri işaret ettiği gerekçesiyle yukarıdaki hadise “uydurmadır” diyeceksiniz. Doğrusu bu durum, tam bir ikiyüzlülüktür.

Hz. Peygamber’in Türklerle ilgili hadislerinden bazıları ise şöyledir: “Türkler size ilişmedikçe sizler de Türklere ilişmeyin”, “Türk dilini öğreniniz, çünkü Türklerin çok uzun sürecek bir hakimiyetleri vardır”, “Ulu ve Aziz Allah diyor ki; Benim Türk ismini verdiğim ve maşrıkta iskân ettiğim bir takım askerlerim vardır ki herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam o Türk askerlerimi işte o kavmin üstüne saldırtırım”  Hz. Peygamber’in Türklerle ilgili hadislerinden bir kısmının sadece, Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla “Divan-ı Lügat-it-Türk” ismiyle sözlük hazırlayan Kaşgarlı Mahmud, bir kısmının da sadece Türklerin faziletleri üzerine eser kaleme alan İbn-i Cahz gibi Arap kaynaklarında bulunuyor olması bile benim bu hadislerin sahihliği konusundaki düşüncemi değiştirmeye yetmemektedir.

Kur’an Türkler Hakkında Ne Diyor?

Türk ve Türklük düşmanları her ne kadar karşı çıksalar da güneş balçıkla sıvanmaz hesabı Hz. Peygamber’in Türkler hakkındaki hadisleri kaynaklarda bir güneş gibi parlamaktadır. Peki, acaba Kur’an Türkler hakkında ne diyor? Daha doğrusu Kur’an Türkler hakkında bir şey diyor mu? Türk ve Türklük düşmanlarına sorarsanız Kur’an Türkler hakkında hiç bir şey demiyor. Eğer bu Türk düşmanlarının dediklerini doğru kabul edersek karşımıza çıkan sonuç şu oluyor:

Kur’an, sadece İsrailoğulları ve Araplar için indirilen bir kitaptır, İslamiyet de İsrailoğulları ile Arapların ulusal dinidir! Diğer milletler ise İsrailoğulları’nın ve Arapların kölesi ve cariyesi hükmündedirler! Çünkü Kur’an’da en çok adı geçen kavim Beni İsrail, yani İsrailoğulları’dır. İsrailoğulları’nın 1/6’sı kadar da Arapların adı zikredilmektedir Kur’an’da. Ayetlerde geçen kavim isimlerine bakarsanız durum böyledir. Böyle bir yaklaşımın, muharref Tevrat’ın öngördüğü bir yaklaşım olduğu ortadadır.

Okumaya devam et  Servet, Evlat? Şirk?

Ancak asıl gerçek elbette böyle değildir. Açıkça zikredilmese bile Kur’an’da pek çok kavme, bu arada Türklere de işaret eden ayetler bulunmaktadır ki; Türklere işaret eden ayetlerin başında Mâide Suresi’nin 54. ayeti gelmektedir. Söz konusu ayetin meâli şöyledir:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”(3).

Şimdi yukarıdaki mealinden hareketle, bu ayetin nasıl oluyor da Türklere işaret ettiğine bir bakalım:

İlk başta ifade edelim ki; Türklerin uzun asırlar boyunca İslam’a yapmış oldukları hizmetlere, özellikle de Haclı Seferlerine karşı duruşlarına, mukaddes İslam beldelerine yapmış oldukları hizmetlere ve bilhassa uzun asırlar boyunca bu beldeleri korumalarına, İslam sancağını uzak diyarlara kadar taşımalarına bakarak, birçok İslam Bilgini, ayette geçen kavmin ancak Türkler olabileceğini kabul ve ikrar etmişlerdir. Bunlara göre; Araplardan sonra İslam’ın temsilciliği Türklere geçmiş ve Türkler bu görevi uzun yıllar hakkıyla yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla Mâide Suresi’nin 54. ayeti, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde Türkleri işaret etmektedir.

Bu türlü düşünenlerin başında Kürt kökenli iki Türk âlimi gelmektedir ki; bunlardan birisi Vâni Mehmet Efendi, diğeri de Bediüzzaman Said-i Nursi’dir. Kendisi de Nur Cemaati mensubu olan Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı bunları uzun uzun anlatır kitaplarında. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Celal Yıldırım ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi bazı Türk İslam âlimlerinin de aynı görüşte olduğu ifade edilmektedir.

Pakistanlı ilim adamı Mevlâna Şeyh Muhammed “İslâm’ın Yayılış Tarihi” isimli eserinin III. cildinin 935 ve 936. sayfalarında konu ile ilgili görüşlerini açıklarken; “Türkler siyaset sahasında ortaya çıktıkları zaman İslâm âleminin vaziyeti hiç de memnuniyet verici değildi. …İşte Hak Tealânın kendi dinini korumak için, kuvvetli bir unsur ortaya çıkarmasına şiddetle ihtiyaç görünüyordu. İslâm’ın bu siyaseti ve idare zayıflığını bertaraf eylemek hususunda, Müslüman himmet sahipleri gerekliydi. Tam bu sırada Cenab-ı Hak Teâlâ kudretini gösterdi, Selçukiler ortaya çıktılar…“der ve uzun uzun Türklerin İslâm’a yapmış olduğu fedâkârâne hizmetlerden bahseder.

İtiraf etmek gerekirse ben de yukarıdaki İslam bilginleri gibi düşünüyor ve Mâide Suresi’nin 54. ayetinde bahsedilen kavmin Türkler olduğuna inanıyorum. Benim hareket noktam özellikle ayette geçen “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki…” cümlesidir. Çünkü bu cümle direk olarak dinden dönenleri, yani irtidat edip (İslam’dan çıkıp) mürted durumuna düşenleri (başka bir dine, çoğu kere de eski dinlerine dönenleri)muhatap almaktadır(3). Aşağıda üç numaralı dipnotta ilahiyatçı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından verilen bilgilerden da anlaşılacağı üzere, irtidat olayları, Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte başlamış ve kısa sürede kuvvet kullanılarak sona erdirilmiştir. İlk halife Hz. Ebu Bekir, daha çok bu tür olayları bastırmak için uğraşmıştır.

Okumaya devam et  İSLAM VE KURAN ÖLDÜRMEYİ TEŞVİK EDEN BİR SİYASET OLARAK YASAKLANMALIDIR!

İşte bu durumda Mâide Suresi’nin 54. ayetinin ne zaman nazil olduğu büyük önem kazanmaktadır. Yukarıda dedik ki; bahse konu ayet direk olarak mürtetleri muhatap almaktadır. Bu olaylar, 620’li yılların sonu ile 630’lu yılların hemen başında meydana geldiğine göre ayetin iniş tarihi büyük önem kazanmaktadır.

Muhammed Hamdi Yazır; “Mâide Suresi’nin, Medine döneminin sonlarında, Hudeybiya Anlaşması’nın imzalandığı yılı (628) takip eden yıldan itibaren indirilmeye başlandığını, bir kısmının Mekke’nin fethi senesi(630) bir kısmının da Veda Haccı sırasında(632)  indirildiğini” söylemektedir. Ayrıca M.Hamdi Yazır, “-Mâide Suresi’nin tamamı Veda Haccı için yapılan yolculuk sırasında indirilmiştir- diyenlerin de bulunduğunu” zikretmektedir(4).

Demek oluyor ki; Mâide Suresi, 628-632 yılları arasında, yani İrtidat olaylarının görülmeye başladığı dönemde nazil olmuş, bununla mücadele edilmeye başlandığı yılların hemen arifesinde inme işlemi tamamlanmıştır. O halde şimdi ikinci bir tarihi daha bilmemize ihtiyaç vardır. O tarih Türklerin İslamiyet’le tanışma, yani İslam’ı kabul ediş tarihidir. İslam tarihçileri Hz. Peygamber döneminden beri, sayıları az da olsa Medine ve diğer İslam topraklarında Müslüman Türkler bulunduğunu haber vermektedir. Ancak Türklerin İslamiyet’le kitle halinde tanışmaları 642 yılında Arap İslam Devleti ile Fars kökenli Sasani Devleti arasında yapılan Nihavent Savaşı ile başlar. Zira o tarihlerde Türklerin meskûn bulunduğu Türkistan topraklarının büyük bölümünün yönetimini elinde bulunduran Sasani ordusunda çok sayıda Türk kökenli asker bulunuyordu. İşte 642 yılında cereyan eden Nihavent Savaşı ile hem Türkler İslamiyet’le tanışmış, hem de Araplar Türkleri ve bilhassa onların üstün savaş yeteneklerini yakından tanıma imkânı bulmuşlardır.

Zaten Nihavent Savaşı’ndan sonra Sasani Devleti gittikçe zayıflayıp yıkılmaya, Arap İslam orduları ise Türklerin de meskûn olduğu İran içlerine ve Türkistan’a doğru ilerlemeye başladılar. Emeviler zamanında Arap ordu kumandanları özellikle Türklerden toplu esir alarak bunları İslam Devleti’nin egemen olduğu coğrafyalara göndermeye başladılar. Yaklaşık 90 yıl süren Emevi saltanatından sonra kurulan Abbasi Hanedanlığı sırasında ise, Türkistan’daki Türkleri esir alıp topluca, başta Irak olmak üzere Arap İslam Devleti’nin merkezine yakın bölgelere gönderme siyasasına daha da ağırlık verildi. Ancak bu tersine bir etki yarattı ve İslam Devleti topraklarına gelen Türkler, kısa zamanda İslam Orduları’nın vurucu gücü haline geldiler, kısa süre sonra da İslam Ordularının yönetimini büsbütün ele geçirdiler. Arkasından da İslam Devleti’nin fiili idaresini ele aldılar.

Öte yandan bizim kanaatimize göre; Mâide Suresi’nin 54. ayeti kerimesi, dar anlamda Asr-ı Saadet’in son yıllarında başlayıp ilk halife Ebû Bekir döneminde sona eren irtidat olaylarına karışan mürtetleri hedef almakla birlikte, geniş anlamda Emevi ve Abbasi dönemlerini, özellikle Emevi dönemini de hedef almaktadır. Zira Emeviler, az çok ashabın ortak kararıyla seçilen halifeler dönemine son vermiş ve İslam’a aykırı olarak saltanat dönemini başlatmışlardır. Sıffin Savaşı’ndan başlamak üzere Hz. Peygamber’in soyuna, yani Ehl-i Beyt’e karşı giriştikleri açık düşmanlık da cabasıdır. Ayrıca Emeviler, İslam’a açıkça aykırı biçimde tamamen ırkçı bir yönetim anlayışı ile hüküm sürmüşlerdir. İşte Türkler, tam bu dönemde Müslüman olmuşlar, Emevilerin son dönemlerinde girmeye başladıkları İslam Ordusu’nu, Abbasiler döneminde büsbütün ele geçirmişler ve İslam’ın korucuyu gücü  olmuşlardır.

Okumaya devam et  ‘ilahi aşk?’ da ne demek?!

Dolayısıyla biz, tıpkı birçok İslam Âlimi gibi Mâide Suresi’nin 54. ayeti kerimesinde bahsedilen ve övülen kavmin kesinlikle Türkler olduğuna inanıyoruz. Elbette en doğrusunu yine de bahse konu ayetin gerçek sahibi Allah bilir.

Son söz olarak ilave edelim ki; bugün Türk olmaktan utananlar, Türk olduğunu söylemeye çekinerek kendisine bazı alt kimlikler bulmaya çalışanlar, bunun için Anayasa’dan Türk kavramını çıkarma manevraları yapanlar ve özellikle de Kürt kökenli vatandaşlarımız iyi bilsinler ki; Türklük onların sandıkları gibi utanılacak bir şey değildir. Tersine gurur duyulacak bir şeydir. Çünkü Türkler bizzat Allah tarafından tebcil edilen bir millettir. Bunu sadece bizim gibi sıradan insanlar değil, bizzat Mehmet Vâni Efendi ve Said-i Nursî gibi Kürt kökenli büyük Türk âlimleri de söylemektedirler.

16 Ekim 2011

Ömer Sağlam


1-Çankırı yöresinde yıkanıp liflerine ayrılarak (didilerek) iplik yapılmaya hazır hale getirilmiş tiftiğe “Sümek” adı verilmektedir. Şahsen Sümek ile Sümeyye arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum.

2- Ayetin meâli, DİB internet sitesindeki Kur’an-ı Kerim Meali’nden alınmıştır,

3-Türkiye’de günümüz İslam âlimlerinin önde gelenlerinden birisi olan Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’nun konuya ilişkin görüşü şöyledir: “Îrtidat, geriye dönüş demektir. Genelde bir kişinin sahip olduğu dînî terk etmesine irtidat denilmiştir. Bu kişi ister başka bir dînî, ister mutlak manada inançsızlığı benimsemiş olsun. Ancak İslam literatüründe Allah Teala’nın son dînî olan ve bütün ilahî dinleri kucaklayan İslamiyeti benimsemişken terk eden, ondan çıkan kişinin bu fiiline ‘irtidat’ ve o kişiye ‘mürted’ denilmiştir… İslam tarihinde, Asr-ı Saadetin son dönemleri hariç, topluca veya önemsenecek mahiyette irtidat hareketleri olmamıştır… Asr-ı Saadet’in son döneminde göze çarpan dinî hareketlere gelince, bunlar her ne kadar irtidat (ridde) olarak adlandırılmışsa da, aslında İslamlaşma mücadeleleri mahiyetindedir. Çünkü on yıl gibi kısa bir Medine döneminde bütün Arabistan yarımadasının İslamlaşması çok önemli bir sosyolojik olaydır. Bu büyük hareket içinde İslamiyeti zahiren benimseyenler olduğu gibi Müseylime gibi nübüvveti bir saltanat makamı olarak görenler ve kendilerine de bu saltanattan pay ayırmak isteyenler de olmuştur. Bu mücadele o dönemde bitmiştir…”(bkz. ,

4-M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c,3, s, 75, Çelik-Şura Yayınları, 1993, İstanbul.


Comments

“Kur’an Türkler Hakkında Ne Diyor?!” için 32 yanıt

 1. mehmet döner avatarı
  mehmet döner

  Türk ler size ilişmediği sürece siz Türk lere ilişmeyin. bundan başka bi hadis yoktur. maide suresine gelince eyvAllah Türk ler olabilir atalarımız islama çok hizmet etti peki şimdi gelecek kavim kim acaba çünkü herkes görüyor ki Türkiye de islam diye bişey kalmadı

 2. Feridun avatarı
  Feridun

  Türkçe demek Türk demek, ne mutlu Türküm diyene.

 3. KAVİM BERİLTMİYEN SÜREDE NASIL OLURDA KURANDA TÜRKLE DİYE GEÇİYIR DİYORSUNUZ HAÇLI SEFERİNE GELİNÇE KURANI KERİM HAÇLI SEFERİNDEN ÇOK ÖNCE İNDİ ONUN İÇİN BİRŞEY YAZARKEN İYİ VE DORU ARAŞDIRMAK GEREKİR KİMSE BENİ NANLIŞ ANLAMASIN BEN TÜRKÜM TÜKKLÜĞÜMLE KURUR DUYUYORUM ELHAM DÜRÜLLAH MÜSLÜMANIM DİNİMİZİ DORU ANLAMADIMIZDAN İSLAM ALEMİ NE HALLERE DÜŞDÜK

 4. abrir hotmail version anterior avatarı
  abrir hotmail version anterior

  Si te hallas cara al computador esta opción te viene
  realmente bien, en tanto que es mucho mas practico responder
  desde el pc sin buscar el móvil para ver el WhatsApp pc.
  Alex todo mi sueño se hizo mediante re_uniting mi matrimonio, amigos en caso de que necesite la ayuda de Una vez finalizado
  el paso 4, WhatsApp se abre directamente en la pantalla del PC
  y se puede usar como si de la aplicación móvil se tratara.
  Alex todo mi sueño se hizo mediante re_uniting mi matrimonio, amigos en el caso de que necesite la ayuda de Acabo de abrir un correo en hotmail y me parece bueno
  el servicio que brindan conjuntamente con su messenger live.
  Alex el gran lanzador de hechizos que fue capaz de
  traer a mi marido de vuelta a casa, el Hemos visto como hemos contestado a el
  interrogante de como abro se abre una cuenta de mail en cualquiera de los servicios y además de manera gratuita.

 5. It’s going to be finish of mine day, but before end I am reading this enormous piece of writing
  to increase my knowledge.

 6. Pay Someone to Write a Research avatarı
  Pay Someone to Write a Research

  Awesome things here. I’m very satisfied to
  see your post. Thank you so much and I’m having a look forward to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

 7. quick ads avatarı
  quick ads

  Fb Energy Editor 2016: Creaste 100ѕ of Advertisements Shortly.

 8. Nurali Boz avatarı
  Nurali Boz

  Bir tek soru ECUC ILE MECUC KELIMESI KIMI KAST EDIYOR TESEKUR ederim arablarin turkistanda yaptiklari katliamlari ve kestikleri turkleri kainkiz yasli genc kafalarini kesip yol boyunca ayaklarinda agaclara astiklarini ne ile gizleyeceksiniz TURK turktur muslumanligi kilic zoru ile kabul etmislerdir ve oyle allahin kelami deyip isi goturup turku yaradan tanri nasil turkce bilmiyormusta ben bu kurani arabca indir dim demis anladim o zaman galaxyi kullanmis muhammed gecin kardesim bedevi seviciligini gercegimiz olan turk oglu turkuz ne mutlu turkum diyene bilmem bir sey anlata bildimmi uzun yazmayi gerektirmez turk ogun calis ve guven yani sen calis guven kendine tanri sana verir der Turan dursuna sormuslardi kuranin yanlislari dogrusu yokki yanlisini soyleyim sevgi ile

 9. emoticones para facebook de musica avatarı
  emoticones para facebook de musica

  De manera adicional en 2015, el Oxford English Dictionary
  determinó que la palabra del año había sido el emoji que llora de la risa, un símbolo que se utiliza mil millones de veces al día en Twitter.
  En Cuando estamos cara a cara, posiblemente sonreiríamos al decir algo
  jocoso, por lo cual no sería preciso llevar un cartelito con la imagen de una carita que sonríe.,
  Francia, Alemania, Italia, Esta web te trae todo lo que pasa al iPhone de
  Apple en De España. Apps, trucos, tutoriales y todo género de información sobre el iPhone.
  Asimismo disponible de autocorrección, 30 diccionarios de los idiomas más importantes,
  Aunque no es la primera en crear una serie
  de stickers adaptados para móvil -de hecho en la aplicación Messenger
  de Facebook hace tiempo que se pueden incluir animaciones dentro de los chats- sí
  fue la primera en crear un negocio y ganancias concretas en torno a algo que hasta el instante resultaba sumamente cotidiano y masivo mas que nadie había sabido sacarle rédito comercial.

 10. Emoticones para Bordar avatarı
  Emoticones para Bordar

  Cuando hay novedades con nuevos motivos, Whatsapp informa oportunamente a los usuarios para
  que comiencen a utilizarlos. Lo más recomendable es que no descargue estas figuras en páginas no autorizadas.
  En Descargue las novedades de la Ortografía de la lengua
  española (dos mil diez) en formato PDF., Francia, Alemania, Italia, Ahora, si quieres
  hacer dibujos con los simbolos del teclado precisarás aprender a hacerlo,
  y de las mejores formas de aprender es a través de
  tutoriales, así sean escritos mediante vídeo, ya que en caso contrario vas a tardar mucho tiempo en aprovecharte de esta gran prestación que ofrecen los teclados.
  También libre de autocorrección, treinta diccionarios de los idiomas más importantes, Hay decenas y decenas de páginas que
  ofrecen listas de emoticonos unicode, mas la idea es poder escoger los símbolos unicode sin manipularlos penosamente con el selector de texto.

 11. judi bola online avatarı
  judi bola online

  Asking questions are genuinely pleasant thing if you are not understanding anything entirely, however this post presents nice understanding even.

 12. At yalanını zekerliyeyim inanını … maide 54 Türkleri işaret ediyormuş ..

 13. Konuștugunuz konu bile küfre kadar gidiyor eger ahirette turkluk araplik varsa haktır yoksa boș davadır soyumuz turktur amma bizler ummetiz muminler kardeș derdiniz ne israiogullari gibi yeni ustun bir turk ırkımı. Peygamberin sağlık zamanindada dinden dönen oldu onlarįn yerine okadar farkli milletlerden insanlar geldiki mekkeyi kan dökmeden aldįlar

 14. BestLucio avatarı

  I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic,
  you can earn additional bucks every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for
  more info simply search in gooogle: boorfe’s tips
  monetize your website

 15. Murat Çiftçi avatarı
  Murat Çiftçi

  Yazı baştan sona zorlama, dayanaksız ve öne sürdüğü iddiaları (bırakın kanıtlamayı) açıklamaktan yoksun.
  Kesile kesile, katledile katledile Müslüman olduğumuzu saklamaya çalışan bir bakış açısında boğulmuş bir zavallılık her bir tümcede görülüyor.
  Ömer bey hiç kasılmanıza gerek yok. Kendinizi küçük görmenize de gerek yok.
  Dünya üzerinde hiç bir toplum ölüm korkusu dışında inancını bir anda değiştirmez. Bizde de aynısı oldu. Alçak Araplar sözüm ona din aşkına (gerçekte yağmacılık aşkına) atalarımızı kadın, çocuk demeden katlettiler. Atalarımız da Müslüman olduk dediler. Bu kadar açık.
  O hadisler ise kitapta yaptıramadığınız değişiklikleri yaptırmak için açılmış bir kapı. Üstelik yararsız da sayılmaz. O sayede İslamiyet bugünlere kadar gelebildi. Farklı ülkelerde farklı yorumlar çıkabildi.

 16. Kılıç zoru ile müslüman olduk diyelim.Peki niye Asya da kalmadık.Kavimler göçüne bizi Araplar mı zorladı.

 17. misafir avatarı

  bu yazıya yorum yazan çoğu kişinin yahudi kökenli olduğu o kadar belliki tarih boyunca türkleri kıskanmayı bir türlü bırakamamışlar.nedir bu biz türklere karşı kininiz ve öfkeniz.tarih boyunca türk katliamları yapan sizlersiniz müslüman katliamı yapan sizlersiniz.dünyadaki her topluluğu gizli gizli içine sızarak dejenere edip yozlaştıranda sizlersiniz.ama konu masum türkler olunca devamlı bir çekememezlik bir iftira ve tarihi gerçeklerden saptırma yarışına girmeniz devamlı iyi insan olan peygamberleri öldürmeniz çok korkunç şeylere imza atmışsınız.kıyamete kadar böylemi devam edeceksiniz ? biraz kendinize çeki düzen verseniz iyi olur.bir göğsümüzü gere gere türküz diyebiliyoruz ama siz devamlı türklerin içine sızıp kendinizi saklama ihtiyaçı hissediyorsunuz.iyi niyetli insanlar kendini gizlermi ancak kötü niyetli insanlar soylarını gizlerler yani siz yahudi ırkçıları olarak siyonizm denilen dünyanın başına bela olmuş bir garabetin içinde debelenip duruyorsunuz.biz türkler zorla müslüman olmadık hep tek bir tanrı tek bir allah inancımız vardı zaten.emeviler yahudilerdir yani müslüman gibi görünen ancak gerçekte kalben müslüman olmamış sahtekarlar.ebu süfyan muaviye yezid bunlar gerçek müslüman değiller.emevi yahudileri türk kabile ve topluluklarına sırf türk oldukları için saldırıp katliamlar yapmışlardır.bugünkü işid den farkları yok.müslüman görünümü altında gerçek müslümanları katlediyorlar.işid i kurduran israildir yani yahudi ırkçıları siyonistler.kuran ı kerimde sizin lanetlenmeniz atalarınızın kötü yolunda ırkçı olarak bu yola devam edip hala müslümanlara ve türklere kötü gözle bakmanızdan ve bu kötü yolda ısrarcı olmanızdan dolayıdır.türkiyede yaşamanıza rağmen kendinizi türk gibi gösterip türkler hakkında devamlı olumsuz konuşmalar yapmanız zaten sizin foyanızı ortaya çıkarıyor.açıkcası türklere karşı kötü kalpli olmanız sizi sadece felaketlere sürükler bundan bir hayır beklemeyin kendinize.

 18. rüzgar avatarı
  rüzgar

  sa ALLAH ın kulu yazıdlarını okudum ama dediginin
  çogu şey dogru sadece kıskançlık ve ego senin gözünü kor etmiş. Kör demiyorum dikkat et.
  kürtler size ne yaptı ki bu kadar aşaglık pozisyona giriyorsunuz. Hadi biz insanları yıllarca kendi oluşturdunuz tarihle kandırdınız. bari hadisleri ve ayetlerin manalarını çarpıştırmayın. Ulan ALLAH tan kork sasaniler yesin seni velet. İNSANLAR KANDIRILIR AMA (ALLAH) KANANIDA KANDIRANIDA AYNI KEFEYE KOYMAZ. KANDIRANIN VAY HALİNE. Sana son söz Belki o Aşaglık büyüklerin Ögretmemiş. Hz İbrahim Kürttür. Hz Zülkif Zazadır . Araştır Hz İbrahimin 12 Kavim den bir kürt kavmıdir. Kuranı kerimde geçer. pamuk diye adlandırdıgın kadın aslında zozandır ilk kadın kürt sahabedir caban ve oglu meymun el caban ilk kürt sahabelerdir. caban kürdi islamiyetin ilk valilerindendir. Kıskanççççç adam Şeytani düşünme rahmani gerçekçi ol. Ben demiyorum kürtler kutsal kavimdir hayır degildir. ama gerçekler gerçek anlatılsın 1071 de malazgirt te yardım etmesydik kurtuluşta çanakkalede yardım etmeseydik nice olurdu haliniz. nitekim biz size yardım de etmedik biz savaştık islam adına anladın öküz. bide okul okumuşsun yuh be sana ALLAH kararmış yüregine nur nasip etsin halin ırkçılıksır yazıktır. selamin aleyküm ( kısa özetlerle geçiştirdim anla ve araştır) Egosuz ama

 19. rüzgar avatarı
  rüzgar

  kürtler sasanilerin imparatorlugunda yaşamışlar hz Ömer zamanında detaylı bi şekilde kürt aileleri keza savaşla olsun keza sulh yoluyla olsun müslüman olmuşlar. Bana bak iste görevlisi peşime düşeceksin biliyorum evet devlet sizin oda güzel bak pkk li degilim ama senın insanlara bilgi vermen yöntemi yanlış ve Ego doludur. SİTE GÖREVLİSİ YAZDIKLARININ ÇOGU DOGRU AMA İSİMLENDİRMEN YANLIŞ KÜRTLERİN TARİHİNİ KISKANIP KENDİ TARİNDE YAŞANMIŞ GİBİ İNSANLARA LANSE ETME

 20. Ahmet Dursun avatarı
  Ahmet Dursun

  5/MÂİDE-54’te bahsedilen fe sevfe ye’tîllâhu bi kavmin (o vakit bir kavim getirecektir) sözünün Türklere ait olduğunu çıkarmak, ya Kur’an lisanı bilemek ya da bilmeyenleri aldatmaktan başka anlama gelmez.

  Nitekim Kur’an tek başına yorumlanamaz.

  Hemen evvelinde yine kavim tarifi yapmış, 5/MÂİDE-51’de, yehdîl kavmez zâlimîn (zalim kavmi doğru yola sevk etmez) demektedir.

  Öyleyse buradaki kavim tarifi daha öncelikli düşünülmeli ve zalim kavmin Türkler olduğuna işaret ettiği söylenmelidir.

  Yani bu şekilde tevil etmeye kalkarsanız nesh (geçerliliğini yitirme) edilip edilmediğini dikkate almazsanız sonuç sizin söylediğinizin dışına çıkar.

  Gerçi fikrimi soracak olursanız nesh, Kur’an’ın tanrısının kendini inkârı anlamına gelir ki, bence hatalıdır, ancak ulema takımı bunu işlerine geldiğinde kullanmak için uydurmuştur.

  Aksi halde her şeyi bilen diyeceksiniz, sonra hataya düşmüş gibi, yürürlükten kaldırmıştır diye iddia ederek, ilahı acz içine sokacaksınız.

  Nitekim yaratıcı bir yerde söylediğini başka bir yerde yalanlamaz.

  Bunu yine Kur’an söylüyor.

  Öyleyse devam edelim.

  Bir yerde söylediğini yalanlamayacaksa, yine Kur’an…

 21. Uydurmadır. Böyle bir şey olmamışdır. Türklerin katli vacibdir deye hadislerde yazar. Hatta Türklerle savaşmadıkça kiyamet kopmayacak söyleniliyor. Muhammed zamanı savaşlar yalnız arapların içinde olmuş. Put ve tapanaq savaşları olmuşdur. Muhammed Mekkede İbrahimin tapanağını alıb kendine Allahın evi yapmışdır.

 22. ilyas avatarı

  lan şerefsiz kur’an dünyadaki tüm insanlar için indirildi sadece araplar ve israilogulları icin degi. yanlis bilgi verme ALLAH BELANI VERSIN INSAALLAH

 23. ELEŞTİRİ-YORUM avatarı
  ELEŞTİRİ-YORUM

  TÜRKLER KILIÇ ZORUYLA MÜSLÜMAN OLDU DİYEN EMBESİLLER!
  1- Türklere kılıç zoruyla ne yaptırılmış tarih boyunca? Türkler her gittiği yerde devleti, beylik, oymak kurarlar. Köle olarak duramazlar, Kürşad olur Çine saldırır, Kölemen/Memlük olur devlet kurar. Ama asla zorla Türk’e bir şey yaptıramazsınız…

  2- Talas Savaş’ında Türkler’den yardım isteyen Araplar, sayıca çok üstün olsa neden yardım istesin? Yardım istiyor ise aralarında iletişim vardı. Öncesi de var bunun….

  3- Türklerle ilgili olan hadisler sahih değil uydurma… Buhari’de mevzu yani yalan hadisler kategorisinde yer alır.

 24. EMRULLAH TAŞBAŞI avatarı
  EMRULLAH TAŞBAŞI

  YA ARKADAŞ H.Z PEYGAMBERE VE TORUNLARINA KENDİ MİLLETİ İHANET ETMEDİ Mİ KENDİNİZİ ÜSTÜN GÖRÜPTE BAŞKALARINI HAKİR GÖRMEYİN TÜRKLER ASIRLARDIR İSLAM İÇİN HİZMET EDİYORMU EDİYOR SUSACAKSIN ARAPLAR ŞUAN NE YAPIYOR DAHİ KENDİ KARDEŞLERİNE KENDİ SOYDAŞLARINA YARDIM BİLE ETMİYORLAR BIRAKIN BU OLMUŞ ŞU OLMUŞ KÜRTMÜŞ TÜRKMÜŞ GEÇİN BUNLARI ALLAHIN DAVASINA SAHİP ÇIKIN İSLAM SANCAĞINI KIYAMET GÜNÜNE KADAR GÖKLERDE DALGANLANDIRALIM YOLUMUZ ALLAH YOLUDUR YOLUMUZ İSLAMDIR GERİSİNİ BOŞVERİN YARADANA SIĞININ MUTLAK BİR YOL GÖSTERECEKTİR.

 25. Efe Ekici avatarı
  Efe Ekici

  MİLLETİMİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ BAYRAĞIMIZI İNDİREMEYECEKSİNİZ EZANLARIMIZI SUSTURAMAYACAKSINIZ
  İYİKİ TÜRKÜM İYİKİ MÜSLÜMANIM!

 26. Anınıs avatarı
  Anınıs

  Ha ziktir ordan yok maide süresi onu bunu işaret ediyormuş. Ulan peygamber döneminde Türk kavmi mi vardı salak salak yazmışsın

 27. zedemtur-zedem avatarı
  zedemtur-zedem

  Ezan sesi dinmese de, bayrak inmese de, kölelikten siyasi ve ekonomik anlamda kurtulamadık kurtulmak için önce kendi içimizde adaleti sağlamalıyız. Toplumsal anlamda neyin mücadelesini yaptık ki, en önemlisi bir yerin adamı olmadan adalet için mücadele ettik mi ? Koskocaman bir “NO” Bunun için mücadele etmediyseniz sizin ya da bizlerin ezan-ı dinmese ve de bayrağı inmese ne olur dinmese ne olur adaleti sağlayamayınca. Kur’an okudu, cami yaptırdı, peygamberi övdü veya Atatürk’ü kutsallaştırdı, sosyal adaleti savunuyor, eşitliği getireceklermiş diye siyasetçileri bir yerlere taşıma adına onların yanında ya da, onların siyasetini destekleyerek bu ülkeye adalet gelmez ve insanlarımız kutuplaşarak yaşamaya devam ederler bu millet de eskilerde ne varsa övünerek yaşamaya ve gerçeklerin üstünü örterek yaşamaya devam eder zaten öyle de yapıyoruz. Bir de şu var, Peygamberin Türkleri falan övdüğü yok bazı şeyleri bazı insanları müslüman yapacağız diye yalan söylemenin bir anlamı yok bir de Türkiye dahil, sözüm o’na müslüman diye lanse edilen ülkelerde anlatılan, anlatıldığı gibi bir peygamberde yok, Müslümanlık da yok. Hepsi hikaye ve efsane amaç insanlardaki itaat kültürünü kutsallaştırıp din adına köleler yetiştirmek ve kullanmak uyanık olun ve aklı ve bilimi kullanın kendinizi kullandırmayın hipotezler her zaman işe yaramayabilir
  Din adına değil, bilim adına hareket edelim. Haa bir de şunu unutmayalım ne kadar adalet sahibiysen, o kadar iman sahibisindir bunun için de tek taraflı değil, çok taraflı okumak ve araştırmak gerekir. Tengri Türk’ü korusun.

 28. zedemtur-zedem avatarı
  zedemtur-zedem

  Kutsal diye bir şey yoktur. Kutsamaktan üretilmiş bir kavramdır. Bu yüzden Allah dahil kimseyi kutsallaştırmayın çünkü Allah kendisine köleler istemiyor ne istediğini de siz söyleyin. Evreni yaratan bir güç var insanlar o gücü anlayamadıkları ve bilemedikleri için o güce çeşitli isimler vermişlerdir kimine göre Allah, kimine göre Tanrı ya da başka bir şey, insanların Allah ya da Tanrı ile bir sorunu olamaz, insanların dünyayı yönetenler ile bir sorunu olmalı ve onlar ile mücadele etmeyi öğrenmeleri gerekir. Eğer insan oğlu dünya’ya neden geldiğini merak ediyorsa bunun için zahiri ve batıni ilim sahibi insanlardan ve yaşadığı gezegeni iyi gözlemleyerek bir şeyler öğrenebilir. Adaletin olmadığı yerde imandan bahsedilemez. Ayrıca iman nedir ? Bilmediğiniz Allah’a iman etmek zor geliyor değilmi ?

 29. Serkan avatarı

  Azınlık cahil marjinal komprador uşağı
  Malum ırk amip gibi heryerde yine Türk irki yokmuş falan filan mogolistanin dağlarında 5 bin yıldır türkçe konuşan türkler var türk ırkını yok sayan kekolar ne anadoluda ne doğuda ne eser var ne bir tane yazılı taş var ne yazıt var gidin abd nin hanımligini yapin

 30. İmran yıldız avatarı
  İmran yıldız

  Türklerin inandığı gök tengri inancı İslam inancıyla aynıydı işte bu yüzden İslam dinine geçişleri kolay oldu. Yahudi Üzeyir as Tanrının oğlu der, Hristiyan İsa as Tanrının oğlu der, Müslüman Allah cc de doğdu ne doğuruldu der ihlas suresinde Rabbim kendini açıklıyor inandık iman ettik ya Rabbi bizi sapıklar dan değil apaçık inananlardan eyle amin

 31. Sen ne yalancı, ne kaypak birisin ya. Türkler, peygamberin yaşadığı dönemde İslam ile tanışmadılar. Peygamber öldükten sonra, taa mezhep ayrılığından sonra Türkler, Abbasiler sayesinde öğrendiler İslam’ı. Dolayısıyla Türkler o zamana kadar müslümanlara yardım etmediler ya da müslüman olmadılar. Tarih bilgimiz olmasa yıkayacaksın beynimizi, bu kadar yalancı düzenbaz olunmaz.

 32. mustafa avatarı

  Allah hiç bir kulunu diğer kulundan üstün tutmaz tutmadıda türk kürt çerkez laz diye ayırmaz hz.muhammed s.a.v evet istanbul için söylediği söz osmanlılara nasip olmuştur am unutmaki o askerler arasında rum da ardı kürtte lazda çerkezde arapta sen bunu sadece türklere bağlaman tamamen ırkçılık ve tamamen egodur ben türk ve müslümanım ama bu sendeki ırkçılık ve ego bizleri utandırdı hiç bir türk kendisiyle övünmez hiç bir müslüman nevsibe yenilmez ama sen yemilmişsin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir