ELİT SINIF yada DÜZEY DERSLİKLERİ gafleti!!!

ELİT SINIF uygulamaları yada DÜZEY DERSLİKLERİ gafleti!!! - adalet esitlik degildir 368961 copy
ELİT SINIF uygulamaları yada DÜZEY DERSLİKLERİ gafleti!!! - adalet esitlik degildir 368961 copy

ELİT SINIF uygulamaları yada DÜZEY DERSLİKLERİ gafleti!!!

Siz,  her şeyi eğitime bağlıyorsunuz ama eğitim ve öğretime yeterince müdahil olmuyorsunuz! Gözünüzün önünde sizinde paydaş olduğunuz  yıkım uygulamaları yapılıyor.  Bu tip uygulamalar ile  kapitalizm,  insanları psikolojik yıkıma iterek  kendini değersiz hisseden kullanılmaya müsait katmanlar oluşturuyor. ŞUURSUZ POLİTİKACILARIN attığı kazıklardan birisi! Ne yazık ki Devlet  kendi insanlarına yapılan bu aşağılama ve köleleştirme uygulamalarına sessiz kalıyor. FETÖ gibi taşeron yapılanmalar yada diğer özel okullarda aynı uygulamayı ticari açıdan kullanıyorlar. Okulun başarılı öğrencilerini  bir sınıfta toplayarak, burslarla yada para ile transfer edilen öğrenciler ile takviye edilen VİTRİNDEKİ bir sınıf  göz boyaması ile vasatın altındaki diğer tüm sınıflarda eğitim gören öğrencilerin Velileri, sanki bütün sınıfları çok başarılı bir okul imajı ile yıllarca SAĞILDILAR. Bönlük mü Gaflet mi Hainlik mi? Yorum sizin ama aşağıda sunduğum, Eğitim Fakültesi uzmanlarının düzey derslikleri üzerine yaptığı bilimsel bir nitel araştırmadan çok kısa  sonuç cümleleri var…

Saygılarımla. Oguz SOLAK

… Görüşmeler sırasında öğrencilerden uygulamayı psikolojik değişkenler açısından elit sınıf uygulamasını değerlendirmeleri istendiğinde, özellikle karma dersliklerde yer alan öğrencilerin, “öğretmenlerin derslikler arasında ayrım yapmaları”, “kendini tembel hissetme-aşağı görme” gibi nedenlerle düzey derslikleri uygulamasının kendilerini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini düşündükleri görülmüştür.

… İngiltere’de konuya ilişkin olarak yürütülen araştırmalar incelendiğinde 1970’li yıllara kadar İngilizce ve matematik derslerinde akademik başarıya olumlu etkisi gerekçesi ile yaygın olarak kullanıldığı, daha sonraki yıllarda ise sosyal ve duygusal gelişim üzerindeki olumsuz etkileri gözlemlenmeye başlandığında tüm ilköğretim okullarında uygulamaya son verilmiştir (Irenson veMaclntyre, 2002:250).

… 1990’larda sınıf içi düzey gruplarının ya da derslikler-arası düzey uygulamalarının önerildiğini ancak 2000’lerde bu uygulamanın desteklenmediğini görmekteyiz. Öğrenenin yasal statüsü açısından değerlendirildiğinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası ve 1982 Anayasası’nın (24.ve 42. Maddeler) da “fırsat eşitliği” ilkesine uymayan bu uygulamanın, ayrıştırıcı olduğunu söyleyebiliriz.

 … Düzey derslikleri uygulamasının orta ve üst grup lehine akademik başarıyı artırabildiğini, sosyal ve duyuşsal değişkenler açısından ise hiçbir düzey grubu için önerilebilir olmadığı ve uygulamanın terk edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

KAYNAKÇA: Akar-Vural, R., Yılmaz-Özelçi, S. Çengel, M., Gömleksiz, M. (2016). Altıncı sınıfta elit sınıf uygulaması üzerine nitel bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 2060-2082


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir