Bugünün Türkiye İşçi Partisi-TİP’i (?)

Bugünün Türkiye İşçi Partisi-TİP’i (?)Kemal Türkler’lerin, Mehmet Ali Aybarlar’ın TİP’i değildir… - 2023.04.24 TIP Ermeni soykirimi bildirisi

Bugünün Türkiye İşçi Partisi-TİP’i (?)
Kemal Türkler’lerin, Mehmet Ali Aybarlar’ın TİP’i değildir…

7 Kasım 2017 tarihinde Erkan Baş liderliğinde kurulan, 2018 genel seçimlerinde üç tanesi HDP kontenjanından, birisi CHP’nden seçilerek Mecliste dört milletvekili ile temsil edilen Türkiye İşçi Partisi, özellikle genel başkan Erkan Baş ve parti sözcüsü Sera Kadıgil’in Meclis genel kurullarında yaptıkları AKP iktidarını eleştiren coşkulu konuşmaları ve Kahramanmaraş depremi sırasındaki partinin etkin yardımlaşma çabaları nedeniyle içinde bulunduğumuz seçim döneminde özellikle CHP’nin milletvekili aday seçimindeki tercihlerinden hoşnut olmayan tabanındaki Atatürkçü seçmenler arasında sempati ile karşılık bulmaya başlamıştır. Ancak bu sempati:

1- TİP’in inandırıcı olmayan sudan bir sebeple Finlandiya’nın NATO üyeliğinin oylandığı Meclis oturumuna katılmayarak,

2- TİP’in 24 Nisan günü sözde Ermeni soykırımı konusunda yayınladığı tweet ile

söylemlerindeki antiemperyalist vurguların sorgulanmasına yolaçmıştır.

* * *

Her yıl ABD Başkanı Biden 24 Nisan günü yeniden “Ermeni Soykırımı” diyerek Türkiye ve Türkleri yine soykırımcılıkla suçlamıştır.

1915 yılında Osmanlı orduları Çanakkale’de işgale gelen İngiliz ve Fransız düşmanlarla boğaz boğaza vatan müdafaası yaparken, doğuda işgalci Çarlık Rusya ordusuyla savaşırken; Çarlık Rusya, İngiltere, Fransa tarafından silahlandırılan Ermeni Taşnak Partisi çeteleri, doğu ordularımızın arka cephesinde korumasız köylerde 650 bin insanımızı katletmişken; AB-D emperyalizmin işbirlikçileri, içimizdeki etki ajanları sözde aydınlar, dönek solcular her yıl kendi vatanlarına ihanet eden, Çarlık ordusuna dahi asker yazılan Ermenilerin öldürdüğü insanlarımıza değil, Ermeni çetelerinin Osmanlı’dan kopartılacak topraklarda bir “Büyük Ermenistan” kurma hayalilerinin yıkılmasını sağlayan, çetelerin yataklandığı Ermeni köylerindeki ahalinin savaş bölgesinden Osmanlı toprağı olan Suriye’ye tehcirine bu çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeniler için üzüntülerini bildirirler ama Ermeni çetelerinin katlettiği 650 bin Osmanlı vatandaşı için hiç üzüntü beyan etmezler.

Bugünün Türkiye İşçi Partisi-TİP’i (?)Kemal Türkler’lerin, Mehmet Ali Aybarlar’ın TİP’i değildir… - 2023.04.24 TIP Ermeni soykirimi bildirisi

İşte bu ihanet kervanının yeni yolcusu olarak günümüzün TİP’i, 1915’i unutmayan Ermenilerin yanında olduğunu açıklayan,

“Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız.”

dediği bir tweet yayınlamak gafletinde bulunmuştur.

Şimdi bu TİP’e sormak gerekir. Siz, zaten özgür yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlarımızla birlikte nerede ve hangi ülkeyi kuracaksınız

Okumaya devam et  TÜRK MİLLETİ’NE MEKTUP

* * *

Bugünün TİP’nin Giriş ve üç bölüm halindeki Programı incelendiğinde (1. Bölüm: Parti Programı, TİP, SOSYALİST HAREKETİN DEVRİMCİ YENİDEN KURULUŞUDUR) başlığı altında her ne kadar “TİP, 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nden başlayarak Türkiye sosyalist hareketinin tüm siyasal ve örgütsel birikimini ve Türkiye’deki devrimci gelenek ve değerleri sahiplenir ve kendisine rehber edinir.” denmekteyse de bu ifade gerçeği yansıtmaktan uzaktır.

* * *

Çünkü 13 Şubat 1961 günü oniki sendikacı tarafından kurulan ve tarihimizde doğrudan doğruya emekçi halkın kurduğu ilk parti olan Türkiye İşçi Partisi’nin Kemal Türkler’den sonra 1962-69 yılları arasında Genel Başkanlığını yapan, Anayasa Hukuku doçenti Mehmet Ali Aybar döneminde İzmir’de yapılan Türkiye İşçi Partisi 1. Büyük Kongresinde 10 Şubat 1964 kabul edilen Türkiye İşçi Partisi Programı[1], TBMM Başkanı Mustafa Kemal tarafından hazırlanıp, oybirliği ile kabul edilen ve 1921 Anayasasının girişi olarak kabul edilen aşağıdaki “Büyük Millet Meclisi Beyannamesi” ile başlar;

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN BEYANNAMESİ

Emperyalist Devletlerin, Devlet ve milletimizin hayatına açıkça kasdetmeleri neticesinde meşru müdafaa için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, şimdiye kadar muhtelif vesilelerle sarahaten veya zımnen ilân ettiği maksat ve meslekini bir kere daha bütün cihana arz için şu beyannameyi neşreylemeğe lüzum görmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî hudutlar dahilinde hayat ve istiklâlini temin ahdiyle teşekkül etmiştir. Binaenaleyh hay’at ve istiklâlini, yegâne ve mukaddes emel bildiği Türkiye halkını, emperyalizm vs kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hâkimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vâsıl olacağı kanaatindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve istiklâline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve bu maksada aykırı hareket edenleri tedip azmiyle kurulmuş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda salâhiyeti Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın ötedenberi mâruz bulunduğu sefalet sebeplerini yeni vasıtalar ve teşkilât ile kaldırarak yerine refah ve saadet getirmeyi başlıca hedefi addeder. Binaenaleyh toprak, maarif, adliye, maliye, iktisat ve evkaf işlerinde ve diğer meselelerde, sosyal yardımlaşma ve kardeşliği hâkim kılarak, halkın ihtiyaçlarına göre yenilikler ve tesisler vücuda getirmeğe çalışacaktır.

Bunun için de siyasî ve içtimai umdelerini milletin ruhundan almak ve tatbikatta milletin temayüllerini ve ananelerini gözetmek fikrindedir.

Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleketin idari, iktisadi, içtimai umum ihtiyaçlarına müteallik hükümleri peyderpey tetkik ve kanun şeklinde tatbik mevkiine koymaya başlamıştır. 21 Ekim 1920 (1336)

Atatürk diyor ki ile devam eder:

Okumaya devam et  CUMHURİYET SAHİPSİZ Mİ? ERDOĞAN İLE EKMELEDDİN BENZERLERİ ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA MIYIZ?

ATATÜRK DİYOR Kİ:

Biz hayatını, bağımsızlığını korumak için çalışan emekçileriz, zavallı bir halkız. Ne olduğumuzu bilelim. Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmak zorunda olan bir halkız! Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmakla bir hakkı elde ederiz. Yoksa sırt üstü yatmak ve hayatını çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumlunuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur! O halde söyleyiniz efendiler! Halkçılık toplum düzenini emeğine, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal doktrindir.

Efendiler! Biz bu hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı güven altında bulundurabilmek için, toptan, milletçe bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe savaşmayı uygun gören bir doktrini izleyen insanlarız.

1 Aralık 1921 (1337)

Bugünün TİP programında “ATATÜRK” YOKTUR.

* * *

Bugünün TİP’nin programının 2. Bölüm: Mücadele Programı içindeki KÜRT SORUNUNDA KARDEŞLİK VE BİRLİKTE YAŞAM başlıklı bölümde:

TİP, Kürt sorununu, …. Kürt halkının eşit yurttaşlık mücadelesini destekler, anadilde eğitim ve anadilde yaşam hakkını benimser….

TİP, Kürt halkının kendi geleceğini ve kaderini belirleme hakkını kabul eder. …. Kürt halkının haklı taleplerinin savunulması ve desteklenmesi, Kürt siyasal hareketinin yönelim ve tercihlerinden bağımsız bir ilkedir.

TİP, Kürt halkını ve mücadelesini, Türkiye’deki özgürlük mücadelesinin ve işçi sınıfı öncülüğündeki devrimci halk hareketinin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olarak değerlendirir.

Gerek günümüz TİP’nin ve gerekse CHP’nin programlarında geçen “eşit yurttaşlık” ifadesinin açılımı ve vatandaşların kolaylıkla anlayabileceği bir tarifi her iki partinin de belgelerinde ve söylemlerinde yoktur ve tüm taleplere rağmen ısrarla saklanmaktadır.

Türkiye’nin 1966 yılından beri taraf olmadığı ama AKP hükümeti tarafından 2004 yılında imzalanarak Mecliste onaylatılan, ulus devletlerin parçalanması için hukuki zemin oluşturan, “Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi” ve “Siyasi Ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi” isimli Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmelerinin bir Beyan ile onaylanmış olan ortak birinci maddelerinin 1inci fıkrasındaki

“1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.”

Okumaya devam et  BİLMECE GİBİ SEÇİM SİSTEMİ

hükmüne uygun şekilde Kürt halkının kendi geleceğini ve kaderini belirleme hakkını kabul eden bugünkü TİP, ayrılıkçı Kürt hareketine açık bir destek vererek, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi-BOP çerçevesinde Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundan kopartılacak topraklar üzerinde kurmayı düşlediği “hür Kürdistan” projesinde görev almaktadır.

* * *

Halbuki 1961 yılında kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisi’nin programının Milliyetçilik başlıklı altıncı bölümünde:

VI. MİLLİYETÇİLİK

Türk milliyetçiliği, yüzyıllardır bir yarı sömürge olarak yaşamış halkımızın yabancı boyunduruğuna, sömürgeciliğine ve sömürücülüğüne karşı tepkisinin ideolojik planda ifadesidir.

Kişiliğini Kurtuluş Savaşı’nda bulmuş olan Türk milliyetçiliği, halkçılıktan ayrı düşünülemez. Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk milliyetçiliği, ulusun bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün sayar; milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip, kişiliği olan bir üyesi olarak, bilimde, teknikte, kültürde, ekonomide ve toplum hayatının her alanında daima yüceltmeyi amaç bilir. Türk milliyetçiliği, başka milletleri aşağı gören, ırkçı, saldırgan ve sömürücü bir ideoloji asla değildir. Batıda sömürgeci ve saldırgan çevreler, milliyetçiliği, dış sömürücülüğün elinde saldırgan ve başka milletleri küçük gören bir ideoloji haline getirmişlerdir. Türk milliyetçiliği, milletlerin özgürlük ve kardeşçe dayanışma içinde yaşamaları esasını benimsediği için insancıldır. Türk milliyetçiliği, ırkçılık ve ona bağlanan bütün gerici, tutucu görüş ve sonuçları kesinlikle reddeder. Türkiye Cumhuriyetine yurttaşlık bağı ile bağlı herkesi Türk sayar ve yurttaşlar arasında din, dil, ırk, mezhep ayırımı ve eşitsizlik gözetmez.

şeklinde bir milliyetçilik anlayışı verilmektedir.

Bugünün TİP’nin programında “KURTULUŞ SAVAŞI” YOKTUR.

* * *

Sonuç itibariye, programında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı geçmeyen, “eşit yurttaşlık, ana dilde eğitim, kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan” taahhütleriyle ayrılıkçı kürt hareketine destek vererek ABD’nin BOP projesinde görev alan bugünün TİP’i ile 13 Şubat 1961 günü oniki sendikacı tarafından kurulan ve tarihimizde doğrudan doğruya emekçi halkın kurduğu ilk parti olan Kemal Türkler’lerin, Mehmet Ali Aybar’ların kuvayı milliye ruhlu Türkiye İşçi Partisi’nin hiçbir benzerliği yoktur.

* * *


[[1]] : https://turkiyeiscipartisi.org/?SX=_pdf.php&PDF=_dokuman/_tip_program_1964.pdf

Haluk Dural
Milli Merkez Genel Sekreteri
25 Nisan 2023


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir