KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak!

KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak!
KUR’AN!
Nasıl Bir Kitap?

KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder, zorluk ve sıkıntılara nasıl dayanılabileceğinin ipuçlarını verir, çözüm yollarını gösterir. KUR’AN’da eğiten-öğreten ALLAH’tır. KUR’AN aracılığı ile öğretmenlik yapar. Sevgisi, şefkati ile sarıp sarmalar, kolaylık yollarını gösterir, dayanma gücü verir. Yani ALLAH yarattığı kulunu başıboş bırakmamış, KUR’AN’da, gerekli tüm bilgileri dönemine göre vermiştir. KUR’AN, zamanlar üstüdür!

Hiçbir insan sözüne ve açıklamasına ihtiyaç duymadan, ilâhiyatçı-hoca(?!) yorumuna gerek kalmadan; KUR’AN ayetlerle nasıl anlatılmış, nasıl tanıtılmış, hakkında ki gerçek bilgiler neler, kaynağa-KUR’AN’a bakalım! Sözü tamamen KUR’AN’a bırakalım!

(Kalem,52)”Kur’an sadece Araplara değil, tüm insanlığa öğüt içeren bir çağrıdır.”

(Tekvir,27,28)”Kur’an âlemler için bir hatırlatma-bilgi-uyarı-çağrı-öğütten başka bir şey değildir; gerçeklerden yana doğruyu bulmak isteyenler için.”

(A’lâ,18)”Hiç kuşkusuz bu Kur’an, gönderdiğim Kitaplarda-geçmiş Vahiylerde de vardı-bu hatırlatmalar ilk çağların sayfalarından beri yapılıyor; bundan hiç şüpheniz olmasın.”

(Büruc,21,22)”Kur’an, yüce bir hitabedir-çok şerefli-saygın bir Kitaptır. O Levh-i Mahfuz’da; ilahî ilmin koruması altındadır. Çok sağlam bir Kaynaktan, sağlam yollarla gelmektedir.”

(Târık,13)”Kur’an-parça parça gelen Vahiy, doğruyu yanlıştan tam bir biçimde ayırt eden kesin bir Sözdür.”

(Kamer,22)”Yemin olsun! Kur’an’ı, aklını işleterek anlamaya çalışanlara öğüt-ibret-hatırlatma olsun diye sadeleştirdik-kolaylaştırdık. Hani var mı düşünüp öğüt alan-yok mudur ondan ders almak isteyen?”

(Sad,67)”Kur’an, çok önemli büyük bir haber-öğreti kaynağıdır-muazzam mesajlar veriyor.”

(A’raf,203,204)”Kur’an inanmak isteyen bir toplum için, Rabbinizden gelen aydınlatmalar-vicdanınızı dinleme çağrısı-bir kavrama yöntemi-gönüllere açılan gözlerdir, bir yol gösterici ve sevgi-şefkat-merhamet kaynağıdır.”

(Yâsin,69,70)”O-Kur’an, Allah’tan gelmiş bir mesaj-uyarı-hatırlatma ve öğüttür; özünde apaçık olan ve gerçeği dosdoğru gösteren bir ilahî hitabedir. Yaşamakta-diri-canlı olanları uyandırması, uyarması ve gerçeği örten nankörler-inkârcılar aleyhine Allah’ın gerekçeli hükmünü bildirmek için indirilmiştir.”

*(Binbeşyüz yıl önceden, TANRI KUR’AN’ın, diri-yaşayan-canlı olanı uyarmak-uyandırmak için olduğunu söylerken; Kitabın tamamı gibi, uyarının yapıldığı Yâsin Sûresi de ne acı-ne yazık ki, cenazelerde-mezarlarda ölülere üfürülmektedir!?)

(Taha,113)”Arap diliyle ifade edilmiş bir hitabe olarak Kur’an’ı indirdik. Kur’an’da uyarıları teker teker apaçık dile getirdik ki, insanlar sorumluluk bilinci taşısınlar yahut bu Kitap onlarda yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirsin.”

*(İlk muhatabı Araplar olduğu için Arap dilinde-Arapça!)
(Biz Türkçe okur-yazarlara, asırlardır Arapça okutulması tam bir dayatma zulmü!)

(Vâkıa,77,78,79)”O, gerçekten değerli-onurlu-saygın ve şerefli bir Kur’an’dır. Allah tarafından titizlikle korunmuş bir Kitaptır-sağlam-tam korunaklı İlahî Kelâm içinde, insana tebliğ edilmiştir. Kur’an’ı ancak, zihinleri şirk pisliğinden temizlenenler kavrayabilir.”

(Şuara,192)”Kesin olan şu ki, Kur’an, âlemlerin Rabbi-Eğiteni tarafından indirilmiştir.”

(İsra,9)”Şüpheniz olmasın ki bu Kur’an en kalıcı, en doğru olana kılavuzlar-insanları en doğru yola ulaştırır-en doğru yolda nasıl yürüneceğini gösterir.”

(İsra,89)”Kur’an’da insanların anlamaları için her çeşit örneği türlü biçimlerde ayrıntılı açıkladık-anlattık-insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık.”

(İsra,105)”Kur’an’ı, hakça bir düzeni gerçekleştirmek-gerçeği bildirmek için indirdik. O da bütün hakikatleri ihtiva ederek ihtiyaçlara cevap verecek şekilde muhatabına ulaştı.”

(Yunus,37)”Kur’an, Allah’tandır ve Kitabı-Kur’an’ı ayrıntılı olarak açıklar-Kur’an kendisinin ayrıntılı bir açıklamasıdır. Âlemlerin Rabbinden olduğundan hiç kuşku yoktur.”

(Yunus,57)”Ey insanlar! Rabbinizden bir öğüt-hatırlatma, bilinçleri şirk pisliğinden temizleyen bir ilaç, kalplerinizde olan sıkıntılara bir şifa, inananlara şefkat pınarı-sevgi ve merhamet kaynağı olarak bir yol gösterici gelmiştir.”

(Yunus,108)”Ey insanlar! Andolsun Rabbinizden gerçeğin tâ kendisi-Kur’an gelmiştir. Kim inanırsa-doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar.”

(Hud,1,2)”Bu ilahî bir Kitaptır ki, her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından, ayetleri kendi içlerinde ayrıntılı kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir. Ki onu okuyup da Allah’tan başkasına tapmayasınız-kulluk etmeyesiniz-Allah’a ortaklar koşmayasınız diye açık ve anlaşılır olarak indirilmiştir.”

(Yusuf,111)”Kur’an asla insan tarafından uydurulabilecek bir söz değildir. Kur’an, kendisinden önceki Vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa sürdüren ve inanmak isteyen insanlara her şeyi açık seçik-ayrıntılı-uzunca anlatan bir yol gösterici ve sevgi ve merhamet kaynağıdır-hidayet ve rahmet bahşeden ilahî bir metindir.”

(Hicr,9)”Kimsenin kuşkusu olmasın ki, Zikri-bu uyarıcı-hatırlatıcı mesajı-Kur’an’ı ayet ayet indirdik ve her hal ve şartta onu muhakkak koruyacağız.”

*(Orjinal metne-KUR’AN’a bir harf-kelime dahi ilave edemediklerinden; peygamber sünneti-hadisi(?!)(şirk)(zulüm) üretiyorlar.
Aziz Peygamber, en üstün-en onurlu makam elçilikle görevlendirilmişti. TEK görevi KUR’AN’ı iletmekti. KUR’AN’ı yazıya geçirme-iletme görevi bitince; binbeşyüz yıl önce, ölümlüydü-insandı-öldü. Yok. Ne kaldı? KUR’AN!
Aziz Peygamberi Allah’a ortak ederek, çok yönlü iftiralarında sınır tanımıyorlar!)

(En’am,38)”Biz Kitapta-Kur’an’da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanlara gerekli olacak her şeyi açıkladık.”

(En’am,55)”Nelerin suç, kimin suçlu olduğu iyice belli olsun-günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın diye, ayetlerimizle gerçekleri ayrıntılı şekilde açıklıyoruz.”

(En’am,105)”Kavrama yeteneğine sahip-öğrenmek isteyen insanlara-bilgi toplumuna, Kuran’ı anlatmak için ayetleri-ilkeleri, değişik-farklı biçimlerde-ayrıntılı-herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklıyoruz.”

(En’am,114)”Allah Kitabı-Kur’an’ı detaylı-en ayrıntılı açıklanmış olarak indirmişken, Allah’tan başkasının sözlerine mi uyayım-yasa koyucu-hakem mi arayayım?”

(Zümer,23)”Allah, bütün öğretilerin en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden-çok anlamlı bir Kitap halinde indirmiştir. Kur’an’dan Rablerinin haşmetine içtenlikli saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah’ı anmaktan-Allah’ın öğüdü Kur’an ile huzura kavuşur. İşte bu, Allah’ın dilediği-dileyen kimseyi doğru yola ilettiği- doğru yolu gösteren kılavuzudur-hidayet rehberidir.”

(Fussilet,41,42)”Muhakkak ki Kur’an eşsiz yücelikte-azîz-değerli-saygın bir Kitap’tır. Geçmişte ve gelecekte Kur’an’ı çürütecek hiçbir şey yoktur-boşluk ve anlamsızlık ona ne açıkça yaklaşabilir, ne de gizlice. Çünkü o, her yaptığını bir hikmete göre yapan-yüce bilgelik kaynağı ve her türlü övgüye-övülmeye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir.”

(Şûra,17)”Gerçeğe ilişkin Kitabı-indirdiği Vahiy ile hakikati ortaya koyan ve adalet ölçüsünü indiren-böylece insana, doğru ile eğriyi tartacağı bir mizan veren Allah’tır.”

(Zuhruf,44)”Kuşkusuz Kur’an elbette ki bir hatırlatıcı-düşündürücü-şeref-öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız-kesinlikle sorgulanacaksınız.”

(Câsiye,20)”Kur’an, insanlığın gören gözüdür-insanlara kurtuluş yollarını gösteren, kalp gözlerini açan kanıtlar sunmaktadır; ilme susamış toplumlara-gönülden inananlara da doğru yol rehberi ve sevgi kaynağı-rahmettir.”

(Enbiya,10)”Andolsun ki, içinde ihtiyaç duyduğunuz her türlü uyarının bulunduğu ilahî öğretileri barındıran, size şeref ve itibar kazandıran bir Kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanarak ondan yararlanmayacak mısınız?”

(Enbiya,50)”Kur’an bizim indirdiğimiz iyiyi kötüden ayırt eden bereketli ve faydalı bir öğüt-hatırlatma-uyarıdır. Şimdi siz bunu mu inkâr ediyor-yok sayıyorsunuz?”

(Hakka,51)”Muhakkak ki Kur’an, mutlak-şüphe götürmez bir gerçektir-gerçeğin tâ kendisidir-Rabbiniz tarafından size gönderilen kesin gerçek bilgidir.”

(Bakara,2)”Doğruluğunda asla kuşku-şüphe-tutarsızlık olmayan Kur’an, Allah bilincini içlerinde canlı tutanları-saygılı olanları doğru yola ulaştıran ilahî bir Kitaptır.”

(Bakara,75)”Kalpleri katılaşmış bir grup, Allah’ın sözünü-Kur’an’ı dinler, iyice anladıktan sonra, anladığı çıkarına gelmediği için bile bile onu çarpıtır.”

(Bakara,174)”Allah’ın indirdiği Vahiyden-Kitaptan bazı kısımları gizleyenler-kazanç-para-dünyalık menfaat karşılığında az bir değere satanlar-ondan çıkar sağlayanlar; işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar.”

(Âli İmran,78)”Onlardan bir grup vardır ki, Allah’ın Kitabında olmadığı halde Kitaptan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Allah’ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar-okudukları metinleri, ayetler arasına karıştırarak Kitaptanmış gibi çarpıtırlar: ‘Bunlar Allah Kelâmı’ derler-oysa o Kitaptan değildir. Kendi yalanlarını Allah’ın üstüne atarlar-bile bile Allah adına yalan söylerler.”

(Âli İmran,101)”Allah’ın ayetleri okunup dururken nasıl gerçekleri inkâr edersiniz? Kim Allah’ın Kitabına sımsıkı sarılır-bağlanırsa kesinlikle dosdoğru yola iletilmiştir.”

(Âli İmran,103)”Hep birlikte Allah’ın ipine-Kur’an’a sımsıkı sarılın-bağlanın! Allah, Kitabı Kur’an ile doğruyu göstermiştir. Kur’an’daki her ayet Allah’a götüren gerçeklerdir. Parçalanıp bölünmeyin-firkalara ayrılmayın! İşte Allah ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki belki doğru yolu bulursunuz.”

(Nisa,122)”Bu, Allah’ın gerçeğin tâ kendisi olan Sözüdür. Söylesenize, sözü Allah’ınkinden daha doğru-tutarlı olan kim? Unutmayın ki sözlerin içinde en doğru olanı Allah’ın Sözüdür!”

(Nisa,174,175)”Ey insanlar! Rabbinizden apaçık, gerçekleri açığa çıkaran ve güçlü-sapasağlam bir kanıt-delil gelmiştir. Her şeyi açık seçik gösteren bir ışık-aydınlatıcı bir nur olarak Kur’an’ı indirdik.”

(Hadid,25)”İnsanlıkta adalet ve eşitlik dâim yaşasın diye Kitabı ve ölçüyü-mizanı indirdik-Vahyi bağışladık ve böylece, doğru ile eğriyi tartabilmeniz için bir terazi verdik-Kitapla birlikte doğruyla yanlışı, yalanla gerçeği, hakla haksızlığı, adaletle zulmü ayıran ölçüleri gönderdik ki; insanlar adaleti yerine getirsin-adaleti-hakkaniyeti ayakta tutsunlar.”

(Muhammed,24)”Kur’an’ın anlamını, ne demek istediğini hiç inceden inceye düşünemeyecekler mi-Kur’an’ı akıl süzgecinden geçirmiyorlar mı-neden Kuran’ı araştırıp incelemezler-Kuran’ı irdeleseler iyi olur?! Yoksa kilitli mi beyinleri-kalpleri üzerinde kilitler mi var?”

(Ra’d,19)”Allah tarafından indirilenin Allah Kelâmı olduğuna inananla, inkâr eden; gören ile görmeyen gibidir. Sağlıklı düşünen akıl sahipleri öğüt alıp gerçeği kavrarlar-ancak akıl ve vicdan sahipleri idrak eder.”

(Nur,34)”Yemin olsun! Gerçeği bütün açıklığıyla gösteren mesajlar-ayetler-ilkeler, sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler-geçip gitmiş toplumların başına gelenlerden nice dersler-ibretler ve Allah bilincini canlı tutanlar-saygılı olanlar-korunanlar için öğütler indirdik.”

(Münafikun,9)”Servetiniz-mallarınız ve çocuklarınız, Allah’ı anmaktan-Allah’ın Zikri olan Kur’an’dan alıkoymasın!”

(Mâide,15,16)”Şu bir gerçek ki, Allah’tan bir ışık ve apaçık-açıklayıcı bir Kitap-Kur’an gelmiştir. Kur’an ile Allah, rızasını arayanları barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle ve iradesiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar.”

(Tevbe,32)”Allah’ın yol gösterici ışığını-Kur’an’ı, laf kalabalığıyla söndürmek istiyor-yok sayıyorlar. Ortak koşucu din adamları-hakkı inkâr edenler, Allah’ın ışığı Kur’an’ı örtmeye-söndürmeye çabalasalar da, Allah bunun gerçekleşmesine izin vermeyecektir. Çünkü Allah, ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasını irade etmiştir!”

(Tevbe,40)”Yüce olan, yalnızca Allah’ın Sözüdür-unutmayın ki Allah’ın Sözü sözlerin en yücesidir.”

(Fussilet,52)”Allah tarafından gönderilen bu Vahiy-Kur’an Allah’tan ise, siz de onu inkâr ettiniz-üstünü örttünüz-yalanlamış iseniz?!”

(Ahkaf,10)”Kur’an gerçekten de Allah katındansa ve siz onu yalanladıysanız-karşı çıkıp-büyüklük taslayıp yüz çevirmişseniz-Kur’an gerçekten Allah’tan gelen bir Vahiy ise -ki öyledir- buna rağmen onun gerçekliğini inkâr ediyorsanız halinizin ne olacağını hiç düşündünüz mü?”

Not: Ayetler içinde kısaltmalar var; daha çok ayet yazabilmek için!
Kur’an Türkçe çeviri-Meâl kaynaklar;
‘Başörtüsü-Laiklik’ başlıklı yazının son bölümünde.

KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak!KUR’AN!Nasıl Bir Kitap? - gun batimi gokyuzu agac

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Cevap yazarken bu siteyi oluşturan arkadaşın üstüne gidilmiş üstüne gidilmesini doğru bulmuyor hatta bu sorulara arayış içerisine girmesini takdir ediyorum…

 2. Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN! Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş-muhteşem bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak-adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten…

 3. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 4. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi […]


 • KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar […]


 • Altın Manyaklığı Kitabı

  Altın Manyaklığı Kitabı

  Bülent ESİNOĞLU Nasıl yapayım, nereden başlayayım bilemedim. Lakin olayların başlangıç yeri Altın Manyaklığı kitabı olsa gerek. Amerika’da, durup dururken, Altın Manyaklığı kitabı çıkmaz diye düşünüyordum. […]


 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]Posted

in

by

Exit mobile version