LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (TÜRKÇE TAM METİN)

(Türkçe)(Tüm Maddeler ve Tam Metin)(Arşivinizde bulunsun.) - lozan antlasmasi

Lozan Barış Antlaşması

(Türkçe)(Tüm Maddeler ve Tam Metin)(Arşivinizde bulunsun.)

ORİJİNALİ FRANSIZCA OLAN VE FRANSA‘DA SAKLANAN, ORİJİNALİ TÜRKİYE’YE VERİLMEYEN ANTLAŞMANIN BİR KOPYASI FRANSA’DAN ALINARAK BİR ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMİŞTİR.

TARİHÇİLERİMİZİN DAHİ OKUMADIĞINI BİLİYORUZ.

LÜTFEN “SİZ” OKUYUNUZ!!!

I.BARIŞ ANTLAŞMASI

30 Ocak -24 Temmuz 1923

Bir yanda:

İNGİLİZ İMPARATORLUĞU,

FRANSA,

İTALYA,

JAPONYA,

YUNANİSTAN,

ROMANYA,

SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLETİ,

Ve öte yanda:

TÜRKİYE,

1914 yılından beri Doğu’nun huzurunu bozan savaş durumuna kesin bir son vermek için aynı istekle duygulu olarak,

Uluslarının ortaklaşa refah ve mutluluğu için gerekli olan dostluk ve ticaret ilişkilerini aralarında yeniden kurmak özlemi içinde,

Ve bu ilişkilerin, Devletlerin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı temeline dayanması gerektiğini düşünerek,

Bu amaçla bir Antlaşma yapmayı kararlaştırmışlar ve Tam yetkili Temsilcilerini aşağıda belirtildiği üzere atamışlardır:

MAJESTE BÜYÜK-BRİTANYA VE İRLANDA BIRLEŞİK-KRALLIĞI VE DENİZLER ÖTESİ İNGİLİZ ÜLKELERİ KRALI, HİNDİSTAN IMPARATORU:

Çok Sayın Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.C.M.G., İstanbul’da Yüksek-Komiser;

FRANSA CUMHURBAŞKANI:

Korgeneral Sayın Maurice PELLE, Fransa Büyükelçi, Cumhuriyet’in Doğu’da Yüksek-Komiseri, LYgion d’Honneur Ulusal Nişanın Grand Officier rütbesi;

MAJESTE İTALYA KRALI:

Sayın Marki Camile GARRONI, Krallık Senatörü, İtalya Büyükelçisi, İstanbul’da Yüksek-Komiser, Saints Maurice et Lazare Nişanlarıyla Couronne d’Italie Nişanının Grand-Croix rütbesi;

M.Jules CYsar MONTAGNA, Atina’da Olağanüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi, Saints Maurice et Lazare Nisanlarinin Commandeur rütbesi, Couronne d’Italie Nişanının Grand Officier rütbesi;

MAJESTE JAPONYA İMPARATORU:

M.Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Soleil Levant Nişanının Birinci Sınıf rütbesi, Roma’da Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi;

MAJESTE YUNANLILAR KRALI:

M.Eleftherios K. VENISELOS, eski Başbakan, Sauveur Nişanının Grand-Croix rütbesi;

M.DYmètre CACLAMANOS, Londra’da Tamyetkili Temsilci, Sauveur Nişanının Commandeur rütbesi;

MAJESTE ROMANYA KRALI:

M.Constantin I.DIAMANDY, Tamyetkili Ortaelçi;

M.Constantin CONTZESCO, Tamyetkili Ortaelçi;

MAJESTE SIRPLAR, HIRVATLAR VE SLOVENLER KRALI:

M.Dr.Miloutine YOVANOVITCH, Bern’de Olağanüstü Temsilci Tamyetkili Ortaelçi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ:

İSMET Paşa, Dışişleri Bakanı, Edirne Milletvekili;

Dr.RIZA NUR Bey, Sağlık İşleri ve Sosyal Yardım Bakanı, Sinop Milletvekili;

HASAN Bey, eski Bakan, Trabzon Milletvekili.

BU TEMSILCILER, yetki belgelerini gösterdikten ve bu belgeler usulüne uygun ve geçerli kabul edildikten sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:.

BÖLÜM I

SIYASAL HÜKÜMLER

MADDE 1.

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden başlayarak, bir yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve öte yandan Türkiye arasında olduğu kadar, bunların uyrukları arasında da, barış durumu kesin olarak kurulmuş olacaktır.

Taraflar arasında resmi ilişkiler kurulacak ve Tarafların ülkelerinde diplomasi ve konsolosluk görevlileri (agents diplomatiques et consulaires), yapılacak özel anlaşmalara halel gelmeksizin, Devletler hukukunun genel ilkeleri uyarınca işlem göreceklerdir.

KESİM I

i.ÜLKEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 2

Karadeniz’den Ege Denizi’ne kadar Türkiye’nin sınırları aşağıdaki gibi saptanmıştır

(I sayılı Haritaya bakılması):

1. Bulgaristan ile:

Rezvasya’nın denize döküldüğü yerden, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarının birleştikleri noktada, Meriç’e kadar:

Bulgaristan’ın Güney sınırı, şimdiki durumuyla saptanmış olduğu gibi;

2. Yunanistan ile:

Buradan, Arda ve Meriç’in birleştikleri yere kadar:

Meriç’in akım yolu;

Buradan Arda kaynağına doğru (vers l’amont de l’Arda) bu nehir üzerinde ve Çörek Köy’ün hemen yakınında olmak üzere arazi üzerinde saptanacak bir noktaya kadar:

Arda’nın akım yolu;

Buradan, Güney-Doğu doğrultusunda, Bosna Köy’ün, nehrin denize döküldüğü yönde (en aval) 1 kilometre uzaklığında bulunan bir noktaya kadar:

Bosna-Köy’ü Türkiye’de bırakan, belli olacak ölçüde düz bir çizgi, Çörek Köy, 5 nci maddede belirtilen Komisyonca, nüfusunun (halkının) çoğunluğunun Türk ya da Rum olarak kabul edileceğine göre Türkiye’ye ya da Yunanistan’a verilecektir; 1 Ekim 1922 den sonra bu köye göç etmiş olanlar hesaba katılmayacaklardır;

Buradan, Ege Denizi’ne kadar;

Meriç’in akım yolu.

MADDE 3

Akdeniz’den İran sınırına kadar, Türkiye’nin sınırı aşağıdaki gibi saptanmıştır:

1. Suriye ile:

20 Ekim 1921 tarihli Türk-Fransız Antlaşmasının 8nci maddesiyle saptanmış olan sınır;

2. Irak ile:

Türkiye ile Irak arasındaki sınır, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak dokuz aylık bir süre içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça bir çözüm yoluyla saptanacaktır.

Öngörülen süre içinde iki Hükümet arasında bir anlaşmaya varılamazsa, anlaşmazlık Milletler Cemiyeti Meclisine götürülecektir.

Sınır çizgisi konusunda alınacak kararı beklerken, Türk ve İngiliz Hükümetleri, kesin geleceği [kaderi] bu karara bağlı olan toprakların şimdiki durumunda herhangi bir değişiklik yapacak nitelikte hiç bir askeri ya da başka bir harekete bulunmamayı karşılıklı olarak yükümlenirler.

MADDE 4

İşbu Antlaşmada belirtilen sınırlar, Andlaşmaya eklenmiş 1/1,000,000 ölçekli haritalar üzerine çizilecektir. Andlaşma metni ile haritalar arasında uyuşmazlık çıkarsa, Andlaşma metni üstün tutulacaktır.

MADDE 5

İşbu Andlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci paragrafında tanımlanmış sınırı, toprak [arazi] üzerinde çizmekle, bir Sınırlandırma Komisyonu görevlendirilecektir. Komisyon, Türkiye ile Yunanistan’in -her Devlet için birer temsilci olmak üzere- temsilcilerinden ve bunların üçüncü bir Devletin uyrukları arasında seçecekleri bir Başkan’dan kurulacaktır.

Sınırlandırma Komisyonu, her yerde, yönetsel sınırlarla yerel [mahalli] ekonomik çıkarları, elden geldiği ölçüde göz önünde tutarak, Andlaşmalarda verilmiş tanımlamaları en yakından izlemeye çalışacaktır.

Komisyonun kararları oyçokluğuyla alınacak ve bu kararlar ilgili Taraflar için bağlayıcı nitelikte olacaktır.

Sınırlandırma Komisyonunun giderleri ilgili Taraflarca eşit olarak yüklenilecektir.

MADDE 6

Bir nehrin ya da bir ırmağın kıyılarıyla değil de akım yollarıyla tanımlanan sınırlar bakımından, işbu Andlaşmadaki tanımlamalarda kullanılan “akım yolu” (mecra “cours” ya da “chenal”) terimleri, şu anlama gelmektedir: Bir yandan, gemilerin gidiş-gelişine (ulaşıma) elverişli olmayan nehirlerde, akar suyun ya da ana kolunun ortay çizgisi (ligne mYdiane), ve öte yandan, gemilerin gidiş-gelişlerine (ulaşıma) elverişli nehirlerde, ana gidiş-geliş yolunun ortay çizgisi (ligne mYdiane du chenal de navigation principale). Bununla birlikte, akım ya da gidiş-geliş yolunda değişiklikler olması halinde, sınır çizgisinin, bu biçimde tanımlanmış olan akım yoluyla gidiş-geliş yolunu mu izleyeceğini, yoksa, bu yolun, işbu Andlaşmanın yürürlüğe giriş anındaki durumunda olduğu gibi kesin olarak saptanmış mı kalacağını kararlaştırmaya, işbu Andlaşmada öngörülen Sınırlandırma Komisyonu yetkili olacaktır.

İşbu Andlaşmada aykırı bir hüküm bulunmadıkça, deniz sınırları, kıyıya üç milden daha yakın bulunan adaları ve adacıkları da içine alacaktır.

MADDE 7

İlgili Devletler, Sınırlandırma Komisyonuna, görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü belgeleri, özellikle şimdiki ya da eski sınırların saptanmasına ilişkin tutanakların doğruluğu onanmış örneklerini, elde bulunan en büyük ölçekli bütün haritaları, geodezik verileri, yapılmış fakat yayınlanmamış yerölçmesi [mesaha] haritalarını (levYs), sınırdaki akarsuların yatak değiştirmelerine ilişkin bilgileri vermeyi yüklenirler.. Türk makamlarının elinde bulunan haritalar, geodezik veriler, yayınlanmamış olsa bile yerölçmesi [mesaha] haritaları, işbu Andlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra en kısa süre içinde, İstanbul’da, Sınırlandırma Komisyonunun Başkanına teslim edilecektir.

İlgili Devletler, bundan başka, bütün belgeleri, özellikle planları, kadastrolarla tapu kütüklerini ve, Komisyon isterse, mülkiyet durumuna ve ekonomik akımlara ilişkin bilgilerle gerekli her çeşit bilgileri Komisyona iletmeleri için yerel makamlara yönergeler [talimat] vermeyi de yükümlenirler.

MADDE 8

İlgili Devletler, Sınırlandırma Komisyonuna, görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ulaşım, konut, işgücü ve malzemeye (direkler ve sınır işaretleri) ilişkin her türlü yardımı gerek doğrudan gerekse yerel makamların aracılığıyla yapmayı yükümlenirler.

Özellikle, Türk Hükümeti, Sınırlandırma Komisyonunun görevlerini yerine getirmesinde, gerekli görünürse, teknik personel yardımında bulunmayı yükümlenir.

MADDE 9

İlgili Devletler, Komisyonca konulmuş nirengi noktalarını, sınır işaretlerini, taşlarını, kazık ya da direklerini korumayı yükümlenirler.

MADDE 10

Sınır işaretleri [taş, kazık ya da direkler], birbirinden gözle görülecek uzaklıklarda konulacaktır; bunlara sayı verilecek ve yerleriyle sayıları bir haritaya işlenecektir.

MADDE 11

Sınırlandırmaya ilişkin kesin tutanaklar, bunlara ekli haritalar ve belgeler, her biri de asıl nusha sayılmak üzere, üç nusha olarak düzenlenecektir; bunlardan ikisi sınırdaş Devletlere, üçüncüsü de, doğruluğu onaylanmış birer örneğini işbu Andlaşmayı imzalamış Devletlere gönderecek olan, Fransa Cumhuriyeti Hükümetine verilecektir.

MADDE 12

İmroz (Imbros) adası ile Bozcaada (Tenedos) ve Tavşan adaları (Iles aux Lapins) dışında, Doğu Akdeniz adaları ve özellikle Limmi (Lemnos), Semadirek (Semendirek, Samothrace), Midilli (MitylYne), Sakız (Chio), Sisam (Samos) ve Nikarya (Nicaria) adaları üzerinde Yunan egemenliği konusunda 17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Andlaşmasının 5 nci ve 1/14 Kasım 1913 tarihli Atina Andlaşmasının 15 nci Maddeleri hükümleri uyarınca alınan ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine bildirilen karar, bu Andlaşmanın, İtalya’nın egemenliği altına konulan ve 15 nci Maddede belirtilen adalara ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, doğrulanmıştır.. İşbu Andlaşmada aykırı bir hüküm bulunmadıkça, Asya kıyısından 3 milden az bir uzaklıkta bulunan adalar, Türk egemenliği altında kalacaktır.

MADDE 13

Barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla, Yunan Hükümeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında, aşağıdaki tedbirlere uymayı yükümlenir:

1. Bu adalarda hiç bir deniz üssü kurulmayacak, hiç bir istihkâm yapılmayacaktır.

2. Yunan askeri uçaklarının Anadolu kıyısı toprakları üstünde uçmaları yasak olacaktır.

Buna karşılık, Türk Hükümeti de askeri uçaklarının bu adalar üstünde uçmalarını yasaklayacaktır.

3. Bu adalarda, Yunan askeri kuvvetleri, askerlik hizmetine çağrılmış ve bulundukları yerde eğitilebilecek normal asker sayısında çok olmayacağı gibi, jandarma ve polis kuvvetleri de, bütün Yunan ülkesindeki jandarma ve polis kuvvetlerine orantılı bir sayıda kalacaktır.

MADDE 14

Türk egemenliği altında kalan İmroz adasıyla Bozcaada, yerel [mahalli] yönetim ile can ve mal güvenliği bakımından, Müslüman-olmayan yerli halka gerekli bütün güvenceyi sağlayan, yerel unsurlardan kurulu bir özel yönetim örgütünden yararlanacaktır. Bu adalarda düzenin korunması yukarıda öngörülen yerel yönetim örgütünün aracılığıyla yerli halktan seçilmiş ve bu örgütün emrinde bulunan bir polis kuvvetince sağlanacaktır.

Rum ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin olarak Türkiye ile Yunanistan arasında kararlaştırılmış ya da kararlastırılacak olan hükümler, İmroz ve Bozcaada adaları halkına uygulanmayacaktır.

MADDE 15

Türkiye, aşağıda sayılan adalar üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından İtalya yararına vazgeçer: Bugünkü durumda İtalya’nin işgali altında bulunan Stampalia (Astropolia), Rodos (Rhodes, Rhodos), Kalki (Calki, Khalki), Skarpanto (Scarpanto), Kazos (Casos, Casso), Piskopis (Piscopis, Tilos), Miziroz (Misiros, Nisyros), Kalimnos (Calimnos, Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi) ve İstanköy (Cos, Kos), adaları ile, bunlara bağlı adacıklar, ve Meis (Castellorizo) adası (2 sayılı Haritaya bakılması).

MADDE 16

Türkiye, işbu Andlaşmada belirtilen sınırlar dışında bulunan topraklar üzerindeki ya da bu topraklara ilişkin olarak, her türlü haklarıyla sıfatlarından ve egemenliği işbu Andlaşmada tanınmış adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildirir; bu toprakların ve adaların geleceği [kaderi], ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir..

İşbu maddenin hükümleri, Türkiye ile sınırdaş olan ülkeler arasında komşuluk durumları yüzünden kararlaştırılmış ya da kararlaştırılacak olan özel hükümlere halel vermez.

MADDE 17

Türkiye’nin Mısır ve Sudan üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeçisi, 5 Kasım 1914 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmiş olacaktır.

MADDE 18

Türkiye, Mısır vergisiyle güvence altına alınmış Osmanlı borçlanmaları -başka bir deyimle 1855, 1891 ve 1894 borçlanmaları- konusundaki bütün yükümlerinden ve borçlarından aklanmıştır [ibra edilmiştir]. Bu üç borçlanmanın hizmetleri için Mısır’ın yaptığı yıllık ödemeler, bugün Mısır Devlet Borcu hizmetlerinin ödenmesinin bir parçasını oluşturmakta olduğundan, Mısır, Osmanlı Devlet Borcuna [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye’ye] ilişkin olarak başka her türlü borçlardan aklanmıştır.

MADDE 19

Mısır Devletinin tanınmasından doğan sorunlar, ilgili Devletler arasında saptanacak şartlar içinde, sonradan kararlaştırılacak hükümlerle çözüme bağlanacak ve işbu Andlaşma uyarınca Türkiye’den ayrılan topraklara ilişkin olarak sözü geçen Andlaşmanın hükümleri Mısır Devletine uygulanacaktır.

MADDE 20

Türkiye, İngiliz Hükümetince 5 Kasım 1914 tarihinden ilan edilen, Kıbrıs’ın [İngiltere’ye] katılışını tanıdığını bildirir.

MADDE 21

5 Kasım 1914 tarihinden Kıbrıs adasında yerleşmiş bulunan Türk uyrukları, yerel kanunun saptadığı şartlar içinde, İngiliz uyrukluğunu edinecekler ve bu kimseler Türk uyrukluğunu yitireceklerdir. Bununla birlikte, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak iki yıllık bir süre içinde, Türk uyrukluğunu seçme yetenekleri olacaktır; bu durumda, seçme hakkını (option) kullandıkları tarihi izleyecek oniki ay içinde Kıbrıs adasından ayrılmaları zorunlu olacaktır.

İşbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Kıbrıs adasında yerleşmiş olup da, bu tarihte, yerel kanunun öngördüğü şartlar içinde yapılmış başvurma üzerine İngiliz uyrukluğunu edinmiş bulunan ya da edinmekte olan Türk uyrukları da bu yüzden Türk uyrukluğunu yitireceklerdir.

Şurası kararlaştırılmıştır ki, Kıbrıs Hükümetinin, Türk Hükümetinin rızası olmaksızın Türk uyrukluğundan başka bir uyrukluk edinmiş olan kimselere, İngiliz uyrukluğunu reddetme yeteneği olacaktır.

MADDE 22

Türkiye, 27 nci Maddenin genel hükümlerine halel gelmemek şartıyla, 18 Ekim 1912 tarihli Lausanne Andlaşması ve bu Andlaşmaya ilişkin senetler uyarınca, ne nitelikte olursa olsun, Libya’da yararlandığı bütün haklarının ve ayrıcalıklarının kesin olarak sona erdiğini tanıdığını bildirir.

2.ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 23

Bağıtlı Yüksek Taraflar, Boğazlar rejimine ilişkin bugünkü tarihle yapılmış olan Sözleşmede öngörüldüğü üzere Çanakkale Boğazı’nda, Marmara Denizi’nde ve Karadeniz Boğazı’nda, denizden ve havadan, barış zamanında olduğu gibi savaş zamanında da, geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) serbestliği ilkesini kabul ve ilan etmekte görüş birliğine varmışlardır. [Boğazlar rejimine ilişkin olarak bugünkü tarihle yapılmış] bu Sözleşme, Yüksek Taraflar bakımından, sanki bu Andlaşmanın içindeymiş gibi, aynı güç ve değerde olacaktır.

MADDE 24

İşbu Andlaşmanın 2 nci Maddesinde tanımlanan sınır rejimine ilişkin olarak bugünkü tarihte yapılmış olan Sözleşme, işbu Andlaşmaya taraf olan Devletler bakımından, sanki bu Andlaşmanın içindeymiş gibi, aynı güç ve değerde olacaktır.

MADDE 25

Türkiye kendisiyle yan yana savaşmış olan Devletlerle öteki Bağıtlı Devletler arasında yapılmış Barış Andlaşmaları ile ek Sözleşmeleri tam geçerli olarak tanımadığı, eski Alman İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan topraklarına ilişkin olarak alınmış ya da alınacak kararları kabul etmeyi ve yeni Devletler [bu andlaşmalarda] saptanan sınırlar içinde tanımayı yükümlenir.

MADDE 26

Türkiye, şimdiden, Almanya’nın, Avusturya’nın, Bulgaristan’ın, Yunanistan’ın, Macaristan’ın, Polonya’nın, Romanya’nın, Sırp-Hırvat-Sloven Devletinin ve Çeko-Slovakya Devletinin sınırlarını -işbu sınırlar 25 nci Maddede belirtilen Andlaşmalar ya da bunları tamamlayıcı bütün sözleşmelerde saptanmış olduğu ya da saptanabileceği üzere- tanıdığını ve kabul ettiğini bildirir.

MADDE 27

Türk ülkesinin dışında, işbu Andlaşmayı imzalayan öteki Devletlerin egemenliği ya da koruyuculuğu (protectorat) altında bulunan ülkelerin uyrukları ile Türkiye’den ayrılmış ülkelerin uyrukları üzerinde, Türk Hükümeti ya da Türk makamlarınca, siyasal, yasamaya ya da yönetime iliskin herhangi bir nedenle olursa olsun, hiç bir güç ya da yetki kullanılmayacaktır.

Şurası kararlastırılmıştır ki, Müslüman din makamlarının ruhani yetkilerine halel verilmiş değildir.

MADDE 28

Bağıtlı Yüksek Taraflar, her biri kendi yönünden, Türkiye’de Kapitülasyonların her bakımdan kaldırıldığını kabul ettiklerini bildirirler.

MADDE 29

Fransız uyrukluğundaki Fas’lılara ve Tunus’lulara, Türkiye’de, her bakımdan, öteki Fransız uyruklarına uygulanan rejim uygulanacaktır.

Libya uyrukluğunda olanlara, Türkiye’de, her bakımdan, öteki İtalyan uyruklarına uygulanan rejim uygulanacaktır.

İşbu Maddenin hükümleri, Türkiye’de, yerleşmiş, Tunus, Libya ve Fas kökenli kimselerin uyrukluğunu etkilememektedir.

Buna karşılık, Türk uyrukları, halkı 1 nci ve 2 nci fıkraların hükümlerinden yararlanan ülkelerde, Fransa ile Italya’da yararlandıkları aynı rejimden yararlanacaklardır.

Birinci fıkradaki hükümlerden halkı yararlanan ülkelerden gelen ya da bu ülkelere gönderilen mallara [ticaret esyaşına] Türkiye’de uygulanacak rejim ile, buna karşılık, Türkiye’den gelen ya da Türkiye’ye gönderilecek mallara bu ülkede uygulanacak rejim, Fransız Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında anlaşma ile saptanacaktır.

KESİM II

UYRUKLAR

MADDE 30

İşbu Andlaşmanın hükümleri uyarınca, Türkiye’den ayrılmış ülkelerde yerleşmiş Türk uyrukları hukukça (de plein droit) ve yerel yasaların öngördüğü şartlarla, bu ülke hangi Devlete bırakılmışsa o Devletin uyruğu olacaklardır.

MADDE 31

Onsekiz yaşını aşmış olup da Türk uyrukluğunu yitiren ve 30 ncu Madde uyarınca hukuk açısından yeni bir uyrukluk edinmiş bulunan kimseler, işbu Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak, iki yıllık bir süre içinde Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir.

MADDE 32

İşbu Andlaşma uyarınca, Türkiye’den ayrılan bir ülkede yerleşmiş ve bu ülkede halkın çoğunluğundan soy [ırk] bakımından ayrı olan, 18 yaşını aşmış kimseler, işbu Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki yıllık bir süre içinde, halkın çoğunluğu seçme hakkını (droit d’option) kullanan kişinin soyundan olan Devletlerden birinin uyrukluğunu, bu Devletin de buna razı olması şartıyla, edinebileceklerdir..

MADDE 33

31 nci ve 32 nci Maddelerdeki hükümler uyarınca, seçme haklarını (droit d’option) kullanan kimseler, bunu izleyen oniki ay içinde konutlarını [ikametgâhlarını], seçme haklarını hangi Devlet için kullanmışlarsa o Devletin ülkesine taşıtmak zorundadırlar.

Bu gibi kimseler, seçme haklarını kullanmazdan önce, oturmakta oldukları öteki Devletin ülkesinde malik oldukları taşınmaz malları ellerinde tutmakta serbest olacaklardır.

Bu gibi kimseler, her çeşit taşınır mallarını yanlarında götürebileceklerdir. Bu yüzden, kendilerinden, bu malların çıkarılışı ya da sokuluşu için hiç bir vergi ya da resim alınmayacaktır.

MADDE 34

İşbu Andlaşmanın hükümleri uyarinca, Türkiye’den ayrilan bir ülkenin yerli halkindan olup, 18 yasini asmis ve İşbu Andlaşmanın yürürlüge girdigi tarihte yabanci ülkelerde yerlesmis bulunan Türk uyrukları, Türkiye’den ayrilan ülkelerde yetkilerini [otoritelerini] kullanan Hükümetlerle, yerlesmis bulunduklari ülkelerin Hükümetleri arasında yapilmasi gerekli görülebilecek anlasmalar sakli kalmak üzere, yerli halkinda olduklari ülkedeki uyruklugu seçebilirler.. Bu seçme hakkı (droit d’option), İşbu Andlaşmanın yürürlüge girdigi tarihten baslayarak iki yillik bir süre içinde kullanilmalidir.

MADDE 35

Bagitli Devletler, İşbu Andlaşmada, ya da Almanya, Avusturya, Bulgaristan ya da Macaristan ile yapilmis Barış Andlaşmalarinda, ya da Türkiye’den baska bagitli Devletlerle ya da onlardan biriyle Rusya arasında, ya da kendileri arasında yapilmis bir Andlaşmada öngörülen ve ilgililere, kendileri için edinilmesi mümkün her hangi bir uyrukluga geçme olanagini saglayan seçme hakkının (droit d’option) kullanilmasina, herhangi bir engel çikartmamayi yükümlenirler..

MADDE 36

İşbu Kesimdeki hükümlerin uygulanmasinda, her bakimdan, evli kadinlarin durumu kocalarinin, ve 18 yasindan küçük çocuklarin durumu da ana-babalarinin durumuna göre ayarlanacaktir.

KESİM III

AZINLIKLARIN KORUNMASI

MADDE 37

Türkiye, 38 nci Maddeden 44 ncü Maddeye kadar olan Maddelerin kapsadigi hükümlerin temel yasalar olarak taninmasini ve hiç bir kanunun, hiç bir yönetmeligin (tüzügün) ve hiç bir resmi islemin bu hükümlere aykiri ya da bunlarla çelisir olmamasini ve hiç bir kanun, hiç bir yönetmelik (tüzük) ve hiç bir resim islemin söz konusu hükümlerden üstün sayilmamasini yükümlenir..

MADDE 38

Türk Hükümeti, Türkiye’de oturan herkesin, dogum, bir ulusal topluluktan olma [milliyet, nationalitY], dil, soy ya da din ayirimi yapmaksizin, hayatlarini ve özgürlüklerini korumayi tam ve eksiksiz olarak saglamayi yükümlenir.

Türkiye’de oturan herkes, her inancin, dinin ya da mezhebin, kamu düzeni ve ahlak kurallariyla çatismayan gereklerini, ister açikta isterse özel olarak, serbestçe yerine getirme hakkına sahip olacaktir.

Müslüman-olmayan azinliklar, bütün Türk uyruklarına uygulanan ve Türk Hükümetince, ulusal savunma amaciyla ya da kamu düzeninin korunmasi için, ülkenin tümü ya da bir parçasi üzerinde alinabilecek tedbirler sakli kalmak sartiyla, dolasim ve göç etme özgürlüklerinden tam olarak yararlanacaklardir.

MADDE 39

Müslüman-olmayan azinliklara mensup Türk uyrukları, Müslümanlarin yararlandiklari ayni yurttaslik [medeni] haklariyla siyasal haklardan yararlanacaklardir.

Türkiye’de oturan herkes, din ayirimi gözetilmeksizin, kanun önünde esit olacaktir.

Din, inanç ya da mezhep ayriligi, hiç bir Türk uyrugunun, yurttaslik haklariyla [medeni haklarla] siyasal haklarindan yararlanmasina, özellikle kamu hizmet ve görevlerine kabul edilme, yükseltilme, onurlanma ya da çesitli mesleklerde ve is kollarinda çalisma bakimindan, bir engel sayilmayacaktir.

Herhangi bir Türk uyrugunun, gerek özel gerekse ticaret iliskilerinde, din, basin ya da her çesit yayin konulariyla açik toplantilarinda, diledigi bir dili kullanmasina karsi hiç bir kisitlama konulmayacaktir.

Devletin resmi dili bulunmasina ragmen, Türkçeden baska bir dil konusan Türk uyruklarına, mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bakimindan uygun düsen kolayliklar saglanacaktir.

MADDE 40

Müslüman-olmayan azinliklara mensup Türk uyrukları, hem hukuk bakimindan hem de uygulamada, öteki Türk uyruklarıyla ayni islemlerden ve ayni güvencelerden [garantilerden] yararlanacaklardir. Özellikle, giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü hayir kurumlariyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer ögretim ve egitim kurumlari kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapmak konularinda esit hakka sahip olacaklardir.

MADDE 41

Genel [kamusal] egitim konusunda, Türk Hükümeti, Müslüman-olmayan uyrukların önemli bir oranda oturmakta olduklari il ve ilçelerde, bu Türk uyruklarınin çocuklarina ilkokullarda ana dilleriyle ögretimde bulunulmasini saglamak bakimindan, uygun düsen kolayliklari gösterecektir. Bu hüküm, Türk Hükümetinin, söz konusu okullarda Türk dilinin ögrenimini zorunlu kilmasina engel olmayacaktir.

Müslüman-olmayan azanliklara mensup Türk uyruklarınin önemli bir oranda bulunduklari il ve ilçelerde, söz konusu azinliklar, Devlet bütçesi, belediye bütçesi ya da öteki bütçelerce, egitim, din ya da hayir islerine genel gelirlerden saglanabilecek paralardan yararlanmaya ve pay ayrilmasina hak gözetirlige uygun ölçülerde katilacaklardir.

Bu paralar, ilgili kurumlarin (Ytablissements et institutions) yetkili temsilcilerine teslim edilecektir.

MADDE 42

Türk Hükümeti, Müslüman-olmayan azinliklarin aile durumlarilya [statüleriyle, aile hukukuyla] kisisel durumlarin [statüleri, kisi halleri] konusunda, bu sorunlarin, söz konusu azinliklarin gelenek ve görenekleri uyarinca çözümlenmesine elverecek bütün tedbirleri almagi kabul eder.

Bu tedbirler, Türk Hükümetiyle ilgili azinliklardan her birinin esit sayida temsilcilerinden kurulu özel Komisyonlarca düzenlenecektir. Anlasmazlik çikarsa, Türk Hükümetiyle Milletler Cemiyeti Meclisi, Avrupa’li hukukçular arasından birlikte seçecekleri bir üst-hakem atayacaklardir.

Türk Hükümeti, söz konusu azinliklara ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve öteki din kurumlarina tam bir koruma saglamayi yükümlenir. Bu azinliklarin Türkiye’deki vakiflarina, din ve hayir isleri kurumlarina her türlü kolayliklar ve izinler saglanacak ve Türk Hükümeti, yeniden din ve hayir kurumlari kurulmasi için, bu nitelikteki öteki özel kurumlara saglanmis gerekli kolayliklardan hiç birini esirgemeyecektir.

MADDE 43

Müslüman-olmayan azinliklara mensup Türk uyrukları, inançlarina ya da dinsel ayinlerine aykiri herhangi bir davranista bulunmaga zorlanamayacaklari gibi, hafta tatili günlerinde mahkemelerde hazir bulunmalari ya da kanunun öngördügü herhangi bir islemi yerine getirmemeleri yüzünden haklarini yitirmeyeceklerdir.

Bununla birlikte bu hüküm, söz konusu Türk uyruklarıni, kamu düzeninin korunmasi için, öteki Türk uyruklarına yükletilen yükümler disinda tutar anlamina gelmeyecektir.

MADDE 44

Türkiye, bu Kesimin bundan önceki Maddelerdeki hükümlerin, Türkiye’nin Müslüman-olmayan azinliklariyla ilgili oldugu ölçüde, uluslararasi nitelikte yükümler meydana getirmelerini ve Milletler Cemiyetinin güvencesi [garantisi] altina konulmalarini kabul eder. Bu hükümler, Milletler Cemiyeti Meclisinin çogunlugunca uygun bulunmadikça, degistirilemeyecektir. Ingiliz Imparatorlugu, Fransa, Italya ve Japon Hükümetleri, Milletler Cemiyeti Meclisinin çogunlugunca razi olunacak herhangi bir degisikligi reddetmemegi, İşbu Andlaşma uyarinca kabul ederler.

Türkiye, Milletler Cemiyeti Meclisi üyelerinden her birinin, bu yükümlerden herhangi birine aykiri herhangi bir davranisi ya da böyle bir davranista bulunma tehlikesini Meclise sunmaga yetkili olacagini ve Meclisin, duruma göre, uygun ve etkili sayacagi yolda davranabilecegini ve gerekli görecegi yönergeleri [talimati] verebilecegini kabul eder.

Türkiye, bundan baska, bu maddelere iliskin olarak, hukuk bakimindan ya da uygulamada, Türk Hükümetiyle imzaci öteki Devletlerden herhangi biri ya da Milletler Cemiyeti Meclisine üye herhangi bir baska Devlet arasında görüs ayriligi çikarsa, bu anlasmazligin, Milletler Cemiyeti Misakinin 14 ncü Maddesi uyarinca uluslararasi nitelikte sayilmasini kabul eder. Türk Hükümeti, böyle bir anlasmazligin, öteki taraf isterse, Milletlerarasi Daimi Adalet Divanina götürülmesini kabul eder. Divanin karari kesin ve Milletler Cemiyeti Misakinin 13 ncü maddesi uyarinca verilmis bir karar gücünde ve degerinde olacaktir.

MADDE 45

Bu Kesimdeki hükümlerle, Türkiye’nin Müslüman-olmayan azinliklarina taninmis olan haklar, Yunanistan’ca da, kendi ülkesinde bulunan Müslüman azinliga taninmistir.

BÖLÜM III

MALI HÜKÜMLER

KESIM I

OSMANLI DEVLET BORCU

MADDE 46

İşbu Kesime ekli çizelgede belirtildigi üzere, Osmanli Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye-i], Türkiye, 1921-1913 Balkan Savaslari sonucu olarak kendilerine Osmanla Imparatorlugundan topraklar katilmis Devletler, İşbu Andlaşmanın 12 nci ve 15 nci Maddelerinde belirtilen adalarla, bu Maddenin son fikrasinda belirtilen toprak parçasi kendilerine birakilmis olan Devletler ve son olarak, İşbu Andlaşma uyarinca Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis Asya topraklari üzerinde yeni kurulan Devletler arasında, İşbu Kesimde belirtilen sartlar içinde, bölüstürülecektir. Bundan baska, yukarıda belirtilen bütün bu Devletler, 53 ncü Maddede gösterilen tarihlerden baslayarak, Osmanli Devlet Borcu hizmetlerinin ödenmesine iliskin yillik yükümlere [taksitlere] de, İşbu kesimde belirtilen sartlar içinde, katilacaklardir.

Türkiye, 53 ncü Maddede belirtilen tarihlerden baslayarak, öteki Devletlere yükletilmis katilma paylarindan artik hiç bir biçimde sorumlu tutulmayacaktir.

1 Agustos 1914 tarihinde Osmanli egemenligi altinda olup, Türkiye’nin, İşbu Andlaşmanın 2 ncü Maddesinde saptanan sınırlari disinda bulunan Trakya arazi, Osmanli Devlet Borcunun bölüstürülmesi konusunda, İşbu Andlaşma uyarinca Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis gibi sayilacaktir.

MADDE 47

Osmanli Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye] Meclisi, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak üç aylik bir süre içinde İşbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde yazili borçlanmalara iliskin olan ve ilgili Devletlerden her birine düsen yillik taksitlerin tutarini, 50 nci ve 51 nci Maddelerde kabul edilmis esaslara dayanarak saptayacak ve bu tutari sözü geçen Devletlere bildirecektir..

Bu Devletler, Osmanli Borcu Meclisinin bu konudaki çalismalarini izlemek üzere, Istanbul’a temsilciler gönderebileceklerdir.

Osmanli Devlet Borcu Meclisi, Bulgaristan ile yapilmis 27 Kasim 1919 tarihli Andlaşmanın 134 ncü Maddesinde öngörülen görevleri de yerine getirecektir.

İşbu bu Maddede yazili ilkelerin uygulanmasi konusunda, ilgili taraflar arasında dogabilecek her türlü anlasmazliklar, 1 nci fikrada belirtilen bildirinin yapilmasi tarihinden baslayarak en çok bir ay içinde, Milletler Cemiyeti Meclisinden atanmasi rica edilecek bir hakeme sunulacak ve bu hakem, en çok üç aylik bir süre içinde kararini verecektir. Hakemin kararlari kesin olacaktir. Anlasmazligin sözü geçen hakeme sunulmus olmasi, yillik taksitlerin ödenmesini geciktirmeyecektir.

MADDE 48

İşbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde gösterilen Osmanli Devlet Borcunun aralarinda bölüstürülecegi, Türkiye’den baska Devletler, 47 nci Maddede öngörülen aylik taksitlerden her birine düsen pay konusunda, 47 nci Madde uyarinca kendilerine yapilacak bildiri gününden baslayarak üç aylik bir süre içinde, Osmanli Devlet Borcu Meclisine, kendi paylarinin güvence altina alinmasi için yeterli saglancalar [karşılıklar, rehinler] vereceklerdir.. Bu saglancalar yukarıda belirtilen süre içinde gösterilmemis olursa, ya da bu saglancalarin uygun olup olmadigi konusunda anlasmazlik çikarsa, İşbu Andlaşmanın Imzacisi Devletlerden herhangi birince, Milletler Cemiyeti Meclisine basvurulabilecektir.

Milletler Cemiyeti Meclisi, saglanca olarak ayrilan gelirlerin toplanmasini, aralarinda Borcun bölüstürülmüs oldugu, Türkiye disindaki Devletlerde bulunan uluslararasi maliye örgütlerine emanet edebilecektir. Milletler Cemiyeti Meclisinin kararlari kesin olacaktir.

MADDE 49

Ilgili Devletlerden her birine düsecek yillik taksitler tutarinin 47 nci Madde hükümleri uyarinca kesin olarak saptanmasina girişilecegi günden baslayarak bir aylik bir süre içinde, İşbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde gösterilen Osmanli Devlet Borcunun nominal anaparasinin bölüstürülme yol ve yöntemlerini saptamak üzere, Paris’de bir komisyon toplanacaktir. Bu bölüstürme, yillik taksitlerin bölüstürülmesi için kabul edilen oranlara göre, borçlanma sözlesmeleriyle İşbu Kesimin hükümleri göz önünde tutularak, yapilacaktir.

1 nci fıkrada öngörülen Komisyon, Türk Hükümetinin bir temsilcisiyle, Osmanli Devlet Borcu Meclisinin temsilcilerinden, Birleştirilmiş Borç ve İkramiyeli Türk Tahvilleri [Düyun-u Muvahhide ve Ikramiyeli Türk Tahvilatı, la Detta unifiYe et les Lots turc] disinda kalan Osmanli Devlet Borcunun bir temsilcisinden ve ilgili Devletlerden her birinin atayabileceği birer temsilciden kurulacaktır.. Komisyonda görüs birligine varilamayacak bütün sorunlar, 47 nci Maddenin 4 ncü fikrasinda öngörülen hakeme sunulacaktır.

Türkiye, kendi payini temsil etmek üzere yeni borç senetleri çikarmaga karar verirse, Borç anaparasinin bölüstürülmesi, önce, Türkiye bakimindan, Türk Hükümetinin temsilcisinden, Osmanli Devlet Borcu temsilcisinden ve Birlestirilmis Borç ve Ikramiyeli Türk Tahvilleri disindaki borcun temsilcilerinden kurulu bir Komitece yapilacaktir. Yeni çikartilmis borç senetleri Komisyona teslim edilecektir; Komisyon da, bunlarin, bir yandan Türkiye’nin aklanmis [ibra edilmis] oldugunu, öte yandan da borç senetlerini ellerinde bulunduranlarin, Osmanli Devlet Borcundan kendilerine bir pay düsen öteki Devletlere karsi haklarini göz önünde tutarak, borç senetlerini ellerinde bulunduranlara verilmesini saglayacaktir. Osmanli Devlet Borcundan her Devlete düsecek payi temsil etmek üzere çikartilacak senetler, Bagitli Yüksek Taraflarin ülkelerinde, her türlü damga resimlerinden ya da bu senetlerin çikartilmasinin yol açabilecegi her çesit vergilerden bagisik tutulacaktir.

Ilgili Devletlerden her birine düsecek yillik taksitlerin ödenmesi, İşbu Maddenin, nominal anaparanin bölüstürülmesine iliskin hükümleri yüzünden, ertelenmeyecektir.

MADDE 50

Yillik taksitlerin 47 nci Maddede öngörülen bölüstürülmesi ile, Osmanli Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye] nominal anaparanin 49 ncu Maddede sözü edilen bölüstürülmesi, asagidaki gibi yapilacaktir:

(1) 17 Ekim 1912 tarihinden önce borçlanmalar ve onlara iliskin yükümler, 1912-1913 Balkan Savaslarindan sonraki durumda Osmanli Imparatorlugu ile, Balkan Savaslari sonucunda Osmanli Imparatorlugundan toprak almis Balkan Devletleri ve İşbu Andlaşmanın 12 nci Maddesinde belirtilen adalar kendilerine verilmis olan Devletler arasında bölüstürülecektir; bu savaslara son veren Andlaşmalarin ya da sonradan yapilan Andlaşmalarin yürürlüge girislerinden bu yana meydana gelen ülke degisiklikleri de göz önünde tutulacaktir.

(2) Bu ilk bölüstürmeden sonra, Osmanli Imparatorlugunun üzerinde kalmis borçlanmalarin ve onlara iliskin yillik taksitlerin, 17 Ekim 1912 ile 1 Kasim 1914 tarihi arasında, Osmanli Imparatorlugunun yapmis oldugu borçlanmalarin ve bunlara iliskin taksitlerin ertelenmesiyle artmis olan geri kalan parçasi [bakiyesi], Türkiye ile, bu Andlaşma uyarinca kendilerine Osmanli Imparatorlugundan toprak katilmis Asya’da yeni kurulmus Devletler ve bu Andlaşmanın 46 nci Maddesinde belirtilen topragin kendisine verilmis bulundugu Devlet arasında bölüstürülecektir.

Anaparanin bölüstürülmesi, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişi tarihinde her borçlanmanin anaparasinin tutari üzerinden yapilacaktir.

MADDE 51

50 nci Maddede öngörülen bölüstürme sonucu olarak, Osmanli Devlet Borcu’nun [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye’nin] yillik borçlarindan, ilgili her Devlete düsen pay söyle saptanacaktir:

(1) 50 nci Maddenin lik fikrasinda öngörülen bölüstürme için, önce, 12 nci ve 15 nci Maddelerde belirtilen adalar ile, Balkan Savaslari sonucunda Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis topraklarin tümüne düsen payin saptanmasina girişilecektir. Bu payin 50 nci Maddenin 1 nci paragrafi hükümleri uyarinca bölüstürülmesi gereken yillik taksitler toplam tutarina göre tutari, yukarıda sözü geçen adalarla topraklarin, birlikte hesaplanan ortalama genel gelirinin, Osmanli Imparatorlugunun 1910-1911 ve 1911-1912 mali yillari içindeki -1907 yilinda konulmus ek gümrük vergisi gelirini de kapsamak üzere- ortalama genel gelirine olan oranina esit oranda olacaktir..

Böylece saptanan tutar, daha sonra, bir önceki fikrada öngörülen topraklar kendilerine verilmis bulunan Devletler arasında bölüstürülecektir; bu islem üzerine, sözü geçen Devletlerin her birine düsen payin, aralarinda bölüsülen toplam tutara göre orani, Balkan Savaslari sonucunda Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis bütün topraklar ile 12 nci ve 15 nci Maddelerde belirtilen adalarin -1910-1011 ve 1911-1912 mali yillari içindeki- genel ortalama geliri oraniyla ayni oranda olacaktir. Bu fikrada öngörülen gelirlerin hesaplanmasinda, gümrük vergi gelirleri dikkate alinmayacaktir.

(2) 46 nci Maddenin son fikrasinda belirtilen topragi da kapsamak üzere, İşbu Andlaşma uyarinca Osmanli Imparatorlugundan ayrilan topraklara gelince, ilgili Devletlerden her birine düsen payin, 50 nci Maddenin 2 nci fikrasi hükümleri uyarinca bölüstürülecek yillik taksitlerin toplam tutarina göre tutari, ayrilan topraklarin ortalama gelirinin 1910-1911 ve 1911-1912 mali yillari içindeki -1907 yilinda konulmus ek gümrük vergisi gelirini de kapsamak üzere- Osmanli Imparatorlugunun, 1 nci paragrafta belirtilen topraklarla adalarin payinin düsülmesinden sonraki ortalama toplam gelirine olan oranina esit oranda olacaktir..

MADDE 52

İşbu Kesime bagli çizelgenin (B) Bölümünde öngörülen öndelikler [avanslar], Türkiye ile 46 nci Maddede belirtilen öteki Devletler arasında, asagidaki sartlar içinde bölüstürülecektir:

(1) Çizelgede gösterilen ve 17 Ekim 1912 tarihinde varolan öndeliklerin, İşbu Andlaşmanın yürürlüge konulmasi tarihinde ödenmemis bulunan anaparasi varsa, İşbu anapara ile bunun, 53 ncü Maddenin birinci fikrasinda belirtilen tarihlerden bu yana birikmis faizleri ve bu tarihlerden sonra yapilmis bulunan ödemeler, 50 nci maddenin birinci paragrafi ile 51 nci maddenin birinci paragrafi hükümleri uyarinca bölüstürümecektir.

(2) Bu ilk bölüstürmeden sonra, Osmanli Imparatorlugu üzerinde kalan borçlara ve bu Imparatorlukça 17 Ekim 1912 ve 1 Kasim 1914 tarihleri arasında alinmis ve çizelgede gösterilen öndeliklere gelince, İşbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinde ödenmemis anapara varsa, bu anapara ile, bunun, 1 Mart 1920 tarihine kadar birikmis faizleri ve bu tarihten sonra yapilmis ödemeler, 50 nci Maddenin 2 nci paragrafi ile 51 nci Maddenin 2 nci paragrafi hükümleri uyarinca bölüstürülecektir.

Osmanli Devlet Borcu Meclisi, söz konusu öndeliklerden [avanslardan] ilgili Devletlerden her birine düsen payin tutarini, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak üç aylik bir süre içinde saptayacak ve bu tutari söz konusu Devletlere bildirecektir.

Türkiye’den baska Devletlerin borçlu tutulduklari paralar, bu Devletlerce, Osmanli Devlet Borcu Meclisine ödenecek, ya da Türkiye’nin bu Devletler hesabina gerek faiz gerekse borcun karsiligi olarak ödemis bulundugu para tutarina esit bir tutari buluncaya kadar, Türk Hükümeti hesabina gelir yazilacaktir.

Bir önceki fikrada öngörülen ödemeler, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak yillik bes esit taksitle yapilacaktir. Söz konusu ödemelerin Osmanli Imparatorlugunun alacaklilarina yapilacak parçasi, öndeki sözlesmelerinde sart kosulan faizleri de kapsayacak ve Türk Hükümetine düsen parçasi ise faizsiz ödenecektir.

Okumaya devam et  Şefika Gaspıralı ve 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun

MADDE 53

Balkan Savaslari sonucunda Osmanli Imparatorlugundan ayrilan topraklari kendilerine katmis olan Devletlerce ödenmesi gereken, İşbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde belirtilmis bulunan Osmanli Devlet Borcu borçlanmalarinin yillik taksitleri, bu topraklarin sözü geçen Devletlere katilmasini saglamis bulunan Andlaşmalarin yürürlüge giris tarihinden baslayarak, ödenmesi gerekli duruma gelecektir. 12 nci Maddede belirtilen adalara iliskin yillik taksit 1/14 Kasim 1914 den baslayarak ve 15 nci Maddede belirtilen adalara iliskin yillik taksit de 17 Ekim 1912 den baslayarak ödenmesi gerekli duruma gelecektir.

İşbu Andlaşma uyarinca, Osmanli Imparatorlugundan ayrilan Asya’daki topraklar üzerinde yeni kurulmus Devletlerin ve 46 nci Maddenin son fikrasinda belirtilen topragi kendisine katan Devletin borçlu olduklari yillik taksitler, 1 Mart 1920 tarihinden baslayarak ödenmesi gerekli duruma gelecektir.

MADDE 54

İşbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde sayilan 1911-1912 ve 1913 yillari Hazine Tahvilleri (Bons de TrYsor), sözlesmelerinde öngörülen ödeme tarihlerinden baslayarak on yil içinde, kararlastirilmis faizleriyle birlikte ödeneceklerdir.

MADDE 55

Aralarinda Türkiye de bulunmak üzere 46 nci Maddede belirtilen Devletler, İşbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde gösterildigi üzere Osmanli Devlet Borcundan kendilerinde düsen ve 53 ncü Maddede belirtilen tarihlerden baslayarak ödenmesi gerekirken ödenmemis bulunan yillik taksitlerin tutarini Osmanli Devlet Borcu Meclisine ödeyeceklerdir. Bu ödeme, İşbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden baslayarak, esit yirmi taksitle, faizsiz yapilacaktir.

Türkiye’den baska Devletlerin Osmanli Devlet Borcu Meclisine ödedikleri yillik taksitler, Borç Meclisince, söz konusu Devletler hesabina Türkiye’nin ödemis oldugu para tutarini buluncaya kadar, Türkiye’nin borçlu kalabilecegi gecikmis taksitler hesabindan düsülecektir.

MADDE 56

Bundan böyle, Osmanli Devlet Borcu Yönetim Meclisinde, ellerinde borç senetleri bulunduran Almanlarin, Avusturya’lilarin ve Macarlarin temsilcileri [vekilleri] bulunmayacaktir.

MADDE 57

Osmanli Devlet Borcu borçlanmalariyla faizlerine ve karsiligi Misir vergisi ile saglanmis olan 1855, 1891 ve 1894 borçlanmalarina iliskin faizsiz kuponlarin sunulmasina iliskin süreler ile, sözü geçen borçlanmalardan adçekme vurmus olan borç senetlerinin ödenmek üzere sunulma süreleri, Yüksek Bagitli Taraflar ülkesinde 29 Ekim 1914 tarihinden baslayarak İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişini izleyecek üç ayin sona ermesine kadar ertelenmis sayilacaktir.

KESIM II

ÇESITLI HÜKÜMLER

MADDE 58

Bir yandan Türkiye ve öte yandan (Yunanistan disinda) öteki Bagitli Devletler, bu Devletlerle (tüzem kisileri de kapsamak üzere) uyruklarınin, 1 Agustos 1914 tarihiyle İşbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihi arasındaki süre boyunca ugramis olduklari, gerek savas eylemleri, gerekse zoralim, haciz, diledigi gibi kullanma ve elkoyma tedbirlerinden dogan kayip ve zararlardan dolayi her türlü parasal istemde bulunanma hakkında karşılıkli olarak vazgeçerler..

Bununla birlikte, yukarıdaki hüküm, İşbu Andlaşmanın II ncü Bölümünde (Ekonomik hükümleri) öngören hükümlere halel getirmeyecektir.

Türkiye, Almanya ile yapilmis 28 Haziran 1919 tarihli Barış Andlaşmasınin 259 ncu Maddesinin birinci fikrasi ve Avusturya ile yapilmis 10 Eylül 1919 tarihli Barış Andlaşması 210 ncu Maddesinin birinci fikrasi uyarinca, Almanya ile Avusturya’nin geçirmis [transfer etmis] olduklari altin paralar üzerindeki her türlü haktan, (Yunanistan disinda) öteki Bagitli Devletler yararina vazgeçer..

Sürüme [tedavüle] çikarilan birinci tertip Türk kagit paralarina iliskin olarak, gerek 20 Haziran 1331 (3 Temmuz 1915) tarihli sözlesme, gerekse söz konusu kagit paralarin arkasinda yazili metin uyarinca, Osmanli Devlet Borcu Meclisine yükletilmis bütün ödeme yükümleri geçersiz sayilmistir.

Bunun gibi, Türkiye, Osmanli Hükümetince Ingiltere’ye ismarlanmis ve Ingiliz Hükümetince 1914 de elkonmus olan savas gemileri için ödenmis bulunan paranin geri verilmesini Ingiliz Hükümetinden ya da Ingiliz uyruklarından istememegi kabul eder ve bu yüzden her türlü istemde bulunmaktan vazgeçer.

MADDE 59

Yunanistan, Anadolu’da, savas yasalarina aykiri olarak, Yunan ordusu ya da Yunan yönetiminin eylemleriyle islenmis zararlari onarma yükümünü kabul eder.

Öte yandan, Türkiye, Yunanistan’in, savasin uzamasindan ve savas sonuçlarindan dogan mali durumunu dikkate alarak, onarimlar karsiligi olarak, Yunan Hükümetine karsi yöneltebilecegi her türlü zarar-giderim isteminde kesinlikle vazgeçer.

MADDE 60

Gerek Balkan Savaslari sonucu olarak gerekse İşbu Andlaşma ile, kendilerine Osmanli Imparatorlugundan bir toprak parçasi ayrilmis ya da ayrilan Devletler, Osmanli Imparatorlugunun bu toprak parçasinda bulunan her türlü tasınır ve tasinmaz mallari, herhangi bir karşılık ödemeksizin, edinmis olacaklardir.

surasi kararlastirilmistir ki, 26 Agustos 1324 (8 Eylül 1908) ve 20 Nisan 1325 (2 Mayis 1909) tarihli Iradelerde, Hazine-i Hassa’dan (Liste civile) Devlete geçirilmesi buyrulmus olan tasınır ve tasinmaz mallarla, 30 Ekim 1918’de, bir kamu hizmeti yararina Hazine-i Hassa’ca yönetilen mallar, sözü geçen Devletler Osmanli Imparatorlugunun yerini almis olduklarindan ve bu mallar üzerinde kurulmus bulunan Vakiflarin geçerli taninmasi sartiyla, bir önceki fikrada belirtilen tasınır ve tasinmaz mallarin kapsami içinde bulunmaktadirlar..

Gerek Balkan Savaslari sonucu olarak, gerek daha sonra Yunanistan’a geçmis eski Osmanli Imparatorlugu topraklarinda bulunan ve Hazine-i Hassa’dan Devlete geçmis tasınır ve tasinmaz mallar konusunda, Türk Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında çikan anlasmazlik, 1/14 Kasim 1913 tarihli Atina Andlaşmasına ekli özel bir protokol uyarinca yapilacak bir hakemlik sözlesmesine göre, La Haye’de bir hakemlik mahkemesine götürülücektir..

İşbu Maddenin hükümleri, Hazine-i Hassa adina yazitli bulunan ya da Hazine-i Hasa’ca yönetilen ve bu Maddenin 2 nci ve 3 ncü fikralarinda öngörülmeyen tasınır ve tasinmaz mallarin hukuksal niteligini degistirmeyecektir.

MADDE 61

Türk sivil ya da askeri emeklilik maasindan yararlananlardan, İşbu Andlaşma uyarinca Türkiye’den baska bir Devletin uyrukluguna geçmis bulunanlar, emeklilik maaslarina iliskin olarak Türk Hükümetine karsi herhangi bir istemde bulunamayacaklardir.

MADDE 62

Türkiye, Almanya ile Versailles’de 28 Haziran 1919 tarihinde yapilmis Barış Andlaşmasınin 261 nci Maddesi ve Avusturya ile 10 Eylül 1919 da, Bulgaristan ile 27 Kasim 1919 da ve Macaristan ile 4 Haziran 1920 de yapilmis Barış Andlaşmalarinin bu konuyla ilgili maddeleri uyarinca, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan’in, Türkiye’den olan bütün alacaklarinin [Bagitli Devletlere] geçirilmesini [transferini] kabul eder..

Bagitli öteki Devletler, bu yüzden Türkiye’ye düsen borçlardan Türkiye’yi aklanmis [ibra edilmis] saymayi razi olurlar.

Türkiye’nin, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan’dan olan alacaklari da sözü geçen Bagitli Devletlere geçirilmistir.

MADDE 63

Türk Hükümeti, öteki Bagitli Devletlerle görüs birligi içinde, savastan sonra Almanya’dan Türkiye’ye gönderilecek mallarin tutarina karşılık olarak, Alman Hükümetince sürüme çikartilmis kagit paralari belli bir kambio degeri üzerinden kabul edecegi konusunda girmis oldugu yükümlerden Alman Hükümetini aklanmis [kurtulmus, ibra edilmis] saydigini bildirir.

BÖLÜM III

EKONOMIK HÜKÜMLER

MADDE 64

Bu Bölümde, “Müttefik Devletler” (Puissances alliYes) terimi, Türkiye’den baska bagitli Devletler anlamina gelmektedir; “Müttefik uyrukları” (ressortissants alliYes) terimi, Türkiye’den baska bagitli Devletlerin uyruklugunda bulunan ya da bu Devletlerin koruyuculugu (protectorat) altinda bulunan bir Devletin ya da bir ülkenin uyruklugunda olan gerçek kisileri, dernekleri ve kurumlari kapsamaktadir.

Bu Bölümün, sözü geçen “Müttefik uyrukları”na iliskin hükümleri, Müttefik Devletlerin uyruklugunda bulunmamakla birlikte, bu Devletlerin olgusal [fiili] korumasindan (protection) yararlanmis bulunmalari yüzünden, Osmanli makamlarinca kendilerine Müttefik uyrukları gibi islem yapilmis ve bu yüzden de zarar görmüs olan kimselere de uygulanacaktir.

KESIM I

MALLAR, HAKLAR VE ÇIKARLAR

MADDE 65

İşbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinde Türk egemenligi altinda kalmis bir ülkede bugün de bulunup kimligi ortaya konulabilecek ve 29 Ekim 1914 tarihinde Müttefiklerin uyrugu olan kimselere ait mallar, haklar ve çikarlar, bulunduklari durumlariyla, derhal hak sahiplerine geri verilecektir.

karşılıkli olarak, 29 Ekim 1914 tarihinde Müttefik Devletlerin egemenligi ya da koruyuculugu altina konulmus ülkelerde ya da Balkan Savaslarindan sonra Osmanli Imparatorlugundan ayrilarak bugün sözü geçen Devletlerin egemenligi altina konulmus ülkelerde bulunup da Türk uyruklarına ait olan mallar, haklar ve çikarlar, derhal hak sahiplerine geri verilecektir. İşbu Andlaşma uyarinca Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis ülkelerde bulunan ve Müttefik Devletler makamlarinca tasfiye konusu yapilmis ya da baska herhangi olaganüstü tedbirler uygulanmis, Türk uyruklarına ait olan mallar, haklar ve çikarlar konusunda da bu hüküm uygulanacaktir.

İşbu Andlaşma uyarinca Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis bir ülkede bulunup, Osmanli Hükümetince uygulanan kural-disi [istisnai] bir savas tedbirine konu olduktan sonra, bu ülkede yetkilerini [otoritesini] kullanan Bagitli Yüksek Taraflarin simdi elinde bulunan mallardan kimligi ortaya konulabilecek olanlar, bulunduklari durumlariyla, mesru maliklerine geri verilecektir. Bu ülkede yetkilerini [otoritesini] kullanan Bagitli Devletçe tasfiye edilmis tasinmaz mallar konusunda da ayni islem yapilacaktir. Özel kisiler arasında bunlar disinda kalan istemler, yetkili yerel mahkemelere sunulacaktir.

Istenmis mallarin kimin oldugu ya da bunlarin geri verilisi konusunda ortaya çikacak her türlü anlasmazliklar, bu Bölümün V nci Kesiminde öngörülen Hakemlik Karma Mahkemesine sunulacaktir.

MADDE 66

64 nci Maddenin 1 nci ve 2 nci fikralarindaki hükümleri yürürlüge koymak için, Bagitli Yüksek Taraflar, en hizli bir yönetim süreci uygulayarak, maliklerin rizasi olmaksizin konmus olabilecek her türlü yükümlerden ya da yararlanma haklarindan arinmis olarak, maliklere, mallarini, haklarini ve çikarlarini geri verdireceklerdir. Mallari, haklari ve çikarlari, bu geri verdirmeyi yaptiracak olan Hükümetten dolayli ya da dolaysiz olarak edinmis olan ve bu geri vermeden zarara ugramis bulunabilecek üçüncü kisilerin zararlarini gidermekle, geri verdirmeyi yaptiran Hükümet yükümlü olacaktir. Bu zarar-giderim konusunda ortaya çikabilecek olan anlasmazliklarin çözümünde ortak (genel) hukuk mahkemeleri yetkili olacaklardir.

Bütün öteki durumlarda, zarar-giderimde bulunmalari gerekenlere karsi, zarara ugramis üçüncü kisilerin dava açma haklari olacaktir.

Bu amaçla, Bagitli Yüksek Taraflarca, düsman mallarina, haklarina ve çakarlarina iliskin olarak alinmis bütün kullanim (geçirim) islemleri ya da baska olaganüstü savas tedbirleri -henüz tamamlanmamis bir tasfiye söz konusu ise- derhal kaldirilacak ve durdurulacaktir. Istemde bulunan maliklerin mallari, haklari ve çikarlari -bunlarin sahipleri belli olur olmaz- derhal geri verilerek, bu istemler yerine getirilecektir.

Geri verilmesi 65 nci Maddede öngörülen mallar, haklar ve çikarlar, İşbu Andasmanin imzasi tarihinde Bagitli Yüksek Taraflardan birinin yetkili makamlarinca tasfiye edilmis bulunursa, bu Bagitli Taraf, tasfiye tutarini, mallarin, haklarin ve çikarlarin maliklerine ödeyerek, geri verme yükümünden aklanmis [kurtulmus, ibra edilmis] olacaktir. Malikin basvurmasi üzerine, Hakemlik Karma Mahkemesi, tasfiyenin hakli bir degeri tutturacak kosullar altinda yapilmamis oldugu kanisinda bulunursa, bu Mahkeme, taraflar anlasamazlarsa, tasfiyeden elde edilen geliri, hakgözetirlige uygun görecegi ölçüde arttirabilecektir. Söz konusu mallar, haklar ve çikarlar, malikleriyle yapilmis anlasmadan ya da yukarıda öngörülen Hakemlik Karma Mahkemesinin kararindan sonra iki ay içinde ödeme yapilmamissa, geri verilecektir.

MADDE 67

Bir yandan Yunanistan, Romanya, Sirp-Hirvat-Sloven Devleti ve öte yandan Türkiye, Türkiye ülkesinde ve karşılıkli olarak, Yunanistan, Romanya ve Sirp Hirvat-Sloven Devleti ülkelerinde, ordularinca ya da yönetim makamlarinca elkonmus, haczedilmis ve geçici olarak elkonulmus olup da simdi de bu ülkede bulunan her türlü tasınır mallarin kendi ülkelerinde aranmasini ve bulunanlarin geri verilmesini, gerek uygun düsen yönetim tedbirleri alarak, gerekse bunlara iliskin bütün belgeleri teslim ederek, kolaylastiracaktir..

Bu arastirma ve geri verme, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ordularinca makamlarinca, Yunanistan, Romanya ve Sirp-Hirvat-Sloven Devleti ülkesinde haczedilmis ya da geçici olarak elkonulmus ve Türkiye’ye ya da Türk uyruklarına geçirilmis mallarla, Yunanistan, Romanya ve Sirp-Hirvat-Sloven Devleti ordularinca Türk ülkesinde elkonularak ya da haczedilerek Yunanistan’a, Romanya’ya ya da Sirp-Hirvat-Sloven Devletine ya da bunlarin uyruklarına geçirilmis mallar için de uygulanacaktir..

Bu arastirmalara ve geri vermelere iliskin istemler [dilekçeler], İşbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden baslayarak alti aylik bir süre içinde sunulacaktir.

MADDE 68

Türkiye’de Yunan ordusunca isgal olunan bölgelerde, bir yandan Yunan makamlari ve yönetimleri ile, öte yandan Türk uyrukları arasında yapilmis sözlesmelerden dogan borçlar, bu sözlesmelerde öngörülen sartlar içinde, Yunan Hükümetince ödenecektir.

MADDE 69

1922-1923 mali yilindan önceki mali yillar için, Müttefiklerin uyruklarından ya da bunlarin mallarindan, Müttefik uyruklarınin ve mallarinin 1 Agustos 1914’de yararlandiklari statü uyarinca bagli kilinmamis bulunduklari hiç bir vergi resim ya da ek-resim (vergi) alinmayacaktir.

1922-1923 mali yilindan önceki mali yillar için, 15 Mayis 1923’den sonra para alinmis bulunuyorsa, İşbu Andlaşma yürürlüge girer girmez, bu paralar hak sahiplerine geri verilecektir.

15 Mayis 1923 den önce alinmis paralar için hiç bir basvurmada bulunulamayacaktir.

MADDE 70

65 nci, 66 nci ve 69 ncu Maddelere dayandirilacak istemlerin, İşbu Andlaşmanın yürürlüge konulusundan baslayarak yetkili makamlara alti ay içinde ve, anlasmaya varilamazsa, Hakemlik Karma Mahkemesine onsekiz aylik bir süre içinde sunulmus olmalari gerekmektedir.

MADDE 71

Ingiliz Imparatorlugu, Fransa, Italya, Romanya ve Sirp-Hirvat-Sloven Devleti ya da bunlarin uyrukları, kendi mallari, haklari ve çikarlarina iliskin olarak, 19 Ekim 1914 tarihinden önce Osmanli Hükümetine istemlerde bulunmus ya da dava açmis olduklarindan, İşbu Kesimin hükümleri, sözü geçen istemleri ya da davalari hiç bir zaman etkileyemecektir.. Ingiliz Imparatorlugu, Fransa, Italya, Romanya ve Sirp-Hirvat-Sloven Hükümetlerine Osmanli Hükümetince ya da Osmanli uyruklarınca sunulmus istemlere ya da açilmis davalara da ayni islem uygulanacaktir. Bu istemler ya da davalar, Türk Hükümetiyle İşbu Maddede belirtilen öteki Hükümetlere karsi, Kapitülasyonlara son verilmis oldugu göz önünde tutularak, kovusturulacaktir.

MADDE 72

İşbu Andlaşma uyarinca Türk kalan topraklarda, Almanya’ya, Avusturya’ya, Macaristan’a ve Bulgaristan’a ya da bunlarin uyruklarına ait olup da, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden önce Müttefik Hükümetlerce elkonulmus ya da isgal edilmis olan mallar, haklar ve çikarlar, [Müttefik] Hükümetlerle Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan Hükümetleri ya da ilgili uyrukları arasında anlasmalarin (düzenlemelerin) yapilmasina kadar, Müttefik Hükümetlerin elinde kalacaktir.. Bu mallar, haklar ve çikarlar tasfiye edilmislerse, yapilmis tasfiyelerin geçerli oldugu dogrulanmistir.

İşbu Andlaşma uyarinca Türkiye’den ayrilan topraklarda, Almanya’ya, Avusturya’ya, Macaristan’a ve Bulgaristan’a ya da bunlarin uyruklarına ait mallari, haklari ve çikarlari, söz konusu ülkelerde yetkilerini [otoritelerini] kullanan Hükümetler, İşbu Andlaşmanın yürürlüge konulusundan baslayarak alti ay içinde, tasfiye edilebileceklerdir.

Daha önce yapilmis ya da yapilmamis olsun, tasfiyelerden elde edilen para, tsafiye edilmis mallar Almanya, Avusturya, Macaristan ya da Bulgaristan Devletelrinin mülkiyetinde ise, ilgili devletle yapilmis Barış Andlaşmasınin kurmus oldugu Onarimlar Komisyonuna [Tâmirat Komisyonuna, La Commission des RYparations] ödenecektir. Tasfiye edilen mallar özel kisilerin ies, tasfiyeden elde edilen para, dogrudan dogruya mallarin sahiplerine ödenecektir.

İşbu Maddenin hükümleri, Osmanli anonim ortaklarina [sirketlerine] uygulanmayacaktir.

Türk Hükümeti, İşbu Maddeded öngörülen tedbirlerden hiç bir biçimde sorumlu olmayacaktir.

KESIM II

SÖZLEŞMELER VE SÜRE AŞIMLARI

MADDE 73

82 nci Maddede tanimlandigi biçimde, sonradan düsman durumuna girmis bulunan taraflar arasında ve bu Maddede belirtilmis tarihten önce yapilmis, asagidaki kategorilere giren sözlesmeler (contrats), bu sözlesmelerin kapsadigi hükümlerle İşbu Andlaşmanın hükümleri sakli tutulmak sartiyla, yürürlükte kalacaklardir:

a) Teslim islemi 82 nci Maddenin hükümleri uyarinca taraflarin düsman durumuna girmelerinden önce gerçekten yapilmis bulunan, tasinmaz mallarin satisina iliskin sözlesmeler – asil satis islemi usulüne uygun olarak gerçeklestirilmis olmasa bile;

b) Özel kisiler arasında yapilmis kiralama, kiraya verme sözlesmeleriyle, kira vaadi sözlesmeleri;

c) Madenlerin, ormanlarin ve tarim topraklarinin isletilmesine iliskin olarak, özel kisiler arasında yapilmis sözlesmeler;

d) Ipotek, teminat ve emanet konusunda sözlesmeler;

e) ortaklıkların kurulmasina iliskin sözlesmeler; bu hüküm, yönetildikleri kanun uyarinca, ortaklarin kisiliginden ayri bir kisilik olusturmayan kollektif ortaklıklara (partnerships) uygulanmaz;

f) Özel kisilerle ya da ortaklıklarla, Devlet, vilâyetler, belediyeler ya da bunlara berzer yönetim tüzel kisileri arasında, herhangi bir konuda, yapilmis sözlesmeler;

g) Aile durumuna [statüsüne] iliskin sözlesmeler;

h) Her çesit bagislara, [hibe ve teberrulara, à des donations ou à des libYralitYs] iliskin sözlesmeler.

İşbu Madde, sözlesmelerle, yapildiklari siradaki degerlerinden baska bir deger verdine amaciyla öne sürülemeyecektir.

İşbu Madde, ayricalik [imtiyaz] sözlesmelerine uygulanmayacaktir.

MADDE 74

Sigorta sözlesmelerine, İşbu Kesimin Ek’inde öngörülen hükümler uygulanacaktir.

MADDE 75

73 ncü ve 64 ncü Maddelerde sayilan sözlesmelerle, ayricalik [imtiyaz] sözlesmeleri disinda, sonradan düsman dukuna girmis kimseler arasında, taraflarin düsman durumuna girmeleri tarihinden önce yapilmis olan sözlesmeler, bu tarihten baslayarak sona erdirilmis sayilacaktir.

Bununla birlikte, sözlesmenin taraflarindan her biri, gerekirse, öteki tarafa, sözlesmenin yapildigi tarihte yürürlükte tutulmasi istenilen andaki kosullar ararisnadki farki karsiyalacak bir zarar -giderim [tazminat] ödenmesi sartiyla, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak üç aylik bir sürenin geçisine kadra, öteki taraftan, bu sözlesmenin uygulanmasini isteyebilecektir. Bu zarar-giderim, taraflar kendi aralarinda anlasamazlarsa, Hakemlik Karma Mahkemesince saptanacaktir.

MADDE 76

İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden önce, 73 ncü Maddeden 75 nci Maddeye kadar olan Maddelerde belirtilen sözlesmelerde, ödemede kullanacak para ya da kambio degeri konusundaki sözlesmeleri de kapsamak üzere, özellikle bu sözlesmelerin sona erdirilmesine, yürürlükte tutulmasina, uygulama sartlarina ya da bu sözlesmelerde yapilacak degisikliklere iliskin olarak, taraflar arasında yapilmis bütün islemlerin geçerli oldugu dogrulanir..

MADDE 77

30 Ekim 1918 tarihinden sonra, Müttefik uyruklarıyla Türk uyrukları arasında yapilmis sözlesmeler geçerli kalmaktadirlar; bunlara genel (ortak) hukuk kurallari uygulanir.

30 Ekim 1918 tarihinden sonra, 16 Mart 1920 tarihine kadar Istanbul Hükümetiyle usulüne uygun olarak yapilmis sözlesmeler de geçerli kalmaktadirlar; bunlara genel (ortak) hukuk kurallari uygulanir.

16 Mayis 1920 den sonra Istanbul Hükümetiyle usulüne uygun olarak yapilmis bulunan ve bu Hükümetin etkin yetkili [otoritesi] altindaki topraklara iliskin bütün sözlesmeler ve anlasmalar, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak üç aylik bir süre içinde ilgililerin istemesi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin uygun bulusuna sunulacaktir. Bu sözlesmeler uyarinca yapilmis bulunan ödemeler, İşbu ödemelerde bulunmus olan tarafin hesabina, geregi gibi, alacak yazilacaktir.

Bu sözlesmeler uygun bulunmazlarsa, ilgili tarafin, gerekiyorsa, dogrudan dogruya ve gerçekten ugranilmis zarari karsilayacak bir zarar-giderime [tazminata] hakkı olacaktir; dostça bir anlasmaya varilamazsa, bu zarar-giderim Hakemlik Karma Mahkemesince saptanacaktir.

İşbu Maddenin hükümleri, ayricalik [imtiyaz] sözlesmelerine, ayricalik geçirimlerine ve kamu hizmeti ayricaligina iliskin isletme sözlesmelerine uygulanmayacaktir.

MADDE 78

Sonradan düsman olmus taraflar arasında, ayricalik [imtiyaz] sözlesmeleri disindaki sözlesmelere iliskin olarak ortaya çikmis bulunan ya da, asagida gösterilen alti aylik sürenin bitiminden önce ortaya çikabilecek olan her türlü anlasmazliklar, Hakemlik Karma Mahkemesince çözümlenecektir; bununla birlikte, tarafsiz Devletlerin kanunlari uyarinca bu Devletlerin ulusal mahkemelerinin yargi yetkisi içinde bulunabilecek olan anlasmazliklar, bu kuralin disinda kalmaktadir.. Bu durumda, bu çesit anlasmazliklar, Hakemlik Karma Mahkemesince degil, fakat bu ulusal mahkemelerce çözümlenecektir. Bu Madde uyarinca Hakemlik Karma Mahkemesinin yetki alanina giren anlasmazliklara iliskin sikayetlerin, bu mahkemenin kurulus tarihinden baslayarak alti aylik bir süre içinde bu mahkemeye sunulmalari gerekecektir.

Bu sürenin sona erisinde, Hakemlik Karma Mahkemesine sunulmamis olacak anlasmazliklar, genel (ortak) hukuk hükümleri uyarinca yetkili olan mahkemelerce çözüme baglanacaktir.

İşbu Maddenin hükümleri, savas boyunca ayni ülkede oturmus ve hem kendileri hem de mallari bakimindan diledikleri gibi davranmis olan bütün taraflar arasından yapilmis görüsmelerde, taraflarin düsman olduklari tarihten önce yetkili bir mahkemece hükme baglanmis anlasmazliklara uygulanamaz.

MADDE 79

Bagitli Yüksek Taraflarin ülkesinde, düsmanlar arasındaki iliskilerde, süre asimina, kanunda öngörülen sürelere uyulmamasi yüzünden dava açma hakkının sınırlanmasina ya da yitirilmesine iliskin bütün süreler, ister savasin baslangicindan ister önce, ister sonra islemege baslamis bulunsun, 29 Ekim 1914 tarihinden baslayarak İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden sonra üç ayin geçisine kadar ertelenmis sayilacaktir..

Bu hüküm, özellikle, faiz ve kazanç [temettü] kuponlarinin sunulmasi sürelerine ve adçekme ile ya da baska herhangi bir nedenle ödenmesi gerekli her türlü bonolarin sürelerine uygulanacaktir.

Yukarıda belirtilen süreler, Romanya bakimindan, 27 Agustos 1916 tarihinden baslayarak kesilmis sayilacaktir.

MADDE 80

Düsmanlar arasındaki iliskilerde, savastan önce yapilmisolan hiç bir ticaret senedi, salt kabul ya da ödeme için gerekli olan süre içinde sunulmamis olmasi, ya da ödenmemis bulunmasi yüzünden, ya da savas sirasinda çekicilerle [kesidecilerle, tireurs] yükleneceklere [cirantalara, endosseurs] kabul etmeme ya da ödememe bildirisinde bulunulmamasi nedeniyle, ya da protestoda bulunulmamis olmasindan veya baska herhangi bir islemi yerine getirmemis olmasi yüzünden, geçersiz sayilmayacaktir..

Bir ticaret senedinin kabulü ya da ödenmesi için sunulmasi gerekli olan süre, ya da kabul edilmeme ve ödememenin çekicilerle [kesidecilerce] yükleneceklere [cirantalar] bildirilmesi gerekli süre, ya da senedin protesto edilmesi için gerekli olan süre, savas içinde geçmisse ve senedi sunmasi, protesto etmesi ya da kabul edilmedigini, ya da ödenmedigini bildirmesi gereken taraf, savas sirasinda böyle bir davranista bulunmamissa, senedin sunulmasi, kabul edilmediginin ya da ödemediginin bildirilmesi ya da protesto düzenlenmesi için, kendisine, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak, üç aylik bir süre taninacaktir..

MADDE 81

Ödenmesi gerekli olmus borçlarin güvencesi olarak savastan önce kabul edilmis ipotekli bir tasinmaz malin ya da bir saglancanin [rehnin] paraya çevrilmesi için savas sirasinda yapilmis olan satislar, malikine haber verilmesi için gerekli bütün islemler yapilmamis olsa bile -söz konusu borçlunun, her türlü zarar ve ziyanlar konusunda hesaplasmak üzere, alacakliyi Hakemlik Karma Mahkemesine çagirmasi hakkı açikça sakli tutulmak sartiyla- geçerli sayilacaktir.

Mahkeme, taraflar arasındaki hesaplari tasfiye etmekle, saglanca ya da güvence olarak verilen malin satilis sartlarini incelemekle ve alacakli kötü niyetle davranmissa ya da saglancayi satmaktan kaçinmak için ya da bu satisin gerçek fiyatiyla yapilmasini saglamak bakimindan elinden gelebilecek her yola basvurmamis ise, borçlunun satis yüzünden ugramis olabilecegi zarari onarma zorunluluguyla alacakliyi yükümlü tutmakla görevli olacaktir..

İşbu hüküm, yalniz düsmanlar arasında uygulanabilecek ve yukarıda öngörülen islemlerden 1 Mayis 1923 tarihinden sonra yapilmis olanlara uygulanmayacaktir.

MADDE 82

İşbu Kesimdeki hükümler uyarinca, bir sözlesmeye taraf bulunan kisiler, aralarinda ticaret iliskilerinin olaylar yüzünden gerçekten imkansiz oldugu, ya da bu taraflardan birinin bagli oldugu kanunlar, kararnameler ya da tüzükler (yönetmelikler) yüzünden yasaklanmis ya da hukuka aykiri sayilmis bulundugu tarihten baslayarak, düsman sayilacaklardir.

Bununla birlikte, 73 ncü Maddeden 75 nci Maddeye kadar olan Maddelerle, 79 ncu ve 80 nci Maddelerde öngörülen hükümler, (ortaklıkları da kapsamak üzere) düsman kisiler ya da onlarin temsilcileri arasında, Bagitli Yüksek Taraflardan birinin ülkesinde yapilmis sözlesmelere -bu ülke, bagitlanan taraflardan biri için düsman ülkesi idiyse ve bu ülkede hem kendisi hem de mallari bakimindan diledigi gibi davranabilmisse- uygulanmayacaktir; bu sözlesmelere genel (ortak) hukuk kurallari uygulanacaktir..

MADDE 83

İşbu Kesimin hükümleri, Japonya ile Türkiye arasında uygulanmayacak ve bu hükümlere konu olan sorunlar, bu iki ülkeden her birinde, yerel [ulusal] kanunlari uyarinca çözüme baglanacaktir.

EK

I. HAYAT SIGORTASI

§ 1.

Bir sigortaci ile, sonradan düsman olan bir kimse arasında yapilmis hayat sigortasi sözlesmeleri, savasin baslamasi ya da bu kimsenin düsman durumuna girmesi yüzünden sona erdirilmis sayilmayacaktir.

Bir önceki fikra uyarinca sona erdirilmis sayilmayan bir sözlesme geregince, savas sirasinda ödenmesi gerekli olmus sigorta altinda bulunan bir para tutarinin, savastan sonra, ödenmesi istenebilecektir. Bu para tutarina, ödenmesi gerekli oldugu tarihten ödeme gününe kadar, yillik %5 faiz eklenecektir.

Sigorta ücretlerinin [primlerinin] savas sirasinda ödenmemesi, ya da sözlesme hükümlerinin yerine getirilmemesi yüzünden, bir sözlesme geçersiz duruma düsmüsse, sigortalinin ya da vekillerinin ya da hak sahiplerinin, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden basliyarak oniki aylik bir süre içinde her an, sigorta senedinin [poliçesinin] geçersiz ya da sona erdirilmis sayildigi günkü degerini, yillik % 5 faizlerin de eklenmesiyle, sigortacidan istemege haklari olacaktir..

Hayat sigortasi sözlesmelir 29 Ekim 1914 tarihinden önce imzalanmis olup da, bu sözlesmelerin hükümleri geregince primlerin ödenmemis bulunmasi yüzünden sözlesmeleri sona erdirilmis ya da degeri indirilmis bulunan Türk uyruklarınin, İşbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden baslayarak üç aylik bir süre içinde ve bu sirada yasiyorlarsa, sigorta edilmis para tutarinin tümü için, sigorta senetlerini [poliçelerini] yeniden düzenlemege haklari olacaktir. Bunun için, Sigorta Ortakliginin [Kumpanyasinin] doktorunca Ortakligin yeterli sayacagi bir saglik denetiminden geçirildikten sonra, birikmis primleri % 5 bilesik faiziyle ödeyeceklerdir.

§ 2.

simdi Müttefik devletlerden birinin uyruklugunda bulunan ortaklıklarla Türk uyrukları arasında, 29 Ekim 1914 tarihinden önce yapilmis olup da, primleri 18 Kasim 1915 tarihinden önce ve sonra, ya da yalniz bu tarihten önce, Türk Lirasindan baska bir para ile ödenmis bulunan hayat sigortasi sözlesmelerinin, asagidaki gibi uygulanmasi kararlastirilmis: (1) 18 Kasim 1915 tarihinden önceki dönem için sigorta edilen kimsenin haklari, sigorta senedindeki [poliçesindeki] genel sartlar uyarinca, sözlesmede öngörülen para ile ve bu paranin, onu çikaran ülkedeki degerine göre düzenlenecektir (öregin, Frnak, altin Frank, ya da kagit para Frnak olarak belirtilmis tutarlar, Frnasiz Frangi olarak dönecektir); (2) 18 Kasim 1915 tarihinden sonraki dönem için, kagit para Türk Lirasi ile ve Türk Lirasinin degeri savas öncesi degerine esit sayilarak ödenecektir..

Sözlesmeleri Türk parasından baska bir para üzerinden yapilmis olan Türk uyrukları, primlerini, 18 kasim 1915 tarihinden bu yana, sözlesmelerde öngörülen para ile ödemis oldukarini ispat ederlerse, bu sözlesmeler de, 18 Kasim 1915 tarihinden sonraki dönem için bile, bu para ile ve bu paranin, onu çikaran ülkedeki degeri üzerinden düzenlenecektir.

simdi Müttefik devletlerden birinin uyruklugunda bulunan ortaklıklarla, 29 Ekim 1914 tarihinden önce Türk parasından baska bir para üzerinden sözlesme yapmis bulunan Türk uyruklarınin sözlesmeleri, primlerinin ödenmis olmasi yüzünden bugün de yürürlükteyse, bu Türk uyruklarınin, İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden basliyarak üç aylik bir süre içinde, söz konusu para ile ve bu paranin, onu çikaran ülkedeki degeri üzerinden, anapara tutarinin tümü için sigorta senetlerini [poliçelerini] yenileme haklari olacaktir. Bunun için, 18 Kasim 1915 tarihinden bu yana, süreleri gelmis olan primleri bu para ile ödemeleri gerekmektedir. Buna karşılık, söz konusu Türk uyruklarınin, belirtilen tarihten bu yana kagit para Türk Lirasiyla ödemis olduklari primler, onlara, ayni çesit parayla geri verilecektir.

§ 3.

Türk Lirasi olarak yapilmis sigorta sözlesmeleri, kagit para Türk Lirasi olarak hesaplanarak ödenecektir.

§ 4.

Sigorta ortakligi ile özel bir sözlesme yaparak, sigorta senetlerinin [poliçelerinin] degerini ve primlerin nasil ödenecegini daha önce düzenlemis bulunan sigortalilarla, işbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinde sigorta senetlerini kesin olarak ödemis olan sigortalilara 2 nci ve 3 ncü pragraflarin hükümleri uygulanacaktir.

§ 5.

Yukarıdaki paragrafin uygulanmasi bakimindan, hayat sigortasi sözlesmesi sayilacak sözlesmeler, taraflarin karşılıkli yükümlerini hesaplamak için, insan yasantisinin olasiliklarina dayanan ve bunlarin faiz tutarlari eklenerek hesaplanan sigorta sözlesmeleridir.

II. DENIZ SIGORTALARI

§ 6.

Taraflarin düsman olmalarindan önce, tehlike [risk, risque] dogmus bulunmaktaysa ve sigortalinin, uyrugu bulundugu Devletçe ya da bu Devletin müttefiklerince girişilmis savas eylemlerinden dogan zararlari karsilamak söz konusu olmamak sartiyla, deniz sigortalari sözlesmeleri, bu sözlesmelerdeki hükümler sakli kalmak üzere, sona erdirilmis sayilmayacaklardir.

III.YANGIN SIGORTALARI VE ÖTEKI SIGORTALAR

§ 7.

Bir önceki paragrafta belirtilen çekince [ihtirazi kayit] yürürlükte kalmak üzere, yangina karsi sigortalarla bütün öteki sigortalara iliskin sözlesmeler sona ermis sayilmayacaklardir.

KESIM III

BORÇLAR

MADDE 84

Bagitli Yüksek Taraflar, savastan önce yapilmis sözlesmeler uyarinca, savastan önce ya da savas sirasinda ödenmesi gereken ve savas yüzünden ödenmemis kalan borçlarin, sözlesmelerde öngörülen sartlar içinde, üzerinde anlasilimsi para ile ve o paranin çikartildigi ülkeldeki degir üzerinden ödenmesi gerekeeceginde görüs birligine varmislardir.

İşbu Bölümün II nci Kesimi Ek’indeki hükümlere halel gelmemek sartiyla, surasi kararlastirilmistir ki, savastan önceki bir sözlesme uyarinca yapilmasi gereken ödemelerin savas sirasinda, söz konusu sözlesmede gösterilen paradan baska bir para ile tüm olarak ya da yalniz bir parçasi alinmis bir para tutarinin karsiligi olmalari durumunda, bu ödemeler, gerçekte alinmis olan para tutarlari için hangi cins para ile yapilmis ise, ayni cins para ile yapilabilecektir.. Bu hüküm, işbu Andlaşmanın yürürlüge konulmasindan önce, ilgili taraflar arasında dostça bir anlasma ile yapilmis buna aykiri hükümlere halel getirmeyecektir..

MADDE 85

Osmanli Devlet Borcu [Dünyun-u Umumiye-i Osmaniye], görüs birligi içinde, işbu Bölümün (Ekonomik hükümler) bu Kesimiyle öteki Kesimlerinin disinda birakilmistir.

KESIM IV

ENDÜSTRI, EDEBIYAT YA DA SANAT YAPITLARI

MÜLKIYETI

MADDE 86

İşbu Andlaşmanın hükümleri sakli kalmak üzere, endüstri, edebiyat ya da sanat yapitlari mülkiyetine iliskin haklar, Bagitli Devletlerden her birini yasalari uyarinca 1 Agustos 1914 tarihindeki durumlariyla, Bagitli Yüksek Taraflarin ülkelerinde, işbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden baslayarak, bu haklardan savas durumunun basladigi anda yararlanmakta olan kimseler ya da bunlarin hak sahipleri yararina yeniden taninacak ya da geçerli sayilacaktir.. Bunun gibi, savas çikmamis olsaydi, endüstri mülkiyetinin ya da bir edebiyat veya sanat yapitinin yayinlanmasini korumak için, yasalar uyarinca yapilmis bir istem sonucu olarak, savas süresince edinilebilecek haklar da, işbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden baslayarak, hak sahibi durumunda olan kimseler yararina yeniden kabul edecek ya da yeniden geçerli sayilacaktir.

Yukarıdaki hüküm uyarinca, sahiplerine yeniden taninmasi gerekecek haklara halel gelmemek sartiyla, savas sirasinda Müttefik Devletlerden birinin yasama, yürütme ya da yönetim makamlarindan birince, Osmanli uyruklarınin endüstri, edebiyat ya da sanat yapitlari mülkiyeti haklarina iliskin olarak, alinmis olabilecek özel tedbirler, yapilmis kamusal islemler (lisans vermeyi de kapsamak üzere), yürürlükte kalacak ve hukuk açisindan tam geçerli sayilacaklardir.. Bu hüküm, herhangi bir Müttefik Devlet uyruklarınin haklarina iliskin olarak Türk makamlarinca alinmis olabilecek tedbirler için de, ayrintilarda gerekli degisikliklerle (mutatis mutandis) uygulanacaktir.

MADDE 87

1 Agustos 1914 tarihine kadar edinilmis bulunan, ya da savas çikmamis olsaydi, savastan önce ya da savas süresi içinde yapilmis bir istem ile o tarihten bu yana edinilebilecek olan endüstri mülkiyetine iliskin haklarin sakli tutulmasi ya da iade edilebilmeleri veya bu konuda bir itirazda bulunabilmeleri amaciyla, Bagitli Devletlerden her birinin ülkesinde Türk uyruklarına, ek vergi ya da her hang ibir ceza olmaksizin, gerekli bütün islemleri yapmak, her türlü usul gereklerini yerine getirmek, her çesit vergi ödemek ve genel olarak her Devletin kanunlarinda ve tüzüklerinde [yönetmeliklerinde] öngörülen her türlü yükümü yerine getirmek için, işbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden basliyarak, en az bir yillik bir süre taninacaktir..

Herhangi bir islemin yapilmamasindan, bir formalitenin yerine getirilmemesinden, ya da bir harcin ödenmemis olmasi yüzünden, endüstri mülkiyetine iliskin olarak, yitirilmis sayilan haklar yeniden geçerli kabul edilecektir; bulus belgeleri [ihtira beratlari, brevets] ile desenler [dessins] konularnida, bunlarin, geçersiz sayildiklari süre içinde isletmis ya da kullanmis olan üçüncü kisilerin haklarini korumak için, her Devletin hak gözetirlik bakimindan gerekli sayacagi tedbirleri alabilmek hakkı saklidir..

Bir bulus belgesinin [ihtira beratinin] isletmeye konulmasi, ya da fabrika ve ticaret markalarinin, ya da desenlerin kullanilmasi için taninan süre bakimindan, 1 Agustos 1914 tarihi ile işbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihi arasındaki dönem hesaba katilmayacaktir; bundan baska, 1 Agustos 1914 tarihinde geçerli bulunmakta olan hiç bir bulus belgesinin, fabrika ya da ticaret makrkasinin veya desenin, işbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden basliyarak iki yillik bir süre geçmedikçe, salt isletmeye konulmamis ya da kullanilmamis olmasi nedeniyle, geçerli olmaktan çikmis ya da hükümsüz sayilmayacagi da kararlastirilmistir..

MADDE 88

Bir yandan Türk uyrukları ve Türkiye’de oturmakta olan ya da Türkiye’de bir is tutmus kimselerle, öte yandan Müttefik Devletler uyrukları ya da Müttefiklerin ülkesinde oturan ya da bu ülkede bir is tutmus kimselerce, ya da bu kimselerin savas sirasinda haklarini kendilerinden yana birakmis olabilecekleri üçüncü kisilerce, savas durumunun baslama tarihi ile işbu Andlaşmanın yürürlüge konulus tarihi arasında geçen süre içinde, öteki tarafin ülkesinde meydana gelmis olabilecek ve savas süresinin herhangi bir aninda varolmus ya da 86 nci Madde uyarinca yeniden taninacak endüstri, edebiyat ya da sanat yapitlari mülkiyeti haklarini bozmus gibi sayilacka olaylar yüzünden hiç bir dava açilamayacak, hiç bir istemde bulunulamayacaktir.

Yukarıda sözü edilen olaylar arasında, Bagitli Yüksek Tarafllarin Hükümetleri ya da onlarin hesabina, ya da onlarin rizasiyla, herhangi bir kimsece, endüstri, edebiyat ya da sanat yapitlari mülkiyeti haklarinin kullanilmasi bulundugu gibi, bu haklarin uygulanacagi her türlü ürünlerin, araç ve gereçlerin, ya da her türlü nesnelerin kullanilmasi, satisi ya da satisa çikartilmasi da bulunmaktadir..

MADDE 89

Bir yandan Müttefik Devletler uyrukları ya da bu Devletlerin ülkelerinde oturan ya da orada bir is tutmus olan kimlerle, öte yandan Osmanli uyrukları arasında, savas durumundan önce yapilmis olan isletme lisanslari ya da edebiyat veya sanat yapitlarinin çogaltilmasi konularindaki sözlesmeler, Türkiye ile Müttefik bir Devlet arasında savas durumunun baslamasi tarihinden sona ermis sayilacaktir. Ancak, her konuyla ilgili olarak, daha önceleri bu çesit bir sözlesmeden yararlanmakta olan kimsenin, işbu Andlaşmanın yürürlüge giris tarihinden baslayarak alti ay içinde, hak sahibinden yeni bir lisans ayricaligi istemege hakkı olacak ve bunun sartlari, taraflar arasında anlasma olmazsa, bu Bölümün V nci Kesimiyle öngörülen Hakemlik Karma Mahkemesince saptanacaktir. Mahkeme, gerekirse, savar süresince haklarin kullanilmis olmasi yüzünden, ödenmesini adalete uygun görecegi parayi da saptayabilecektir.

Okumaya devam et  1. İzmir İktisat Kongresi

MADDE 90

İşbu Andlaşma uyarinca Türkiye’den ayrilmis bulunan ülkelerde oturanlar -bu ayrilma ve bunun dogurdugu uyruklar degisikligi göz önünde tutulmaksizin- Osmanli yasalarina göre, bu ülke geçirimi [transferi] aninda sahip olduklari endüstri, edebiyat ve sanat yapitlari mülkiyetine iliskin haklardan, Türkiye’de tam ve eksiksiz olarak yararlanmaya devam edeceklerdir.

İşbu Andlaşma uyarinca Türkiye’den ayrilmis ülkelerde, bu ayrilma aninda geçerli olan ya da 86 nci Madde uyarinca yeniden taninacak ya da geçerli sayilacak olan endüstri, edebiyat ve sanat yapitlari mülkiyetine iliskin haklar, söz konusu ülkenin geçecegi Devletlerce taninacak ve Türk [Osmanli] kanunlari uyarinca kendilerine verilecek süre içinde bu ülkede geçerli olacaklardir..

MADDE 91

Osmanli Imparatorlugu Hükümetinin, 30 Ekim 1918 tarihinden bu yana, Istanbul’da ya da baska yerlerde, unsulüne uygun olarak vermis oldugu ya da kütüge geçirmis bulundugu bütün bulus belgeleri [ihtira beratlari] ya da fabrika markalarinin baskalarina geçirilmesi ya da birakilmasina iliskin istemler, işbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak üç aylik bir süre içinde yapacaklari istem üzerine, Türk Hükümetine sunulacaktir.. Bu kütüge yazitlanma, ilk yazitlanma tarihinden baslayarak geçerli sayilacaktir..

KESIM V

HAKEMLIK KARMA MAHKEMESI

MADDE 92

Bir yandan Müttefik Devletlerden her biri ve öte yandan Türkiye arasında, işbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak üç aylik bir süre içinde, bir Hakemlik Karma Mahkemesi kurulacaktir.

Bu Mahkemelerden her biri, ikisi ilgili Hükümetlerden her birince atanmak üzere, üç üyeden olusacaktir; bu Hükümetler birçok kimseyi üye olarak göstermege yetkili olacaklar ve duruma göre, Mahkemede üye olarak bulunacak kimseyi, bunlar arasından seçeceklerdir. Baskan, ilgili iki Hükümet arasında anlasma ile seçilecektir.

İşbu Andlaşmanın yürürlüge girişi tarihinden baslayarak iki aylik bir süre içinde bu anlasmaya varilamazsa, söz konusu Baskan, ilgili Hükümetlerden birinin istemesi üzerine, La Haye Milletlerararasi Daimi Adalet Divani Baskaninca, savas sirasinda tarafsiz kalmis Devletlerin uyrukları arasından seçilecektir.

Söz konusu iki aylik süre içinde, ilgili Hükümetlerden biri, kendisini Mahkemede temsil edecek üyeyi atamamis olursa, ilgili öteki Hükümetin istemesi üzerine, Milletler Cemiyeti Meclisi bu üyeyi atamakla görevli olacaktir.

Mahkeme üyelerinden birinin ölümü ya da görevden çekilmesi halinde, ya da herhangi bir neden yüzünden Mahkeme üyelerinden birisi görevini yapamayacak bir durumda bulunursa, bu üyenin yeri, atanmasinda izlenen yöntem uyarinca doldurulacaktir; öngörülen iki aylik süre, ölümün, görevden çekilmenin ya da görev yapma olanaksizliginin usulüne uygun olarak saptandigi günden baslayarak hesaplanacaktir..

MADDE 93

Hakemlik Karma Mahkemisinin toplanma yeri istanbul’da olacaktir. Davalarin sayisi ve niteligi hakli gösterirse, ilgili Hükümetler, her mahkemede bir ya da birkaç ek Daire kurmaya yetkili olacaklardir. Bu Dairelerden her birinin toplanmasi için, gerekli görülebilecek herhangi bir yer saptanabilecektir. Bu Dairelerden her biri 92 nci Maddenin 2 nci fikrasindan 5 nci fikrasina kadar olan fikralarinda öngörüldügü biçimde, bir baskan yardimcisi ile iki üyeden olusacaktir.

Her Hükümet, Mahkemede kendisini temsil ettirmek için, bir ya da birkaç ajan atayacaktir.

Bir Hakemlik Karma Mahkemesinin ya da bu Mahkemenin Dairelerinden birinin kurulusundan baslayarak üç yil sonra işbu Mahkeme ya da Daire çalismasini bilirlememis bulunursa, bu Mahkemenin ya da Dairenin toplanti yerinin bulundugu ülke Devleti isterse, sözkonusu Hakemlik Karma Mahkemesinin ya da bu Dairenin toplanti yeri bu ülkenin disina çikartilacaktir.

MADDE 94

92 nci ve 93 ncü Maddeler uyarinca kurulmus Hakemlik Karma Mahkemeleri, işbu Anlasma uyarinca yetkilerine giren anlasmazliklar konusunda hüküm vereceklerdir.

Kararlar oyçokluguyla alinacaktir.

Bagitli Yüksek Taraflar, Hakemlik Karma Mahkemelerinin kararlarini kesin saydiklarini ve kendi uyruklarına iliskin olarak bunlara uyulmasini zorunlu kilacaklarini ve Mahkeme kararlari kendilerine bildirilir bildirilmez, hiç bir yürütme karari [tenfiz karari, exequatur] beklemek gerekmeksezin, ülkelerinde bunlarin uygulanmasini saglayacaklarini kabul ederler.

Bagitli Yüksek Taraflar, bundan baska, özellikle yargi bildirilerinin iletilmesine ve kanitlarin toplanmasina iliskin konularda, kendi Mahkemelerinin ve makamlarinin, Hakemlik Karma Mahkemelerine, elden gelen her türlü yardimi dogrudan dogruya yapmalarini yükümlenir.

MADDE 95

Hakemlik Karma Mahkemeleri adalet, hakgözetirlik ve iyi niyet uyarinca karar vereceklerdir.

Her Mahkeme, kendi önünde kullanilacak dili saptayacak, islerin iyice anlasilmasini saglamak için gerekli çevirileri de yaptiracaktir; her Mahkeme, kendi önünde izlenecek usul kurallarini ve sürelerini saptayacaktir. Bu kurallarin asagidaki ilkelere uygun olmasi gerekecektir:

1. Yargilama usulü, taraflarin karşılıkli olarak bir layiha (mYmoire) ile bir karsi-layiha (contre-mYmoire) sunulmasini gerektirecektir; bir cevap layihasi (rYpliue) ile bir karsi-cevap (contre-rYplique) sunulabilecektir. Taraflardan biri sözlü açiklamalarda bulunmak isterse, öteki tarafa da böyle davranma olanaginin saglanmasi sartiyla, kendisine bu yolda izin verilecektir.

2. Mahkeme, sorusturma yapilmasini, belgeler sunulmasini, bilirkisiye basvurulmasini buyrumaga, yerinde arastirmalar ve denetlemeler yapmaga, her türlü bilgiler istemege, bütün taniklari dinlemege ve taraflardan yazili ya da sözü açiklamalarda bulunmalarini istemege her bakimdan yetkili olacaktir.

3. İşbu Andlaşmadaki aykiri hükümler disinda, Mahkemenin kurulusundan baslayarak alti aylik bir sürenin geçmesinden sonra, her bir istem kabul olunmayacaktir; meger ki, söz konusu Mahkemece verilmis ve uzaklik ya da kaçinilmaz zorunluluk (force majeure) gibi bir nedene dayanan kural-disi [istisnai] olarak hakli gösterilebilecek özel bir izin ola.

4. Bir yil içinde sekiz haftayi asmayacak tatil dönemleri disinda, Mahkeme, davanin çabuk görülmesi için her hafta gerekli sayida oturum yapmakta görevli olacaktir.

5. Davanin Mahkemece görüsülmesine de baslandigi anlamina gelen, durusmanin bitimi tarihinden sonra en çok iki ay içinde, hükümlerin verilmis olmalari gerecektir.

6. Davada sözlü durusmalar olursa, bunlar açik oturumda yapilacaktir; hüküm, her zaman, açik oturumda bildirilecektir.

7. Her Hakemlik Karma Mahkemesinin, islerin iyi yürütülmesi için gerekli görürse, oturumlarin yapildigi yer disinda, bir ya da birkaç oturum yapabilme yetkisi olacaktir.

MADDE 96

Ilgili Hükümetler, aralarinda anlasarak, her Mahkeme için, bir Genel Sekreter ile bir ya da birkaç Sekreter atayacaklardir. Genel Sekreter ile Sekreterler Mahkemeye bagli olacaklardir. Mahkeme, ilgili Hükümetlerin de uygun bulmalariyla, yardimlari gerekli görülecek bütün görevlileri de atayabileceklerdir.

Her Mahkemenin Sekreterlik daireleri Istanbul’da olacaktir; ilgili Hükümetler, gerekli görülecek baska yerlerde de Sekreterlik daireleri kurabileceklerdir.

Her Mahkeme, kendisine sunulmus olacak davalara iliskin arsivleri, belgeleri ve yazismalari saklayacak ve görevi sona erince, bunlari, oturumlarin yapildigi ülke Hükümetinin arsivlerine teslim edecektir. Bu arsivler, ilgili Hükümetlerce her zaman açik tutulacaktir.

MADDE 97

Her Hükümet, Hakemlik Karma Mahkemesine atadigi üyenin, her ajanin ve sekreterin ödenecegini kendisi karsilayacaktir.

Baskanla Genel Sekreterin ödenekleri, ilgili Hükümetler arasında anlasmayla saptanacak ve bu ödeneklerle her Mahkemeye iliskin ortak giderler, ilgili Hükümetlerce yari yariya karsilanacaktir.

MADDE 98

İşbu Kesim, Türkiye ile Japonya arasında, işbu Andlaşma uyarinca, Hakemlik Karma Mahkemesinin yetki alanina girebilecek islere uygulanamayacaktir; bu anlasmazliklar, her iki Hükümet arasında varilacak anlasmayla çözüme baglanacaktir.

KESIM VI

AndlaşmaLAR

MADDE 99

İşbu Andlasmanin yürürlüge girmesiyle ve Andlaşmanın baska yerlerindeki hükümlere halel gelmeksizin, asagida belirtilen ekonomik ya da teknik nitelikteki çok-tarafli Andlaşmalar, Sözlesmeler ve Anlasmalar, Türkiye ile bunlara taraf olan öteki Devletler arasında yeniden yürürlüge gireceklerdir:

1. Denizalti kablolarinin korunmasina iliskin 14 Mart 1884, 1 Aralik 1886 ve 23 Mart 1887 tarihli Sözlesmelerle, 7 Temmuz 1887 tarihli Kapanis Protokolü (Protocole de clôture);

2. Gümrük tarifelerinin yayinlanmasina ve gümrük tarifelerinin yayinlanmasi için bir Uluslararasi Birlik kurulmasina iliskin, 5 Temmuz 1890 tarihli Sözlesme;

3. Paris’de Kamu Sagligi Uluslararasi Kurumu (Office Internationale d’Hygiène Publique) kurulmasina iliskin, 9 Aralik 1905 tarihli Sözlesme;

4. Roma’da bir Uluslararasi Tarim Enstitüsü (Institut Internationale Agricole) kurulmasina iliskin, 7 Haziran 1905 tarihli Sözlesme;

5. Escault nehri üzerinde geçis resmi haklarinin satin alinisina iliskin, 16 Temmuz 1863 tarihli Sözlesme;

6. İşbu Andlaşmanın 19 ncu Maddesinde öngörülen özel hükümler sakli kalmak üzere, Süveys Kanali’nin serbest kullanilmasini güvence altina alacak bir rejim kurulmasina iliskin, 29 Ekim 1888 Sözlesmesi;

7. Madrid’de 30 Kasim 1920 tarihinde imzalananlari da kapsamak üzere, Dünya Posta Birligi’e (Union Postale Universelle) iliskin Sözlesmeler ve Anlasmalar;

8. 10/22 Temmuz 1875 tarihinde Saint-Petersbourg’da imzalanan Uluslararasi Telgraf Sözlesmesi ile, 11 Haziran 1908 de Lizbon’da Uluslararasi Telgraf Konferansinda kararlastirilan yönetmelikler ve tarifeler.

MADDE 100

Türkiye, asagida belirtilen Sözlesmeler ya da Anlasmalara katilmagi ya da bunlari onaylamagi yükümlenir:

1. Otomobilllerin uluslararasi dolasimina iliskin, 11 Ekim 1909 Sözlesmesi;

2. Gümrük uygulanacak vagonlarin kursunlanmasina iliskin, 15 Mayis 1886 tarihli Anlasma ve 18 Mayis 1907 tarihli Protokol;

3. Denizde çatmalar, deniz kazalarinda yardim ve kurtarma konusundaki kurallarin birlestirilmesine iliskin, 3 Eylül 1910 tarihli Sözlesme;

4. Hastane gemilerinin liman resim ve harçlarindan bagisik tutulmalarina iliskin, 21 Aralik 1904 tarihli Sözlesme;

5. Kadin ticaretinin yasaklanip önlenmesine iliskin, 18 Mayis 1904, 4 Mayis 1910 ve 30 Eylül 1921 tarihli Sözlesmeler;

6. Açik-saçik [müstehcen] yayinlarin yasaklanip önlenmesine iliskin, 4 Mayis 1910 tarihli Sözlesme;

7. 54 ncü, 88 nci ve 90 nci Maddelere iliskin çekinceler [ihtitazi kayitlar] sakli kalmak üzere, 17 Ocak 1912 tarihli Saglik Sözlesmesi;

8. Filoksera (phylloxYra) ya karsi alinacak tedbirlere iliskin, 3 Kasim 1881 ve 15 Nisan 1889 tarihli Sözlesmeler;

9. Afyon konusunda La Haye’de 23 Ocak 1912 tarihinde imzalanmis Sözlesme ve 1914 tarihli ek Protokol;

10. Uluslararasi Radyo-Telegrafi konusunda, 5 Temmuz 1912 tarihli Sözlesme;

11. Afrika’da alkollü maddelere uygulanacak rejim konusunda, Saint-Germain-en-Laye’de, 10 Eylül 1919 da imzalanmis Sözlesme;

12. 26 subat 1885 tarihli Berlik Senedi’nin ve 2 Temmuz 1890 tarihli Brüksel Genel Senedi ile Brüksel Bildirisinin yeniden gözden geçirilmesine iliskin olarak Saint-Germain-en-Laye’de, 10 Eylül 1919 da imzalanmis Sözlesme;

13. 1 Mayis 1920 tarihli Protokol hükümlerinin uygulanmasiyla, Türkiye, cografya açisindan durumunun gerekli kildigi degisiklik yapilmasini elde ederse, Hava ulasiminin düzenlenmesi konusunda, 13 Ekim 1919 tarihli Sözlesme;

14. Kibrit yapiminda beyaz fosfor kullanilmasinin yasaklanmasina iliskin olarak, Bern’de, 26 Eylül 196 da imzalanmis Sözlesme.

Türkiye, bundan baska, Telegrafi ve Radyo-Telegrafi konusunda, uluslararasi yeni Sözlesmelerin hazirlanmasina katilmayi da yükümlenir.

BÖLÜM IV

ULASIM YOLLARI VE SAGLIK SORUNLARI

KESIM I

ULASIM YOLLARI

MADDE 101

BÖLÜM

ULASIM YOLLARI VE SAGLIK SORUNLARI

————-

KESIM I

ULASIM YOLLARI

————-

MADDE 101

Türkiye, transit serbestligi konusunda Barselona Konferansinca 14 Nisan 1921 tarihinde kabul edilmis olan Sözlesme ve Statü ile, uluslararasi yarari olan su yollari rejimine iliskin olara, ayni Konferansça 19 Nisan 1921 tarihinde kabul edilen Sözlesme ile Statüye ve ek Protokole katildigini bildirir.

Bunun sonucu olarak, Türkiye, işbu Anlasmanin yürürlüge girişiyle, bu Sözlesmelerin, Statülerin ve Protokollerin hükümlerini uygulamaya koymagi yükümlenir.

MADDE 102

Türkiye, “deniz kıyısından yoksun Devletlerin bayrak hakkının (droit au povillon) taninmasina iliskin”, 20 Nisan 1921 tarihli Barselona Bildirisine katildigini bildirir.

MADDE 103

Türkiye, uluslararasi rejim uygulanan limanlara iliskin olarak, 20 Nisan 1921 tarihli Barselona Konferansinin Tavsiyelerine katildigini bildirir. Türkiye, bu rejim altina konulaca limanlarini sonradan açiklayacaktir.

MADDE 104

Türkiye, 20 Nisan 1921 tarihli Barselona Konferansinin, uluslararasi demiryollarina iliskin Tavsiyelerine katildigini bildirir. Bu Tavsiyeler, karşılıkli olmak çekincesiyle [ ihtirazi kaydiyla], işbu Andlaşmanın yürürlüge girişiyle, Türk Hükümetince uygulamaya konulacaktir.

MADDE 105

Türkiye, işbu Andlaşmanın yürürlüge girişiyle, 14 Ekim 1890, 20 Eylül 1893, 16 Temmuz 1895, 16 Haziran 1898 ve 19 Eylül 1906 tarihlerinde Bern’de imza edilen, demiryollariyla yük (marchandises) tasinmasina iliskin Sözlesmeler ve Düzenlemelere katilmagi yükümlenir.

MADDE 106

Yeni sınırlarin çizilmesi sonucu olarak, ayni ülkenin iki parçasını birlestiren bir demiryolu bir baska ülkeden geçerse, ya da bir ülkede baslayan bir demiryolu kolu [sube hatti, ligne d’embranchement] bir baska ülkede sona ererse, iki ülke arasındaki ulasima iliskin isletme sartlari, ilgili demiryollari isletmeleri [idareleri] arasında yapilacak bir anlasma ile düzenlenecektir.. Bu isletmeler [idareler], böyle bir düzenlemenin sartlari üzerinde anlasmaya varamazlarsa, bu sartlar hakemlik yoluyla saptanacaktir.

Türkiye ile komsu Devletler arasındaki bütün yeni sınır-istasyonlarinin (gares frontières) kurulmasi ve bu istasyonlar arasındaki demiryollarinin isletilmesi, ayni sartlar içinde yapilacak anlasmalarla düzenlenecektir.

MADDE 107

Türkiye’den ya da Yunanistan’dan gelecek, ya da Türkiye’ye ya da Yunanistan’a gidecek ve Dogu demiryollarinin Yunan-Bulgar sınırı ile Kuleli Burgaz yakininaki Yunan-Türkiye sınırı arasında bulunan üç parçasindan transit geçerek yararlanacak yolcularla mallar [ticaret esyasi, yük, marchandises], bu transit yüzünden, hiç bir vergi ya da resmi, pasaport islemine ya da gümrük denetimine bagli kilinmayacaklardir..

İşbu Maddedeki hükümlerin yürütülmesi, Milletler Cemiyeti Meclisinin seçecegi bir Komiser araciligiyla saglanacaktir.

Yunan ve Türk Hükümetlerinden her birinin, bu Komiserin yanina birer temsilci atamaya hakkı olacaktir; görevini yapmak için gerekli bütün kolayliklardan yararlanacak olan bu temsilci, yukarıdaki hükümlerin uygulanmasina iliskin her sorunu, Komiserin dikkatine sunmakla görevli olacaktir. Bu temsilciler, ihtiyaç duyacaklari alt-kademe memurlarin sayisi ve niteligi konusunda, Komiserle anlasacaklardir.

Komiser, sözü geçen hükümlerin yürürlüge konulmasina iliskin sorunlardan, kendi basina çözemedigi her sorunu, Milletler Cemiyeti Meclisinin kararina sunabilecektir. Yunan ve Türk Hükümetleri, Milletler Cemiyeti Meclisinin oyçokluguyla alacagi her karara uymagi yükümlenirler.

Söz konusu Komiserin maasi ve hizmetinin yerine getirilmesine iliskin giderler, Yunan ve Türk Hükümetlerince esit paylar olarak karsilanacaktir.

Türkiye, ileride, Edirne’ye Kuleli Burgat ile Istanbul arasındaki demiryoluna baglayacak bir demiryolu yaparsa, bu Maddenin, Kuleli Burgaz ile Bosna-Köy yakinindaki Yunan-Türk sınır noktalari arasında karşılıkli olarak transite iliskin hükümleri geçerli olmaktan çikacaktir.

Ilgili iki Devletten her birinin, işbu Andlaşmanın yürürlüge girişinden baslayarak beş yillik bir sürenin bitiminde, işbu Maddenin 2 nci fikrasindan 5 nci fikrasina kadar olan fikralarinda öngörülen denetimin yürürlükte tutulmasinin gerekip gerekmedigine karar verilmesi için, Yunan-Bulgar sınırı ile Bosna-Köy arasında Dogu demiryollarinin iki parçasinda transit bakimindan, ilk iki fikra hükümlerinin yürürlükte kalmasi kararlastirilmistir..

MADDE 108

Türk Hükümetinin ya da özel ortaklıklarin mülkiyetinde olan ve işbu Andlaşma geregince Osmanli Imparatorlugundan ayrilan ülkelerde (topraklarda) bulunan limanlarin ve demiryollarinin geçirimine [transferine] iliskin özel hükümlerle, işbu Andlaşmanın ayricalik [imtiyaz] sahiplerine ve memurlarin emeklilik islerine iliskin mali hükümleri sakli kalmak üzere, demiryollarinin geçirimi [transferi] asagidaki sartlar içinde yapilacaktir:

1. Bütün demiryollarinin yapilari ve tesisleri (auvrages et installations) bütünüyle ve mümkün oldugu kadar iyi bir durumda birakilacaktir;

2. Kendisine özgü tekerlekli araç ve gereçleri (materiel roulant) olan bir demiryolu sebekesi, bütünüyle, Osmanli Imparatorlugundan ayrilmis bir ülkede bulunmakta ise, bu araç ve gereçler, 30 Ekim 1918 dökümüne [envanterine] göre, eksiksiz olarak birakilacaktir;

3. İşbu Andlaşma geregince, yönetimi bölüsülmüs demiryollari baskimindan, tekerlekli araç ve gereçlerin bölüsülmesi, demiryolunun çesitli kollari kendilerine verilen isletmeler arasında, dostça anlasmayla yapilacaktir. Bu anlasmada, 30 Ekim 1918 tarihli son döküme göre, bu demiryollari üzerinde kütüge geçirilmis bulunan araç ve gereçlerin önemi, hizmet hatlarini da kapsamak üzere demiryollarinin uzunlugu, trafigin niteligi ve önemi göz önünde tutulmak gerekir. Anlasmaya varilamazsa, uyusmazliklar hakemlik yoluyla çözümlenecektir. Bu hakemlik, gerekirse, her kesime birakilacak yolcu ve yük (esya) vagonlarini belirtecek, bunlarin teslim sartlarini saptayacak ve simdiki isyerlerine tasinan araç ve gereçlerin, sınırli bir süre boyunca, günlük bakimi için gerekli görecegi düzenlemeleri yapacaktir;

4. Donatim depolari, demirbaslar ve takimlar, tekerlekli araç ve gereçlere uygulanan ayni sartlar içinde birakilacaktir.

MADDE 109

Aykiri hükümler bulunmadikça, yeni bir sınırın çizilmesi yüzünden bir Devletin sular sistemi (kanal açmalar, su tasimalari, sulama, akaçlama (drainage) ya da benzeri konular), bir baska Devletin ülkesinde yapilan çalismalara bagli bulunursa, ya da bir Devletin ülkesinde, savas öncesi kullanimlar uyarinca, kaynagi bir baska Devletin ülkesinde olan sular ya da su gücü (Ynergie hydraulique) kullanıldığı durumlarda, ilgili Devletler arasında, her birinin çikarlarini ve kazanilmis haklarini sakli tutacak biçimde, bir anlasma yapilmasi gerekir.

Anlasmaya varilamazsa, bu anlasmazlik, hakemlik yoluyla çözümlenecektir.

MADDE 110

Romanya ile Türkiye, Köstence-Istanbul kablosunun isletme sartlarini hakgözetirlikle saptamak üzere, aralarinda anlasacaklardir. Anlasmaya varamazlarsa, bu konu, hakemlik yoluyla çözüme baglanacaktir.

MADDE 111

Türkiye, kendi adina oldugu kadar uyruklarınin adina da, artik kendi ülkesinde karayla birlesmeyen kablolarin tümü ya da bir parçasi üzerindeki -ne nitelikte olursa olsun- bütün haklarindan, sifatlarindan ya da ayricaliklarindan vazgeçer.

Yukarıdaki fikra uyarinca el degistirmis [transfer edilmis] olan kablolar ya da bunlarin bir parçasi özel mülkiyette ise, bu kablolarin kendilerine geçirilmis oldugu Hükümetler, maliklere zarar-giderim [tazminat] ödeyeceklerdir. Zarar giderimin tutari konusunda anlasmaya varilamazsa, bu tutar, hakemlik yoluyla saptanacaktir.

MADDE 112

Türkiye, kendi ülkesinde, kara ile hiç olmazsa bir noktada birlesen kablolar üzerinde, eskiden sahip oldugu mülkiyet hakkını elinde tutacaktir.

Söz konusu kablolarin, Türk olmayan ülkede kara ile birlesmelerine iliskin haklarin kullanilmasi ve bunlarin isletilme sartlari, ilgi Devletlerce dostça anlasarak düzenlenecektir. Anlasmaya varilamazsa, uyusmzlik, hakemlik yoluyla çözüme baglanacaktir.

MADDE 113

Bagitli Yüksek Taraflar, her biri kendisiyle ilgili olmasi bakimindan, Türkiye’de yabanci postanelerin kaldirilmasini kabul ettiklerini bildirirler.

KESIM II

SAGLIK SORUNLARI

————-

MADDE 114

Istanbul Yüksek Saglik Meclisi kaldirilmistir. Türkiye kıyılarinin ve sınırlarinin saglik islerinin düzenlenmesi ile Türk Yönetimi görevlidir.

MADDE 115

Türk bayragi ile yabanci bayraklar arasında hiç bir ayirim yapilmaksizin, bütün gemilere ve Türk uyruklarıyla yabanci Devletlerin uyruklarına, ayni sartlar altinda, oranlari ve sartlari hakgöztir olmasi gereken, bir tek ve ayni tarifesi uygulanacaktir.

MADDE 116

Türkiye, açikta kalmis olan saglik memurlarinin, eski Istanbul Yüksek Saglik Meclisinin fonlarindan bir zarar-giderim [tazminat] alma haklarini, ve bu Meclisin saglik memurlari ve eski saglik memurlariyla bunlarin hak sahiplerinin kazanilmis [muktesep] bütün öteki haklarini tanimagi yükümlenir. Bu haklara, eski Istanbul Yüksek Saglik Meclisi yedek fonlarinin kullanimina verilecek yöne, eski saglik yönetiminin mali ve yönetsel bakimlardan kesin tasfiyesine iliskin bütün sorunlarla, bunlara benzer ya da bunlarla baglantili bütün sorunlar bir Özel (Ad Hoc) Komisyonca çözümlenecektir; bu Komisyon -Almanya, Avusturya ve Macaristan disinda- Istanbul Yüksek Saglik Meclisine katilan Devletlerden her birinin birer temsilcisinden kurulacaktir.. Gerek yukarıda belirtilen tasfiye ve gerek bu tasfiyeden sonra artacak paralarin ne yönde kullanima ayrilacagina iliskin bir sorun yüzünden, bu Komisyon üyeleri arasında anlasmazlik çikarsa, bu Komisyonda temsil edilen Devletlerden her birinin Milletler Cemiyeti Meclisine basvurmaga hakkı olacaktir; Milletler Cemiyeti Meclisinin kararlari son ve kesin olacaktir.

MADDE 117

Türkiye ile, Kudüs ve Hicaz Hac Yolculuklarinin ve Hicaz demiryolunun denetiminde ilgili bulunan Devletler, uluslararasi saglik sözlesmeleri uyarinca, uygun düsen tedbirleri alacaklardir. Bu tedbirlerin uygulanmasinda tam bir tekdüzen (uniformitY) saglamak amaciyla, bu Devletlerle Tükkiye, bu Hac yolculuklarina iliskin saglik isleri için bir Esgüdüm [koordinasyon] Komisyonu kuracaklardir; bu Komisyonda Türkiye Saglik servisleriyle, Denizcilige Iliskin Saglik ve Karantina Isleri Iskenderiye Meclisi temsil edilmis olacaktir.

Bu Komisyon, ülkesinde toplanacagi Deletin rizasini önceden almak zorunda olacaktir.

MADDE 118

Hac Isleri Esgüdüm [Koordinasyon] Komisyonunun çalismalarina iliskin raporlar, Milletler Cemiyeti Saglik Komitesiyle, Kamu Sagligi Uluslararasi Kurumuna, ve haclarla ilgili olup da raporlari isteyecek her ülkenin Hükümetine gönderilecektir. Komisyon, Milletler Cemiyetince, Kamu Sagligi Uluslararasi Kurumunca ya da ilgili Hükümetlerce, kendisine sunulacak her konu üzerinde görüsünü bildirecektir.

BÖLÜM V

ÇESITLI HÜKÜMLER

—————

I.SAVAS TUTSAKLARI

—————

MADDE 119

Bagitli Yüksek Taraflar, ellerinde kalmis savas tutsaklariyla gözalti edilmis bulunan sivilleri hemen yurtlarina geri göndermeyi yükümlenirler.

Yunanistan’la Türkiye’nin, karşılıkli olarak tutuklamis bulunduklari savas tutsaklariyla gözalti edilmis sivillerin mübadelesi, işbu Hükümetler arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imza edilmis olan özel anlasmaya konu olmustur.

MADDE 120

Disipline aykiri kabahatler yüzünden hüküm giyebilecek ya da hüküm giymis olan savas tutsaklariyla gözalti edilmis siviller, cezalarinin ya da kendilerine karsi baslatilmis kovusturmanin sona ermesini beklemeksizin, yurtlarina geri verileceklerdir.

Disiplin suçlarindan baska olaylar yüzünden hüküm giyebilecek ya da hüküm giymis olan savas tutsaklariyla gözalti edilmis sivillerin tutukluluk durumu süregidecektir.

MADDE 121

Bagitli Yüksek Taraflar, kaybolmus kimselerin aranmasi, ya da ülkelerine geri gönderilmeme istegini açiklamis olan savas tutsaklariyla gözalti edilmis sivillerin kimliklerinin belirtilmesi için, kendi ülkelerinde, her türlü kolayliklari saglamagi yükümlenirler.

MADDE 122

Bagitli Yüksek Taraflar, işbu Sözlesmenin yürürlüge girmesiyle, savas tutsaklarina ve gözalti edilmis sivillere ait olan ya da olmus bulunan elkonmus her türlü esyanin, paranin, degerli kagitlarin, belgelerin ya da kisisel esyanin geri verilmesini yükümlenirler.

MADDE 123

Bagitli Yüksek Taraflar, ordularinca ele geçirilmis savas tutsaklarinin bakimi için yapilmis giderlerin istenmesinden, karşılıkli olarak vazgeçtiklerini bildirirler.

2.MEZARLAR

—————

MADDE 124

ASAGİDAKİ 126 NCİ MADDENİN KONUSU OLAN ÖZEL HÜKÜMLERE HALEL GETİRMEKSİZİN, BAGİTLİ YÜKSEK TARAFLAR, İÇLERİNDEN HER BİRİNİN, 29 EKİM 1914 TARİHİNDEN BU YANA SAVAS ALANİNDA CAN VERMİS, YA DA YARALANMA, KAZA VE HASTALİK YÜZÜNDEN ÖLMÜS ASKERLERİ VE DENİZCİLERİYLE, AYNİ TARİHTEN BU YANA TUTSAKLİKTA ÖLMÜS SAVAS TUTSAKLARİ VE GÖZALTİ EDİLMİS SİVİLLERİN, KENDİ YETKİLERİ (OTORİTELERİ) ALTİNDAKİ TOPRAKLARDA BULUNAN MEZARLIKLARINA, MEZARLARİNA VE KEMİKLİKLERİNE VE ONLARİ ANMAK İÇİN DİKİLMİS ANİTLARİNA SAYGİ GÖSTERECEKLER VE BUNLARİN BAKİMİNİ SAGLAYACAKLARDİR.

BAGİTLİ YÜKSEK TARAFLAR, KARŞILIKLİ OLARAK ÜLKELERİNDE, SÖZÜ GEÇEN MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE MEZARLARİN KİMLİGİNİ ORTAYA ÇİKARTMAK VE BUNLARİ KÜTÜGE YAZMAK, BUNLARİN BAKİMİYLA UGRASMAK YA DA BUNLARİN BULUNDUKLARİ YERLERE UYGUN DÜSECEK ANİTLAR DİKMEK İSLERİYLE HER BİRİNİN GÖREVLENDİREBİLECEGİ KOMİSYONLARA, GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İÇİN HER TÜRLÜ KOLAYLİKLARİ GÖSTERME KONUSUNDA ANLASACAKLARDİR. BU KOMİSYONLARİN HİÇ BİR ASKERİ NİTELİGİ OLMAYACAKTİR.

MADDE 125

BAGİTLİ YÜKSEK TARAFLAR, BUNUN BASKA, KARŞILIKLİ OLMAK SARTİYLA:

1. TUTSAKLİKTA ÖLMÜS SAVAS TUTSAKLARİYLA GÖZALTİ EDİLMİS SİVİLLERİN KİMLİKLERİNİ BELİRTMEYE YARARLİ BÜTÜN BİLGİLERİ DE EKLEYEREK, BUNLARİN TAM BİR ÇİZELGESİNİ;

2. KİMLİKLERİ BELİRTİLMEDEN GÖMÜLMÜS BULUNAN ÖLÜLERİN MEZARLARİNİN SAYİSİNA VE YERLERİNE İLİSKİN HER TÜRLÜ BİLGİYİ, BİRBİRLERİNE VERMEYİ YÜKÜMLENİRLER.

MADDE 126

ROMANYA ÜLKESİNDE 27 AGUSTOS 1916 TARİHİNDEN BU YANA ÖLMÜS TÜRK ASKERLERİNİN, DENİZCİLERİNİN VE SAVAS TUTSAKLARİNİN MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLERİ VE BU ASKERLERLE DENİZCİLERİ ANMAK İÇİN DİKİLMİS ANİTLARİN BAKİMİ İLE GÖZALTİ EDİLMİS SİVİLLERE İLİSKİN OLARAK 124 NCÜ VE 125 NCİ MADDELERDEN DOGAN BÜTÜN ÖTEKİ YÜKÜMLER KONUSUNDA, ROMANYA HÜKÜMETİ İLE TÜRK HÜKÜMETİ ARASINDA ÖZEL BİR ANLASMA YAPİLACAKTİR..

MADDE 127

124 NCÜ VE 125 NCİ MADDELERİN GENEL NİTELİKTEKİ HÜKÜMLERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE, BİR YANDAN INGİLİZ IMPARATORLUGU, FRANSA VE ITALYA HÜKÜMETLERİ, ÖTE YANDAN DA TÜRKİYE VE YUNANİSTAN HÜKÜMETLERİ, 128 NCİ MADDEDEN 136 NCİ MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDEKİ ÖZEL HÜKÜMLER ÜZERİNDE ANLASMAYA VARMİSLARDİR.

MADDE 128

TÜRK HÜKÜMETİ, INGİLİZ IMPARATORLUGU, FRANSİZ VE ITALYA HÜKÜMETLERİNE KARSİ, KENDİ ÜLKESİNDE, BUNLARİN, SAVAS ALANİNDA CAN VERMİS YA DA YARALANMİS, KAZA VE HASTALİK YÜZÜNDEN ÖLMÜS ASKERLERİ VE DENİZCİLERİYLE, TUTSAKLİKTA ÖLMÜS SAVAS TUTSAKLARİ VE GÖZALTİ EDİLMİS SİVİLLERİNE AİT MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLİKLERİ VE ONLARİ ANMAK İÇİN DİKİLMİS ANİTLARİ KAPSAYAN TOPRAK PARÇALARİNİ [ARSALARİ] BU HÜKÜMETLERİN KULLANİMİNA AYRİ AYRİ VE SÜREKLİ OLARAK BİRAKMAGİ YÜKÜMLENİR.. BUNUN GİBİ, TÜRK HÜKÜMETİ, 130 NCU MADDEDE ÖNGÖRÜLEN KOMİSYONLARA, BİR ARAYA TOPLAMA MEZARLIKLARI (CİMETİèRES DE GROUPEMENT), KEMİKLİKLER KURMAK, YA DA ANİTLAR DİKMEK İÇİN İLERİDE GEREKLİ GÖRÜLECEK TOPRAK PARÇALARİNİ DA, SÖZÜ GEÇEN BU HÜKÜMETLERİN KULLANİMİNA BİRAKACAKTİR.

TÜRK HÜKÜMETİ, BUNDAN BASKA, SÖZ KONUSU MEZARLARA, MEZARLIKLARA, KEMİKLİKLERE VE ANİTLARA GİRİS SERBESTLİGİ TANİMAGİ VE GEREKİRSE, BURALARDA CADDE VE YOLLAR YAPİLMASİNA İZİN VERMEGİ YÜKÜMLENİR.

YUNAN HÜKÜMETİ DE, KENDİ ÜLKESİNE İLİSKİN OLARAK, AYNİ YÜKÜMLERİ KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLER, BÖYLE BİR AMAÇLA BİRAKİLMİS OLAN TOPRAK PARÇALARİ ÜZERİNDE, DURUMA GÖRE, TÜRK YA DA YUNAN EGEMENLİGİNE HALEL VERMEZ.

MADDE 129

TÜRK HÜKÜMETİNCE KULLANİMİ BİRAKİLACAK TOPRAK PARÇALARİ ARASINDA, ÖZELLİKLE INGİLİZ IMPARATORLUGU İÇİN, 3 SAYİLİ HARİTADA GÖSTERİLMİS OLAN ANZAC (ARİ BURNU) BÖLGESİNDEKİ TOPRAK PARÇALARİ DA BULUNMAKTADİR.

INGİLİZ IMPARATORLUGUNUN YUKARIDA ADİ GEÇEN TOPRAK PARÇASİNDAN YARARLANMASİ ASAGİDAKİ SARTLARA BAGLİ OLACAKTİR:

1. BU TOPRAK PARÇASİ, BARIŞ ANDLAŞMASIYLA BELİRTİLEN AMACİNDAN BASKA HERHANGİ BİR AMAÇLA KULLANİLMAYACAKTİR; BU YÜZDEN, HİÇ BİR ASKERLİK YA DA TİCARET AMACİYLA, YA DA YUKARIDA BELİRTİLEN ASİL AMACİ DİSİNDA KALAN BASKA HERHANGİ BİR AMAÇLA KULLANİLMAYACAKTİR;

2. TÜRK HÜKÜMETİNİN, BU TOPRAK PARÇASINI -MEZARLIKLARI DA KAPSAMAK ÜZERE- DENETLEMEGE HER ZAMAN HAKKI OLACAKTİR;

3. MEZARLIKLARİ KORUMAKLA GÖREVLİ SİVİL BEKÇİLERİN SAYİSİ, MEZARLIK BASİNA BİR BEKÇİDEN ÇOK OLMAYACAKTİR. MEZARLIKLAR DİSİNDAKİ TOPRAK PARÇASİ İÇİN AYRİCA BEKÇİLER BULUNMAYACAKTİR;.

4. BU TOPRAK PARÇASİNDA, İSTER MEZARLIKLAR İÇİNDE İSTER DİSİNDA, ANCAK BEKÇİLER İÇİN KESİN OLARAK GEREKLİ KONUTLARDAN BASKA KONUTLAR YAPİLMAYACAKTİR;

5. BU TOPRAK PARÇASININ KIYISINDA, İNSAN YA DA YÜK YÜKLEMEGİ YA DA KARAYA ÇİKARTMAGİ KOLAYLASTİRABİLECEK, HİÇ BİR RİHTİM, DALGA KİRAN YA DA İSKELE YAPİLMAYACAKTİR;

6. BU TOPRAK PARÇASINI ZİYARET İÇİN GEREKLİ BÜTÜN İSLEMLER YALNİZ BOĞAZLAR’İN İÇ KIYISINDA YAPİLABİLECEK VE BU TOPRAK PARÇASİNA EGE DENİZİ KIYISINDAN GİRMEGE, ANCAK BU İSLEMLERİN TAMAMLANMASİNDAN SONRA İZİN VERİLECEKTİR.. TÜRK HÜKÜMETİ, MÜMKÜN OLDUGU KADAR BASİT OLMASİ GEREKEN SÖZ KONUSU İSLEMLERİN, TÜRKİYE’YE GELECEK ÖTEKİ YABANCİLARİN BAGLİ TUTULACAKLARİ İSLEMLERDEN DAHA KÜLFETLİ OLMAMASİ VE GEREKSİZ HER TÜRLÜ GECİKMEYE YOL AÇMAYACAK KOSULLAR ALTİNDA YAPİLMASİNİ, İŞBU MADDENİN ÖTEKİ HÜKÜMLERİNE HALEL GELMEMEK SARTİYLA, KABUL EDER;.

7. BU TOPRAK PARÇASINI ZİYARET İSTEGİNDE BULUNAN KİMSELER SİLAHLİ OLMAYACAKLARDİR; TÜRK HÜKÜMETİNİN, BU YASAGİN UYGULANMASİNİ DENETLEMEGE HAKKI OLACAKTİR;

8. TÜRK HÜKÜMETİ, 150 KİSİYİ ASAN ZİYARETÇİ TOPLULUKLARİNİN GİRİŞİNDEN, EN AZ BİR HAFTA ÖNCE HABERLİ KİLİNACAKTİR.

MADDE 130

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNDEN HER BİRİ, TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİNİN DE BİRER TEMSİLCİ GÖNDERECEKLERİ BİR KOMİSYON KURACAK VE BU KOMİSYON, MEZARLARA, MEZARLIKLARA, KEMİKLİKLERE VE ANİTLARA İLİSKİN SORUNLARİ, YERİNDE, ÇÖZÜME BAGLAYACAKTİR. BU KOMİSYONLARİN BASLİCA GÖREVLERİ SUNLAR OLACAKTİR:.

1. ÖLÜLERİN GÖMÜLDÜGÜ YA DA GÖMÜLMÜS OLABİLECEGİ BÖLGELERDE KESİFLER YAPARAK, ORALARDA BULUNAN MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLİKLERİ VE ANİTLARİ KÜTÜGE YAZMAK;

2. MEZARLARİN, GEREKTİGİNDE BİR ARAYA TOPLANMASİNA NE GİBİ KOSULLAR ALTİNDA GİRİŞİLECEGİNİ SAPTAMAK; TÜRK ÜLKESİNDE TÜRK TEMSİLCİSİYLE, YUNAN ÜLKESİNDE DE YUNAN TEMSİLCİSİYLE ANLASARAK, BİR ARAYA TOPLAMA MEZARLIKLARINİN, KEMİKLİKLERİN VE DİKİLECEK ANİTLARİN YERLERİNİ KARARLASTİRMAK; BU AMAÇLA AYRİLACAK YERLERİN SINIRLARİNİ, GEREKLİ EN KÜÇÜK ALAN ÖLÇÜSÜNDE, SAPTAMAK;

3. KENDİ UYRUKLARINA AYRİLMİS YA DA AYRİLACAK MEZARLARA, MEZARLIKLARA, KEMİKLİKLERE VE ANİTLARA İLİSKİN KESİN PLANİ, HER KOMİSYONUN BAGLİ OLDUGU HÜKÜMET ADİNA, TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİNE BİLDİRMEK.

MADDE 131

KENDİLERİNE TOPRAK PARÇASİ AYRİLMİS OLAN HÜKÜMETLER, BU TOPRAKLARİ YUKARIDA BELİRTİLENDEN BASKA MAKSATLARLA KULLANMAMAGİ VE KULLANİLMASİNA İZİN VERMEMEGİ YÜKÜMLENİRLER. BU TOPRAK PARÇALARİ DENİZ KIYISINDA BULUNMAKTA İSE, BU KIYI, KENDİSİNE TOPRAK PARÇASİ AYRİLMİS OLAN HÜKÜMETÇE KARA YA DA DENİZLE İLGİLİ ASKERLİGE YA DA TİCARETE İLİSKİN BASKA HİÇ BİR MAKSAT İÇİN KULLANİLMAYACAKTİR. MEZARLARA VE MEZARLIKLARA AYRİLMİS OLAN YERLER BU AMAÇLA YA DA ANİT DİKİLMESİ İÇİN KULLANİLMAYACAKSA, BU YERLER, DURUMA GÖRE, TÜRK YA DA YUNAN HÜKÜMETLERİNE GERİ VERİLECEKTİR.

MADDE 132

128 NCİ MADDEDEN 130 NCU MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDE ÖNGÖRÜLEN TOPRAK PARÇALARİNA İLİSKİN TAM VE EKSİKSİZ YARARLANMA HAKKININ INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNE SÜREKLİ OLARAK BİRAKİLMASİ İÇİN GEREKEN YASAMA YA DA YÖNETİM TEDBİRLERİ, 130 NCU MADDENİN 3 NCÜ FİKRASİNDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİYİ İZLEYECEK ALTİ AY İÇİNDE., TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİNCE ALİNACAKTİR. KAMULASTİRMALAR YAPİLMASİ GEREKİRSE, BUNLAR TÜRK ÜLKESİNDE YAPİLACAKSA TÜRK HÜKÜMETİNCE, YUNAN ÜLKESİNDE YAPİLACAKSA YUNAN HÜKÜMETİNCE GERÇEKLESTİRİLECEK VE GİDERLERİ ÜLKE HÜKÜMETİNCE KARSİLANACAKTİR.

MADDE 133

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİ, KENDİ UYRUKLARINA AİT MEZARLARİN, MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE ANİTLARİN YAPİMİNİ, DÜZENLENMESİNİ VE BAKİMİNİ, UYGUN GÖRECEKLERİ BİR YÜRÜTME ORGANİNA [UYGULAMA ÖRGÜTÜNE] EMENAT ETMEKTE SERBEST OLACAKLARDİR. BU ÖRGÜTLER [ORGANLAR] ASKERİ NİTELİKTE OLMAYACAKLARDİR. YALNİZ MEZARLARİN BİR ARAYA TOPLANMASİ VE MEZARLIKLARLA KEMİKLİKLERİN KURULMASİ İÇİN GEREKLİ SAYİLACAK DURUMLARDA ÖLÜ KALİNTİLARİNİN MEZARLARDAN ÇİKARTİLMASİ, TASİNMASİ İLE, KENDİLERİNE TOPRAK AYRİLMİS HÜKÜMETLERİN, YURTLARİNA GÖNDERİLMELERİNİ ZORUNLU GÖRECEKLERİ ÖLÜ KALİNTİLARİNİN MEZARLARİNDAN ÇİKARTİLMASİ VE TASİNMASİ İSLERİNDE YETKİLİ OLACAKLARDİR.

MADDE 134

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNİN, TÜRKİYE’DE BULUNAN MEZARLARİNİN, MEZARLIKLARINİN, KEMİKLİKLERİNİN VE ANİTLARİNİN KORUNMASİNİ, KENDİ UYRUKLARI ARASINDA ATANACAK BEKÇİLERCE YAPTİRMAGA HAKLARİ OLACAKTİR. BU BEKÇİLER TÜRK MAKAMLARİNCA [RESMEN] TANİNACAKLAR VE MEZARLARİN, MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE ANİTLARİN KORUNMASİNİ SAGLAMAK İÇİN, TÜRK MAKAMLARİNDAN YARDİM GÖRECEKLERDİR. BEKÇİLERİN ASKERİ HİÇ BİR NİTELİGİ OLMAYACAK, FAKAT KENDİLERİNİ SAVUNMAK ÜZERE BİR RÖVOLVER YA DA OTOMATİK TABANCA TASİYABİLECEKLERDİR.

MADDE 135

128 NCİ MADDEDEN 131 NCİ MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDE ÖNGÖRÜLEN TOPRAK PARÇALARİNA, DURUMA GÖRE, TÜRKİYE VE TÜRK MAKAMLARİNCA, YA DA YUNANİSTAN VE YUNAN MAKAMLARİNCA HERHANGİ BİR KİRA, RESİM YA DA VERGİ UYGULANMAYACAKTİR. INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNİN TEMSİLCİLERİYLE, BU MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLİKLERİ VE ANİTLARİ ZİYARET ETMEK İSTEYENLER İÇİN, BURALARA GİRİS, HER ZAMAN SERBEST OLACAKTİR. TÜRK HÜKÜMETİYLE YUNAN HÜKÜMETİNE KENDİ ÜLKELERİNDE BULUNAN SÖZ KONUSU TOPRAK PARÇALARİNA ULASTİRACAK YOLLARİN BAKİMİNİ SÜREKLİ OLARAK ÜZERLERİNE ALACAKLARDİR.

TÜRK HÜKÜMETİYLE YUNAN HÜKÜMETİ, SÖZ KONUSU MEZARLARİN, MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE ANİTLARİN BAKİMİ YA DA BUNLARİN KORUNMASİYLA GÖREVLENDİRİLMİS KİMSELERİN İHTİYAÇLARİNA YETECEK ÖLÇÜDE SUYUN SAGLANMASİ BAKİMİNDAN, INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNE HER TÜRLÜ KOLAYLİKLARİ GÖSTERMEGİ, KARŞILIKLİ OLARAK YÜKÜMLENİRLER.

MADDE 136

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİ, TÜRKİYE’DEN AYRİLAN ÜLKELERİ DE KAPSAMAK ÜZERE, KENDİ YETKİLERİ [OTORİTELERİ] ALTİNDAKİ ÜLKELERDE GÖMÜLÜ BULUNAN TÜRK ASKERLERİYLE DENİZCİLERİ İÇİN MEZARLAR, MEZARLIKLAR, KEMİKLİKLER YAPMAK VE ANİTLAR DİKMEK KONUSUNDA, 128 NCİ MADDE İLE 130 NCU MADDEDEN 135 MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDEKİ HÜKÜMLERDEN YARARLANMA HAKKINI, TÜRK HÜKÜMETİNE TANİMAYİ YÜKÜMLENİRLER..

3. GENEL HÜKÜMLER

——————-

MADDE 137

BAGİTLİ YÜKSEK TARAFLAR ARASINDA KARARLASTİRİLMİS AYKİRİ HÜKÜMLER DİSİNDA, 30 EKİM 1918 TARİHİNDEN BASLAYARAK, İŞBU ANDLAŞMANIN YÜRÜRLÜGE GİRİŞİNE KADAR, ISTANBUL’U İSGAL EDEN DEVLETLERİN MAKAMLARİNCA YA DA BU MAKAMLARLA GÖRÜS BİRLİGİ İÇİNDE, KENDİ UYRUKLARIYLA YABANCİLARİN YA DA TÜRK UYRUKLARINİN MALLARİ, HAKLARİ VE ÇİKARLARİ, VE BU KİMSELERİN TÜRKİYE MAKAMLARİYLA İLİSKİLERİ KONUSUNDA VERİLMİS KARARLAR YA DA BUYRUKLAR [EMİRLER] GEÇERLİ SAYİLACAK VE BU KARARLARLA BUYRUKLAR YÜZÜNDEN, BU DEVLETLERE YA DA ONLARİN MAKAMLARİNA KARSİ HİÇ BİR İSTEMDE BULUNULAMAYACAKTİR.

YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN KARARLAR VE BUYRUKLAR YÜZÜNDEN UGRANİLAN BİR ZARARDAN DOGAN BÜTÜN ÖTEKİ İSTEMLER, HAKEMLİK KARMA MAHKEMESİNE SUNULACAKTİR.

MADDE 138

GENEL AFFA İLİSKİN BUGÜNKÜ TARİHLİ BİLDİRİNİN IV NCÜ VE VI NCİ PARAGRAFLARİNA HALEL GELMEMEK SARTİYLA, YARGİ KONULARİNDA, 30 EKİM 1918 TARİHİNDEN BASLAYARAK İŞBU ANDLAŞMANIN YÜRÜRLÜGE GİRİŞİNE KADAR, ISTANBUL’U İSGAL EDEN DEVLETLERİN YARGİÇLARİ, MAHKEMELERİ YA DA MAKAMLARİNCA OLDUGU GİBİ, 8 ARALİK 1912 TARİHİNDE KURULMUS GEÇİCİ YARGİ [ADALET] KARMA KOMİSYONUNCA DA TÜRKİYE’DE VERİLMİS OLAN KARARLAR VE BUYRUKLAR, UYGULAMA TEDBİRLERİYLE BİRLİKTE, GEÇERLİ SAYİLACAKTİR..

BUNUNLA BİRLİKTE, BİR ASKERİ MAHKEME YA DA BİR KOLLUK [POLİS] MAHKEMESİNCE, HUKUK İSLERİNDE, VERİLMİS BİR HÜKÜM YÜZÜNDEN, BİR ÖZEL KİSİNİN, BASKASİNİN YARARİNA UGRAMİS OLDUGU BİR ZARARİN ONARİLMASİ İÇİN BİR İSTEMDE BULUNMASİ DURUMUNDA, İŞBU İSTEM HAKEMLİK KARMA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLECEK VE BU MAHKEME, GEREKLİ GÖRÜRSE, BİR ZARAR-GİDERİMDE [TAZMİNATTA] BULUNULMASİNİ, ÜSTELİK, OLDUGU GİBİ ESKİ DURUMA GETİRMEYİ RESTİTUTİON) ZORUNLU KİLABİLECEKTİR.

MADDE 139

SİVİL [MÜLKİ], YARGİSAL YA DA MALİ YÖNETİM KURUMLARİYLA VAKİFLARİN YÖNETİMİNE İLİSKİN OLUP DA, YALNİZ OSMANLİ IMPARATORLUGUNDAN AYRİLAN BİR ÜLKENİN HÜKÜMETİNİ İLGİLENDİREN VE TÜRKİYE’DE BULUNAN ARSİVLER, KÜTÜKLER, PLANLAR VE HER TÜRLÜ BELGELERDE, OSMANLİ IMPARATORLUGUNDAN AYRİLAN BİR TOPRAKTA BULUNUP, YALNİZ TÜRK HÜKÜMETİNİ İLGİLENDİREN BU ÇESİT BELGELER, KARŞILIKLİ OLARAK, HER İKİ TARAFÇA BİRBİRİNE VERİLECEKTİR..

YUKARIDA BELİRTİLEN ARSİVLERİ, KÜTÜKLERİ, PLANLARİ, SENETLERİ VE ÖTEKİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURAN HÜKÜMET DE KENDİSİNİ BU BELGELERLE İLGİLİ SAYMAKTAYSA, BU BELGELER, İSTEK ÜZERİNDE, İLGİLİ HÜKÜMETE BUNLARİN FOTOGRAFİLERİNİ YA DA ONAYLANMİS ÖRNEKLERİNİ [KOPYALARİN] VERMEK SARTİYLA, O HÜKÜMETÇE SAKLANABİLECEKTİR.

GEREK TÜRKİYE’DEN GEREKSE AYRİLMİS TOPRAKLARDAN ALİNMİS ARSİVLER, KÜTÜKLER, PLANLAR, SENETLER VE ÖTEKİ BELGELER, YAHNİZ ALİNMİS OLDUKLARİ ÜLKEYİ İLGİLENDİRMEKTEYSELER, BUNLARİN ASİLLARİ, KARŞILIKLİ OLARAK GERİ VERİLECEKTİR.

BU İSLEMLERİN GEREKTİRECEGİ GİDERLER, BELGELERİ İSTEYEN HÜKÜMETÇE KARSİLANACAKTİR.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLER, ESKİ OSMANLİ IMPARATORLUGUNA AİT OLUP DA 1912 YİLİNDAN ÖNCE YUNANİSTAN’A GEÇİRİLMİS BULUNAN İLÇELERDEKİ [KAZALARDAKİ, DİSTRİCTS] MALLARA YA DA VAKİFLARA İLİSKİN KÜTÜKLERE DE AYNİ SARTLAR İÇİNDE UYGULANACAKTİR.

MADDE 140

TÜRKİYE İLE ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLER ARASINDA, SAVAS SİRASİNDA VE KARŞILIKLİ OLARAK, 30 EKİM 1918 TARİHİNDEN ÖNCE ELDE EDİLMİS BÜTÜN DENİZ GENİMETLERİ [GANAİM-İ BAHRİYE, PRİSES MARTİMES] HİÇ BİR İSTEME YOL AÇMAYACAKTİR. ISTANBUL’U İSGAL EDEN DEVLETLERCE, BU TARİHTEN SONRA, SİLAH-BİRAKİSİMİNİN [MÜTAREKENİN] BOZULMASİ YÜZÜNDEN, YAPİLMİS OLAN ELKOYMALAR [ZAPTLAR, PRİSES] KONUSUNDA DA AYNİ HÜKÜM UYGULANACAKTİR.

SURASİ KARARLASTİRİLMİSTİR Kİ, ISTANBUL’U İSGAL EDEN DEVLETLERİN HÜKÜMETLERİ VE UYRUKLARINCA YA DA TÜRK HÜKÜMETİ VE TÜRK UYRUKLARINCA, BU HÜKÜMETLERİN, 29 EKİM 1914 TARİHİNDEN 1 OCAK 1923 TARİHİNE KADAR, KENDİ LAMANLARİNA YA DA İSGAL ETTİKLERİ LİMANLARDA KULLANMİS BULUNDUKLARİ HER ÇESİT KÜÇÜK TONAJLİ DENİZ TASİTİNA, YATLARA (YACHTS) VE MAVNALARA İLİSKİN OLARAK, HİÇ BİR İSTEM ÖNE SÜRÜLEMEYECEKTİR.. BUNUNLA BİRLİKTE, İŞBU HÜKÜM, GENEL AFFA İLİSKİN OLARAK BUGÜNKÜ TARİHLE İMZALANAN BİLDİRİNİN VI NCİ PARAGRAFİ HÜKMÜNE HALEL VERMEYECEGİ GİBİ, 29 EKİM 1914 TARİHİNDEN ÖNCEKİ HAKLARA DAYANARAK, ÖZEL KİSİLERCE BASKA ÖZEL KİSİLERE KARSİ ÖNE SÜRÜLEBİLECEK İSTEMLERE DE HALEL GETİRMEYECEKTİR.

30 EKİM 1918 DEN SONRA ELKONULMUS [ZAPTEDİLMİS] TÜRK VE YUNAN GEMİLERİ, HER İKİ HÜKÜMETÇE, KARŞILIKLİ OLARAK GERİ VERİLECEKTİR.

MADDE 141

İŞBU ANDLAŞMANIN 25 NCİ MADDESİNİN VE 28 HAZİRAN 1919 TARİHLİ VERSAİLLES ANDLAŞMASINİN 155 NCİ, 150 NCİ VE 440 NCİ MADDELERİ İLE III NCÜ EK’İNİN VIII NCİ BÖLÜMÜNÜN (ONARİMLAR) UYGULANMASİYLA, SAVAS SİRASİNDA ALMAN HÜKÜMETİ YA DA ALMAN UYRUKLARINCA OSMANLİ HÜKÜMETİNE YA DA OSMANLİ UYRUKLARINA, SİMDİ BU GEMİLERİ ELİNDE BULUNDURAN MÜTTEFİK HÜKÜMETLERİN RİZASİ OLMAKSİZİN GEÇİRİLMİS [TRANSFER EDİLMİS] BULUNAN BÜTÜN ALMAN GEMİLERİNE İLİSKİN OLARAK, ALMAN HÜKÜMETİNE YA DA ALMAN UYRUKLARINA KARSİ KENDİLERİNE DÜSEBİLECEK HER YÜKÜMDEN TÜRK HÜKÜMETİNİN VE TÜRK UYRUKLARINİN KURTULMUS (LİBéRéS) SAYİLDİKLARİ BİLDİRİLİR..

TÜRKİYE İLE, TÜRKİYE’NİN YANİNDA SAVASMİS ÖTEKİ DEVLETLERİN İLİSKİLERİNDE DE, GEREKİRSE, Bİ HÜKÜM UYGULANACAKTİR.

MADDE 142

YUNAN VE TÜRK HALKLARİNİN MÜBADELESİNE İLİSKİN OLARAK, YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA 30 OCAK 1923 DE YAPİLMİS OLAN ÖZEL SÖZLESME, SÖZ KONUSU İKİ YÜKSEK TARAF ARASINDA, İŞBU ANDLAŞMANIN İÇİNDEYMİ GİBİ, AYNİ GÜÇ VE DEGERDE OLACAKTİR.

MADDE 143

İŞBU ANDLASMA, MÜMKÜN OLAN EN KİSA SÜRE İÇİNDE ONAYLANACAKTİR.

ONAMA BELGELERİ PARİS’TE SUNULACAKTİR.

JAPON HÜKÜMETİ, ONAMANİN YAPİLMİS OLDUGUNU, PARİS’TEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİSİ ARACİLİGİYLA, FRANSA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE BİLDİRMEGE YETKİLİ OLACAK VE BU DURUMDA, JAPO HÜKÜMETİ ONAMA BELGESİNİ MÜMKÜN OLAN EN KİSA SÜRE İÇİNDE GÖNDERECEKTİR.

IMZACİ DEVLETLERDEN HER BİRİ, İŞBU ANDLAŞMAYLA BİRLİKTE, İMZALAMİS OLDUKLARİ VE LAUSANNE KONFERANSİNİN SON [NİHAİ] SENEDİNDE BELİRTİLEN SENETLER -BUNLAR ONAMA GEREKTİRMEKTEYSELER- TEK VE AYNİ BELGE İLE ONAYLAYACAKTİR.

BİR YANDAN TÜRKİYE, VE ÖTE YANDAN INGİLİZ IMPARATORLUGU, FRANSA, ITALYA VE JAPONYA, YA DA BUNLARİN ARASINDA ÜÇÜ, ONAMA BELGELERİNİ SUNDUKLARİ ZAMAN, BİR İLK SUNUS TUTANAGİ (PROCèS-VERBAL DE DéPOT) DÜZENLENECEKTİR.

BU İLK TUTANAGİN TARİHİNDEN BASLAYARAK, ANDLAŞMA, ONU BÖYLECE ONAYLAMİS OLAN BAGİTLİ YÜKSEK TARAFLAR ARASINDA YÜRÜRLÜGE GİRECEKTİR. BUNDAN SONRA, ÖTEKİ DEVLETLER İÇİN, ONAMA BELGELERİNİN SUNULUSU TARİHİNDE YÜRÜRLÜGE GİRECEKTİR.

FRANSİZ HÜKÜMETİ, ONAMA BELGELERİNİN SUNUS TUTANAKLARİNİN DOGRULUGU ONAYLAMİS BİRER ÖRNEGİNİ BÜTÜN IMZACİ DEVLETLERE TESLİM EDECEKTİR.

BU HÜKÜMLERE OLAN INANÇLA, ADLARİ ASAGİDA BELİRTİLEN TAMYETKİLİ TEMSİLCİLER, İŞBU ANDLAŞMAYI İMZALAMİSLARDİR.

LAUSANNE’DE, YİRMİ DÖRT TEMMUZ BİN DOKUZ YÜZ YİRMİ ÜÇ TARİHİNDE, YALNİZ BİR NÜSHA OLARAK DÜZENLENMİSTİR; BU NÜSHA FRANSA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN ARSİVLERİNE KONULACAK VE BU HÜKÜMET, IMZACİ DEVLETLERDEN HER BİRİNE, BUNUN, DOGRULUGU ONAYLANMİS BİRER ÖRNEGİNİ VERECEKTİR.

(L.S.) HORACE RUMBOLD

(L.S.) PELLE

(L.S.) GARRONI

(L.S.) G.C. MONTAGNA

(L.S.) K. OTCHIAI

(L.S.) E.K. VÉNISÉLOS

(L.S.) D. CACLAMANOS

(L.S.) CONST. DIAMANDY

(L.S.) CONST. CONTZESCO

(L.S.) M. ISMET

(L.S.) DR.RIZA NUR

(L.S.) HASAN

II. BOGAZLAR REJIMINE ILISKIN

SÖZLESME

24 TEMMUZ 1923 TARIHINDE IMZALANMISTIR.

——————

INGILIZ IMPARATORLUGU, FRANSA, ITALYA, JAPONYA, BULGARISTAN, YUNANISTAN, ROMANYA, SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLETI VE TÜRKIYE, TRAKYA SINIRLARI ÜZERİNDE BARIŞIN KORUNMASI KAYGISIYLA,

VE BUGÜN İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASININ 24 NCÜ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLDÜGÜ GİBİ, BU AMAÇLA BİRTAKIM ÖZEL TEDBİRLERİN KARŞILIKLI OLARAK ALINMASINI GEREKLİ SAYARAK,

BU KONUDA BİR SÖZLESME YAPMAYI KARARLASTIRMISLAR VE ASAGIDA YAZILI TAMYETKİLİ TEMSİLCİLERİNİ ATAMISLARDIR:

MAJESTE BÜYÜK-BRITANYA VE IRLANDA BIRLESIK-KRALLIGI VE DENIZLER ÖTESI INGILIZ ÜLKELERI KRALI, HINDISTAN IMPARATORU:

Çok Sayın Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.C.M.G., Istanbul’da Yüksek-Komiser;

Okumaya devam et  Sevr Belgesi ve Osmanlı Arşivleri

FRANSA CUMHURBASKANI:

Korgeneral Sayın Maurice PELLÉ, Fransa Büyükelçisi, Cumhuriyet’in Dogu’da Yüksek-Komiseri, Légion d’Honneur ulusal Nisanının Grand Officier rütbesi:

MAJESTE ITALYA KRALI:

Sayın Marki Gamille GARRONI, Krallık Senatörü, Italya Büyükelçisi, Istanbul’da Yüksek-Komiser, Saints Maurice et Lazare Nisanlarıyla Couronne d’Italie Nisanının Grand-Croix rütbesi;

M.Jules César MONTAGNA, Atina’da Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi, Saints Maurice et Lazare Nisanlarının Commandeur rütbesi, Couronne d’Italie Nisanının Grand Officier rütbesi:

MAJESTE JAPONYA IMPARATORU:

M.Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Soleil Levant Nisanının Birinci Sınıf rütbesi, Roma’da Olaganüstü ve Tamyetkili Büyükelçi;

MAJESTE BULGARLAR KRALI:

M.Bogdan MARPHOFF, Demiryolları, Posta ve Telgraf Isleri eski Bakanı;

M.Dimitri STANCIOFF, Hukuk Doktoru, Londra’da Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi, Saint-Alexandre Nisanının Grand-Croix rütbesi;

MAJESTE YUNANLILAR KRALI:

M.Eleftherios K.VENISELOS, eski Basbakan, Sauveur Nisanının Grand-Croix rütbesi;

M. Démètre CACLAMANOS, Londra’da Tamyetkili Ortaelçi, Sauveur Nisanının Commandeur rütbesi;

MAJESTE ROMANYA KRALI:

M.Constantin I.DIAMANDY, Tamyetkili Ortaelçi;

M.Constantin CONTZESCO, Tamyetkili Ortaelçi;

MAJESTE SIRPLAR, HIRVATLAR VE SLOVENLER KRALI:

M.Dr.Miloutine YOVANOVITCH, Bern’de Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ:

İSMET Paşa, Dışişleri Bakanı, Edirne Milletvekili;

Dr.RIZA NUR Bey, Sağlık İşleri ve Sosyal Yardım Bakanı, Sinop Milletvekili;

HASAN Bey, eski Bakan, Trabzon Milletvekili.

TEMSILCILER, yetki belgelerini gösterdikten ve bu belgeler usulüne uygun ve geçerli kabul edildikten sonra, asagıdaki hükümler üzerinde anlasmaya varmıslardır:.

MADDE 1

Ege Denizi’nden Karadeniz’e kadar, Türkiye’yi Bulgaristan ve Yunanistan’dan ayıran sınırların her iki yanındaki topraklar, asagıdaki sınırlar içinde ve yaklasık olarak otuz kilometre genisliginde olmak üzere, askerlikten arındırılacaktır (Ekli haritaya bakılması).

1. Türk ülkesinde, Ege Denizi’nden Karadeniz’e kadar:

Bugünkü tarihle imza edilen Barış Andlaşmasının 2 nci Maddesinin 1 nci ve 2 nci paragraflarında tanımlanan, Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan ile olan sınırına oldukça kosut [paralel] bir çizgi. Bu çizgi, Kırk-Kilise bölgesinde, Kırk-Kilise kasabasını ve bu kasabanın merkezinden 5 kilometre yarıçapında bir çevreyi askerlikten arındırılmıs bölge dısında bırakmak sartıyla, bu sınırdan en az 30 kılometre uzaklıkta çızılecektır. Bu çızgı, Ege Denızı’nde ıbrıce Burnu’ndan (Cap ıbrıje-Burnu) baslayarak Karadeniz’de Serbes Burnu’nda (Cap Serbes-Burnu) sone erecektir.

2. Yunan ülkesinde, Ege Denizi’nden Yunan-Bulgar sınırına kadar:.

Makri Burnu’nun (Cap Makri) ucundan (Makri kasabası dısarıda kalmak üzere) baslayarak, Kuzeye dogru Tahtalı’ya kadar Meriç’in akım yoluna oldukça kosut bir dogrultuda gittikten sonra, Meherkoz’un Dogusundan geçerek Küçük Derbend’in yaklasık onbeş kilometre Batısında, Yunan-Bulgar sınırında saptanacak bir noktaya ulasan çizgi.

3. Bulgar ülkesinde, Yunan-Bulgar sınırından Karadeniz’e kadar:.

Yukarıda tanımlanan noktadan baslayarak, Edirne yolunu Papas-Köy’ün beş kilometre Batısında Kosü-Kavak’da (Kossukavak) kestikten sonra, Yunan Bulgar sınırıyla Türk-Bulgar sınırından en az 30 kilometre uzaklıktan geçerek ve yalnız Harmanlı bölgesinde Harmanli Kasabasını ve bu kasabanın merkezinden beş kilometre yarıçapında bir çevreyi askerlikten arındırılmıs bölgenin dısında bırakmak sartıyla, Karadeniz’de Anberler’in Kuzey-Batısında bulunan körfezin en içerlek bir noktasinda sona erecek çizgi.

MADDE 2

İşbu Sözlesmenin yürürlüge girişinden baslayarak onbeş gün içinde kurulacak bir sınırlandırma Komisyonu, 1 nci Maddede tanimlanan sınırı toprak [arazi] üzerinde saptamak ve çizmekle görevlendirilecektir. Bu Komisyon, Fransa Ingiliz Imparatorlugu, Italya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin -her Devletten birer temsilci olmak sartiyla- atayacaklari temsilcilerden kurulacaktir. Bulgar, Yunan ve Türk ülkelerinde kendilerine düsen islemlere katilacaklardir; bununla birlikte, bu islemlerin sonucu olarak ortaya çikacak çalismanin tümü, Komisyonun genel oturumunda karara baglanacak ve tutanaga geçirilecektir.

MADDE 3

Birinci Maddede tanimlanan bölgelerin askerlikten arindirilmasi, asagidaki hükümler uyarinca yapilacak ve bu hükümlere bagli kalacaktir:

1. Bu bölge içinde simdi varolan gerek sürekli tahkimat, gerekse sahra tahkimati niteligindeki bütün tesisler, ülkesinde bulunduklari Devletçe silahtan arindirilacak ve sökülecektir. Söz konusu bölgede bu çesit hiç bir yeni tesis yapilmayacak, hiç bir silah deposu kurulmayacaktir; kara, deniz ve hava kuvvetlerine iliskin olarak, saldiri ya da savunma amacina yönelmis, baska hiç bir tesis de kurulmayacaktir.

2. Jandarma, polis, gümrük memurlari, sınır bekçileri gibi, iç düzeni saglamak ve sınırlari göz altinda tutmak için gerekli özel unsurlar disinda silahli hiç bir kuvvet ne konaklayabilecek ne de dolasabilecektir.

Hiç bir hava gücü bulunmamasi zorunlu olan bu özel unsurlarin mevcudu asagidaki sayilari asmayacaktir:

a) Türk ülkesinin askerlikten arindirilmis bölgesinde toplam olarak 5.000 kisi;

b) Yunan ülkesinin askerlikten arindirilmis bölgesinde toplam olarak 2.500 kisi;

c) Bulgar ülkesinin askerlikten arindirilmis bölgesinde toplam olarak 2.500 kisi.

Bunlarin silahlari -her çesit top yasak olmak üzere- yalniz rövolver, kiliç ve tüfekle, her 100 kisi basina 4 makineli tüfek olacaktir.

Bu hükümler, 27 Kasim 1919 tarihli Neuilly Andlaşması uyarinca Bulgaristan’a düsen yükümlere halel getirmeyecektir.

3. Askerlikten arindirilmis bölge üzerinde -bayragi ne olursa olsun- kara ya da deniz askeri uçaklarinin uçmalari yasaktir.

MADDE 4

İşbu Sözlesmede ülkesi söz konusu edilen sınırdas Devletlerden birinin, işbu hükümlere uyulmasi konusunda öne sürecegi herhangi bir istemi olursa, bu Devlet, istemini Milletler Cemiyeti Meclisine bildirecektir.

MADDE 5

İŞBU SÖZLESME onaylanacaktir.

Onaylama belgeleri en kisa süre içinde Paris’de sunulacaktir.

İşbu Sözlesme, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’ce onaylanir onaylanmaz yürürlüge girecektir. Özel bir tutanakta bu onamalar belirtilecektir. İşbu Sözlesmeyi bu anda henüz onaylamamis olan öteki Devletler bakimindan, bu Devletler onama belgelerini sundukça, Sözlesme yürürlüge girecektir; Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, bu Devletlerin onama belgelerini sunduklarini, öteki Bagitli Devletlere bildirecektir.

Japon Hükümeti, onamanin yapilmis oldugunu Paris’deki diplomatik temsilcisi araciligiyla Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bildirmege yetkili olacak ve, bu durumda, Japon Hükümeti onama belgesini mümkün olan en kisa süre içinde gönderecektir.

BU HÜKÜMLERE OLAN INANÇLA, yukarıda adlari belirtilen Tamyetkili Temsilciler, işbu Sözlesmeyi imzalamislardir.

LAUSANNE’da, 24 Temmuz 1924 tarihinde, yalniz bir nusha olarak düzenlenmistir; bu nusha Fransa Cumhuriyeti Hükümetinin Arsivlerine konulacak ve bu Hükümet, imzaci Devletlerden her birine, bunun, dogrulugu onaylanmis birer örnegini verecektir.

(L.S.) Horace RUMBOLD

(L.S.) PELLÉ

(L.S.) GARRONI

(L.S.) G.C.MONTAGNA

(L.S.) K.OTCHIAI

(L.S.) B.MORPHOFF

(L.S.) STANCIOFF

(L.S.) E.K. VÉNISÉLOS

(L.S.) D.CACLAMANOS

(L.S.) Const. DIAMANDY

(L.S.) Const. CONTZESCO

(L.S.) M. ISMET

(L.S.) Dr.RIZA NUR

(L.S.) HASAN

IV. YERLESMEYE VE YARGI YETKISINE ILISKIN SÖZLESME 24 TEMMUZ 1923 TARIHINDE IMZALANMISTIR.

—————-

Bir yandan,

INGILIZ IMPARATORLUGU, FRANSA, ITALYA, JAPONYA, YUNANISTAN, ROMANYA, SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLETI

Ve öte yandan,

TÜRKIYE,

Türkiye’de öteki Bagitli Devletler uyruklarınin yerlesme [ikamet, établissement] sartlariyla, bu Devletlerin ülkelerinde Türk uyruklarınin yerlesme sartlarini ve yargi yetkisine (compétence judiciaire) iliskin birtakim sorunlari çagdas Devletler hukuku (droit des gens moderne) uyarinca düzenlemek isteyerek,

Bu amaçla bir Sözlesme yapmagi kararlastirmislar ve adlari asagida yazili Tamyetkili Temsilcilerini atamislardir:

MAJESTE BÜYÜK-BRITANYA VE IRLANDA BIRLESIK-KRALLIGI VE DENIZLER ÖTESI INGILIZ ÜLKELERI KRALI, HINDISTAN IMPARATORU:

Çok Sayin Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.C.M.G., Istanbul’da Yüksek-Komiser;

FRANSA CUMHURBASKANI:

Korgeneral Sayin Maurice PELLÉ, Fransa Büyükelçisi, Cumhuriyet’in Dogu’da Yüksek-Komiseri, Légion d’Honneur ulusal Nisaninin Grand Officier rütbesi;

MAJESTE ITALYA KRALI:

Sayin Marki Camille GARRONI, Krallik Senatörü, Italya Büyükelçisi, Istanbul’da Yüksek-Komiser, Saints Maurice et Lazare Nisanlariyla Couronne d’Italie Nisaninin Grand-Croix rütbesi;

M.Jules César MONTAGNA, Atina’da Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi, Saints Maurice et Lazare Nisanlarinin Commandeur rütbesi, Couronne d’Italie Nisaninin Grand Officier rütbesi;

MAJESTE JAPONYA IMPARATORU:

M.Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Soleil Levant Nisaninin Birinci Sinif rütbesi, Roma’da Olaganüstü ve Tamyetkili Büyükelçi;

MAJESTE YUNANLILAR KRALI:

M.Eleftherios K.VENISELOS, eski Basbakan, Sauveur Nisaninin Grand-Croix rütbesi;

M.Démètre CACLAMANOS, Londra’da Tamyetkili Ortaelçi, Sauveur Nisaninin Commandeur rütbesi;

MAJESTE ROMANYA KRALI:

M.Constantin I. DIAMANDY, Tamyetkili Ortaelçi;

M.Constantin CONTZESCO, Tamyetkili Ortaelçi;

MAJESTE SIRPLAR, HIRVATLAR VE SLOVENLER KRALI:

M.Dr.Miloutine YOVANOVITCH, Bern’de Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi;

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI HÜKÜMETI:

ISMET Pasa, Disisleri Bakani, Edirne Milletvekili;

Dr.RIZA NUR Bey, Saglik Isleri ve Sosyal Yardim Bakani, Sinop Milletvekili;

HASAN Bey, eski Bakan, Trabzon Milletvekili.

TEMSILCILER, yetki belgelerini gösterdikten ve bu belgeler usulüne uygun ve geçerli kabul edildikten sonra, asagidaki hükümler üzerinde anlasmaya varmislardir:.

BÖLÜM I

YERLESME SARTLARI

————–

MADDE 1

İşbu Bölümdeki hükümlerden her birinin Türkiye’de öteki Bagitli Devletlerin uyruklarına ve ortaklıklarına [sirketlerine] uygulanmasi, işbu Devletlerin ülkelerinde Türk uyruklarına ve ortaklıklarına tam bir karşılıkli islem [mütekabiliyet, réciprocité] uygulanmasi sartina baglidir.

Bu Devletlerden biri, kanunlari yüzünden ya da baska bir nedenle, söz konusu hükümlerden herhangi biri için karşılıkli islemde bulunmayi reddedecek olursa, bu Devletin uyrukları ve ortaklıkları da Türkiye’de ayni hükümden yararlanamayacaklardir.

İşbu Maddenin uygulanmasinda, dominion’lar, sömürgeler ve Bagitli Devletlerin korumasi altina konmus ülkeler, tek tek, bagitli ülkeler (pays contractants) gibi sayilacaktir.

KESIM I

GIRIS VE OTURMA

—————–

MADDE 2

Türkiye ülkesinde, öteki Bagitli Devletlerin uyrukları, kisileri ve mallari bakimindan, ortak Devletler hukuku (droit international commun) uyarinca kabul ve islem göreceklerdir. Söz konusu uyruklar, kisileri, mallari, haklari ve çikarlari bakimindan, Türkiye’de, ülke kanunlarinin ve makamlarinin en tam ve sürekli korumasindan yararlanacaklardir. Göç konusundaki hükümlere halel gelmeksizin, bu uyruklar, Türkiye’ye giris ve orada yerlesme bakimindan tam bir özgürlük [serbestlik] içinde olacaklar ve böylece, ülkede yürürlükte olan kanunlara ve yönetmeliklere [tüzüklere] uygun davranmak sartiyla, Türkiye’ye gidip-gelebilecekler ve orada oturabileceklerdir.

MADDE 3

TÜRKİYE’DE, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLER UYRUKLARINİN, ÜLKE KANUNLARİNA VE YÖNETMELİKLERİNE [TÜZÜKLERİNE] UYGUN DAVRANMAK SARTİYLA, HER ÇESİT TASINIR YA DA TASİNMAZ MAL EDİNMEGE, BUNLARİ MÜLKİYETLERİNDE TUTMAGA YA DA BASKASİNA GEÇİRMEGE HAKLARİ OLACAKTİR; ÖZELLİKLE, BU MALLARİ SATİS, DEGİS-TOKUS, BAGİS, VASİYET YA DA BASKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE KULLANABİLECEKLERİ GİBİ, BU MALLARİ YASA UYARİNCA MİRAS, BAGİS YA DA VASİYET YOLUYLA DA EDİNEBİLECEKLERDİR..

MADDE 4

TÜRKİYE’DE, ÖTEKİ DEVLETLER UYRUKLARINİN VE BUNA KARŞILIK DA, BU DEVLETLERİN ÜLKELERİNDE TÜRK UYRUKLARINİN ÇESİTLİ TİCARET, MESLEK YA DA ENDÜSTRİ KOLLARİNDA ÇALİSMALARİ, İŞBU SÖZLESMENİN YÜRÜRLÜGE GİRİS TARİHİNDEN BASLAYARAK ONİKİ AY İÇİNDE, TÜRKİYE İLE SÖZ KONUSU DEVLETLER ARASINDA YAPİLACAK ÖZEL SÖZLESMELERE KONU OLACAKTİR.

SURASİ KARARLASTİRİLMİSTİR Kİ, SÖZ KONUSU SÖZLESMELERİN YAPİLMASİNA KADAR, 1 OCAK 1923 TARİHİNDEKİ STATU QUO SAKLİ TUTULACAK VE SÖZÜ EDİLEN ONİKİ AYLİK SÜRENİN SONE ERİSİNDE SÖZLESME YAPİLAMAZSA, BİREYLERİN [ÖZEL KİSİLERİN] 1 OCAK 1923 TARİHİNDEKİ KAZANİLMİS [MUKTESEP] HAKLARİNA SAYGİ GÖSTERMEK SARTİYLA, BAGİTLİ DEVLETLERDEN HER BİRİ DAVRANİS ÖZGÜRLÜGÜNÜ YENİDEN ELDE EDECEKTİR.

MADDE 5

TASİMA ORTAKLIKLARIYLA [NAKLİYE SİRKETLERİYLE] SİGORTA ORTAKLIKLARINİ DA KAPSAMAK ÜZERE, BAGİTLİ DEVLETLERDEN BİRİNİN ÜLKESİNDE GEREGİ GİBİ KURULMUS BULUNAN ORTAKLIKLAR, TÜRKİYE’DE DE TANİNACAKLARDİR.

BUNLAR, KURULUSLARİ, HUKUK AÇİSİNDAN YETENEKLERİ VE MAHKEMELERDE TARAF OLMALARİ [DAVA HAKLARİ] KONULARİNDA, KENDİ ULUSAL KANUNLARİNA GÖRE İSLEM GÖRECEKLERDİR.

BU ORTAKLIKLAR, TÜRKİYE ÜLKESİNDE YERLESEBİLECEKLER VE KURULDUKLARİ ÜLKE UYRUKLARINİN GİRİSEBİLECEKLERİ VE SÖZ KONUSU ÜLKEDE ULUSAL ORTAKLIKLARA YASAKLANMAMİS HER ÇESİT TİCARET YA DA ENDÜSTRİ İSLERİNİ YAPABİLECEKLERDİR. BU ORTAKLIKLAR, TÜRKİYE’DE İSLERİNİ, KAMU DÜZENİNE İLİSKİN HÜKÜMLERE UYGUN DAVRANMAK SARTİYLA, SERBESTÇE YÜRÜTEBİLECEKLER VE BU BAKİMDAN BENZER HER ULUSAL ORTAKLIKLA AYNİ HAKLARDAN YARARLANACAKLARDİR.

SÖZ KONUSU ORTAKLIKLARIN, ÜLKE KANUNLARİNA VE YÖNETMELİKLERİNE [TÜZÜKLERİNE] UYGUN DAVRANMAK SARTİYLA, HER ÇESİT TASINIR MAL EDİNMEGE, BUNLARİ MÜLKİYETLERİNDE TUTMAGA YA DA BASKALARİNA GEÇİRMEGE HAKLARİ OLACAKTİR; ORTAKLİGİN İSLEYEBİLMESİ İÇİN GEREKEN TASİNMAZ MALLAR BAKİMİNDAN AYNİ HÜKÜM UYGULANACAKTİR; ANCAK, TASİNMAZ MAL EDİNİMİ ORTAKLİGİN KURULUS AMACİ OLMAMAK GEREKİR.

MADDE 6

TÜRKİYE’DE, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARI, ASKERLİK HİZMETİNE İLİSKİN KANUNLARA BAGLİ OLMAYACAKLARDİR. SÖZ KONUSU UYRUKLAR, ASKERLİK HİZMETİ YERİNE SAYİLACAK HER TÜRLÜ HİZMETTEN, HER ÇESİT YÜKÜMDEN YA DA MALİ YÜKÜMDEN (VERGİDEN) BAGİSİK OLACAKLARDİR.

KAMU YARARİNA OLDUGU YASALARA UYGUN OLARAK KABUL EDİLMİS BİR NEDENE DAYANMADİKÇA VE BU DURUMDA DA KENDİLERİNE ADALETLİ VE ÖNCEDEN [PESİN] ÖDENECEK BİR ZARAR-GİDERİM [TAZMİNAT] VERİLMEDİKÇE, SÖZ KONUSU UYRUKLARIN MALLARİ KAMULASTİRİLAMAYACAK YA DA BU UYRUKLAR MALLARİNDAN YARARLANMA HAKLARİNDAN, GEÇİCİ BİLE OLSA, YOKSUN BİRAKTİRİLMAYACAKLARDİR. ÖNCEDEN İLAN EDİLMEDİKÇE, HİÇ BİR KAMULASTİRMA YAPİLMAYACAKTİR.

MADDE 7

TÜRKİYE, GEREK KANUNA DAYANAN BİR MAHKEME KARARİ, GEREK AHLAK, SAGLİK VE DİLENCİLİK KOLLUGUNA [ZABİTASİNA] İLİSKİN KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER [TÜZÜKLER] UYARİNCA, GEREKSE DEVLETİN İÇ VE DİS GÜVENLİGİYLE İLGİLİ NEDENLERLE, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARINİ, HER BİRİNE TEKER TEKER UYGULANACAK TEDBİRLERLE, YURTDİSİ ETME HAKKINİ SAKLİ TUTAR; ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLER, BUNLARİ VE AİLELERİNİ HER ZAMAN GERİ ALMAGİ YÜKÜMLENİRLER..

YURTDİSİ ETME [TARD VE TEB’İT, ExPULSİON] SAGLİK VE İNSANLİK KURALLARİNA UYGUN OLARAK YAPİLACAKTİR.

KESIM 2

VERGILERE ILISKIN HÜKÜMLER

—————–

MADDE 8

TÜRK ÜLKESİNDE OTURMAK VE YERLESMEK BAKİMİNDAN OLDUGU KADAR, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARINA, 4 NCÜ MADDEDE BELİRTİLEN SARTLAR UYARİNCA, TÜRKİYE’DE İZİN VERİLEN HER ÇESİT TİCARET, MESLEK, ENDÜSTRİ VE İSLETME, YA DA NE NİTELİKTE OLURSA OLSUN, HERHANGİ BİR İS YAPABİLMELERİ İÇİN, SÖZ KONUSU UYRUKLARA, NİTELİGİ VE ADİ NE OLURSA OLSUN, TÜRK UYRUKLARINA UYGULANANLARDAN BASKA YA DA DAHA AGİR HİÇ BİR VERGİ, RESİM YA DA MALİ YÜKÜM UYGULANMAYACAKTİR..

SÖZ KONUSU DEVLETLERİN UYRUKLARINDAN, YURT DİSİNDA YERLESMİS OLUP DA, TÜRK ÜLKESİNDEN GEÇİSLERİ SİRASİNDA HERHANGİ BİR İS TUTACAK OLANLARA, AYNİ NİTELİKTE VE AYNİ ÖNEMDE BİR İS YAPAN TÜRK UYRUKLARIYLA, TÜRKİYE’DE YERLESMİS YABANCİLARİN, ÜLKEDE UYGULANMAKTA OLAN HÜKÜMLER UYARİNCA, BAGLİ OLDUKLARİ VERGİ, RESİM VE MALİ YÜKÜMLERDEN -NİTELİGİ VE ADİ NE OLURSA OLSUN- BASKASİ YA DA DAHA AGİRİ UYGULANMAYACAKTİR..

SÖZ KONUSU DEVLETLER UYRUKLARINİN TÜRK ÜLKESİNDEKİ MALLARİ, HAKLARİ VE ÇİKARLARİ, BUNLARİN EDİNİMİ ELDE BULUNDURULMASİ YA DA BUNLARDAN YARARLANMA BAKİMİNDAN OLDUGU KADAR, BUNLARİ BASKASİNA BİRAKMA, BUNLARİN DEGİS-TOKUSU YA DA MİRAS YOLUYLA BASKASİNA GEÇİRİLMESİ BAKİMİNDAN DA, TÜRK UYRUKLARINİN MALLARİNA, HAKLARİNA VE ÇİKARLARİNA UYGULANANLARDAN BASKA YA DA DAHA AGİR, HİÇ BİR MALİ YÜKÜM, RESİM, DOLAYLİ YA DA DOGRUDAN BİR VERGİ UYGULANMAYACAKTİR..

MADDE 9

TASİMA )TRANSPORT) ORTAKLIKLARIYLA SİGORTA ORTAKLIKLARINİ DA KAPSAMAK ÜZERE, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERDEN BİRİNİN KANUNU UYARİNCA KURULMUS VE İŞBU SÖZLESMENİN 5 NCİ MADDESİ UYARİNCA TÜRKİYE’DE YERLESMİS YA DA ORADA İS YAPAN TİCARET, ENDÜSTRİ VE MALİYE ORTAKLIKLARINA, TÜRK KANUNUNA GÖRE, TÜRKİYE’DE KURULMUS AYNİ NİTELİKTEKİ ORTAKLIKLARA UYGULANANLARDAN BASKA YA DA DAHA AGİR -NE NİTELİKTE YA DA NASİL BİR ADLA OLURSA OLSUN- HİÇ BİR VERGİ, RESİM YA DA MALİ YÜKÜM UYGULANMAYACAKTİR.

SÖZ KONUSU ÜLKELERİN FİRMALARİNA YA DA ORTAKLIKLARINİN, 5 NCİ MADDEDE ÖNGÖRÜLEN SARTLAR İÇİNDE, TÜRKİYE’DE YERLESMİS BULUNAN YA DA TÜRKİYE’DE İS YAPAN KOLLARİNA, SUBELERİNE, AJANSLARİNA [ACENTALARİNA] YA DA BASKA TEMSİLCİLİKLERİNE DE AYNİ HÜKÜMLER UYGULANACAKTİR; SURASİ KARARLASTİRİLMİSTİR Kİ, İŞBU FİRMALARİN VE ORTAKLIKLARIN YÖNETİM MERKEZLERİ TÜRKİYE DİSİNDA BULUNMAKTAYSA, SÖZ KONUSU KOLLAR, SUBELER, AJANSLAR YA DA BASKA TEMSİLCİLİKLER ANCAK TÜRKİYE’DE YATİRİLMİS GERÇEK SERMAYELERİ ÜZERİNDEN, YA DA, VERGİ UYGULANACAK SERMAYE AÇİKLANAMAZ YA DA DENETLENEMEZ İSE, BU SERMAYEYİ KESTİRMEGE YARAYABİLECEK OLAN GERÇEK KAZANÇ VE GELİRLER ÜZERİNDEN VERGİYE BAGLANACAKLARDİR..

MADDE 10

TÜRK HÜKÜMETİ, NİTELİGİ VE ADİ NE OLURSA OLSUN, VERGİ BAGİSİKLİKLARİ KOYACAK OLURSA, BU BAGİSİKLİKLAR TÜRK UYRUKLARINA VE TÜRK KANUNLARİ UYARİNCA KURULMUS ORTAKLIKLARA OLDUGU KADAR, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN TÜRKİYE’DE YERLESMİS UYRUKLARINA YA DA ORTAKLIKLARINA DA UYGULANACAKTİR.

BU HÜKÜM, DEVLETÇE KURULMUS KURUMLARA YA DA BİR KAMU HİZMETİ AYRİCALİGİ SAHİPLERİNE TANİNAN VERGİ BAGİSİKLARİNDAN YARARLANMAK İSTEMEK ÜZERE, ÖNE SÜRÜLEMEYECEKTİR.

MADDE 11

8 NCİ MADDEDEN 10 MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDE ÖNGÖRÜLEN BÜTÜN KONULARDA, TÜRKİYE’DE, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARINA, İL YÖNETİMLERİNCE YA DA YEREL YÖNETİMLERCE YÜKLETİLEBİLECEK MALİ YÜKÜMLER, RESİMLER VE VERGİLER, TÜRK UYRUKLARINA UYGULANANLARDAN BASKA YA DA DAHA AGİR OLMAYACAKTİR.

MADDE 12

TÜRKİYE’DE YERLESMİS YA DA TÜRKİYE’DE İS YAPAN ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARINA YA DA BUNLARİN TÜRK ÜLKESİNDEKİ MALLARİNA, HAKLARİNA VE ÇİKARLARİNA VE SÖZ KONUSU DEVLETLERDEN BİRİNİN KANUNU UYARİNCA KURULMUS OLUP DA TÜRKİYE’DE YERLESMİS BULUNAN YA DA TÜRKİYE’DE İS YAPAN ORTAKLIKLARA, BUNLARİN KOLLARİNA, SUBELERİNE YA DA AJANSLARİNA, SAVAS DURUMUNDA BİLE, HİÇ BİR ZORUNLU BORÇLANMA (EMPRUNT FORCé) YA DA OLAGANÜSTÜ VARLİK [SERVET] VERGİLERİ (PRéLEVEMENT ExCEPTİONNEL SUR LA FORTUNE) YÜKLETİLMEYECEKTİR..

MADDE 13

KAPİTÜLASYONLARA SON VERİLMİS OLDUGU İÇİN, TÜRKİYE, YABANCİ DEVLETLERİN UYRUKLARINA, KENDİ UYRUKLARINA SAGLADİGİNDAN DAHA ELVERİSLİ BİR İSLEMDE BULUNMAYACAK VE YUKARIDAKİ HÜKÜMLERDE ÖNGÖRÜLEN KONULAR BAKİMİNDAN, KENDİ UYRUKLARIYLA ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARINA ESİT İSLEMDE BULUNMA İLKESİNİ UYGULAYACAKTİR.

BÖLÜM II

YARGI YETKISI

————

MADDE 14

TÜRKİYE’DE, ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLERİN UYRUKLARI, VE BUNA KARŞILIK, SÖZ KONUSU DEVLETLERİN ÜLKELERİNDE TÜRK UYRUKLARI, 18 NCİ MADDE HÜKÜMLERİ SAKLİ KALMAK SARTİYLA, ÜLKE MAHKEMELERİNE, ÜLKE UYRUKLARIYLA HER BAKİMDAN AYNİ SARTLAR ALTİNDA, SERBESTÇE BASVURABİLECEKLER, DAVACİ YA DA DAVALİ OLABİLECEKLERDİR.

MADDE 15

16 NCİ MADDE HÜKMÜ SAKLİ KALMAK SARTİYLA, TÜRKİYE İLE ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLER ARASINDAKİ İLİSKİLERDE, HER KONUDA, YARGİ YETKİSİNE İLİSKİN SORUNLAR, DEVLETLER HUKUKU (DROİT İNTERNATİONAL) İLKELERİ UYARİNCA ÇÖZÜME BAGLANACAKTİR.

MADDE 12

İMROZ (IMBROS) ADASI İLE BOZCAADA (TENEDOS) VE TAVŞAN ADALARI (ILES AUx LAPİNS) DIŞINDA, DOĞU AKDENİZ ADALARI VE ÖZELLİKLE LİMMİ (LEMNOS), SEMADİREK (SEMENDİREK, SAMOTHRACE), MİDİLLİ (MİTYLYNE), SAKIZ (CHİO), SİSAM (SAMOS) VE NİKARYA (NİCARİA) ADALARI ÜZERİNDE YUNAN EGEMENLİĞİ KONUSUNDA 17/30 MAYIS 1913 TARİHLİ LONDRA ANDLAŞMASININ 5 NCİ VE 1/14 KASIM 1913 TARİHLİ ATİNA ANDLAŞMASININ 15 NCİ MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA ALINAN VE 13 ŞUBAT 1914 TARİHİNDE YUNAN HÜKÜMETİNE BİLDİRİLEN KARAR, BU ANDLAŞMANIN, İTALYA’NIN EGEMENLİĞİ ALTINA KONULAN VE 15 NCİ MADDEDE BELİRTİLEN ADALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK ÜZERE, DOĞRULANMIŞTIR.. İŞBU ANDLAŞMADA AYKIRI BİR HÜKÜM BULUNMADIKÇA, ASYA KIYISINDAN 3 MİLDEN AZ BİR UZAKLIKTA BULUNAN ADALAR, TÜRK EGEMENLİĞİ ALTINDA KALACAKTIR.

MADDE 13

BARIŞIN SÜREKLİ OLMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA, YUNAN HÜKÜMETİ, MİDİLLİ, SAKIZ, SİSAM VE NİKARYA ADALARINDA, AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERE UYMAYI YÜKÜMLENİR:

1. BU ADALARDA HİÇ BİR DENİZ ÜSSÜ KURULMAYACAK, HİÇ BİR İSTİHKAM YAPILMAYACAKTIR.

2. YUNAN ASKERİ UÇAKLARININ ANADOLU KIYISI TOPRAKLARI ÜSTÜNDE UÇMALARI YASAK OLACAKTIR.

BUNA KARŞILIK, TÜRK HÜKÜMETİ DE ASKERİ UÇAKLARININ BU ADALAR ÜSTÜNDE UÇMALARINI YASAKLAYACAKTIR.

3. BU ADALARDA, YUNAN ASKERİ KUVVETLERİ, ASKERLİK HİZMETİNE ÇAĞRILMIŞ VE BULUNDUKLARI YERDE EĞİTİLEBİLECEK NORMAL ASKER SAYISINDA ÇOK OLMAYACAĞI GİBİ, JANDARMA VE POLİS KUVVETLERİ DE, BÜTÜN YUNAN ÜLKESİNDEKİ JANDARMA VE POLİS KUVVETLERİNE ORANTILI BİR SAYIDA KALACAKTIR.

MADDE 14

TÜRK EGEMENLİĞİ ALTINDA KALAN İMROZ ADASIYLA BOZCAADA, YEREL [MAHALLİ] YÖNETİM İLE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN, MÜSLÜMAN-OLMAYAN YERLİ HALKA GEREKLİ BÜTÜN GÜVENCEYİ SAĞLAYAN, YEREL UNSURLARDAN KURULU BİR ÖZEL YÖNETİM ÖRGÜTÜNDEN YARARLANACAKTIR. BU ADALARDA DÜZENİN KORUNMASI YUKARIDA ÖNGÖRÜLEN YEREL YÖNETİM ÖRGÜTÜNÜN ARACILIĞIYLA YERLİ HALKTAN SEÇİLMİŞ VE BU ÖRGÜTÜN EMRİNDE BULUNAN BİR POLİS KUVVETİNCE SAĞLANACAKTIR.

RUM VE TÜRK HALKLARININ MÜBADELESİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA KARARLAŞTIRILMIŞ YA DA KARARLASTIRILACAK OLAN HÜKÜMLER, İMROZ VE BOZCAADA ADALARI HALKINA UYGULANMAYACAKTIR.

MADDE 15

TÜRKİYE, AŞAĞIDA SAYILAN ADALAR ÜZERİNDEKİ BÜTÜN HAKLARINDAN VE SIFATLARINDAN İTALYA YARARINA VAZGEÇER: BUGÜNKÜ DURUMDA İTALYA’NİN İŞGALİ ALTINDA BULUNAN STAMPALİA (ASTROPOLİA), RODOS (RHODES, RHODOS), KALKİ (CALKİ, KHALKİ), SKARPANTO (SCARPANTO), KAZOS (CASOS, CASSO), PİSKOPİS (PİSCOPİS, TİLOS), MİZİROZ (MİSİROS, NİSYROS), KALİMNOS (CALİMNOS, KALYMNOS), LEROS, PATMOS, LİPSOS (LİPSO), SİMİ (SYMİ) VE İSTANKÖY (COS, KOS), ADALARI İLE, BUNLARA BAĞLI ADACIKLAR, VE MEİS (CASTELLORİZO) ADASI (2 SAYILI HARİTAYA BAKILMASI).

MADDE 16

TÜRKİYE, İŞBU ANDLAŞMADA BELİRTİLEN SINIRLAR DIŞINDA BULUNAN TOPRAKLAR ÜZERİNDEKİ YA DA BU TOPRAKLARA İLİŞKİN OLARAK, HER TÜRLÜ HAKLARIYLA SIFATLARINDAN VE EGEMENLİĞİ İŞBU ANDLAŞMADA TANINMIŞ ADALARDAN BAŞKA BÜTÜN ÖTEKİ ADALAR ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ HAKLARINDAN VE SIFATLARINDAN VAZGEÇMİŞ OLDUĞUNU BİLDİRİR; BU TOPRAKLARIN VE ADALARIN GELECEĞİ [KADERİ], İLGİLİLERCE DÜZENLENMİŞTİR YA DA DÜZENLENECEKTİR..

İŞBU MADDENİN HÜKÜMLERİ, TÜRKİYE İLE SINIRDAŞ OLAN ÜLKELER ARASINDA KOMŞULUK DURUMLARI YÜZÜNDEN KARARLAŞTIRILMIŞ YA DA KARARLAŞTIRILACAK OLAN ÖZEL HÜKÜMLERE HALEL VERMEZ.

MADDE 20

TÜRKİYE, İNGİLİZ HÜKÜMETİNCE 5 KASIM 1914 TARİHİNDEN İLAN EDİLEN, KIBRIS’IN [İNGİLTERE’YE] KATILIŞINI TANIDIĞINI BİLDİRİR.

MADDE 21

5 KASIM 1914 TARİHİNDEN KIBRIS ADASINDA YERLEŞMİŞ BULUNAN TÜRK UYRUKLARI, YEREL KANUNUN SAPTADIĞI ŞARTLAR İÇİNDE, İNGİLİZ UYRUKLUĞUNU EDİNECEKLER VE BU KİMSELER TÜRK UYRUKLUĞUNU YİTİRECEKLERDİR. BUNUNLA BİRLİKTE, İŞBU ANDLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNDEN BAŞLAYARAK İKİ YILLIK BİR SÜRE İÇİNDE, TÜRK UYRUKLUĞUNU SEÇME YETENEKLERİ OLACAKTIR; BU DURUMDA, SEÇME HAKKINI (OPTİON) KULLANDIKLARI TARİHİ İZLEYECEK ONİKİ AY İÇİNDE KIBRIS ADASINDAN AYRILMALARI ZORUNLU OLACAKTIR.

İŞBU ANDLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE KIBRIS ADASINDA YERLEŞMİŞ OLUP DA, BU TARİHTE, YEREL KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLAR İÇİNDE YAPILMIŞ BAŞVURMA ÜZERİNE İNGİLİZ UYRUKLUĞUNU EDİNMİŞ BULUNAN YA DA EDİNMEKTE OLAN TÜRK UYRUKLARI DA BU YÜZDEN TÜRK UYRUKLUĞUNU YİTİRECEKLERDİR.

ŞURASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR Kİ, KIBRIS HÜKÜMETİNİN, TÜRK HÜKÜMETİNİN RIZASI OLMAKSIZIN TÜRK UYRUKLUĞUNDAN BAŞKA BİR UYRUKLUK EDİNMİŞ OLAN KİMSELERE, İNGİLİZ UYRUKLUĞUNU REDDETME YETENEĞİ OLACAKTIR.

MADDE 58

BİR YANDAN TÜRKİYE VE ÖTE YANDAN (YUNANİSTAN DİSİNDA) ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLER, BU DEVLETLERLE (TÜZEM KİSİLERİ DE KAPSAMAK ÜZERE) UYRUKLARINİN, 1 AGUSTOS 1914 TARİHİYLE İŞBU ANDLAŞMANIN YÜRÜRLÜGE GİRİS TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE BOYUNCA UGRAMİS OLDUKLARİ, GEREK SAVAS EYLEMLERİ, GEREKSE ZORALİM, HACİZ, DİLEDİGİ GİBİ KULLANMA VE ELKOYMA TEDBİRLERİNDEN DOGAN KAYİP VE ZARARLARDAN DOLAYİ HER TÜRLÜ PARASAL İSTEMDE BULUNANMA HAKKINDA KARŞILIKLİ OLARAK VAZGEÇERLER..

BUNUNLA BİRLİKTE, YUKARIDAKİ HÜKÜM, İŞBU ANDLAŞMANIN II NCÜ BÖLÜMÜNDE (EKONOMİK HÜKÜMLERİ) ÖNGÖREN HÜKÜMLERE HALEL GETİRMEYECEKTİR.

TÜRKİYE, ALMANYA İLE YAPİLMİS 28 HAZİRAN 1919 TARİHLİ BARIŞ ANDLAŞMASINİN 259 NCU MADDESİNİN BİRİNCİ FİKRASİ VE AVUSTURYA İLE YAPİLMİS 10 EYLÜL 1919 TARİHLİ BARIŞ ANDLAŞMASI 210 NCU MADDESİNİN BİRİNCİ FİKRASİ UYARİNCA, ALMANYA İLE AVUSTURYA’NİN GEÇİRMİS [TRANSFER ETMİS] OLDUKLARİ ALTİN PARALAR ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ HAKTAN, (YUNANİSTAN DİSİNDA) ÖTEKİ BAGİTLİ DEVLETLER YARARİNA VAZGEÇER..

SÜRÜME [TEDAVÜLE] ÇİKARİLAN BİRİNCİ TERTİP TÜRK KAGİT PARALARİNA İLİSKİN OLARAK, GEREK 20 HAZİRAN 1331 (3 TEMMUZ 1915) TARİHLİ SÖZLESME, GEREKSE SÖZ KONUSU KAGİT PARALARİN ARKASİNDA YAZİLİ METİN UYARİNCA, OSMANLİ DEVLET BORCU MECLİSİNE YÜKLETİLMİS BÜTÜN ÖDEME YÜKÜMLERİ GEÇERSİZ SAYİLMİSTİR.

BUNUN GİBİ, TÜRKİYE, OSMANLİ HÜKÜMETİNCE INGİLTERE’YE İSMARLANMİS VE INGİLİZ HÜKÜMETİNCE 1914 DE ELKONMUS OLAN SAVAS GEMİLERİ İÇİN ÖDENMİS BULUNAN PARANİN GERİ VERİLMESİNİ INGİLİZ HÜKÜMETİNDEN YA DA INGİLİZ UYRUKLARINDAN İSTEMEMEGİ KABUL EDER VE BU YÜZDEN HER TÜRLÜ İSTEMDE BULUNMAKTAN VAZGEÇER.

MADDE 59

YUNANİSTAN, ANADOLU’DA, SAVAS YASALARİNA AYKİRİ OLARAK, YUNAN ORDUSU YA DA YUNAN YÖNETİMİNİN EYLEMLERİYLE İSLENMİS ZARARLARİ ONARMA YÜKÜMÜNÜ KABUL EDER.

ÖTE YANDAN, TÜRKİYE, YUNANİSTAN’İN, SAVASİN UZAMASİNDAN VE SAVAS SONUÇLARİNDAN DOGAN MALİ DURUMUNU DİKKATE ALARAK, ONARİMLAR KARSİLİGİ OLARAK, YUNAN HÜKÜMETİNE KARSİ YÖNELTEBİLECEGİ HER TÜRLÜ ZARAR-GİDERİM İSTEMİNDE KESİNLİKLE VAZGEÇER.

MADDE 127

124 NCÜ VE 125 NCİ MADDELERİN GENEL NİTELİKTEKİ HÜKÜMLERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE, BİR YANDAN INGİLİZ IMPARATORLUGU, FRANSA VE ITALYA HÜKÜMETLERİ, ÖTE YANDAN DA TÜRKİYE VE YUNANİSTAN HÜKÜMETLERİ, 128 NCİ MADDEDEN 136 NCİ MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDEKİ ÖZEL HÜKÜMLER ÜZERİNDE ANLASMAYA VARMİSLARDİR.

MADDE 128

TÜRK HÜKÜMETİ, INGİLİZ IMPARATORLUGU, FRANSİZ VE ITALYA HÜKÜMETLERİNE KARSİ, KENDİ ÜLKESİNDE, BUNLARİN, SAVAS ALANİNDA CAN VERMİS YA DA YARALANMİS, KAZA VE HASTALİK YÜZÜNDEN ÖLMÜS ASKERLERİ VE DENİZCİLERİYLE, TUTSAKLİKTA ÖLMÜS SAVAS TUTSAKLARİ VE GÖZALTİ EDİLMİS SİVİLLERİNE AİT MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLİKLERİ VE ONLARİ ANMAK İÇİN DİKİLMİS ANİTLARİ KAPSAYAN TOPRAK PARÇALARİNİ [ARSALARİ] BU HÜKÜMETLERİN KULLANİMİNA AYRİ AYRİ VE SÜREKLİ OLARAK BİRAKMAGİ YÜKÜMLENİR.. BUNUN GİBİ, TÜRK HÜKÜMETİ, 130 NCU MADDEDE ÖNGÖRÜLEN KOMİSYONLARA, BİR ARAYA TOPLAMA MEZARLIKLARI (CİMETİèRES DE GROUPEMENT), KEMİKLİKLER KURMAK, YA DA ANİTLAR DİKMEK İÇİN İLERİDE GEREKLİ GÖRÜLECEK TOPRAK PARÇALARİNİ DA, SÖZÜ GEÇEN BU HÜKÜMETLERİN KULLANİMİNA BİRAKACAKTİR.

TÜRK HÜKÜMETİ, BUNDAN BASKA, SÖZ KONUSU MEZARLARA, MEZARLIKLARA, KEMİKLİKLERE VE ANİTLARA GİRİS SERBESTLİGİ TANİMAGİ VE GEREKİRSE, BURALARDA CADDE VE YOLLAR YAPİLMASİNA İZİN VERMEGİ YÜKÜMLENİR.

YUNAN HÜKÜMETİ DE, KENDİ ÜLKESİNE İLİSKİN OLARAK, AYNİ YÜKÜMLERİ KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLER, BÖYLE BİR AMAÇLA BİRAKİLMİS OLAN TOPRAK PARÇALARİ ÜZERİNDE, DURUMA GÖRE, TÜRK YA DA YUNAN EGEMENLİGİNE HALEL VERMEZ.

MADDE 129

TÜRK HÜKÜMETİNCE KULLANİMİ BİRAKİLACAK TOPRAK PARÇALARİ ARASINDA, ÖZELLİKLE INGİLİZ IMPARATORLUGU İÇİN, 3 SAYİLİ HARİTADA GÖSTERİLMİS OLAN ANZAC (ARİ BURNU) BÖLGESİNDEKİ TOPRAK PARÇALARİ DA BULUNMAKTADİR.

INGİLİZ IMPARATORLUGUNUN YUKARIDA ADİ GEÇEN TOPRAK PARÇASİNDAN YARARLANMASİ ASAGİDAKİ SARTLARA BAGLİ OLACAKTİR:.

1. BU TOPRAK PARÇASİ, BARIŞ ANDLAŞMASIYLA BELİRTİLEN AMACİNDAN BASKA HERHANGİ BİR AMAÇLA KULLANİLMAYACAKTİR; BU YÜZDEN, HİÇ BİR ASKERLİK YA DA TİCARET AMACİYLA, YA DA YUKARIDA BELİRTİLEN ASİL AMACİ DİSİNDA KALAN BASKA HERHANGİ BİR AMAÇLA KULLANİLMAYACAKTİR;.

2. TÜRK HÜKÜMETİNİN, BU TOPRAK PARÇASINI -MEZARLIKLARI DA KAPSAMAK ÜZERE- DENETLEMEGE HER ZAMAN HAKKI OLACAKTİR;

3. MEZARLIKLARİ KORUMAKLA GÖREVLİ SİVİL BEKÇİLERİN SAYİSİ, MEZARLIK BASİNA BİR BEKÇİDEN ÇOK OLMAYACAKTİR. MEZARLIKLAR DİSİNDAKİ TOPRAK PARÇASİ İÇİN AYRİCA BEKÇİLER BULUNMAYACAKTİR;

4. BU TOPRAK PARÇASİNDA, İSTER MEZARLIKLAR İÇİNDE İSTER DİSİNDA, ANCAK BEKÇİLER İÇİN KESİN OLARAK GEREKLİ KONUTLARDAN BASKA KONUTLAR YAPİLMAYACAKTİR;

5. BU TOPRAK PARÇASININ KIYISINDA, İNSAN YA DA YÜK YÜKLEMEGİ YA DA KARAYA ÇİKARTMAGİ KOLAYLASTİRABİLECEK, HİÇ BİR RİHTİM, DALGA KİRAN YA DA İSKELE YAPİLMAYACAKTİR;

6. BU TOPRAK PARÇASINI ZİYARET İÇİN GEREKLİ BÜTÜN İSLEMLER YALNİZ BOĞAZLAR’İN İÇ KIYISINDA YAPİLABİLECEK VE BU TOPRAK PARÇASİNA EGE DENİZİ KIYISINDAN GİRMEGE, ANCAK BU İSLEMLERİN TAMAMLANMASİNDAN SONRA İZİN VERİLECEKTİR. TÜRK HÜKÜMETİ, MÜMKÜN OLDUGU KADAR BASİT OLMASİ GEREKEN SÖZ KONUSU İSLEMLERİN, TÜRKİYE’YE GELECEK ÖTEKİ YABANCİLARİN BAGLİ TUTULACAKLARİ İSLEMLERDEN DAHA KÜLFETLİ OLMAMASİ VE GEREKSİZ HER TÜRLÜ GECİKMEYE YOL AÇMAYACAK KOSULLAR ALTİNDA YAPİLMASİNİ, İŞBU MADDENİN ÖTEKİ HÜKÜMLERİNE HALEL GELMEMEK SARTİYLA, KABUL EDER;.

7. BU TOPRAK PARÇASINI ZİYARET İSTEGİNDE BULUNAN KİMSELER SİLAHLİ OLMAYACAKLARDİR; TÜRK HÜKÜMETİNİN, BU YASAGİN UYGULANMASİNİ DENETLEMEGE HAKKI OLACAKTİR;

8. TÜRK HÜKÜMETİ, 150 KİSİYİ ASAN ZİYARETÇİ TOPLULUKLARİNİN GİRİŞİNDEN, EN AZ BİR HAFTA ÖNCE HABERLİ KİLİNACAKTİR.

MADDE 130

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNDEN HER BİRİ, TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİNİN DE BİRER TEMSİLCİ GÖNDERECEKLERİ BİR KOMİSYON KURACAK VE BU KOMİSYON, MEZARLARA, MEZARLIKLARA, KEMİKLİKLERE VE ANİTLARA İLİSKİN SORUNLARİ, YERİNDE, ÇÖZÜME BAGLAYACAKTİR. BU KOMİSYONLARİN BASLİCA GÖREVLERİ SUNLAR OLACAKTİR:.

1. ÖLÜLERİN GÖMÜLDÜGÜ YA DA GÖMÜLMÜS OLABİLECEGİ BÖLGELERDE KESİFLER YAPARAK, ORALARDA BULUNAN MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLİKLERİ VE ANİTLARİ KÜTÜGE YAZMAK;

2. MEZARLARİN, GEREKTİGİNDE BİR ARAYA TOPLANMASİNA NE GİBİ KOSULLAR ALTİNDA GİRİŞİLECEGİNİ SAPTAMAK; TÜRK ÜLKESİNDE TÜRK TEMSİLCİSİYLE, YUNAN ÜLKESİNDE DE YUNAN TEMSİLCİSİYLE ANLASARAK, BİR ARAYA TOPLAMA MEZARLIKLARINİN, KEMİKLİKLERİN VE DİKİLECEK ANİTLARİN YERLERİNİ KARARLASTİRMAK; BU AMAÇLA AYRİLACAK YERLERİN SINIRLARİNİ, GEREKLİ EN KÜÇÜK ALAN ÖLÇÜSÜNDE, SAPTAMAK;

3. KENDİ UYRUKLARINA AYRİLMİS YA DA AYRİLACAK MEZARLARA, MEZARLIKLARA, KEMİKLİKLERE VE ANİTLARA İLİSKİN KESİN PLANİ, HER KOMİSYONUN BAGLİ OLDUGU HÜKÜMET ADİNA, TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİNE BİLDİRMEK.

MADDE 131

KENDİLERİNE TOPRAK PARÇASİ AYRİLMİS OLAN HÜKÜMETLER, BU TOPRAKLARİ YUKARIDA BELİRTİLENDEN BASKA MAKSATLARLA KULLANMAMAGİ VE KULLANİLMASİNA İZİN VERMEMEGİ YÜKÜMLENİRLER. BU TOPRAK PARÇALARİ DENİZ KIYISINDA BULUNMAKTA İSE, BU KIYI, KENDİSİNE TOPRAK PARÇASİ AYRİLMİS OLAN HÜKÜMETÇE KARA YA DA DENİZLE İLGİLİ ASKERLİGE YA DA TİCARETE İLİSKİN BASKA HİÇ BİR MAKSAT İÇİN KULLANİLMAYACAKTİR. MEZARLARA VE MEZARLIKLARA AYRİLMİS OLAN YERLER BU AMAÇLA YA DA ANİT DİKİLMESİ İÇİN KULLANİLMAYACAKSA, BU YERLER, DURUMA GÖRE, TÜRK YA DA YUNAN HÜKÜMETLERİNE GERİ VERİLECEKTİR.

MADDE 132

128 NCİ MADDEDEN 130 NCU MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDE ÖNGÖRÜLEN TOPRAK PARÇALARİNA İLİSKİN TAM VE EKSİKSİZ YARARLANMA HAKKININ INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNE SÜREKLİ OLARAK BİRAKİLMASİ İÇİN GEREKEN YASAMA YA DA YÖNETİM TEDBİRLERİ, 130 NCU MADDENİN 3 NCÜ FİKRASİNDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİYİ İZLEYECEK ALTİ AY İÇİNDE, TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİNCE ALİNACAKTİR.. KAMULASTİRMALAR YAPİLMASİ GEREKİRSE, BUNLAR TÜRK ÜLKESİNDE YAPİLACAKSA TÜRK HÜKÜMETİNCE, YUNAN ÜLKESİNDE YAPİLACAKSA YUNAN HÜKÜMETİNCE GERÇEKLESTİRİLECEK VE GİDERLERİ ÜLKE HÜKÜMETİNCE KARSİLANACAKTİR.

MADDE 133

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİ, KENDİ UYRUKLARINA AİT MEZARLARİN, MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE ANİTLARİN YAPİMİNİ, DÜZENLENMESİNİ VE BAKİMİNİ, UYGUN GÖRECEKLERİ BİR YÜRÜTME ORGANİNA [UYGULAMA ÖRGÜTÜNE] EMENAT ETMEKTE SERBEST OLACAKLARDİR. BU ÖRGÜTLER [ORGANLAR] ASKERİ NİTELİKTE OLMAYACAKLARDİR. YALNİZ MEZARLARİN BİR ARAYA TOPLANMASİ VE MEZARLIKLARLA KEMİKLİKLERİN KURULMASİ İÇİN GEREKLİ SAYİLACAK DURUMLARDA ÖLÜ KALİNTİLARİNİN MEZARLARDAN ÇİKARTİLMASİ, TASİNMASİ İLE, KENDİLERİNE TOPRAK AYRİLMİS HÜKÜMETLERİN, YURTLARİNA GÖNDERİLMELERİNİ ZORUNLU GÖRECEKLERİ ÖLÜ KALİNTİLARİNİN MEZARLARİNDAN ÇİKARTİLMASİ VE TASİNMASİ İSLERİNDE YETKİLİ OLACAKLARDİR.

MADDE 134

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNİN, TÜRKİYE’DE BULUNAN MEZARLARİNİN, MEZARLIKLARINİN, KEMİKLİKLERİNİN VE ANİTLARİNİN KORUNMASİNİ, KENDİ UYRUKLARI ARASINDA ATANACAK BEKÇİLERCE YAPTİRMAGA HAKLARİ OLACAKTİR. BU BEKÇİLER TÜRK MAKAMLARİNCA [RESMEN] TANİNACAKLAR VE MEZARLARİN, MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE ANİTLARİN KORUNMASİNİ SAGLAMAK İÇİN, TÜRK MAKAMLARİNDAN YARDİM GÖRECEKLERDİR. BEKÇİLERİN ASKERİ HİÇ BİR NİTELİGİ OLMAYACAK, FAKAT KENDİLERİNİ SAVUNMAK ÜZERE BİR RÖVOLVER YA DA OTOMATİK TABANCA TASİYABİLECEKLERDİR.

MADDE 135

128 NCİ MADDEDEN 131 NCİ MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDE ÖNGÖRÜLEN TOPRAK PARÇALARİNA, DURUMA GÖRE, TÜRKİYE VE TÜRK MAKAMLARİNCA, YA DA YUNANİSTAN VE YUNAN MAKAMLARİNCA HERHANGİ BİR KİRA, RESİM YA DA VERGİ UYGULANMAYACAKTİR. INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNİN TEMSİLCİLERİYLE, BU MEZARLARİ, MEZARLIKLARI, KEMİKLİKLERİ VE ANİTLARİ ZİYARET ETMEK İSTEYENLER İÇİN, BURALARA GİRİS, HER ZAMAN SERBEST OLACAKTİR. TÜRK HÜKÜMETİYLE YUNAN HÜKÜMETİNE KENDİ ÜLKELERİNDE BULUNAN SÖZ KONUSU TOPRAK PARÇALARİNA ULASTİRACAK YOLLARİN BAKİMİNİ SÜREKLİ OLARAK ÜZERLERİNE ALACAKLARDİR.

TÜRK HÜKÜMETİYLE YUNAN HÜKÜMETİ, SÖZ KONUSU MEZARLARİN, MEZARLIKLARIN, KEMİKLİKLERİN VE ANİTLARİN BAKİMİ YA DA BUNLARİN KORUNMASİYLA GÖREVLENDİRİLMİS KİMSELERİN İHTİYAÇLARİNA YETECEK ÖLÇÜDE SUYUN SAGLANMASİ BAKİMİNDAN, INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİNE HER TÜRLÜ KOLAYLİKLARİ GÖSTERMEGİ, KARŞILIKLİ OLARAK YÜKÜMLENİRLER.

MADDE 136

INGİLİZ, FRANSİZ VE ITALYAN HÜKÜMETLERİ, TÜRKİYE’DEN AYRİLAN ÜLKELERİ DE KAPSAMAK ÜZERE, KENDİ YETKİLERİ [OTORİTELERİ] ALTİNDAKİ ÜLKELERDE GÖMÜLÜ BULUNAN TÜRK ASKERLERİYLE DENİZCİLERİ İÇİN MEZARLAR, MEZARLIKLAR, KEMİKLİKLER YAPMAK VE ANİTLAR DİKMEK KONUSUNDA, 128 NCİ MADDE İLE 130 NCU MADDEDEN 135 MADDEYE KADAR OLAN MADDELERDEKİ HÜKÜMLERDEN YARARLANMA HAKKINI, TÜRK HÜKÜMETİNE TANİMAYİ YÜKÜMLENİRLER..


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir