hər zaman bizi qaralamaqla məşğul

Arkadaşlar İran hakimiyyəti hər zaman bizi qaralamaqla məşğul olmuşdur. – Yasemen Qaraqoyunlu- Azerbaycan Bakü


Facebookda dostluğumdan bizi dislayk edən bəlkə 100 İranpərəst silmişəm. 5000 dostumun 3 mini də İranpərəstdir, daha çox Fars pərəstdir. Mən İran platosunu Aryanların platosu, məkanı coğrafiyası hesab etmirəm, çünki bu platoda e.ə. 5 minillikdən 1 minilliyə qədərki dönəmdə aqlütinativ dilli Asiyatik qövmlər, bir çox Avropa müəlliflərinə görə isə Turanlı mədəniyyətini təmsil edən qövmlər yaşamışlar. İran-Fars tayfaları isə bu platoya e.ə. 9 -7 yüzillikdə gəlmişlər və Midiya dövlətində saray çevrilişi edərək Əhəməni Pers dövlətini qurduqdan sonra özlərindən əvvəlki bütün sivilizasiyaları-Elamdan, Midiyadan tutmuş əski Şumerə qədərki bütün mədəniyyət birikimini məhv etmişlər. Farsların İran platosunda cəmi 3 dövləti -Əhəmənilər, Sasanlılar, Pəhləvilər və onların uzantıları olan mollalar- olmuşdur. İran alimi Nasir Purpirarın yazdığına görə e.ə.7 əsrdən bizim eranın 7 əsrinə qədərki orta doğu tarixi qaranlıq çağ tarixidir. Çünki bu dönəmdə Farslar bütün orta doğu mədəniyyətini yer üzündən silərək orta doğu mədəniyyətinin duraqlamasına səbəb olmuşlar. İran mədəniyyəti də fars mədəniyyəti deyildir. E.ə. 7- 1 minilliklərdə aqlütinativ dilli əski Turanlılar, b.e. 10 cu əsrindən də Türklər 1925 qədər bu platoda mədəniyyət qurmuşlar. Fars dilini də bütün İslam coğrafiyasıba yayan və inkişaf etdirənlər də türklər olmuşdur, Qəznəvi, Səlçuklu, Səfəvi, Osmanlı, Babur dövlətlərində türk dili və fars dili bərabər işlənmişdir. Türklər heç bir zaman fars dilini inkar etməmişlər və yasaqlamamışlar. Farslar isə 1925 də Pəhləvilərin əli ilə türk dilini yasaqlamışlar və İran platosunda min illik dövlətçilik gələnəyini pozmuşlar. Birgə yaşamağın bütün qaydalarına xəyanət etmişlər, İran bir fars dövləti deyildir, İranda türklər çoğunluqdadır, Türkiyədən sonra İran, türklərin yaşadığı və çoğunluqda olduğu bir ölkədir və iddia edirəm ki, hazırda İran platosuna yayılmış 52 milyon türkün 1925 də əlindən alınmış dövlətçiliyi bərpa olunmalıdır. İran adlı platoda Əfqanıstan adlı bölgədən gəlib yerləşmiş farsların da türk diluni qadağan etməyə haqqı yoxdur. Qaldı din məsələsinə. Mənim babam Əhli Beyt aşiqi, anam sünni olmuşdur. Mən özüm isə islamı məzhəblərə təriqətlərə bölmürəm və İslamı bir bütün olaraq qəbul edirəm və Peyğəmbərdən sonra, Hz.Əbubəkr, Ömər, Osman, Hz.Əli və övladlarını eyni dərəcədə sevirik və qəbul edirik. İran Fars Şiə modeli İslamı bölür və İran şiəliyi fars millətçiliyinin bir qoludur. İran Fars millətçiliyinə boyun əymək, din təbliğatı altında yayılan bu faşist millətçiliyin tuzağına düşmək yox, bu millətçiliyi əzmək gərəkdir. İran- Fars millətçiliyi Türk Millətinə, Türkiyə və Azərbaycana, Türküstana qarşı yönəlmişdir və Erməni faşizmi qədər təhlükəlidir.
Bunları söylədiyimiz üçün İran bizi hər zaman Şiə fanatizminə hədəf göstərməkdədir və məni Şiələr arasında bir Şiə düşməni kimi təbliğ etməkdədirlər. Arkadaşlar mən Şiə düşməni deyiləm, din düşməni deyiləm, Şiəliyə yansımış Fars militarizminin əleyhinəyəm. Şiəlik məzhəbi getdikcə bir Fars modelinə, Fars yayılmaçılıq ideolojisinə, alətinə çevrilməkdədir. Biz Fars millətçiliyi ilə Əli Şiəsinin fərqli olduğunu da əziz Şiələrə başa salmalıyıq. Şiələr də sünnilər də bizim əzizimizdir. Din və vicdan hürriyyətinə də sayğımız vardır.


Arkadaşlar, Türkiyə, Qafqaz, İran və Türküstana yayılmış bütün türklər birləşəcəklər. İrandakı farslar da ermənilər kimi təşkilatlanaraq bu birliyi pozmaq üçün Qacar türk dövlətimizin başına keçirilmişlər. Avropa Osmanlı Qacar və Babur imperiyalarını çöktürərək bütün orta doğuya, İslam sivilizasiyasına egemen olmaq və bu coğrafiyaları paylaşmaq amacı ilə bu bölgələrdə egemen olan Türkləri bölmək, zəiflətmək, parçalamaq üçün Ermənistan qurdular, İran adlı platoda 7 min illik dövlət və mədəniyyət quran türk millətini sindirmək yox etmək üçün də 1925 də farsları Qacar türk dövlətinin başına keçirdilər. İndi bu fars gəlib burada dövlətlər quran, mədəniyyətləri və dinləri yönətən türkə sən türkcə danışma deyərək hökm verir. Nə haqla? Bu gün farsın bu hökmü dağılır, bu mifik fars mədəniyyəti iddiası sönükləşir, Farsı İranda egemen qılan uluslararası konyuktur və düzən çökür arkadaşlar, türk oyanır, türk çağı başlanır arkadaşlar.


İran deyilən mifik bir Şahnamə coğrafiyası əslində bir Turandır və tarix boyu burada hər zaman türklər yaşamış və dövlət qurmuşlar.


Arkadaşlar tarixi yaxşı oxusanız görəcəksiniz ki, İran da, Roma da, Hind-Çin də, Rus- Slavyan platosu da, Volqa- Ural da, Fərat və Dijlə də, Ceyhun və Sayhun da, Xəzər, Qara dəniz, Ağ dəniz, Baykal gölü, Egey, Mermere dənizlərində Turanlılar yayıldı, mədəniyyət qurdu.Bütün bu bölgələr Turandır, türkdür. İran adlanan platodan İran adı silinməlidir, çünki bu plato bir aryan platosu deyildir. Aryan məsələsi də mübahisəlidir. Aryanların da türklərin bir qolu olması haqqında mülahizələr var və bu Aryanların da farslar yox, türk Saka-İskitlər olması haqqında da etnoqraf və tarixçilərin iddiaları var…
İranın Azərbaycandakı adamları haqqımda çox saxta vidiolar çəkib youtube kanalına yükləmişlər. Bu da olsun biri.
Heç bir farsın və fars faşistinin türkü öz dilində danışdığı üçün həbsxanaya salmaq və asmaq ixtiyarı yoxdur.


İran Turandır.
Fars hakimiyyəti Qarabağ savaşında Ermənistanı dəstəklədiyi üçün, İran platosunda türk dövlətinin başına keçdiyi üçün, İranda türk dilini və mədəniyyətini qadağan etdiyi üçün mənim düşmənimdir !!!


Nadir şah Avşar Zənd hakimiyyətini devirdiyi kimi, Türklər də bu fars hakimiyyətini yola salmalıdır. İranda türk dövlətçiliyi bərpa olunmalıdır.

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.