Gezze’den Güney Azerbaycan’a

Bu yazı 2009-da yazılmışsa da, bugün de değişmeyen İsrail-Filistin gerçeklerini yansıdır.

Yazının sonunda bir çizelgede G. Azerbaycan ile Gezze’nin durumu qarşılaşdırmalı gösterilir. Hilal 

Bu yazı 2009-da yazılmışsa da, bugün de değişmeyen İsrail-Filistin gerçeklerini yansıdır. - 041613 azerbaycandan agite karabada cozumsuzluk tepkisi 1

Gezze’den Günéy Azerbaycan’a!

Qudus şeheri ile géniş çévresi inam-inancların béşiği olduğundan beri sürekli çatışmaların, savaşların yatağı olubdursa da Usmanlı Türkleri’nin egemenliği (hakimiyeti) sırasında 400 il barışın, dincliğin üzünü görübdür. Türklerin eli oralardan üzülenden beri ne yazıq géne qarqaşa, savaş günümüze dek sürmekdedir. Egemenlik uğrunda, yalnız inanclar anlaşmazlığı temelinde süren bu qarqaşalar bölgeni illerden beri “uyqarlıqlar çatışması” bağlamında böyük çaplı siyasal toquşmaların oylağına (yérine) çévirmişdir. Bu oylaqda oyuncular çağın gerekçelerine göre değişirlerse de oyunun quralı değişmeyir. Günümüzün öncü oyuncuları başda  Amérika Birleşmiş Devletleri (ABD) ile onun ”dost-düşmeni” iran adlandırılan yérin yönetimi -İran İslam Cumhurisi (İİC) dirler. ABD Afqanıstan’da Sovyétler’e qarşı islamçıları güclendirerek bugünkü Al-Qaide yaranır. İİC bölgede öz yayılmacılğını gerçekleşdire bilmek üçün téror-qorxu yağdıran İslami Cehad (1981) ile Hizbullah’ı (1985) qurur, İsrail ise Al-Feth örgütünü dağıtmaq üçün 1987-de Hamas’ı.

Sovyétlerin dağılma qoxusunu alan ABD, Orta Doğu’nu bütünlükle öz eline alabilmek üçün çizergelerin (planların) yénileşdirib, İİC ile Iraq’ın arasında géden savaşa son vérdirerek İİC-ine yéni görevler vérir. İİC güclenmelidir. 1- Sovyétler’in zencirinden qurtulmuş Türk yurdlarını qısqacda saqlayıb, Türkiye ile yaxınlaşmalarına engel töredilmelidir 2- Ereb Dünyası’nın başında güclü bir çomağın olması gereklidir.

ABD ile İİC arasında olan ilişgiler görünüşde olduğunun tersine ”Irangate” gizli anlaşmasına dayanıb, çéşitli düzéyde işbirlikleri génişlenir. İİC, ABD-nin örtülü qorumacılığı ile böyüğür. Bu gelişmeni  aydınlatmaq üçün géçmişine baxmalıyıq.

Ekmeleddin İhsanoğlu - Gorbaçov
Ekmeleddin İhsanoğlu – Gorbaçov

Gorbaçov’un gelişi ile Soyuq Savaş bitib-bitmemiş, ”dünya düzeni bir yanlı olur” déyilib, yéni dünya düzeni  ile évrenselleşme (globallaşma) déyimi güncellik qazanırsa da ”yéni sömürgeçilik” qavramı göz ardı édilmir. Bu düzende uluslar arası ilişkiler artıq ortaq çıxarlar üzerine qurulmalıdır. Ancaq, günden güne artmaqda olan énérji tüketimi (istéhlakı), yanacaq elde étme éle de dünya bazarlarının bölüşme sorunları gelişmiş böyük ölkelerin arasında anlaşmazlığa yol açır. ABD bu sürece atbaşlığı éderek öz maraqlarına üstünlük vérib, géçmişdeki Avrupalı ortaqlarını saymazlıqdan gelince aralarında çatlaqlar yaranmağa başlasa da belli qonularda ortaqlıqları sürür. ABD, yöntem değişerek neft (pétrol) yataqlarının yaxınlığında yérleşen éski ”dostu”, yéni ”düşmeni” iran adlandırılan yére ilgisi yönelir. İİC düşmen paltarında ABD-ye böyük yardımları toxunacaqdır. Bu doğrultuda siyasallaşmış İslam yayılmacılığı, téror bağlantılı eylemler (emeliyatlar) ön sıraya çıxarılmalı, ancaq  sınırlı saqlanmalıdır. Bu işi yalnız şie inamına (mezhebine) bağlı, müselmanların içinde azınlıqda, İsalm adı ile ırqçı düşünümler (mefküreler) ile de beslenmiş olan İİC-si göre biler. Üstelik, şieliğin geçmişi –téror déneyimi- onu bu işe elverişli qılır. Bu bağlamda Hizbullah güclendirilib, islamçılıq bölgede qışqırdılır (tehrik édilir). Türkiye’de démokrasi adı ile islamçı étkinlikler artırılıb, müselman ölkeleri de bu axımdan paylarını alırlar. ABD, Avrupa médyaları éle de onların qulluqçuları ağız dolduran yalançı sözlerle -démokratikleşme, inanc özgürlüyü, …- insanları yönlendirib, yémledikleri yérli oyuncularının yardımı ile inancsal (dini) duyqu sömürüsü yaparaq gündem oluşdurub, yéterince aydınlaşmamış qara yaxa kesimin içinde islamçılığı, onları bütün parasal, toplumsal, siyasal sıxıntılardan qurtaracaq bir göğsel (semavi) ülkü gibi tanıtdırıb, qudsallaşdırırlar. Bu yolda bütün arac-gereçler qullanılır. Mafiya sayağı yönetilen pullu-paralı islamçı quruluşlar, ortaqlıqlar (şirketler) da boyunlarına düşen işleri bacarıqla yérine yétirirler.

Okumaya devam et  Türk kızı İran ajanları tarafından öldürüldü
Bu yazı 2009-da yazılmışsa da, bugün de değişmeyen İsrail-Filistin gerçeklerini yansıdır. - saddamgarson

Neft qaynaqları olan bölgeler bir başa ABD-nin eline géçmelidir. Saddam Hüséyn kartı bu döne İİC yararına oynanmağa başlanır. ABD qoşunları, Kenger Körfezi (Besre Körfezi) Ereb ölkelerinde yérleşib, döşergeler qururlar.  İslamçılıq durmadan qışqırdılır, Saddam’a savaş açılıb, ancaq yarımçılıq dayandırılır. Niye? Dünyada savaşa qarşı böyük direniş başlayıb, Amérika’ya ters tepkiler artınca bu direnişleri qırmaq üçün bir süre savaşa ara vérilib, étkili ölkelerin yétkilileri ile de alış-vérişe géçilir. Bu sürecde Çeçenistan sorunu da başlayınca  Amérika ilk başda buna Çeçenlerin yararına olumlu baxıb, sonra ise Iraq alış-vérişleri çerçivesinde Ruslarla anlaşılır. Iraq Amérika’nın dénetimine géçmeli, Çeçenistan da Russlarda qalmalıdır. İslamçılaşdırma sürecinde Afqanıstan’da egemen olan islamçı Mucahidler béle daha qatı islamçı olmalıdırlar, bu üzden Al-Qaide’ni töreden Talibanlar onların yérini alırlar. Müselman ölkelerde islamçılıq güclenir, 11.09.2001 Niyu York téror saldırısı baş vérince Amérika dünya desteğini alaraq Afqanıstan’ı ”temizlemek” üçün yola düşüb, sırası ile de Iraq’a “démokrasi” apararaq 1400 illik sünnü erkine (iqtidarına) son qoyub, şieleri egemenleşdirerek dünyada olan en böyük ordu döşergesini Bağdad’da tikir. İİC ile düşmencil, ancaq yararlı ”ters” işbirlikleri sürür.

Bu bağlamda bir néçe qonuyu aydınlatmalıyıq: 1- Niye İİC?  2- İşbirlik alanları  3- Ortaq çıxarlar qonusuna toxunmalıyıq.

1- Niye İİC?

Sovyétler’in boşluğunu bölgede birisi doldurmalıdır. İİC bir şie inamcıllığı -téokrasisi- olaraq bölge ölkeleri ile çelişgide olmaqla iller boyu sömürgeçiliye qarşı bölgede önleyici güc olan Türklere qısqanclıqdan öte düşmen olmasıdır. Fars ırqçılığnın egemen olduğu bir düzenin varlığı, bunun da sömürgeçi düşünümler ile örtüşmesi éle de jéopolitik qonumunun elvérişli olmasıdır.

2- İşbirlik alanları

Taliban ile Saddam Hüséyn, İİC-ne gün vérseler de işıq vérmeyirler. ABD, İİC-sini güclendirmek üçün onun bu iki qatı düşmenini yox étmelidir. İİC bütün gücünü Afgan qrupların üzerinde qoyaraq, onları ABD  ile géniş çaplı işbirliğe sürükleyib, özü de açıq-gizli bütün alanlarda desdek olur.

Okumaya devam et  İranda 900-ə yaxın məktəbli qız zəhərlənib

Sıra Iraq’a gelince, 1990-da Saddam’ın Kuvéyte saldırmasından sonra ABD-in ona qarşı başlatdığı savaş sonuc vérmeğince, İİC kömeği ile, éle de onun dénetiminde olan ıraqlı şie qruplarının birbaşa işbirliği ile 2003-de savaşa başlanıb, başrı elde édilir.

3- Ortaq çıxarlar

ABD, saldırqan güclü bir İİC-ni mahna éderek bölgedeki ereb ölkelerine qoşunlarını qonuşdurmaqla, onları birbaşa öz eline alıb, böyük ölçüde yaraq (silah) satmaqla yanaşı Avrupa’ya axan neft-gaz axışının ayarını da elinde tutub, bölgede étkisi artmaqda olan Çin’i de buxovlayır.

İİC ise bu durumdan yararlanaraq fars-şie yayılmacılığı siyasetini islamçılıq adı ile yürüdüb, bölgede éle de dünyada özüne yér açmağa çalışır. Bir yandan Afqanıstan ile Tacikistan’dakı sünnü dildaşları ile, obir yandan da Iraq’da ereb şieleri ile dayanışmaya géçib, bélesine islamçılıq bayrağını öz eline alaraq dünyaya méydan oxuyur. Xuméyni döneminde yapa bilmediği dévrim yayılmacılığını indi gerçekleşdirmeğe çalışıb, qonşularını da hedeleyerek, ABD-nin qoltuğuna sığınmağa yöneldir.

Sonuc bağlamı:

Baba Buş’un Iraq’a qoşun çekmesi ile: a) zengin yanacaq yataqları Amérika’nın eline géçir, b) yéyinlikle gelişmekde olan Uzaq Doğu ölkelerine, özellikle Çin’e qarşı bölge bazarları qoruma altına alınır.  Onların sözleri ile ”yéni dünya düzeni” qurulur.

İİC ise içinde olduğu böyük siyasal, toplumsal sarsıntılarını ort-bas étmek üçün sürekli özüne qondarma dış (xarici) düşmenler axtarır. Bu düşmen görünümü, fars olmayan ulusların azadlıq sesini boğmaq üçün de elvérişli bir arac sayılır, ulusal haqları uğrunda çalışanları yabancıların elaltısı suçlaması ile tutuqlayırlar. Özgeler ile sürekli çatışmada, savaşda olmaq İİC-nin egemenliğinin ana savı sayılır. Xuméyni déyir: Savaş Allah’ın bereketidir.

Fars ma(o)llaları niye durmadan Filistin adı ile qışqırdıcılıq édib filistinlileri İsrail bombalarının yémi édirler?  Farslar İsrail’e gerçekden qarşı iseler niye yalnız yéke-yéke sözlerde qalıb, özleri savaşa girmirler? Néce olur da işğalçı fars-şie egemenliği özü Günéy Türkleri’ni İran Türkleri déye bir qavram yanlışdır- menevi soyqırıma uğradırken filistinli sünnüleri İsrail işğalından, soyqırım da ortalıqda yoxdur, qurtarmaq isteyir? İran adlandırılan yérin ABD-İsrail qarşısında, térordan başqa, vurqulamağa değer héç bir üstünlüğü olmaması hamıya aydındır. ABD-nin İİC ile gerçekden sorunları varsa ya da var idise, gerekirdi Iraq’ın yérine, ilk, térori doğrudan desdekleyen farslara qarşı savaş açsın, onda en azı bu nedenlerden dolayı işi daha qolay olardı: 1- Farsların arxasında Ereb dünyası yox idi. 2- Farsların ordusu vaxtında Iraq’ınkından gücsüz idi. 3- Güclü xalq direnişi ile qarşılanmazdı. Fars mallalarının tersine Saddam yönetimi sosyalist değerlere söykendiğinden ölkesinde toplumsal yaşam quralları héç olmasa çağdaş dünya değerleri ile örtüşürdü, bu da ona xalqın desdeğini saqlayırdı. Iraq’da başörtü, çarşafa bürünmeyen qadının görüntüsü béle géçmişlerde qaldı.

Okumaya devam et  “Azadlıq və Ədalət Yürüşü” üçün 1-ci çağırış

ABD dünyanın en gelişmiş démokrasisi adlanıb, insan haqlarının qorunması da bu ölkenin, sözde olsa béle, temeldaşlarından birisi sayılır. Ancaq, nedense Afqanıstan’dan, Pakıstan’dan toplayıb Guantanamo’ya apardığı insanları öz yasalarına aykırı yarqısız saqlayır, üstelik işgence yasaları çıxararaq onları dünyanın gözü önünde suçlu-suçsuz démokrasi adı ile işgence édir. Abu Quréyb dusdağında olan olaylardan yasalanmamış olduğundan danışmırıq, ancaq bunun da ABD-nin çıxarları doğrultusunda, islamçılığı dünyada qanadlandırdığı açıq bir gerçekdir. ABD islamçılığın yayılmasını desdeklemirse neden Günéy Azerbaycan’da haqsızlığa, fars işğalçılığına qarşı néçe illerden beri süren, bölgenin en géniş, laik, uyqar gösterilerinden (medeni mitinglerinden) –Qala Qurultayılarından, şeher yürüşlerinden-⃰⃰  médyalarında ses-söz yoxdur, ancaq nedense hardasa üç-dörd farsın öz yönetimlerine her hankı nedenle qarşıdurmaları béle desdeklenib, şişirdilerek yayımlanır.

Filistin’de génellikle, Gezze’de özellikle illerden beri süren oyun quralları değişmeyib, İsrail bombalayıb dağıdır, ereb şeyxlerinden, dünyanın oyan-buyanından yardım toplanır, düzelince oyun yénileşib savaş tendiri isti saqlanır. İİC, sünnileri gerçek müselman saymasa da, islamçılıq bayrağı ile Filistinli’lerin haqlarını savunurmuş gibi görsenmekle müselmanlara önderlik édir yansıtmalarında bulunub, bu tendire odun yağdırır.

Türk tinselliği (meneviyeti) insan séver, düşmenlerine qarşı béle acınar (şefqetli) dır. Gezze’de olan olaylara qarşı  biz de sesimizi çıxarmalı, İsrail’i qınamalıyıq, ancaq bize olan haqsızlıqlara qarşı kim ne édib, ne étmelidir. Bize haqsızlıq éden, Gezze’de olan haqsızlığa qarşı deriden qabıqdan çıxan şie-fars İİC-nin olması, onun burada da suçlu olmasıdır. İsrail’in bombaları, fars İİC-nin belasından başqa déyil.

Bu yazı 2009-da yazılmışsa da, bugün de değişmeyen İsrail-Filistin gerçeklerini yansıdır. - gazze gaza

_______________________

⃰ Günéy Azerbaycan’lı öğrencilerin 1998-de Babek Qalası’nda başlatdıqları illik mitingler her il génişlenerek yüzminlerce qatılımcı ile Temmuz ayının birinci günlerinde gerçekleşir. 2006-dan beri yasaqlı olduğundan çox çetinliklerle qısıdlı géçirilir.Aşağıdakı qısa tutuşdurmaya baxılınca, kimin kim olduğu aydınlaşır.

Günéy AzerbaycanGezze
İşğal altındadırİşğal altında déğil
Dili yasaqdırDili yasaq déğil
Öz yönetimi yoxÖz yönetimi var
Arxasında duran yoxArxasında duranı var
Savunmaları yoxSavunmaları var
Basınları (metbuatı) yoxBasınları (metbuatı) var
Yardımcıları yoxYardımcılrı var
VuruşmurlarVuruşurlar
Dünyada  tanılmırlarDünyada tanılırlar
MüselmandırlarMüselmandırlar
Azadlıq isteyirlerAzadlıq isteyirler

Hilal

[email protected]

Kanada, Vancouver şeheri

31.01.2009

Haberi paylaşın
Bu yazı 2009-da yazılmışsa da, bugün de değişmeyen İsrail-Filistin gerçeklerini yansıdır. - 041613 azerbaycandan agite karabada cozumsuzluk tepkisi 1

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Biyyolojik terör saldrısı altındayız/ . İtalyada ortaya çıkan xylella fastadiosa hastalığı bütün şehirleri ka-plamıştır. Bu virüs kalp krizi ve kanser…

 2. Seçimi bile beceremez, hile hurdadan kurtaramaz, seçmen ile seçileni bile ayırt edemez hale geldi ülkemiz! Gerçekten AKP hükümetine yazıklar olsun.…

 3. Özür dileyerek söylüyorum. Anlamını çarpıtma yok. Siz Kuran’ı okumasını bilmiyorsunuz. Bir de şuan içinde bulunduğunuz, yönetime göre şartlı kabullerinizin esiri…

 4. Bir dönem millete en büyük zararı vermiş şahsiyetlet şimdi tövbe etmiş. Allahın laneti üzerinize olsun

 • “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  Turizmde 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için yoğun bir çaba ve tanıtım atağı yapılıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada “Türkiye’ye ilgi her geçen gün daha da […]


 • SOL NAPMALI?

  SOL NAPMALI?

  Tamam ilk tur seçimlerde hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran, isyan karışık depresyona girdik. İlk ve en önemlisi ilk turda alınan sonuçlar kesinlikle yenilgi […]


 • Doğal gaz

  Doğal gaz

  Sayin ve Sevgili Dostlar Ben ihtisasım dahilinde olmayan konularda konuşmaktan hoşlanmam. Benim ihtisasım derin deniz petrol ve gaz projelerinin idaresidir ve son 40 senedir bu […]


 • IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  BİRİLERİ MÜLTECİLER ÜZERİNDEN IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM DEMİŞ. Mültecilere yalnızca bedenlerini getirmiyorlar. Onlar yanlarında değer yargılarını, örf ve adetlerini, dinlerini, kültürlerini de getiriyorlar. Ve onlarla […]


 • GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  27 Mayıs… 68 kuşağının “Anayasa ve Özgürlük Bayramı”… Sosyal bilimlerde bir altın kural var: Her olguyu kendi “zaman”, “zemin”, “mekan” boyutları içinde el almak…Aksi takdirde, […]


 • Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bazı kesimler tarafından kullanılan “TÜRKİYELİ” kavramının doğru olmadığı bir gerçektir. SBF yurdundan oda arkadaşım olan Prof. Dr. İlber  Ortaylı, “Türkiyeli […]


 • ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  Çeşitli mealleri okurken, aklıma uygun olmayan, Kur’an’ın felsefesi ile uyuşmayan açıklamalar, beynimi yakmakta. Bunlardan birisi ve en önemlisi de: Nisa 59 ayetine verilen anlamdır. Nisa […]


 • “Turizme sevinmek için daha erken…”

  “Turizme sevinmek için daha erken…”

  Turizmde sıkıntı şu: Aşırı maliyet artışları sorunlar devam ediyor. Sektör temsilciler maliyet artışlarında orta vadede sonun olacağının altını çiziyor. Bu da turizmde sevinmek için zamana […]


 • Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  […]


 • Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  “Anladıysam Arap olayım”, “Fransızca mı konuşuyorum”, “Çince gibi” benzeri deyimlerin Türkçemizde de günlük yaşamda kullanıldığı düşünüldüğünde, İtalya’da “Ben burada Türkçe mi konuşuyorum?” deyimini duyarsanız çok […]


 • KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  Gerici, ‘dinci yobazların’ anlam erozyonuna uğrattığı, ‘inkârcı yobazların’ da tepe tepe yalan-yanlış fütursuzca kullandıkları pek çok KUR’AN kavramlarından biri de ‘şeriat’!(Dinci-inkârcı yobaz ayrımı bana ait […]


 • TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM… HÜSEYİN MÜMTAZ Burası Girne.     Geçen gün elime şöyle bir duyuru geçti. “Mezuniyet Andı. Bizler 23 Nisan İlkokulu Öğrencileri olarak, Eğitim ve öğretimin […]


 • İŞTE TERÖRE ÇAĞRI VE İŞTE BİR POTANSİYEL TERÖRİST

  İŞTE TERÖRE ÇAĞRI VE İŞTE BİR POTANSİYEL TERÖRİST

  İŞTE TERÖRE ÇAĞRI VE İŞTE BİR POTANSİYEL TERÖRİST Tarih: 19 Mayıs 2023/CumaYer: İstanbul Sultangazi’deki Cebeci CamisiDevletin İmamı :Murat GündoğduCuma hutbesi konuşması: “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 […]


 • Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Cumhur İttifakı’na katılmak için, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını şart koşan Yeniden Refah Partisi artık Meclis’te. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan 6284 sayılı kanunun siyasi pazarlık malzemesi […]


 • Demiryollarının devletleştirilmesi

  Demiryollarının devletleştirilmesi

  24 Mayıs 1924’te Demiryollarının devletleştirilmesinin yıldönümünde anımsatmalar ” Çıktık açık alınla on yılda her savaştan, /On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan; /Başta […]


 • TC ADI TEMELLİ KALKARSA NE OLUR ?…….

  TC ADI TEMELLİ KALKARSA NE OLUR ?…….

  TC ADI TEMELLİ KALKARSA NE OLUR ?……. YENİ BİR ANAYASA İLE, “T.C. ” KALKARSA NE OLUR ?.. NE OLACAĞINA BİR BAKALIM… ESKİ JUGOSLAVYA FESHEDİLDİ, BİZDEKİ […]


 • YSK’ya seçim iptali çağrısı.!

  YSK’ya seçim iptali çağrısı.!

  TÜRKİYE İTTİFAKI’NDAN YSK’YA SEÇİM İPTALİ VE SIĞINMACI ÇAĞRISI Türkiye İttifakı’nı oluşturan partiler ortak açıklama yaparak Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs seçiminin iptali ve seçimde oy […]


 • BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ

  BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ

  BU KAFAYI NORMAL, DOĞAL SAYANLARIN YETERİ KADAR ÇOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ Şevki Yılmaz: AK Parti kasanın ağzını açmalı, 700 ton altını […]


 • Sandık güvenliği tam ve eksiksiz sağlansın

  Sandık güvenliği tam ve eksiksiz sağlansın

  #OylarımızGüvendeOlsun 14 Mayıs seçimlerinin ardından sandık güvenliği konusu çokça tartışıldı, özellikle muhalefet partileri pek çok yerde sandık sonuçlarına itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem […]Posted

in

,

by