DOĞU ANADOLU’NUN TÜRKLÜĞÜ

TAHİR TÜRKKAN’IN TARİH NOTLARIDOĞU ANADOLU’NUN TÜRKLÜĞÜ - GİRİŞ - ingiliz kurt ilgisi harita

TAHİR TÜRKKAN’IN TARİH NOTLARI
DOĞU ANADOLU’NUN TÜRKLÜĞÜ – GİRİŞ

Yüzyıldır sinsice süren bir faaliyet var… Batılılar DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU’yu TÜRKİYE’den koparıp yeni bir Ermenistan kurmak istiyorlar. Bunun için sürekli TÜRKİYE’yi suçluyorlar. Peşpeşe “Ermeni Soykırımı”nı kınama kararları alıyorlar!
NAHCIVAN’ı, KARABAĞ’ı tümden işgal edip Ermenistan’ı ta Adana’ya kadar indirecekler!
İş bu kadarla da bitmiyor!.. 1991 ve 2003 yıllarında zalim ve emperyalist A.B.D. ile İngiltere’nin Irak’a saldırması sonucu, ortaya bir de bu ülkenin kuzey bölgesinin “İsrailleşmesi” durum ortaya çıktı!..

Bunun için de Kürtler’i âlet ediyorlar!.. Bir o yandan, bir bu yandan saldırıyorlar!… Önce Irak’ın kuzeyini Kürtleştirmeye, yahudileştirmeye uğraşıyorlar. Arkasından TÜRKİYE’de Güney ve Doğu Anadolu’daki Kürtler’e kültürel haklar, arkasından özerklik, sonra bağımsızlık vermemiz için bastırıyorlar. Kürtler’i TÜRKLER’den ayrı ırk, ayrı bir halk, ayrı bir millet gibi göstermeye çalışıyorlar!

Hemen belirtelim ki, “Kürt” diye bir millet yoktur!.. Ama “Kürt” diye bilinen aşiretler vardır…

Bu aşiretler çeşitli milletlerin dışlanmış, veya bir şekilde esas millet toplumundan kopmuş insanlardan meydana gelmiştir… İbrahim Tatlıses gibi Arap asıllı Kürtler, Abdullah Öcalan gibi Ermeni asıllı Kürtler, Mesut Barzani gibi Yahudi asıllı Kürtler, Fars asıllı Kürtler, ve tabii TÜRK asıllı Kürtler vardır.

Bu sebepledir ki, “Kürt Dili” diye bir dil yoktur!.. Ama bu aşiretlerin konuştuğu ağızlar vardır! Bu ağızlar hangi bölgeye yakınsa ona göre TÜRKÇE, Arapça, Farsça’dan etkilenmiş ama hiç bir zaman bir gramer oluşturamamıştır.

Tarihin hiç bir devrinde bir “Kürt Devleti” var olmamıştır!.. Kürtler’in nüfusu Türkiye’de 20 milyon, dünyada 50 milyon falan değildir!.. Bu ve benzer iddiaların hepsi boş lâftan ibarettir!..
Bir “Kürt Medeniyeti” asla yoktur!.. “5000 Yıllık Kürt Tarihi” uyduranlar bile bir tek “Kürt Yazıtı”, hatta “Kürt Mezartaşı” bile gösteremezler!.. Çünkü Kürt aşiretleri birbirinden kopuk, dağınık olarak göçebe olarak yaşamışlar, haydutluk ve eşkiyalıkları ile tanınmışlardır.
Biz, bütün bu olumsuz hususlara rağmen ülkemizde yaşıyan ve “Sen Kürt’sün” denilerek bizden koparılmaya çalışılan bütün bu insanları bağrımıza basmışızdır. Yeter ki, onlar hiç bir şekilde ayırımcılığa, bölücülüğe ve Batı emperyalizmine âlet olmasınlar!. Teröre bulaşmasınlar!

Okumaya devam et  En iyileri TÜRK çıktı…

Yerli-yabancı bütün ayırımcıların “Kürt” adı altında toplamaya çalıştıkları halk, sadece “4 ülkeye yayılmış” değil; 4 ana grup altında pek çok aşirete bölünmüştür. Hiçbiri bir diğerini kendinden kabul etmez!..

Aslında KÜRT kelimesi bile uydurmadır!.. Çünkü yakın zamana kadar bu insanlar kendilerine KÜRT demezler, “KURMANÇ” derlerdi, “ZAZA” derlerdi!.. Kürt adı onlara GÖÇEBE yaşadıkları DAĞLIK ve KARLI bölgenin özelliklerinden dolayı BAŞKALARININ TAKDIĞI AD idi.

Uydurma bir “sözlüğü” yayınlanmış olan “Kürt Dili” de, Evliya Çelebi zamanında bile 15 AYRI lehçe idi! Gene 4 ana grup altında toplanan bu lehçelerin sayısı, şu anda 50 civarındadır. Hiç biri bir diğerini anlamaz!..

Çeşitli adlar altında M.Ö.3000’lerden bu yana “Kürt Devleti” gibi gösterilmek istenen devletler, hiç bir yönü ile “Kürt” değildir. Kürt ayırımcılar kendini “Ârî Irk”tan sayarken, bu devletlerin hiçbiri Hint-Avrupaî bile değildir! Eski tarihli ecnebi yapımı HARİTALAR ın hiç birinde “Kürdistan” diye bir bölge, bir ülke, bir devlet görülmez!.. Uyduruk “Kürdistan” haritaları 19. asırda gündeme gelen “Şark Meselesi” ile ortaya çıkar! Şark Meselesi, TÜRKLER’in elinde bulunan toprakların Batılılar tarafından sömürgeleştirilmesi meselesidir. Hem de TÜRK’ü, Kürt-Zaza-Dersimli-Süryani-Arap asıllıları dahil!.. Üstelik bunların yarıdan fazlası da kendisine TÜRK olmaktan başka bir sıfat yakıştırmaz!.. Ülkesinin nüfusundan habersiz Erdal Efendi’nin bu tıfıl çocuğa cevap verememesi; “Kürt” meselesinin neden hallolamadığının da açıklamasıdır… O tarihten bu yana maalesef Devlet’in başına geçenler aynı cahilliği sürdürmekte, olur olmaz zamanlar da “Kürt kimliğini tanıyoruz,” (Süleyman Demirel – 1991), “Avrupa Birliği’nin yolu Diyarbakır’dan geçer,” (Mesut Yılmaz – 2002), veya “Kürt sorunu benim sorunum,” (Tayyip Erdoğan -2005) diyebilmektedirler!..
1990’da 20 milyon, 1991 Körfez savaşı sırasında 25 milyon olduğu öne sürülen “Kürt” topluluğunun, bugünlerde 50 milyona çıktığını öğreniyoruz! Tabii son bir değişiklikle 75 milyon olmadılarsa!… Çin’in nüfusu bile bu kadar sür’atle artmaz…

Gerçek şu ki, elmalarla armutlar toplanmaz!.. Ayrıca 4 ana grup ve yüzlerce aşiret halinde yaşıyan, birbirine yabancı bu insanların, son yıllarda yapılmış hiç bir nüfus sayımı yoktur!.. Sadece bir gerçek vardır: Kuzey Irak’ta Batılılar’ın kışkırtması ile “Kürdistan” denilen bölgede, yardımla yaşamak zorunda bırakılanların sayısı Birleşmiş Milletler raporlarına göre, TÜRKMEN’i, Kürd’ü, muhalif Arab’ı, Süryani’si dahil, 761.474 kişi idi!.. (1993)
Yani iddia edildiği gibi, Irak Kürtleri’nin 4 milyon olması şöyle dursun; MUSUL-KERKÜK bölgesinde yaşıyan TÜRKMENLER’in yarısı kadar bile değildir!..
Ayrıca 1990 Türkiye Nüfus Sayımı sonuçları elimizdedir, ondan sonra da doğru-dürüst bir sayım yapılmamıştır… Bu rakamlar bize pek çok konuda ışık tutmaktadır. “Kürdistan” diye sahiplenilen, ve bir lise öğrencisinin Aralık 1991’de dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’yle görüşürken, “25 milyon Kürdün yaşadığını” iddia ettiği bölgedeki 21 ilin TÜM nüfusu, 10 milyon kadardı!..

Okumaya devam et  Andımız Hepimizi Kapsadığı İçin Yasaklanması Doğru Değildir

Halbuki emparyalist zalim Batılılar’ın 150 yıldır ısıtıp ısıtıp önümüze çıkardıkları “Kürt Meselesi”nin altında, başka emeller yatmaktadır!..
Tarih bilgisi kıt olanlar ile artniyetli Batılılar, Anadolu’nun Türkleşmesini 1071 Malazgirt Savaşı’yla başlatırlar.

Eğer bu iddia kabul edilirse; TÜRKLER’in Anadolu üzerindeki söz hakkı kendini Grekler’e dayandıran Yunanlar’dan, Romalılar’a dayandıran İtalyanlar’dan daha az olur!…
Nitekim 1. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu hemen bütün Batılı ülkelerin işgaline uğramıştı. Yine bu iddiaya dayanarak Ermeniler Doğu Anadolu’yu; Suriye Güney Anadolu’yu; Yunanistan Kıbrıs, Ege ve Trakya’yı istemektedirler. Kürt ayırımcılar ise kendilerine Guti, Kaldi, Subari, Urartu, Mitani gibi devletler bulup; Güney Doğu’nun TÜRKLER’le ilişkisi olmadığını söyliyebilmektedirler!..

Halbuki TÜRKLER, dünyada bir merkezden çıkıp ta 4 kıtaya yayılan, hem de HER GİTTİĞİ YERDE DEVLET kuran TEK MİLLET’tir!.. Aynı zamanda dünyada EN ÇOK DEVLET KURAN millettir!. Şu anda da dünyada EN ÇOK BAĞIMSIZ VE OTONOM DEVLETİ OLAN MİLLET’tir!.

TüRKLER doğuda PASİFİK OKYANUSU’ndan batıda BALTIK DENİZİ’ne, kuzeyde ARKTİK OKYANUS’tan güneyde HİNT OKYANUSU’na her bölgede varlık göstermişlerdir. Bazı araştırmalara göre de BERİNG BOĞAZI’ndan AMERİKA kıtalarına geçmişlerdir.
SÜMERCE’den KIZILDERİLİ dillerine kadar pek çok dilin TÜRKÇE ile akraba olması bir yana; halen 20’si YAZI DİLİ olmak üzere 24 TÜRK LEHÇESİ Asya ve Avrupa’da konuşulmaktadır!.. TÜRKLER, SÜMER ÇİVİ YAZISI’ndan LÂTİN ALFABESİ’ne kadar 10’dan fazla yazı çeşidi kullanmışlardır. GÖK DİNİ’nden İSLAMİYET’e kadar 8 büyük dine bağlanmışlardır… Çekik gözlü-sarı benizlisinden sarışın-yeşil gözlüsüne kadar, zenci hariç, her ten ve her tonda TÜRK vardır!

Fransız Profesör Jean Paul Roux işin içinden çıkamadığı için tesbitlerini şu sözler ile ifade etmek zorunda kalmıştır:

– “TÜRKLER anlaşılan mânâda bir IRK değil, çünkü pek çok tipleme var… Anlaşılan mânâda bir MİLLET değil, çünkü TEK mekânı paylaşmıyor, çok geniş bir çoğrafyaya yayılıyor… Özellikle geçmişte DİN birliği de yok. Müslüman, Budist, Yahudi (Musevî demek istiyor), Hıristiyan ve elbette Şamanist TÜRKLER var… TÜRKLER’in bütünlüğünü belirleyici iki öğe var: DİL ve MANTIK YAPISI!..”

Okumaya devam et  Kürtler…

Kürtler ise, ayrı bir MİLLET olmadığı gibi; tarih boyunca da hiç bir zaman DEVLET kurmamışlardır. Ama daima TÜRK devletlerinin içinde, TÜRKLER ile birlikte yer almışlardır. Çünkü TÜRKLER ile pek çok Kürt aşiretinin akraba olması bir yana; Arap, Fars, Yahudi, Ermeni kökenliler bile 100 yıldır kaderlerini Türk Devletleri’ne bağlamışlardır. Türkler yüceldikçe onlar rahat etmiş, Türkler sıkıştırıldıkça onlar da ızdırap çekmişlerdir.
Bir zamanlar (1993) Meclis kürsüsünden hiç bir şeyden haberi olmadan “Sizler Orta Asya’dan geldiğinizde, biz binlerce yıldır burada oturuyorduk,” diyen Kürt bölücü milletvekili Nurettin Yılmaz’ın “siz” dediği TÜRKLER ile “biz” dediği “Kürtler” hakkında öğrenmesi gereken pek çok şey vardır!..

Sadece o değil; kendini tarihçi sanan Cemşid Bender, Şerif Vanlı, Musa Anter gibileri ile; Kürt ayırımcılara yaranmaktan medet uman İsmail Beşikçi gibi “Türk” aydınları da gerçekleri değiştiremiyeceklerini bilmelidirler. Ne bu kişilerin; ne de kurtaracağını söylediği halkı öldürmekten zevk alan Abdullah Öcalan (asıl adı Artin Agopyan – Ermeni Kürdü) gibilerinin, bu insanlara hayrı yoktur!

İşte bu çalışma, “Kürt” adı altında bizden koparılmaya çalışılan bu insanları, en az kendimiz kadar sevdiğimiz için; bilerek veya bilmeyerek bu emellere âlet olanların gözünü açmak için; ve bilim adamı kisvesi altında tarihi istedikleri gibi çarpıtanların iddialarına cevap vermek için hazırlanmıştır.


Comments

“DOĞU ANADOLU’NUN TÜRKLÜĞÜ” için bir yanıt

  1. mahmut kon ur avatarı
    mahmut kon ur

    kürtlere bir şey demeyiz yanlız kürtçülüğe kızarız.türkiyedeki kürtlerde türktür..aksını söyleyen cahildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir