Kategoriler
Kenan Mutlu Gürses

ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI (IV)

 31 Ağustos 2020

      “ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI” başlıklı yazıma başlarken belirttiğim gibi “Diaspora Ermenilerinin bitmeyen YALANLARI, iftiralar, bunları destekleyen, teşne olan emperyalist güçler ve onların güdümünde hareket eden devletçikler… Ermenilerin,  dünyanın farklı bölgelerine savrulmuş olduklarını, hangi ülkede, hangi sayıda yaşadıklarını, söz konusu ülkelere göç nedenlerini biraz uzun olsa da kalemim döndüğü kadarıyla anlatmaya, satır başları ile de olsa, tarihin derinliğine teolojiye, ilahiyata ve mitolojiye bakarak bazı iddialara da dikkatinizi çekmeğe çalışacağım” demiştim… Bakalım, Ermenilerin mitolojik inanç dünyaları nasılmış! 

     Asırlardır, kimlerle birlikte olmak için nerelerde yaşamak konusunda kararsız kalmış bir toplum, kendilerini yanlış yönlendiren yönetici YALANLARININ kurbanı olmuşlardır. Kuşkusuz tarihte acılar yaşamamış bir millet yoktur. Ermeni sözde devlet yöneticileri gibi yine tarih boyunca kendi halkını ALDATAN, devlet yöneticilerine de ender rastlanmıştır. Benim günün moda ifadesiyle DİASPORA Ermenileri için kullandığım, tamamı tarihi kaynaklara dayanan adice söylenmiş o YALANLARI, yazı içeriğinde kullandığım ERMENİLER ifadesinden, tüm Ermeniler akla getirilmemeli, hangi ulusun içinde yaşamış ve de yaşamakta olursa olsunlar, bu YALANLARA katılmayan, maşa olarak kullanılmayan Ermeni unsurları ayrı tutulmalıdır. Hangi din ve hangi kökenden olursa olsun kişinin inanç dünyasına saygı duymamız insan olmanın gereğidir. Bu nedenle her Ermeni ferdini YALANCILIKLA-ŞAKLABANLIKLA suçlamadığım iyi bilinmelidir.

      Günümüze kadar gelmiş insan neslinin, Nuh’un çocuklarına bağlama iddialarının içinde yer almaya çalışan Ermeniler, Âdem’in varlığını, tufandan sonra Nuh’un yaşamış olduğu uzun zaman dilimini nedense dikkate almamakta, görmek istememektedirler. Pagan dönem, diğer millet gibi Ermenilerin de Hıristiyanlık öncesi yaşadıklarıyla aynıdır. Mitolojik dönemden başlayarak, milletlerin, kavimlerin tanrı/tanrıça, ilah/ilahe, sonuçta tapındıkları putlar, putperestlikleri hemen hemen benzerdir. Sümerlerden başlayarak dini inançlar, farklı ilişkiler doğrultusunda, devlet, kavim ve milletlerin kendi anlayışlarına bağlılıklarına rağmen, birbirlerinden etkilenme sonucunu doğurmuştur.

      Mesela;

            “Bir ilkçağ kavmi olan Yunanlılar medenî ve kültürel müesseselerini çağdaş Ön Asya kavimlerinden ve Mısırlılardan alarak önce bugünkü Türkiye toprakları üzerinde geliştirmişlerdir. Antik çağların büyük medeniyetleri içinde bugünün Batı medeniyetine en yakın ve en munis medeniyet Mısır medeniyetidir. Din, felsefe ve bilimler alanın da Batı medeniyetinin kültür temelini Mısır medeniyeti teşkil eder. Öte yandan, dine ait büyük prensipler ve Yahudilikle Hıristiyanlığın esasını teşkil eden kaidelerin büyük bir kısmı Mısır’dan geldi. Bunları Musa peygamber getirdi. Musa peygamber, Mısır hierophanteslerinin öğrencisi idi. Onların hikmetlerini bilirdi.”

      “Mısır, Batı medeniyetinin dedesidir. Hellen adı verilen Yunanlılar, Sokrates’den evvelki devirlerde yaşamış hâkimlerden, yeni Eflatun cu hâkimlere kadar, Yunanlıların ileri gelenleri yalnız din ve felsefe değil, diğer ilimleri de öğrenmek için Mısır’a gitmişlerdir.”

     “Eski Mısırlılarla eski Ön Asya kavimleri arasındaki medenî ve kültürel münasebetler ayrı bir konudur. Yalnız gerçek şudur. Mısırlılar, eski ön Asya kavimlerinden çok şey almışlar, fakat onlara az şey vermişlerdir. Çünkü Ön Asya’da yaşayan kavimlerden birçoğu medeniyet bakımından Mısırlılara takaddüm etmişlerdir. Sümerler Hititler bu kavimlerdendir. Bugünkü Türkiye topraklarında bulunan arkeolojik eserler de yer alan mitoloji hikâyelerinin asılları ön Asya kavimlerinin mitolojilerinde ve kültür hayatlarında mevcuttur.”

     “Bu inançların ve hurafelerin ilk göründükleri yer Sümer ülkesidir. Hurafeler Mısır’dan Yunanistan’a geçti. Bu hurafeleri Fenikeli bir koloni getirdi. Yunanlılar uçarı insanlardı. Şaşılacak hikâyelerden hoşlanırlardı. Onun için, Fenikelilerin Mısır’dan getirdikleri inançları istekle kabul ettiler. Herodotos şöyle yazar: “…Bu yabancılar Yunanistan’a gelmeden önce Yunanlılar birçok ilâhlara kurbanlar keserlerdi. Fakat bu ilâhların hiç birine şu veya bu ismi vermezlerdi. Çünkü Yunanlılar bu ilâhların adlarını bilmezlerdi. Onlar genel olarak ilâh der, çıkarlardı. Çok sonradan, ilâhların isimleri Mısırdan getirilince bu ilâhların isimlerini öğrendiler.”

     “Yunanlılar, çok ilahlı kültlerin kusurlarını da kabullendiler. Göğü, yeri ve cehennemi ilâhlarla doldurdular: insanlara, hayvanlara, bitkilere, su kaynaklarına, yıldızlara, Tartaros ülkesi denen cehennem ülkesindeki ruhlara, ulûhiyet izafe ettiler. Bu mitolojik buluşları süslemek için şiirden faydalandılar. Şafak, gül parmağı ile zamanı uyandıran genç bir ilâh tanrıça oldu. Güneş, insanı hayran bırakan, şaşaalı arabasını süren, her akşam ateşini okyanusun dalgalarına gömen Apollon oldu.” “Romalılar, Yunanlıların hurafelerini çoğalttılar. Her yana yaydılar. Bütün memleketlerde ne kadar ilâh varsa hepsini topladılar.” ([1])

      Bu yansıma, Hz. Musa’dan, Museviliğe kadar taşınır. Kısaca M.Ö. 4000 yılları öncesinde Fırat-Dicle havzasında başlayan Sümer medeniyeti ve inanç dünyası, bütün milletlerin manevi dünyasına yansımıştır. Adına devlet, millet veya kavimler dediğimiz oluşumlar, tanrı panteonlarında kullandıkları isimleri, kendi dil anlayışlarıyla ifade etmişlerdir. Hangi milletin, hangi tanrıyı/tanrıçayı nereden taşıdıkları, hangi inancın, diğer inançtan nasıl etkilendiği, aşağıda ki tablo dikkatlice incelendiğinde anlaşılacaktır. Bu gerçekten kaçan, tarihlerini tahrif ettikleri gibi inanç dünyalarında da YALAN söyleyen Ermeniler olmuştur. Mitolojik dönemde tanrı/tanrıçalarına panteon ilan ettikleri ANİ (Kemah) yok sayılmış, ANİ (Kars) yaratılmıştır. Diğer bölgeleri daha önce belirtmiştim.

      İnanç dünyalarının üzerine kurdukları YALANLARLA birlikte, Ermenilerin de yaşadıkları her bölgeyi Ermenistan olarak adlandırarak, sadece kendilerini kandırmakta, kendi gelecek kuşaklarına YALANLARLA dile getirdikleri, mesnetsiz bir tarih bırakma gafletinde bulunmaktadırlar. Var olmalarında Turani ve Aryanlı kavimlerle karışmış halklardan biri olduklarını inkâr ederek, başka bir YALANIN savunuculuğunu yapmaktadırlar.

      Birlikte yaşadıkları; Araplar, Arsaklar, Avarlar, Bizanslılar, Hazarlar, Hattiler, Hunlar, Hurriler, Hayaşalar, İskitler, Karamanlılar, Katalonlar, Kıpçaklar, Kıpçak Türkleri, Kimmerler, Lezgiler, Medler, Mitanniler, Oğuzlar, Özbekler, Partlar, Persler, Romalılar, Saklar, Sahurlar, Selçuklular, Suvarlar, Talışlar, Tatarlar, Tatlar, Türkler, Udinler, Urartular vd lerini yok saymaları, YALAN söylemeleri, gelecekte ki Ermeni nesilleri için acaba ne acı sonuçlar doğuracaktır?

     Ermenilerin ilk Hıristiyan devlet olma YALANLARINI, bu iddialarının asılsızlığını daha önce yazmıştım. (Bkz. “Yüzlerce Yıllık Ermeni YALANLARI” (I)-(II) 30.5.2019- gggurses.com).

      Söz konusu YALANLARINDAN bir başkası da AKDAMAR Kilisesinin Ermeniler tarafından yapıldığının söylenmesidir. AKDAMAR KİLİSESİ 915-921 yılları arasında Akdamar Adası’nda yapılmış HIRİSTİYAN KIPÇAK TÜRKLERİNİN tapınağıdır. Yine Ermenilerin, Anadolu ve Kafkasya’da bulunan bütün KİLİSELERİN kendilerine ait olduğu hakkında ki her iddiası YALANDIR.  Bu kiliseler özellikle Roma/Bizans döneminde farklı milletler tarafından yapılmış Hıristiyan Kiliseleridir. Ermeniler burada da YALAN söyleyerek, sahiplendikleri kiliselere Ermeni kilisesi demişlerdir. Tarihçiler, coğrafyacılar ve özellikle sanat tarihçileri birlikte yapacakları araştırmalarıyla, Ermenilerin nasıl YALAN söylediklerini ortaya koyacaklarına, bunu bir gün göreceğime inanıyorum.

      Bildiğimiz kadarıyla, pagan dönemde yapılan TAPINAKLARI semavi dinlere geçerken Ermenilerden başka hiçbir millet yıkmamıştır. Konu edilen coğrafyada Hıristiyan olan sadece Ermeniler değildir. Ermenilerin de yaşadığı her bölgede Hıristiyan olan diğer milletlerde vardır. Ermenilerin de diğer toplumlarla birlikte yaşadığı yerlerin varlığını inkâr etmiyoruz. Yalnızca her yaşadıkları bölgeye ERMENİSTAN demelerini bu mesnetten yoksun YALANLARINI, hiçbir dünya milletinin ve tarihinde kabul etmediğini biliyoruz.

     Her ne kadar, Ermenilerin Anadolu’ya gelişleri, dağılışları zaman açısından mitolojiye uymasa da, kaynaklarda kullanılan ifadelerden hareketle bende “mitoloji” ifadesini kullandım. Ermenilerin o dönemden itibaren nasıl YALAN söylediklerini takdirlerinize bırakıyorum. Aşağıda, hangi milletin, hangi tanrı/tanrıçaya tapındığını değerlendirerek bir sonuca varacağınıza inanmak istiyorum.

     “Mitolojik hikâyelere göre ilâhların en eskisi Khaos’dur. Khaos, başlangıcı olmayan bir mabuttur, öbür ilâhların da hepsi ebedîdir, ölümsüzdür. Fakat başlangıçları vardır. Khaos’un başlangıcı yok fakat sonu vardır. Khaos, hilkatle birlikte helâk olur gider.

Khaos; Atlas,  Akhéron (Gayya), Azrail, Ceres, Centimanes, Coelus, Cybèle (Cybela), Cyclopse, Destin, Discorde, Eants,  Epimétheus, Furies, Gaia, Geants, Hekatonkheir, Hestia, Herkül (Herakles), Janus,  Japet,   Juno,  Jüpiter (Zeus), Kybele (Rhea),  Minerva (Athena), Mercurius (Hermes), Neptunus (Poseidon), Nuit, Nympehs,  Ocean (Okeanos), Pandora, Plut (Hades),   Plüton,    Prométheus, Saturne (Kronos), Songes, Tellus, Tethys, Titan, Titéa,  Uranos, Vesta, Vulcain, , Vénus,”  vd leri söz konusu tanrı/tanrıça, ilah ve ilahelerdir. Bu ilah/ilahelerin hayat hikâyeleri de bilinmektedir!

 “Mesela; Zeus’un izdivaç ettiği ilaheler dokuz tanedir ve adları şunlardır:

1. Hera; Hera’dan çocukları: (ı). Ares (ıı). Hebe (ııı). Îlithie (ıv). Hephaistos

2. Metis; Metis’ten doğan çocuğu: (ı). Pallas Athena.

3. Themis; Themis’ten olan çocuklar: (ı). Heures. Horai (Horalar) (ıı). Mories. Moirai (Moiralar)

    Hora’lardan olan çocuklar: (ı). Dike (ıı). Eunomia (ııı). İren

    Moira’lardan olan çocuklar: (ı). Klotho (ıı). Lakhesis (ııı). Atropos

4. Leto; Lcto’dan olan çocukları: (ı). Apollon (ıı). Artemis.

5. Maia; Maia’dan olan çocuğu: (ı). Hermes

6. Menemosyne; Mnemosyne’den olan çocukları: (ı). Musa’lar, Musa’lardan olan çocuklar: (ı). Klio (ıı). Euterpe (ııı). Thalia

    (ıv). Melpomene (v).Terpsichore, (vı). Erato, (vıı). Polymnia, (vııı). Urania, (ıx). Kalliope

7. Dione; Dione’den olan çocuğu: (ı). Aphrodite.

8. Demeter; Demeter’den olan çocuğu: (ı). Persephone.

9. Eurynome; Eurynome’den olan çocuğu: (ı). Kharites.

    Kharites’lerden olan çocukları: (ı). Euphrosync, (ıı). Thalia,  (ııı). Aglae

Zeus veya Jüpiter’in izdivaç ettiği kadınlar on iki tanedir. Adları şunlardır:

1. Alkmene; Alkmene’den olan çocuğu: (ı). Herakles

2. Semélé; Semélé’den olan çocuğu: (ı). Dionysos.

3. Io; Io’dan olan çocuğu: (ı). Epaphos

4. Laodamia; Laodamia’dan olan çocuğu: ( ı). Sarpedon.

5. Elektra; Elektra’dan olan çocuğu: (ı). Dardanos.

6. Europe; Europe’den olan çocukları:  (ı). Minos,  (ıı). Rhadamante

7. Leda; Leda’dan olan çocukları: (ı). Hélène, (ıı). Klytemnestra, (ııı). Dioscuros’lar

    Dioscuros’lardan olan çocukları: (ı). Kastor,  (ıı). Pollu

8. Egina; Egina’dan olan çocuğu:  (ı). Eakos

9. Mera; Mera’dan olan çocuğu: (ı). Lokros

10. Kallisto; Kallisto’dan olan çocuğu: (ı). Arkas.

11. Antiope; Antiope’deri olan çocukları: (ı). Amphion, (ıı). Zethos

12. Danaé; Danaé’den olan çocuğu: (ı). Perseus

     Krohos (zaman) ilâhı ile Kybele) nin oğludur. Zeus adı Sanskritçe de Diaus’dur. Türkçesi (dev) dir. Latincesi “dies” dir. Zeus veya Dies sözleri gök ışığı, gökyüzündeki nur, Zeus Pater, Zeus Piter, Dies Piter, Jupiter anlamına gelir. H E R A veya J U N O; Kronos ile Cybele’ni kızıdır. A R E S veya MARS; Ares veya Mars, ilâh Zeus (Jupiter) ile ilahe Kybele’in oğludur. Deimons (Fuga), Phobos (Timoz) çocuklarıdır. Aphrodite’e (Venüs’e) aşıktır. Ares (Mars) ilâhının kültü Trakya’dan yayılmıştır. HÉBÉ veya J O U V E N C E; Zeus (Jupiter) ile Hera (Juno) un kızıdır. Olympos ilâhlarının sâkisidir. Herakles (Herkül) ün karısı oldu. Î L Î T H Y Î E; En eski ulûhiyetlerden biridir. Sonradan Hera ve Artemis ile aynı hüviyette kabul edildi. H E P H A Î S T O S veya V U L C A Î N; Babası Zeus (Jupiter), anası Hera (Juno) dur. Aphrodite ile evlendi. Hephaistos (Vulcain) in atelyeleri yer altındadır.  M E T İ S; İlah Okeanos ile ilahe Thetys’in kızıdır. Zeus’un (Jüpiter’in) zevcesidir. A T H E N A veya M Î N E R V A; Athena Pallas (Minerva), ilâh Zeüs (Jupiter) ile ilahe Metis’in kızıdır.  T H E M İ S veya J U S T İ T İ A; Themis veya Justitia, Uranos ile Gaia-Tellus’ un kızıdır. Zeus (Jupiter) un Hera’dan sonra zevcesidir. Bu izdivaçtan Hora’lar ve Moira’lar dünyaya gelir. H O R A ‘ L A R (HORAÎ) M O İ R A ‘ L A R ( M O İ R A Î );  İlâh Zeus (Jupiter) ile Themis (Justitia) in kızlarıdır. D I K E; Zeus’un kızıdır. E U N O M Î A; Zeus’un kızıdır. E İ R E N E; Zeus’un kızıdır. T H A L L O- GECE-C A R P O-  L E T O veya L E T O N E;Coeus, Uranos ve Gaia (Yer tanrının kızları olan Phebe’nin kızıdır) Zeus (Jupiter) un zevcesidir. Apollon ve Artemis (Diana) in anasıdır. Apollon ile Artemis’i (Diana) Delos’ta dünyaya getirdi. A P O L L O N; Zeus (Jupiter) ile Leto’nun oğludur. Güneş ilâhıdır. Tıbbın ilâhıdır. Escülape (Lokman Hekim) in babasıdır. Trova şehrini bina etmiştir. A R T E M I S veya DIANA; İlâh Zeus (Jupiter) ile ilahe Léto’nun kızıdır. Apollon ile ikiz kardeşlerdir. Yunanlılardan evvelki kavimlerin mabudesidir. MAIA; İ l â h Atlas ile ilahe Pleion’un kızıdır. Nymphe (Peri) dir. Zeus (Jupiter) ile izdivaç etti. Hermes (Mercure) in anasıdır. H E R M E S veya M E R C U R E; İlah Zeus ile Nymphe (perilerden) Maia’nm oğludur. MNEMOSYNE; Hafıza ilâhesidir. Zeus’un karışıdır. Muse’ler (ilham perileri) nin anasıdır. MUSE; (İlham perileri) İlâh Zeus ile ilahe Mnemosyne’nin kızlarıdır. Önce bir tek Muse varken sonra sayıları üçe çıktı. Bunların adları şunlardır: Melete, Mneme, Aoide. Bunlar Doğu Trakya’dan yayılmışlardır. Su kaynaklarının perileridir.” ([2] )

     “Maserte’nin (Mardin Ömerli) Etimolojik Yapısı Maserte yerleşim bölgesinin adı pek çok dilde anlam kazanmıştır. Ermenilerin Hıristiyanlık öncesi inançlarından olan Pagan dönemi tüm Hint-Avrupa ari ırklarının da tek tanrılı inançları öncesi ile aynıdır, Pagan döneminde ana tanrıça Ma (An-Anahit)’ya tapınılır ve Şarap içilir, dans edilir, güneşin yedi renkli kıyafetleri giyilerek ibadet edilirdi. Ermenice de Ma tanrıça anlamına gelmekle birlikte, Serte (uipini) sözcüğü iseFarsça kökenli olup Şarap Küpü anlamına gelmektedir. Bu nedenle Maserte sözcüğü Ermenicede ana tanrıçanın Şarap üretim ve küplerinin bulunduğuyer anlamına gelmektedir. Yine Maserte ile ilgili bir diğer varsayımise Ma’nın (Tanrıça Anahit)(Uluuhhin) ülkesi anlamına geldiği yönündedir.Burada Ma sözcüğüne takılan Serte, Cerie, Kert (ljtpUl) ekleriErmenicede inşa edilmiş yerleşim yerleri için kullanılmıştır.” ( [3] )

AKAD TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

 Şamaş, Sin, İştar, Naram-Sin

ASUR KIRALLIĞI TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Asur, İştar, Marduk, Nin-Urta, Sin, Şamaş. ( [4] )

BABİL TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Anu, Ansar, Apsu, Damninka, Fa, Enlil, İştar, Kingu, Kisar, Marduk, Mummu, Nintu, Sini, Şamaş, Tiamat. ( [5] )

GÜNEY ve KUZEY ARABİSTAN TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);  

ARAMLILAR: Baal Samayim. MAİNLİLER: Aştar, Aşera,  Vedd, Nekrulı, Şems. (Babil’de İştar) (Nekrulı/Nekruh; Babil’de Makrû). HADRAMAYTLILAR: Aştar, Sin,  Ho1, Şems (Babil’de Sin). KATABANLILAR: Aştar, Amm, Anbay, Şe m s. SEBALILAR: Aştar, Harimtu,  Havbas, Almâku-hû, Ta’lab, Şems. NEBATLILAR (Tedmurlular): Zu’ş-Şera, Menat, Kays. PALMİRLİLER: Arso, Azizo, Aglibolus, Agliböl, Böl, Bel, Beltis, Belhammoı, Baal Şamin, El-Lât, El-Menat, Maane, Malakbel, Maleebelus, M a n n o, Nemesis, Uzza, Yarhiböl. GASSANİLER : Uzza.

HIMYERLİLER: el-Uzza. H İCAZ BÖLGESİ(MEKKE):Hübel, Şa’rayi Yemâni, el-Uzza,  Menaf, Menat, İsaf, Naile. YESRİB (MEDİNE) :Suva, Vedd, Yağus, Yauk, Nesr, Urnyanis, Sa’d, ed-Devsi, Hubel, İsaf ve Naile. ( [6] )

(Başka bir kaynak da)

GÜNEY ve KUZEY ARABİSTAN TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR); 

Âim,  Âmile, Cihâr Cüzâm, Fels, Gatafân, Hevâzin, Hübel, İsâf, Kudâa, Lahm, Lât, Menaf, Menât, Nâile, Nesr, Nuhm, Rudâ, Sa’d, Süayr, Süvâ,  Ukaysir, Uzzâ, Ved, Yegüs, Yeûk, Zülhalesa, Zülkeffyn, Zülkeabât, Zûşerâ. ( [7] )

HİND TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Agni, Aiditi, Brahma, Durga, Ganeşa, Ganga, Garuda, Indra,  Kali, Krişna, Lakşimi, Radha, Ratri , Sarasvati, Şiva, Usas, Varuna, Vişnu. ( [8] )

Brahma, Buda, Durga, Ganeşa,  Ganga, Hanuman, Kali, Krişna, Lakşimi, Nandi,  Parvati, Rama, Sarasvati, Şiva,  Vişnu. ( [9] )

Aditi, Aryaman, Bhaga, İndra, Mitra, Nasatya, Pusan, Savitri, Surya, Varuna, Vişnu. ( [10] )

HİND TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Aditi, Agni, Amşa, Apas, Ardhanari, Aryaman,  Aşvin, Baladeva, Bhaga, Bhavani,   Brahma,  Brihaspati, Çanda, Daksha, Dasra, Devi, Dhatri, Durga,   Dyaus,    Dyauspitar, Ganeşa, Gauri,   Hiranyakaşipu, Ka, Kali, Krishna,  Laksmi, Lord    Marut,   Mitra, Nakshatra, Nandi,  Nasatya, Parcanya, Parvati,      Pracapati, Prithivi, Prthivimatar,   Pushan, Rama,   Rudra, Sakra, Skanda,   Savitri, Soma, Surya, Şiva, Tvaştr, Ushas, Uma,   Varuna, Vayu,  Vedik , Vishu, Vishnu, Vişvakarman,  Vivasvat, Yama, Yerana. ( [11] )

HİTİT TANRI VE TANRIÇALARI (PUTLAR);

Alalu, Anu, Teşup, Taşmişu, Kumarbi, Aranzah, Aştapi, EA, İzzummi (Uşmu), Damkina, İştar-Şauşga, Ninatta-Kulitta, EREŞ.KI.GAL ,Hannahanna, Gulşa, MAH ve NIN.TU, Telipinu, Hepat, Hapantaliia, Hedammu, İlluianka, İnara, Hupaşiia, İmpaluri, LAMA ,Kamruşepa, Kaşku, Kuababa, EN.LIL, Dagan, İmpaluri, Ullikummi, Mukişanu, Ninatta,  Kulitta, Şauşga,  Şauşga Teşup’un kız kardeşidir. Kenan mitindeki Baal’ın kız kardeşi Anat-Aştarte ile aynı görevlere sahiptir. Takitiş, Hepat, Taşmişu, Telipinu, Arinna, Şarruma, Upelluri. ( [12] )

İRAN (PERS) TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Aesma Daeva, Agas, Ahura Mazda, Ahurani, Aka Manah, Allatum, Ameretat, Amesha Spentalar, Anahita, Angra Mainyu, Apam-natat, Apaosa, Arishtat, Armaiti, Asha Vahista, Asman, Asto Vidatu, Atar, Baga, Bahram, Burijas, Bushyasta, Buyasta, Daena, Daevalar, Dahhak, Dena, Dev, Drug, Drvaspa, Fravashis, Ganderwa, Geus-Tasan, Geus-Urvan, Haoma, Haurvalat, Hvar, Havrekhshaeta, İndar, İndra, İzha, Khshathra Vairya, Mah, Mao, Mithra, Nairyosangha,  Nanghaithya, Neriosang, Peris, Rapithwin, Rashnu, Saurva, Spenta Mainyu, Sraosa, Srosh, Vanant, Vata, Verethragna, Vohu Manah, Vouruskasha, Yazata, Zam, Zam-Armatay, Zarich, Zurvan. ([13] )

MISIR TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Aha, Aken, Aker, Amathaunta, Amheh,  Amsu, Ammam, Amn,  Amon, Anat, Ancti, Andjety, Anhur, Anit, Aniu, Anget, Anouke, Anti, Anukis, Arensnuphis, Aset,   Anubis, Anuket, Apis Öküzü, Apuat, Ba-neb-tettet, Bastet, Bat,  Bes, Bukhis, Buto, Cherti,   Dedun, Geb, Ha, Harsafes, Hauhet, Hedetet, Heka, Hemsut, Henet, Hesa, Hike, Hons, Hu, Huh Hapi, Hathor, Heb, Heket, Hetep, Hnum, , Iat, Ihu, Ihy, Inpu, Ipet, Iptet,  İmhotep, Joh, Kemur, Ken, Kebechet, Kuk,  Khepera, Khnum, Lenpw, Maat, Maahes, Mandulis, Mefetseger, Menhit, Meret, Mihos, Mafdet, Mentu, Min, Mut, Neb-unnut, Nef, Neper, Nepit, Nepri, Nit,  Nefertem,  Neftis, Neith, Nu, Nut, Oetesh, Onuris, Qadesh,  Osiris- İsis- Horus, Pahet,  Ptah, Ra, Renenet, Renpet, Reret,  Sa, Seker, Sekhmet, Selkit, Seshet, Seth, Shu, Sobek, Tefnut, Temu, Toth, Tueris, Tutu, Unut, Uneg, Unti, Uto, Useret, Wadj-wer, Wepawet, Wosyet. ( [14] )

ROMA TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Abeona, Abundantia, Aequitas, Alemonia, Anna Peranna, Antevorte, Appiades, Apollo, Aurora, Bakkhos, Ceres, Cronus, Concordia, Diana, Iuno, Janus,  Jüpiter, Mars, Mercurius, Minerva, Neptunus, Pax, Pluton, Rhea, Saturnus, Venüs, Vesta, Vulcanus. ( [15] )

SÜMER TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Anu, Anunnaki, Aruru, Apsu, Dumuzi, Ea, Enlil, Enki, Ereşkigal, Emeş, Enten, Eridu, Girru, Gibil, Gudea, Haya, İgigi, İşkur, İn-Susinak, İnanna, İştar, İrgal, Kadi, Kingu, Lahmu, Lahamu, Lamassu, Lugalzaggisi, Mummu, Namtar, Nanna, Nanşe, Nidaba, Nergal, Nikkal, Ninmah, Nisaba, Nina, Nanmu, Ningirsu, Ninurta, Nusku, Ninhursag, Ningişzida, Sin, Şara, Şamaş, Şedu, Tiamat, Utu, Uraş, Urukagina, Zababa, Zuen. ( [16] )

SLAV TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);  

Daibog, Kostroma, Kupala, Maslenitsa, Mokos, Perun, Rod, Simargl, Stribog, Svarog, Volos, Yarilo. ( [17] )

URARTU TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Airaini, Arni, Arubani,  Babania, Ebani, Haldi, Hara, Hutuini, Inuanau, Suinina, Şelardi, Şivini, Teişeba, Tuşpuepa. ( [18] )

Adaruta, Alaptuşini, Anapşa, Arsimela, Atbini, Dieduaini, Elipri, Haldi, Hutuini, İrmuşini, İlu, Quera, Nalaini, Sebuti, Şielardi, Şivini, Tarraini, Teişeba, Turani, Ua. ( [19] )

      Mitolojik dönemlerden başlayan bütün  Ermeni YALANLARI, günümüzde de devam etmektedir. “Geç Antik Çağ yazarlarının yoğun çabalarına rağmen, Ermeni mitosu ve dininin büyük bir kısmı,  ANTİK ERMENİSTAN’IN BİZZAT KENDİSİNDEN GELEN KAPSAMLI YAZILI KANITLARIN YOKLUĞU ve ARKEOLOJİK KAYITLARIN YETERSİZLİĞİ YÜZÜNDEN HALA BİLİNMEMEKTE VEYA AÇIKLANAMAMAKTADIR. Bu ifade ile Ermenilerin her söylediklerinin, her iddialarının YALAN olduğu böylece ortaya konulmaktadır…

(Devam Edecek)

Kenan Mutlu Gürses


[1] CAHİT BEĞENÇ, Anadolu Mitolojisi [2]  Cahit Beğenç-ANADOLU MİTOLOJİSİ [3]  Dr. Yıldız Deveci Bozkuş-GÜNÜMÜZDE ÖMERLİ (MASERTE) DE SİYASİ, SOSYAL, DİN ve ETNİK YAPI BAĞLAMINDA ERMENİLER [4]  Semih Yaşar Çizikçi- ÖN ASYA MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİSİ [5]   https://www.gizliilimler.org/Babil-Mitolojisi.htm [6]   Dr. Neş’et Çağatay- İSLÂMDAN ÖNCE ARAP TARİHİ ve CAHİLİYE ÇAĞI [7]   Ahmet Güç- PUT (islamansiklopedisi.org.tr) [8]  Prof. Dr. Cengiz Batuk-HİNDUİZM (SANATANA DHARMA) [9]  Yrd. Doç. Canan Sönmezdağ Zöngür- HİNDUİZM’İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ [10]  Yrd. Doç. Dr. Hayreddin Kızıl – HİNT VE İRAN MİTOLOJİLERİNE GÖRE “MİTRA” [11]  Nazlı Tükenmez Erdur- HİNT MİTOLOJİSİ HİNTLİLERDE TANRI [12]  Prof.Dr. Asuman BALDIRAN (ve heyet) – MİTOLOJİ VE DİN [13]  https://www.wikiwand.com/tr/Pers_mitolojisi [14] Meryem K. ÇİFÇİ- ESKİ MISIR DİNİNDE TANRI VE ÖTE DÜNYA İNANCI  [15] Simge Pala-ROMA MİTOLOJİSİ NEDİR? ROMA MİTOLOJİSİ TANRILARI [16]  Özden Gül Ötker- SÜMERLİLER’İN DİNİ İNAÇ ve ADETLERİ [17] Gamze Öksüz-ANA HATLARIYLA RUS MİTOLOJİSİ [18] Aslan Murat Aydın – URARTU DİNİ [19] Çağatay YÜCEL- URARTU DİNİ VE TAPINIM SİSTEMLERİ

Kenan Mutlu Gürses

İlgili Video

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.