TÜRKİYE’DE OĞUZLARIN AVŞAR BOYU – TÜRKMENLERİN KÜRTLEŞMESİ

Türkmenlerin Kürtleşmesi Olayı ve Avşar - avsarlar turkiye
Türkmenlerin Kürtleşmesi Olayı ve Avşar - avsarlar turkiyeKÜRT SORUNU DOSYASI :
TÜRKİYE’DE OĞUZLARIN AVŞAR BOYU – CASUS G.BELL’İN ARŞİVİNDEN / 1899-1918

Türkmenlerin Kürtleşmesi Olayı ve Avşar

Türk topluluklarından bazılarının ilişkiye girdiği milletlerle kaynaşarak eridikleri malumdur. Türk tarihi incelendiğinde, İran ve Afganistan’da olmak üzere Türk oymaklarının bir kısmının (Afşarlar da dahil) kültürel değişime uğradıkları görülür. Bunun gibi Türk boyları arasında da böyle karışımlar ve erimeler söz konusudur.

Asırlar boyunca yaşanan boy mücadeleleri ve yapılan göçler esnasında kimi Türk boylarının başka Türk boyları arasına girerek ana boy adını unuttukları ve tabi oldukları boyun adıyla anıldıkları bilinmektedir. Kimi zamanda boyların birleşiminden yeni boylar teşekkül etmiştir. Avşarlarda da bu durum mevcuttur.

Yaptığımız araştırmalarda aslını unutmuş Afşar kökenli kişi veya köylerin kendisini Türk, Türkmen, Yörük, Yerli, Köylü gibi adlarla tanıttıklarına, hatta bunlardan bazılarının aralarında geçen münasebetler dolayısıyle Afşarları pek sevmediklerine tanık olduk.

Bursa’da yaşayan Maraş Elbistan’lı bir arkadaşım kendilerinin aslını anlatırken “Biz Türkmen’iz. Bizim köye Dodurlular denir, komşu köyümüz ise Afşar köyüdür.” demişti. Dodurluların Recepli Avşarlarının bir obası olduğunu söylediğimde çok şaşırmıştı. Bu köyün oba adını muhafaza etmesine rağmen ana boy adını unuttuğu görülüyor. Kimi yerlerde ise Avşarlar azınlıkta kaldıkları için yörede etki ve nüfus olarak baskın olan aşiretin adıyla anılmaya başlanmıştır. Adana’da Varsaklar, Antep’te ise Beydililer arasındaki Avşarlar buna örnek verilebilir. Diğer bir husus ta, Alevi Avşarların durumudur. Bunlar, Sünni-Alevi farklılaşmasından dolayı genel ad olan Alevi adını kullanmışlar ve boy adlarını muhafaza edememişlerdir.

Biz bu bölümde ülkemizde ve çevresindeki topraklarda yüzyıllar boyu meydana gelen Türk boyları arasındaki kaynaşmaya örnek olacak böyle bir olaydan bahsedeceğiz.

Bu “Türkmenlerin Kürtleşmesi” hadisesidir. Peki, insanlarımızın kendisini yukarıda sıraladığımız isimlerle ifade etmesi mesele olmuyorda neden “Kürt” adını taşıyınca sıkıntı çıkarıyor.

Bunun sebebi Kürtlüğün, Türk milletini ve devletini bölüp parçalamak isteyen mihrakların kullandığı bir unsur olmasıdır. Açık söylemek gerekirse Kürtlük, Türklükten ayrı bir şey değildir. Bu yüzden bir Türk’ün Kürtleşmesi veya bir Kürdün Türkleşmesi, biraz önce bahsettiğimiz Türk boyları arasındaki kaynaşmalara örnektir. Biz olaya böyle bakıyoruz ve işin aslı da budur.

Ancak geriye dönüp baktığımızda tarihimizde Kürt olayı çok farklı cereyan etmiştir. Dış güçler, Kürtleri Türk devletinin başına bela etmek için inanılmaz oyunlar oynamışlardır. Ancak o dönemlerde ve günümüzde dahi bu oyunlara alet olmayıp erdemli davranan Kürt aşiretleri oldukça fazladır. Kürt konusunda bizim politikacıların da ihmalkar davrandığını belirtmek yerinde olacaktır. Yapılan bir çok araştırma sonunda Kürt adı ile tanınan insanların önemli bir kısmının Türk boylarından geldiğinin kanıtlanmış olması aslında sorunu halletmiş oluyor. Yani kimi kimden koparacaklar. Öz, aslına ihanet etmez. Edenlerin soyunu bir araştırın bakın neler çıkacaktır. Abdullah Öcalan’ın Ermeni asıllı olduğunu ilk kez rahmetli Türkeş ortaya çıkarmıştı. Öldürülen PKK militanları arasında çok sayıda sünnetsiz kişilerin olması da bu açıdan önemlidir. Bu kişiler Kürtlere de düşmandır unutulmasın.

Kürt olayının bu hallere gelmesinde hükümetlerin milli politikalarının olmaması, Kürtlerin Türklükleriyle olan ilgilerinin akademik bir tez olarak kabul edilmemesi ve politik kaygılar sebep olmuştur. Bütün bu sebepler zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkmen cemaatlerinin ve konumuz itibariyle Avşar Türkmenleri’nin Kürtleşmiş olmalarına veya Kürtleşmeye doğru gitmelerine sebep olmaktadır.

Bu sebeple Bazı bölgelerde Kurmanç adı altında Türk dilinden Bayat, Bayındır, Salur, Beydili, Döğer, Büğdüz, Yıva, Karkın, Küresinli (Kasımoğlu), Milli, Karakeçili, Türkan, Tilki, Atmalı, Kızkapanlı, Çakallı…. gibi Türkmen boylarıyla birlikte Avşar Türkmenleri de uzaklaşmış ve Türklüklerini unutmuşlardır. Kürt denilen bu insanların şahıs adları da Türkçe’dir. Sözgelimi, Milli aşiretine mensup kişiler arasında adı Avşar olanlar vardır. Bugün hala Kürtler arasında Avşar adlı obalara rastlanması önemlidir.

Avşar Türkmenleri & Adnan Menderes Kaya

PDF

Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyunun Bozoklar kolundandır. Germiyanoğlulları, Karamanoğulları Avşar boyundandır. Bunun yanında günümüzde Çuvaş Türkleri arasında “Yapşar” şeklinde bir kelime vardır ki; bu Avşar ile aynıdır.

Kitaptan : “Mahmudlu Oymağı

Avşar elinin kollarından biri de Mahmudlu oymağıdır. Önce Araşlı oymağının terkibinde olmuştu. Sonra Araşlı oymağından çıkıp, müstekil oymağa çevrilmişti. Mahmudlu oymağı esasen, Urmiye yöresinde meskunlaşmıştı.

Mahmudlu oymağının tanınmış simalarından biri Mehemmed beydir. Mehemmed bey Feteli Han Araşlı-Avşara hzmet etmişti. Mahmudlu oymağının adlı emirlerinden biri Bahadur beydir. Bahadur bey Nadir şahın hakimiyeti döneminde Mahmutlu oymağının başçısı idi.

Bahadur beyin öldürülmesi hakkında tarihi kitaplarda kaydiyyat var. Nadir şah ordusu ile Urmiyenin Göytepe menzilinden Mahmudlunun Keçebaş çemenliyine gelmişti. Orda bir neçe oturak etmişti. Bahadur beyi yanına çağırttırır. Günahını, suçunu boynuna koyup, öldürtmüştü. Mahmudlu oymağının tanınmış simalarından biri de Löhrasp beydir. Löhrasp bey Nadir şah Avşara hizmet etmişti. Löhrasp beyin Miran bey, Masum bey adlı oğulları vardı.

Miran bey Urmiye şehrinde doğmuştu. Mükemmel medrese tahsili almıştı. Feteli han Araşlı-Avşarın teşrifat işlerine nezaretçi idi. Eşikağasıbaşı vazifesini aparırdı. Miran beyin Uğurlu bey adlı oğlu vardı.

Uğurlu bey Urmiye şehrinde dünyaya penah getirmişti. Mükemmel medrese tahsili almıştı. Savadlı olduğundan dolayı mirza ünvanı daşırdı. İmamkulu han Kasım-Avşarın övladlarına lalalık etmişti.”

Bu Mahmudlu ailesi (de diğerleri gibi) Avşar boyundan olmasına rağmen Kürt olarak tanıtılıyor….

Avşarlar

Ənvər Çingizoğlunun və Aydın Avşarın

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun və tədqiqatçı Aydın Avşarın bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Avşar eli və oymaqlarının yaşam yolundan bəhs edir. Onların dünyaya bəxş etdiyi dühalardan, böyük simalardan söhbət açır.

“Saddam rejiminden sonra, Türk soylarına dönen Türkmenler ana dillerini koruyarak, Aşiret, oymaklarının, boylarının Türkmen olduğunu savunmaktadırlar, ayrıca binlerce Türkmenlerde hala birçok nedenlerden dolayı Arap, Kürt olarak kimliklerine dönmemeleri buda çok üzücü bir durum sergilemektedir, günümüzde Araplaşan Türkmen yanında daha fazlasıyla korku, her türlü baskılarla, asimilasyonla Kürtleştirilmektedirler.

Tek umudumuz bir an önce Türkmen kardeşlerimiz kendi anne, baba Türk kimliklerine dönmelidirler.”

Av. Sadun Köprülü

Kerkük’e bağlı Altunköprü ilçesinde 1957 yılında doğmuştur. Bağdat üniversitesi Kanun Şeriat (Hukuk) fakültesinden mezundur. Irak Türkmen cephesi eski temsilcisi araştırmacı yazardır. 2014 te hayata veda etmiştir.

Öz be Öz Türk aşiretleri olan Kürtler….

Kürdoloji Yalanları – Ahsen Batur / Selenge Yayınları,2011

KİTAP OKUNMAK İÇİNDİR!

“Siyasî Kürtçüler de tarihlerini istedikleri gibi yazarlar, istediklerini ata seçerler ve bunlar beni rahatsız etmez. Ama hayalî iddialara, mesnetsiz çıkışlara dayanarak ’Biz bu bölgenin aslî sakinleriyiz, sizler sonradan gelip vatanımızı işgal ettiniz; Salahaddin Eyyubî’nin ordusu saflarında on bin Kürt savaşçı olmasaydı, siz Anadolu’ya giremezdiniz, dolayısıyla Anadolu kapılarını size bizler açtık; biz de bu ülkenin kurtuluşu için savaştık ve şehitler verdik, bu yüzden biz de bu devletin kurucu unsuruyuz’ demeye başlamışlarsa, artık o iddialar beni ilgilendiriyor demektir.”

“Türkmenlerin Kürtleşmesi olayı çerçevesinde düşündüğümüzde bazı Alevi Avşarların Kürtleşerek, Alevi-Kürt toplumunun bir parçasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bize düşen bu gibi soydaşlarımıza Türk kökenli olduklarını anlatarak özüne dönmelerini sağlamaktır..”

1927 yılından 1985 yılına kadarki Genel Nüfus Sayımları’ndaki tespitler ve 2001 yılına kadar yapılan araştırma ve anketlerdeki veriler değerlendirildiğinde Türkiye’deki etnik grupların nüfusları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Etnik Kimlik……Nüfus………..Oran(%)

Türk …………64.650.000……89.79

Kürt…………..5.000.000……..6.94

Zaza…………1.000.000………1.4

Arap……………600.000………0.83

Çerkes………..250.000………0.35

Laz……………200.000……….0.28

Diğer…………300.000………..0.42

Toplam…….. 74.000.000…….100.00

Burada görüldüğü gibi etnik nüfus toplamda %10’dur. Bir ülkenin etnik bir mozaik olarak tanımlanabilmesinin ön şartı nüfusun genel nüfus içindeki oranın en az %35’ini oluşturmasıdır. Bu değerlendirme Uluslararası ölçüt olarak kabul edilmiştir. (Prof.Dr.Martin Lispet)

….8500 KELİMENİN 3080’İ TÜRKÇE, 2230 Farsça (1200’ü Zend lehçesi), 370 Pehlevi Lehçesi, 2000 Arapça, 220 Ermenice, 108 Keldanice, 60 Çerkezçe, 20 Gürcüce ve 300’ü menşei belli olmayandır. Alman De Groot ise 1300 yıl önce kullanılan Göktürk Türkçesine ait 532 kelimenin bugünkü Kürtçede halen kullanıldığını tespit etmiştir.

Kaynak : Türkiye’nin Etnik Yapısı – Ali Tayyar Önder

“Bunlar her bilinçli yurttaşın bilmesi ve üzerinde düşünmesi gereken şeyler…Sayın Ali Tayyar Önder’in 5 yıllık araştırması hemen tüm malzemeyi önümüze koyuyor”
Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı

“HER BİLİNÇLİ….”

AMERİKA’DA 317 MİLYON AMERİKALI YAŞIYOR, BUNUN 50 MİLYONU ALMAN, 40 MİLYONU AFRİKA AMERİKALI VEYA SİYAH , 36 MİLYONU İRLANDALI , 32 MİLYONU MEKSİKALI , 27 MİLYONU İNGİLİZ, 17 MİLYONU İTALYAN, 10 MİLYONU POLONYALI, 10 MİLYONU FRANSIZ’DIR. 20 MİLYONU İSE KENDİSİNE AMERİKALI ATASI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİR. BU SAYININ İÇİNDE GERÇEK AMERİKA YERLİLERİ DE VARDIR.

“The map that shows where America came from: A truly captivating map that shows the ancestry of everyone of the 317 million people who call the melting pot of America home can now be seen on a U.S. Census Bureau map.”

Dailymail news , Eylül 2013

BİZİM BURALARDA O KADAR ETNİK YAPI DA YOK, OLSA BİLE HEPSİ TÜRK BOYLARI, BATI HER ZAMAN “ELE VERİR TALKINI, KENDİ YUTAR SALKIMI”

KÖRFEZ SAVAŞINDA TÜRKİYE’YE SIĞINAN 500 BİN PEŞMERGE , ONUR ÖYMEN’İN MECLİS ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPTA 450 BİNİNE VATANDAŞLIK DAĞILTIĞINI BİLDİRİR ŞİMDİ KALKMIŞ BU SONRADAN GÖRMELER BİZDEN TOPRAK İSTİYOR, MEMLEKETTE KAOS YARATIYOR… !?

“Bugün ülkemizde yaşayan Kürtlerin %10-12 si Türk kökenlidir, geri kalanı ise Yahudi , Ermeni, Fars ve Araptır. Bu çalışma Batılılara aittir.” Yrd.Doç.Dr.Osman Çataloluk

Peki Suriye’de başlayan savaş ile kaç “göçmen vatandaşımız” oldu? 20 yıl sonrası düşünülürse…..

“Encyclopedia Britannica’nın 1875 ile 1911 yılları arasındaki bütün baskılarında Kürtler, Turanî bir toplulukken 1911 yılından sonraki baskılarında birdenbire Mezopotamyalı bir kavme dönüşmüşlerdir.

Zazaca ve Kurmançca konuşan Alevî aşiretlerin ileri gelenleri de, Zazacayı ya da Kurmançcayı sonradan öğrendiklerini ve ‘Öz Türk’ olduklarını atalarından gelen bir bilgi olarak ifade ediyorlardı. Hala da bu tezi savunmakta, bilhassa ‘Horasan’dan gelen Türkler’ olduklarını iddia etmektedirler.” Zazalar ve Türklük – Ali Rıza Özdemir, Kripto yayınları

İŞTE BU TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISINA YAPILAN BİR SOYKIRIM’DIR. VE DE SAVAŞIN TA KENDİSİDİR. GERÇEKLER.

SB

Okumaya devam et  KÜRT SORUNU DOSYASI : TARAFIMIZA DÜN GÖNDERİLEN BİR YURTSEVER MEKTUBUNU DİKKATİNİZE SUNUYORUZ. /// Eğer siz gerçek Kürtseniz

Comments

“TÜRKİYE’DE OĞUZLARIN AVŞAR BOYU – TÜRKMENLERİN KÜRTLEŞMESİ” için 6 yanıt

 1. tugrul kilci avatarı
  tugrul kilci

  ya sacmalama birak verdigin rakama bak bende turkum biraz adil ol be ahlakli ol
  kurtlerin genel nufusu 18 milyon civari cerkesler 6/ila 7 milyon civari 2 milyon arnavut/2 milyon bosnak.1/5 milyon laz 500 1.5 milyon arap ve diger etnik gruplardan gurcu bulgar makedon yunan ermeni azeri fars rus ukraynali ve digerleri 2 milyonda onlar toplam nik nufus turk olmayan 35 milyon civar geriye kalan 45 milyon turkde karismis turk boylari asli bir turk irki yok hepsi ayri lehcelere ayri mezheplere bolunmus boylar tarih yalan soylemez bilimde biraz bilimle konus turkiye gen haritasi cikarildi ordan bak kimin geni var gerizekali

 2. Tuğrul kilci sen çok iyi sallayan birisin ve sen Türk falan değilsin verdiğin rakamlarda uydurma asıl sen sahtekarın önde gidenisin kimseye de hakaret etme adam ol ok

 3. Ömer Gördük avatarı
  Ömer Gördük

  Tugrul kilic nekadar yalancisin benim babam kürd ama hep derdi biz avsar asiretine ayitiz diye ve aslinda türkmen oldugumuzu hep söylerdi ve bu tür arastirmalar herzaman babamin bu söyledigini dogruluyor … anadolduda türklerin yerlestiginden beri gercek kürt laz cerket kalmamistir … türkmenler kabile seklinde hep asimile edilmistir !!!!! Arnavutlularda dahil

 4. ismet aydemir avatarı
  ismet aydemir

  VUR DAVULCU DAVULA ÜÇ KERE

  HEY AHALİ
  DUYDUK DUYMADIK DEMİEYİN

  VUR DAVULCU DAVULA ÜÇ KERE DAHA

  TÜRK BİR ÖRF VE ADETİN ADIDIR
  TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE GÖRE YAŞAYAN TOPLUMLARA TÜRKMENLER, DENİRDİ…

  VUR DAVULCU DAVULA ÜÇ KERE DAHA

  TÜRK ÖRF VE ADETİNİN ÜÇ ŞARTI VARDIR:
  1. CANLARIN BİRLİĞİ.
  KENDİ CANINLA KARINCANIN CANINI BİR TUTACAN.
  GÜÇLÜYÜM DİYE ZAYIFLARA HAKSIZLIK EMEYECEN. israil, rus,ingiliz,çin, azmanistan eşkiyalarının yaptıklarını yapmayacan…
  SENİ BİR HAYVAN VEYA İNSAN ÖLDÜRMEYE KALKIŞMADIĞI SÜRECE, YANİ NEFSİ MÜDAFA HARİCİNDE TANRI KATINDA ÖLDÜRME HAKKIN YOKTUR…

  VUR DAVULCU DAVULA

  2. EKMEK PAYLAŞILACAK. MALIN MÜLKÜN SAHİBİ TANRIDIR. MAL SAHİBİ MÜLK SAHİBİ NEREDE BUNUN İLK SAHİBİ.. MAL DA YALAN MÜLK DE YALAN… AL BİR AZDA SEN OYALAN…

  BİR ERKEK BENİM HANIMIM,
  BİR KADIN İSE BENİM EŞİM, diyebilir.. GERİSİ BİZİM ANAMIZ, BİZİM BABAMIZ, BİZİM BALALAR, BİZİM KOMŞULAR, BİZİM TARLALARDIR…

  SOSYALİZİM TÜRK ÖRF VE ADETLERİNİN PİÇLEŞMİŞ ŞEKLİDİR…
  ONLAR TÜRK ÖRF VE ADETLERİNDEKİ GEÇİNİM DÜZENİNİ,
  İŞÇİ SINIFININ SİLAHLI DİKTATÖRLÜYLE KURABİLECEKLERİNİ İDDİA ETMİŞLERDİR.

  yani fakir yoksul işçi sınıfı,
  zengin sınıfından silah satın alacak,
  ve zenginlere karşı savaşacak.
  BUNLARI İLERİ SÜRENLER,
  tahrikci acanlardır…
  İŞÇİ KÖYLÜ SINIFINI KURULU TUZAĞA GÖTÜRENLERDİR…

  TÜRK ÖRF ADETLERİNDE
  İNSANLAR KOLLARINDAN BACAKLARINDAN BAĞLANAMAZ
  SADECE KALBLERİNDEN BAĞLANIR, ZORLA GÜZELLİK OLMAZ, denmektedir…

  3. BİR KİŞİ; BİLMEDEN, KAZAYLA BİR SUÇ İŞLEMİŞ VE GELİP ÖZÜR DİLİYORSA, KAZAYLA GÖZ ÇIKARSA BİLE, KAZAYLA BABANI ÖLDÜRSE BİLE AF EDECEKSİN… AMAN DİYENE KILIÇ KALKMAZ…

  BU ÜÇ YASAYA GÖRE YAŞAYAN KİMSELERE HANGİ TOPLUMDAN OLURSA OLSUN, HATTA YAHUDİ TOPLUMUNDAN DAHİ OLSA TÜRKMEN, DENİR…

  9 OĞUZ BOYUNU ÇOK KERE DUYDUK…
  TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE GÖRE YAŞAYAN TOPLUMLARDI, ONLAR…

  VUR DAVULCU DAVULA
  SABAHA KADAR

  VUR DAVULCU DAVULA
  YELKENSİZ GEMİNİN TAMAMINDA TÜRKİSTAN KURULANA KADAR…

  VUR DAVULCU DAVULA
  DÜNYADAKİ TÜM DİLLERDEN ÖLDÜRMEK YÜKLEMİ KALKANA KADAR..

  VUR DAVULCU DAVULA
  DÜNYADAKİ TÜM SİLAH ÜRETİMHANELERİ
  HAR HAFTA SONU MEYDANLARDA OYNAYARAK KAPATILANA KADAR

  VUR DAVULCU DAVULA
  TEPE GÖZLERİN GÖZ BEBEĞİ OLAN SİLAH ÜRETİM BİRİMLERİ EBEDİYYEN KAPATILANA KADAR

  VUR DAVULCU DAVULA
  TÜM TOPLUMLAR BAL ARILARI GİBİ YAŞAYANA KADAR

  VUR DAVULCU DAVULA GÜM GÜM GÜM GÜM DE GÜM
  HER YER İNLESİN
  YER GÖK DİNLESİN….

 5. i i.polat avatarı
  i i.polat

  Ne kadara asılsız bir araştırma. Burada Türk ve Kürk alevilerden bahsememesi çok ayıp

 6. Avşar Karamanoğulları avatarı
  Avşar Karamanoğulları

  Emeğinize sağlık.

  Kendini Türk olarak tanıtıpda arkasından 18 milyon kürt var diyen kiriptoyadır sözüm! Biladed sen bana kürdün 500 yıllık bir dikilitaşını göster bende kürt olacam bir Milletin Tarih sahnesinde rol oynadığı bıraktığı eserler ve dil ile ispat a kavuşur dikili taş yok dil desen Türlü çorbası gibi Türkce var,arapca var,farsca var,ermenice var bu durumda iken hangi akla hizmet luviler,huriler,sümerler, bir basamak daha derine inme niyeti ile göbekli tepe nin sakinlerinide sahiplenme derdine düşdünüz hepsindede eliniz boş kaldı zorlasanızda Ön Atanız yok malesef Ön Atanız Oğuzlardır 1071 öncesindeki Türkmen(Yörüklerdir) genom (gen biliminden bahsetmekdesin) O gen biliminin verilerini iyi oku Ön Atanız kim çıkacak seyret bakalım!!!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir