Türkler kendi devletlerini kaç kere yıktılar?

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’ın, önce Filistin lideri Mahmut Abbas’ı, arkasından da Azerbaycan lideri İlham Aliyev’i karşılama töreni sırasında, sergilenen devlet tavrı, ister istemez Türklerin, tarih boşunca kaç devlet kurduğu sorusunu akla getirdi. Hatırlanacağı üzere; Tayyip Erdoğan, yeni sarayının merdivenlerine, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldız sayısı kadar adama, sözüm ona bu yıldızların temsil ettiği devletlerin askerlerinin üniformalarını giydirerek bir gövde gösterisi yaptı! Bu tantana üzerine pek çok kişi hem devlet sayısına, hem de kostümlere itiraz etti. Cumhurbaşkanlığı forsunun korunması şartına bağlı olarak, ben de itiraz edenlerdenim.

Biraz yarım ağızla da olsa itiraz edenlerden birisi, son dönemde yıldızı parlayan tarihçilerimizden Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’dur. Halaçoğlu diyor ki;

“Atatürk, 1922’de İzmir’e giderken üzerinde 20 yıldız olan Cumhurbaşkanlığı forsunu kullandı. 1959’dan sonra fors (taki yıldız) sayısı 16’ya düşürüldü. Şah İsmail’in başında olduğu Safevi, Memlük, Karakoyunlular ile Uzun Hasan’ın başında olduğu Akkoyunlular devletleri de forsta olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız cihanşümul’e (yedi cihana mal olmuş) 20 Türk devletini temsil etmiyor. Bu 4 Türk devletinin de forsa eklenmesi lazım. Temsili tören de buna göre dizayn edilmeli. Oradaki asker sayısı da 16’dan 20’ye çıkartılmalı.”(1)

Görüldüğü gibi Halaçoğlu’nun itirazı, tantanaya değil, daha çok yıldız sayısına. Yani Halaçoğlu, aynı zamanda Tayyip Bey’in uygulamasına destek verenlerden sayılır.

Atatürk’ün, İzmir’e girerken üzerinde 20 yıldız bulunan Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanıp kullanmadığını bilemem. “Ortalıkta henüz Cumhuriyet yok iken ve Mustafa Kemal de henüz Atatürk ve Cumhurbaşkanı değilken nasıl böyle bir fors kullandı?” sorusunun cevabını herhalde tarihçi Yusuf Halaçoğlu biliyordur! Zira bilindiği gibi; Türk Ordusu 9 Eylül 1922 yılında İzmir’e girmiştir ve ordu İzmir’e girerken ortada ne cumhuriyet vardır, ne Cumhurbaşkanı, ne de Atatürk! Cumhuriyet, İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasından yaklaşık bir yıl sonra olmak üzere; 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiş, Mustafa Kemal Paşa da yine aynı tarihte Cumhurbaşkanı olmuştur. “Atatürk” soyadını ise “Soyadı Kanunu” nun çıkarıldığı 21 Haziran 1934 tarihinden sonra olmak üzere 24 Kasım 1934 tarihinde almıştır. Dolayısıyla; 9 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusu İzmir’e girerken Mustafa Kemal, sadece Mustafa Kemal Paşa ve TBMM Başkanı olarak da Türk Ordusu’nun Başkumandanıdır. Hepsi bu. Akkoyunlular

Ancak ne var ki; Mustafa Kemal Paşa’nın, “Eylül 1922’de İzmir’deki bir seyahatinde çekilen fotoğrafında, Mustafa Kemal’in otomobiline çekilmiş hâlde görülen bir flama vardır ve bu flama günümüzde kullanılan forsun bir benzeridir” şeklinde görüş bildirenler de bulunmaktadır bu ülkede. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldız sayısı ise 1969 yılında, Akib Özbek isimli bir albayın yazmış olduğu kitaptaki bilgilerden hareketle belirlenmiştir.

Halaçoğlu’nun anlatmak istediği şey, galiba Mustafa Kemal Paşa’nın 1922 yılında İzmir’de kullanmış olduğu benzer bir flamadır. Onun 1959 olarak verdiği tarihi ise diğer birçok araştırmacı 1969 olarak vermektedirler.

Halaçoğlu’nun, “Memlükler, Safeviler, Akkoyunlular ve Karakoyunlular Devletleri de forsta yer almalıdır” şeklindeki görüşüne ise kesinlikle katılıyorum! Hatta ben bu sayının daha da arttırılabileceğine inanıyorum. ABD Bayrağı’nda 50 eyaleti temsilen 50 yıldız var ise, bizim tarihte kurduğumuz, sonra yine kendi ellerimizle yıktığımız bütün devletleri temsilen birer yıldızın forsa eklenmesinde bence de hiçbir sakınca yoktur.

Forstaki Devletler Neye Göre Seçildi?

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen devletler, acaba hangi kritere göre seçildi, doğrusu çok merak ediyoruz! Eğer, bu devletlerin seçilmesinde yegâne kriter “Türk Kimliği” ise, bakınız o forsta temsil edilmedikleri halde, Türk kimliği ve Türk karakteri, temsil edilen bazı devletlerden çok daha fazla tebarüz etmiş Türk Devletleri vardır tarihte. Yok eğer, bu konuda “Ayakta Kalma Süresi” belirleyici faktör ise, yine forsta temsil edilenlere kıyasla, temsil edilmedikleri halde, çok daha uzun yaşayan ve hatta çok daha etkin olan Türk devletleri bulunmaktadır tarihte. Burada küçük bir kıyaslama yaparak bu durumu kolayca gözler önüne serebiliriz aslında.

A) Forsta yer alan bazı Türk Devletleri:
– Avrupa Hunları : M.S.375-469 (94 yıl)
– Akhunlar : M.S.420-552 (132 yıl)
– Büyük Selçuklular : 1040-1157 (117 yıl)
– Harzemşahlar : 1097-1231 (134 yıl)

B) Forsta yer almayan bazı Türk Devletleri:
-İskitler : M.Ö.8.yy, 3.yy (500 yıl)
-Birinci Bulgar Devleti: : M.S.632-1018 (386 yıl)
-İdil Bulgarları(İlk Müslüman Türkler) : M.S.665-1391 (726 yıl)
– Türgişler (Türkeşler) : M.S.717-766 (49 yıl)
– Karluklar : M.S. 766-840 (74 yıl)
-Anadolu Selçukluları : 1092-1243 (151 yıl)
– Kirman Selçukluları : 1092-1230 (138 yıl)
-Eyyubiler : 1171-1341 (170 yıl)
-Memlükiler : 1250-1517 (267 yıl)
-Akkoyunlular : 1350-1507 (157 yıl)
-Karakoyunlular : 1380-1469 (89 yıl)
-Safeviler : 1502-1736 (234 yıl)
-Kacar Hanedanlığı(İran) : 1781-1925 (244 yıl)

Görüldüğü gibi; Cumhurbaşkanlığı Forsunda yer verilmemekle birlikte, tarihimizde kurulmuş ve çağlara damgalarını vurmuş birçok Türk Devleti daha bulunmaktadır. İrili ufaklı beylikleri ise saymıyoruz bile. Dolayısıyla; Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun teklifine iştirak etmekle birlikte, bunun çözüm olmayacağını ve forsa 4 tane yıldız daha eklenmesinin, bilimsel olmaktan çok, bir pansuman tedbir veya sansasyonel bir eylem olmaktan öteye gidemeyeceğini düşünüyoruz. İşte bu noktada, geçenlerde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un yazmış olduğu bir yazıda dile getirdiklerine kulak vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

“On altı devlet meselesi” başlıklı makalesinde;

“Cumhurbaşkanlığı forsundaki on altı yıldızın tarihteki on altı Türk devletini temsil ettiği görüşü, Atatürk dönemine ait bir görüş değildir. İnönü ve Demokrat Parti dönemlerinde dahi böyle bir görüş mevcut değildi. On altı devlet görüşü 1969 yılında ortaya çıkmıştır. Bu görüşe ilk karşı çıkan Türkçü tarihçi Nihal Atsız olmuştur. Çünkü o daha 1941 yılında Çınaraltı dergisinde ‘Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır?’ başlıklı bir yazı yazmış ve Sakalardan itibaren Türk devletinin bir devamlılık arz ettiğini, devletlerin değil hanedanların ve rejimlerin değiştiğini, Sakalardan bugüne kadar ana yurtta tek bir Türk devleti bulunduğunu ileri sürmüştür. Atsız’ın Türk tarihini ‘sistemleştiren’ bu görüşü Yılmaz Öztuna’nın Türkiye Tarihi’ne de yansımış, fakat Türk tarihçilerinin çoğu tarafından dikkate alınmamıştır. Ötüken dergisinin 1969 yılına ait 65. sayısında Atsız, sadece bu görüşüne uymadığı için değil, devletlerin rastgele ve ilmî esaslara dayanmadan seçilmesinden ötürü de ’16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar’ başlıklı ciddi bir eleştiri yazısı yazmıştır. Atsız’ın yazısına rağmen özellikle milliyetçi çevreler on altı devleti ve ‘uydurma’ bayraklarını benimsemişlerdir…”(2) şeklindeki görüşünü ortaya koyduktan sonra, yazısının sonunda şu teklifi yapıyor A.Bican Ercilasun:

“Atsız’ın hakkı var. Tarihçiler toplanıp Türk tarihini sistemleştirmelidirler.”(3).

Ya Benimsin Ya da Kara Toprağın!

Evet, bizce de Ahmet Bican Ercilasun’un hakkı var. Çünkü bakınız; geçmişte Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmış bir bilim adamı ile yine geçmişte Türk Dil Kurumu Başkanlığı yapmış bir bilim adamı bile bu konuda anlaşabilmiş değiller. Üstelik her ikisi de bizzat Büyük Atatürk’ün kendi elleriyle kurmuş olduğu iki önemli kurumun başkanlığını yapmışlar ve dahası her ikisi de Türk Milliyetçisi insanlar bunların. Birisi Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu, diğeri Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun.

Sahi siz tarihte kurulmuş onlarca Türk Devleti’nin nasıl yakıldığını zannediyorsunuz? Düşmanları tarafından mı? Hayır; onların tamamını yine biz yıktık! Hem de kendi ellerimizle! Niçin? İşte böyle; en küçük meselede bile yan yana gelemeyişimiz ve uzlaşma kültüründen uzak oluşumuz yüzünden! Bu gidişle, milletlerin yaşamında “çok yakın” sayılabilecek bir tarihte, 1923 yılında kurulmuş bulunan ve günümüzde şöyle elle tutulur tek Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni de yıkarsak hiç şaşırmayın. Hem de kedi ellerimizle.

Değil mi ki; Tayyip Bey, geçtiğimiz yıl Ermenilerden özür diledi, Ahmet Davutoğlu geçenlerde “Ermeni Diasporası bizim diasporamızdır” dedi, Ahmet Türk, Almanya’da, dedelerinin Ermenilere yaptıklarından dolayı nedamet getirip utandığını söyledi ve mevcut iktidar, bir terör örgütü ile müzakare masasına oturdu; şu halde böyle bir devletin ayakta kalması biraz zordur! Özetle; bize düşman gerekmez. Bu konuda biz bize yeteriz ve kendi kurmuş olduğumuz devleti hiç kimselere yıktırmayız; onu yine biz yıkarız efendiler! Tıpkı öncekiler gibi…

___________
1-http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/o-forsta-4-devlet-eksik-739962/,
2-http://www.yenicaggazetesi.com.tr/on-alti-devlet-meselesi-33356yy.htm,
3-Ahmet B.Ercilasun, agm

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın, önce Filistin lideri Mahmut Abbas'ı, arkasından da Azerbaycan lideri İlham Aliyev'i karşılama töreni sırasında, sergilenen devlet tavrı, ister istemez Türklerin, tarih boşunca kaç devlet kurduğu sorusunu akla getirdi. Hatırlanacağı üzere; Tayyip Erdoğan, yeni sarayının merdivenlerine, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldız sayısı kadar adama, sözüm ona bu yıldızların temsil ettiği devletlerin askerlerinin üniformalarını giydirerek bir gövde gösterisi yaptı! Bu tantana üzerine pek çok kişi hem devlet sayısına, hem de kostümlere itiraz etti. Cumhurbaşkanlığı forsunun korunması şartına bağlı olarak, ben de itiraz edenlerdenim. - imagesCAA5WEWR

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eski Diyanet görevlisi Ömer Sağlam’ın yayınlanan iki kitabı vardır: Ermeniler Buharlaşmadılar, Bin Yıllık Yürüyüş 1015-2015 ve Çöldeki Osmanlı.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Cevap yazarken bu siteyi oluşturan arkadaşın üstüne gidilmiş üstüne gidilmesini doğru bulmuyor hatta bu sorulara arayış içerisine girmesini takdir ediyorum…

 2. Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN! Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş-muhteşem bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak-adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten…

 3. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 4. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi […]


 • KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar […]


 • Altın Manyaklığı Kitabı

  Altın Manyaklığı Kitabı

  Bülent ESİNOĞLU Nasıl yapayım, nereden başlayayım bilemedim. Lakin olayların başlangıç yeri Altın Manyaklığı kitabı olsa gerek. Amerika’da, durup dururken, Altın Manyaklığı kitabı çıkmaz diye düşünüyordum. […]


 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]