Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

AİHM Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı Haksız Buldu

Konuyu bilenler bilir. Ama bilmeyenlere hatırlatmakta yarar vardır. Prof. Dr. Hasan Yazıcı, 2000 yılı Kasım ayında Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan “Önce Doğramacı’yı Kınamak Lazım” başlıklı yazısında “Örnekleri ülkemizde çok sık görülen aşırma (intihal) olaylarının üzerine gitmekte en etkili yolun, her şeyden evvel esas büyük aşırmaları olanların kamuoyundan özür dilemeleri olduğunu” açıklamış ve eski YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı’nın Prof. Benjamin Spock’tan yaptığı aşırmayı (intihali) örnek göstermişti.

Aşırma, ilk defa 1981 yılında Uğur Mumcu tarafından alaycı bir üslupla kamuoyuna açıklanmıştı.

Prof. Hasan Yazıcı Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ahlakı Komitesi Başkanı olarak komite raporu ve örnekleriyle aşırmayı 1997 yılında TÜBA’ya bildirmiş ancak TÜBA konunun üzerine gitmemiştir. Bunun üzerine Prof. Hasan Yazıcı ve komite arkadaşları TÜBA Bilim Ahlakı Komitesi’nden istifa etmiş, söz konusu komite de dağılmıştı.

Prof. Doğramacı 2000 yılında Prof. Hasan Yazıcı aleyhine manevi tazminat davası açmış, dava 2006 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararıyla Prof. Hasan Yazıcı aleyhine sonuçlandığı için Prof. Yazıcı  Prof. İhsan Doğramacı’ya manevi tazminat ödemişti. Prof. Yazıcı da yargı kararını 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  taşımıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Nisan 2014 tarihinde açıkladığı kararda, Yargıtay’ın 2006 yılında Yazıcı aleyhine verdiği kararın yanlış olduğunu belirtmiş, Prof. Yazıcı’nın 2006 yılında Prof. Doğramacı’ya ödediği manevi tazminatın Türkiye tarafından Prof. Yazıcı’ya yasal faiziyle birlikte geri ödenmesini kararlaştırmıştır.

AİHM, yıllar sonra Prof. Dr. Hasan Yazıcı’yı  haklı bulmuştur. (Case of Hasan Yazıcı V. Turkey, Application No. 40877/07)  Judgment) Prof. Hasan Yazıcı da AİHM kararını  15 Nisan 2014 tarihinde basına açıklamıştır.

 

21 Şubat 2014 tarihinde  Murat Bardakçışunları yazmıştır:“Bir başkasının kitabının, makalesinin yahut çalışmasının tamamını veya bir bölümünü alıp üzerine isminizi koyarak kendi eseriniz, kendi buluşunuz gibi yayınladığınız takdirde, intihal yapmış olursunuz. Bu işi yapmakla adamın evinden eşyasını yahut cebinden parasını çalmak arasında hiçbir fark yoktur, düpedüz hırsızlıktır ama intihal bilimsel kişilikle yapıldığı için daha da büyük bir ahlâksızlıktır. Akademik hırsızlık, üniversitelerimizde son senelerde almış başını gitmiş vaziyette…

Senelerden bu yana çok sayıda intihali gündeme getiren birkaç gazeteciden biri bendenizim ama yaptıkları çalıntıları belgeleri ile yayınladığım akademik unvanlı hırsızların hiçbiri maalesef üniversiteden kapı dışarı edilmedi… Bir komisyonun hükmü başka bir komisyon tarafından bozuldu, mahkemeler kararları iptal ettiler, yahut araya birileri girip dosyaları ortadan kaldırdılar ve meydan intihalcilere kaldı!

 

Aslında intihalciler cesur kişilerdir. Hem hırsızlık yaparlar ve sonrada hırsızlığı ortaya çıkaranlardan para isterler. Doğramacı örneğinde olduğu gibi. Bu gibilere toplumuzda “akıllı hırsız ev sahibini bastırır” denir.

Yakın geçmişte Anadolu’daki bir üniversitede intihal yaptığı YÖK tarafından tespit edilen ve ceza alan bir öğretim üyesi, bu durumu açıklayan diğer  bir öğretim üyesini mahkemeye vermiş ve kendisinden “utanmadan ve de sıkılmadan” para talep etmiştir.

Durumu açıklayan öğretim üyesi aleyhine açmış olduğu 20 bin TL’lik tazminat davasında …kenti 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas Karar No: 2009-2010/20)hem davayı reddetmiş ve hem de kendisinin intihal fiilini işlediğini bilim jürilerinin hakkında verdikleri raporları esas alarak şöyle tespit etmiştir:

“Şu halde davacının mezkur eserinde intihal yapıldığı hususunda emarenin mevcut olmağından söz edilemez. Dolayısıyla davalı tarafından yazılan yazı görünüşteki gerçeğe uygundur. Görünüşteki gerçeğe uygun olan bir yazı nedeni ile yazan kişi aleyhine manevi tazminata hükmetmek mümkün olamayacağından… dava red edilmiştir.”

Davayı kaybedenöğretim üyesi dosyayı temyiz etmemiş ve … kenti 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı “muhkem kaziye” haline gelmiş, ilgilinin intihal yaptığı böylece kesinleşmiştir. Daha ilginci, ilgili hakkında üniversitesi, Disiplin Yönetmeliğinin 5/d ve e, 6/c, g ve h, 7/d ve r, 9/l maddelerini nedense (!) uygulamamıştır.

Kol kırılır yen içinde kalır zihniyeti değişmediği sürece, üniversitelerinde bilimsel hırsızlığın doğal karşılandığı bir ülkenin  tüm yaşam alanları soyulur.

AİHM’nin kararından sonra bundan böyle Prof. Dr. Yazıcı’nın“hakkımda verilen AİHM kararının ülkemizde bundan böyle yapılabilecek aşırma girişimlerini değerlendirmekte çok önemli olacağı görüşündeyim” tespiti doğrultusunda hareket edilmesinde yarar vardır.

 

Erdoğan Taziyelerimizi İletti Sıra Putin de

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle, Başbakan seviyesinde Ermenilere taziye mesajı yayınlanmıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına, Başbakanlık tarafından yazılı olarak yayınlanan mesajda Ermenilere taziye dilekleri şöyle iletilmiştir: “Hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.”

Şimdi sıra Putin’de. Acaba 18 Mayıs’ta Putin de 18 Matıs 1944 tehcirinde hayatlarını kaybeden Kırım Türklerinin çocuk ve torunlarınataziyelerini iletecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Bir soru. Ermeni çetecilerin şehit ettikleri Türk diplomatlarının çocuk ve torunlarına Sarkisyan neden taziyelerini iletmedi? Onlar insan değil mi?

 

 

 

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.