KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ-DIYANET ISLERI BASKANLIGI

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ
HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yıl kutlanan Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Başkanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları tarafından yapılacak faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Komisyon: Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kurulan komisyonları,
c) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Merkez Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri
Kutlanacak haftalar
MADDE 5 – (1) Başkanlıkça her yıl 14-20 Nisan tarihleri Kutlu Doğum Haftası, 01-07 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanır.
Başkanlık merkez teşkilatının kutlu doğum haftası faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Komisyon kararı doğrultusunda Kutlu Doğum Haftası sebebiyle merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek,
b) Kutlu Doğum Haftasına ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,
c) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları belirlemek.
(2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.
Başkanlık merkez teşkilatının camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri
MADDE 7 – (1) Komisyon kararı doğrultusunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek,
b) Camiler ve Din Görevlileri Haftasına ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,
c) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları belirlemek.
(2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Taşra ve Yurtdışı Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri
Taşra ve yurtdışı teşkilatının kutlu doğum haftası ile camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri
MADDE 8 – (1) Komisyon kararı doğrultusunda Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında mahalli şartlar ve mali imkanlar dikkate alınarak Başkanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler ile camii içi diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,
c) Camilerin inşa, bakım onarım ve temizlik gibi hizmetlerine katkı sağlayarak yararlı faaliyetleriyle temayüz eden kişi, dernek ve vakıfları tespit ederek teşekkür belgesi vermek,
ç) Camiler ve Din Görevlileri Haftası boyunca halkın, mahalli vakıf ve derneklerin de katkısıyla camilerin bakım onarım ve temizliği için kampanyalar açmak ve bu kuruluşların hafta ile ilgili çalışmalara iştirakini sağlayıcı tedbirleri almak,
d) Din görevlilerinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, hat, tezhip, ebru ve buna benzer sanat alanlarında becerisi olan görevlilerin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla sergi açmak, çeşitli başarılarıyla ön plana çıkmış din görevlilerine teşekkür ve takdir belgesi vermek,
e) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda yarışmalar düzenlemek.
Kutlamalarla ilgili yurtdışı etkinlikleri
MADDE 9 – (1) Başkanlıkça yurt içinde düzenlenen etkinliklerden mahalli şartlara göre yapılması uygun görülenler, yurt dışında Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerince de yürütülür.
(2) Misyon şeflerinin uygun görmesi halinde ilgili ülke şartlarına göre belirlenecek farklı etkinlikler de kutlama programına alınabilir.
Faaliyetlerin icrasında uyulacak ilkeler
MADDE 10 – (1) Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilmesi planlanan bütün etkinlikler, yer ve zaman belirtilerek yurt içinde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin bilgisi ve onayı ile yürürlüğe konur.
(2) Başkanlık, haftalarda gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin olarak Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Oluşumu ve Görevleri
Komisyonun oluşumu ve çalışması
MADDE 11 – (1) Başkanlık merkezinde Diyanet İşleri Başkanının veya ilgili başkan yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, Din Hizmetleri, Din Eğitimi, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, Personel Dairesi Başkanları, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetinden bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen müteşekkil Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları Diyanet İşleri Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapar.
(2) Başkanlık taşra teşkilatında, müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanlar arasından, müftünün teklifi ve mülkî âmirin onayı ile başkan ve Vakıf şubesinden bir temsilci dâhil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil İl/İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları mülki amirin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini müftülük yapar.
(3) Yurt dışında ise Din Hizmetleri Müşaviri/Ataşesinin başkanlığında sürekli veya geçici görevle yurt dışında görev yapan Başkanlık personelinden dört, ilgili sivil toplum kuruluşlarından iki kişi olmak üzere Müşavir/Ataşenin teklifi ve misyon şefinin onayı ile başkan dahil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları misyon şefinin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği yapar.
Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyonun görevleri
MADDE 12 – (1) Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyon, Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu etkinliklerin ilke ve hedeflerini belirler.
(2) Komisyon, belirlenen alanlarda faaliyette bulunmak üzere alt komisyon kurabilir.
Taşra ve yurtdışı teşkilatında kurulan komisyonların görevleri
MADDE 13 – (1) Taşra ve yurtdışı komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Merkez komisyonunca belirlenen Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında düzenlenecek etkinlikler arasından mahalli imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri tespit ederek planlama yapmak, planlaması yapılan etkinlikler ile ilgili programı Başkanlığa bildirmek ve bu planları uygulamak,
b) Başkanlıkça haftalarla ilgili olarak verilecek diğer hizmetleri yürütmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür - diyanet
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ
HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yıl kutlanan Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Başkanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları tarafından yapılacak faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Komisyon: Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kurulan komisyonları,
c) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Merkez Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri
Kutlanacak haftalar
MADDE 5 – (1) Başkanlıkça her yıl 14-20 Nisan tarihleri Kutlu Doğum Haftası, 01-07 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanır.
Başkanlık merkez teşkilatının kutlu doğum haftası faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Komisyon kararı doğrultusunda Kutlu Doğum Haftası sebebiyle merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek,
b) Kutlu Doğum Haftasına ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,
c) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları belirlemek.
(2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.
Başkanlık merkez teşkilatının camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri
MADDE 7 – (1) Komisyon kararı doğrultusunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek,
b) Camiler ve Din Görevlileri Haftasına ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,
c) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları belirlemek.
(2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Taşra ve Yurtdışı Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri
Taşra ve yurtdışı teşkilatının kutlu doğum haftası ile camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri
MADDE 8 – (1) Komisyon kararı doğrultusunda Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında mahalli şartlar ve mali imkanlar dikkate alınarak Başkanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:
a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler ile camii içi diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,
c) Camilerin inşa, bakım onarım ve temizlik gibi hizmetlerine katkı sağlayarak yararlı faaliyetleriyle temayüz eden kişi, dernek ve vakıfları tespit ederek teşekkür belgesi vermek,
ç) Camiler ve Din Görevlileri Haftası boyunca halkın, mahalli vakıf ve derneklerin de katkısıyla camilerin bakım onarım ve temizliği için kampanyalar açmak ve bu kuruluşların hafta ile ilgili çalışmalara iştirakini sağlayıcı tedbirleri almak,
d) Din görevlilerinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, hat, tezhip, ebru ve buna benzer sanat alanlarında becerisi olan görevlilerin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla sergi açmak, çeşitli başarılarıyla ön plana çıkmış din görevlilerine teşekkür ve takdir belgesi vermek,
e) Kur’an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda yarışmalar düzenlemek.
Kutlamalarla ilgili yurtdışı etkinlikleri
MADDE 9 – (1) Başkanlıkça yurt içinde düzenlenen etkinliklerden mahalli şartlara göre yapılması uygun görülenler, yurt dışında Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerince de yürütülür.
(2) Misyon şeflerinin uygun görmesi halinde ilgili ülke şartlarına göre belirlenecek farklı etkinlikler de kutlama programına alınabilir.
Faaliyetlerin icrasında uyulacak ilkeler
MADDE 10 – (1) Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilmesi planlanan bütün etkinlikler, yer ve zaman belirtilerek yurt içinde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin bilgisi ve onayı ile yürürlüğe konur.
(2) Başkanlık, haftalarda gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin olarak Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Oluşumu ve Görevleri
Komisyonun oluşumu ve çalışması
MADDE 11 – (1) Başkanlık merkezinde Diyanet İşleri Başkanının veya ilgili başkan yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, Din Hizmetleri, Din Eğitimi, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, Personel Dairesi Başkanları, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetinden bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen müteşekkil Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları Diyanet İşleri Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapar.
(2) Başkanlık taşra teşkilatında, müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanlar arasından, müftünün teklifi ve mülkî âmirin onayı ile başkan ve Vakıf şubesinden bir temsilci dâhil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil İl/İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları mülki amirin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini müftülük yapar.
(3) Yurt dışında ise Din Hizmetleri Müşaviri/Ataşesinin başkanlığında sürekli veya geçici görevle yurt dışında görev yapan Başkanlık personelinden dört, ilgili sivil toplum kuruluşlarından iki kişi olmak üzere Müşavir/Ataşenin teklifi ve misyon şefinin onayı ile başkan dahil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları misyon şefinin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği yapar.
Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyonun görevleri
MADDE 12 – (1) Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyon, Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu etkinliklerin ilke ve hedeflerini belirler.
(2) Komisyon, belirlenen alanlarda faaliyette bulunmak üzere alt komisyon kurabilir.
Taşra ve yurtdışı teşkilatında kurulan komisyonların görevleri
MADDE 13 – (1) Taşra ve yurtdışı komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Merkez komisyonunca belirlenen Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında düzenlenecek etkinlikler arasından mahalli imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri tespit ederek planlama yapmak, planlaması yapılan etkinlikler ile ilgili programı Başkanlığa bildirmek ve bu planları uygulamak,
b) Başkanlıkça haftalarla ilgili olarak verilecek diğer hizmetleri yürütmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir