Türk dünyasını birleştirecek Türkiye’dir!

Türk dünyasını birleştirecek Türkiye'dir! - Yasəmən Qaraqoyunlu’-Bakü/Turkishforum -A.Türer Yener - turkiye superguc harita

Türk dünyasını birleştirecek Türkiye’dir! – Yasəmən Qaraqoyunlu’-Bakü/Turkishforum -A.Türer Yener

Azerbaycan’ın büyük Türkçülerinden Yasəmən Qaraqoyunlu’nun, “Türk dünyasını birleştirecek Türkiye’dir!” Dedirtecek yazısı takdir edildi.
Azerbaycan’ın büyük Türçülerinden Yasəmən Qaraqoyunlu’nun “Bir Azerbaycan Türkü’nun Ortak Geçmiş ve Gelecek Üzerine Sevdası. Da biz neredeyiz?” Başlıklı yazısı dikkat çekti.

Yazı şu şekilde:

1. Orta doğuda bütün orta doğu Türklərini birləşdirəcək, qoruyacaq mərkəzi bir güc, dövlət vardır. O dövlət Türkiyədir. Orta doğu türkləri Türkiyə ətrafında təşkilatlanmaq mərhələsinə qədəm qoymuşlar. Türkiyə+Azərbaycan konfederasyonu bu təşkilatlanmanı hızlandıracaqdır.

2. Ortaq türk stratejisi və pıatforması şəkillənməkdədir. Səlçuklu ideolojisi və görüşləri dirilməkdədir. Türk genəşi Selçuklu ənənələrini və dövlət geleneklerini bütün türk coğrafiyalarında sürətlə yaymalıdır.

3. Orta doğu Türkləri Türkiyə+Azərbaycan birliyi ətrafında təşkilatlanaraq, 6 dövlət+ bir millət şəklində birləşərək Çindən Adriatik dənizinə qədər olan böyük bir bölgəni dəyişdirəcək bir güc halına gəlməkdədir. Ortaq Türk stratejisi formalaşmaqdadır.

4. Türklər Türk coğtafiyasında türk dili, milləti və kültürü ilə, İslam coğrafiyasında-Asiya, Afrika, Ağ dəniz, Ərəb yarımadasında böyük islam dini və kültürü ilə, bütün planetdə məzlumların haqqının qorunması misyonu ilə kürəsəl güc olma və yayılma kapasitəsinə sahibdir.

5. Türklər müəzzəm bir dövlət, hüquq, ordu, iyerarxi, sosial teşkilatlanma, aile, ferd, edalet, dini teşkilatlanma kültürüne ve bacarığına malikdirlər. 14 imperiya, 30 dan çox dövlet quraraq doğunu da batını da yönəltmişlər. Son minillikdə Türklər 3 qitəyə yayılmışlar, lakin əsla yayıldıqları coğrafiyaları sömürməmişlər, etnik və dil diskriminasiyası yapmamışlar, ədaləti qorumuşlar. Çeşitli xalqları, kültürləri, dinleri, coğrafiyaları yonətmişlər. Əsla, Allahın və Yerin nizamını pozmamışlar, əksinə Yer üzünə nizam gətirmişlər. Batı- Roma, İngilis+Fransız və Rus yayılmaçılığı və imperializmi ilə Türk yayılmaçılığının amacı, yuayıldıqları coğrafiyalarda buraxdıqları miras, dağıntılar, kültür və sənətə təsirlərini müqayisə etsəniz bunu aydınca görə biləcəksiniz.

6. Yayıldıqları coğrafiya və kültür gücü ilə, tarixi və strateji dərinlik etibarı ilə Türklər Avrasiya kürəsəl gücü olmaq kapasitəsinə malikdirlər və tarixi, uluslararası proses ona doğru getməkdədir.

7. Farsların İran adlandırdıqları dövlətdə Farslar (əslində Turan coğrafiyasında) azınlıqdır. Türklər İranın (oxu. Turan) bütün əyalətlərinə, kəndlərinə və şəhərlərinə yayılmışdır və çoğunluqdur. Türklərin bu coğrafiyada dövlətçilik və kültür tarixinin yaşı 7 min ildir. Farsların burada cəmi 3 dövləti (Əhəməni, Sasanlı, Pəhləvi) olmuşdur ki, onun da tarixi təxminən 1500 ildən az edir.

8. İran adlı bu coğrafiyada 7 əsrdə Sasanlı dövlətini Ərəb islam xilafəti yendikdən sonra, təxminən 1000 ilə yaxın bir müddət ərzində (VII-XX əsrin əvvəllərinə qədər.1925) heç vaxt Farsların dövləti olmayıb. Fars tarixçiliyində VII-XX əsrin əvvəllərinə qədər olan dövr Qırılma tarixi, Qaranlıq dövr adlandırılır.

9. Farslar 1925 də öz daxili milli dinamikləri ilə yox, Qacar dövlətini devirən İngilislərin dəstəkləri ilə hakimiyyətə gətirilmişlər. Fars tarixçisi Nasir Purpirarın yazdığına görə Midiya dönəmində Farslar dövlət idarə edə biləcək bir toplum kimi yetişməmişdi və saray çevrilişi edib Onları Midiya taxtına oturtan güc Babil tutsaklığında olan yəhudi gücü idi.

10. Fars tarixi Batıda formalaşmış Hind Avropa konsepsiyası nəticəsində, həmçinin 7-10 əsrlərdə geniş fəaliyyət göstərən Şüubiyyə təşkilatları vasitəsilə yalan və şişirtmələrlə doldurulmuşdur. Nasir Purpirar bu yalanları ifşa edir və yazır ki, e.ə VII əsrdən bizim eranın VII əsrinə qədər olan dövr orta doğu tarixinin qaranlıq dövtüdür. Çünki, farslar Midiyada dövlət çevrilişi ilə hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra, bütün əski Orta doğu mədəniyyətlərini çöktürmüş, dağıtmış, yox etmişlər. Farslar mədəniyyət qurucu yox, mədəniyyətdağıdıcı xalqdır. Midiyada, Parfiyada, Qacar dövlətində saray çevrilişləri edərək hakimiyyəti ələ almışlar və dərhal özlərindən əvvəlki mədəniyyətləri darmadağın etməyə başlamışlar ki, dövlətə, coğrafiyaya, mədəniyyətə, tarixə fars damğası vura bilsinlər. Farsların necə irqçi və yıxıcı millət olması, mədəniyyətləri necə yox etməsini Əli Şəriəti “Özə Dönüş”, Nasir Purpirar “12 əsr sükut” əsərlərində aydın təsvir etmişlər. Əli Şəriəti özə dönüş əsərində yazır ki, biz 500 illik türk Sak Parfiya dövlətinin sarayında çevriliş edib yerində Sasanlı dövlətini qurarkən, Sasanlı dövlətinin köklərini daha əski tarixə, söykəmək və dövlətə tarixi məşruluq qazandırmaq zərurəti hiss etdik və bu məqsədlə 500 illik Parfiya mədəniyyətini elə dağıtdıq ki, böyük Firdovsi belə öz Şahnaməsində Parfiya mədəniyyəti haqqında yazmağa bir əsas, dəlil tapa bilmədi və 500 illik bir imperiyadan cəmi 4, 5 beyt yazmağa məcbur oldu. Əli Şəriəti yazır ki, Sasanlı dövlətinin köklərini Əhəmənilərə, Pəhləvi dövlətinin köklərini Sasanlılara bağlamaq üçün biz farslar, bölgədə min illərlə yaşı olan yerli mədəniyyətləri məhv etmişik və bu yolla tariximizdəki zaman qırılmalarını bağlamışıq, bərpa etmişik.

11. Fars mədəniyyəti türk, ərəb, islam qarşıtı olan bir mədəniyyətdir. Orta doğuda farslar bütün tarixləri dövründə həm türk, həm ərəb egemenliyinə qarşı savaşmışlar. Sasanlının devrilməsindən sonra 200 il Ərəblərlə savaşmış, İslamı bölmüşlər. Əli Şıriəti yazır. Biz Sasanlının çöküşündən sonra 200 il Ərəb Xilafəti ulə savaşdıq, hərbi siyasi mübarizədə qalib gələ bilmədikdə isə, Şüubiyyə və İxvanüssəfa təşkilatları quraraq İslamı ərəbin əlindən almaq qərarı verdik və Salman Farsinin əməkləri ilə Şiəni bir fars hərəkatına çevirdik. Biz Hz.Hüseyn ilə Yəzdigərdin qızı Şəhrəbanunun oğlu Zeynalabdinin iştirakı ilə bir Fars islam şəcərəsi və imamət institutu təsis etdik. Biz İslam içində Ərəbi böldük, İslamı ərəbin əlindən aldıq. Əli Şəriəti yazır. Şiə-Aryan ruhu ilə Sami ruhunun əl tutuşması.

12. Turan coğrafiyasında Türk Qacarları devirib yerinə Farsları gətirib yeni bir İran inşa edən İngilislərin əsas məqsədi orta doğuda Qacarları və Çindən Hindistanın çimalına qədər geniş bir ərazidə qurulmuş Türk Baburları devrmək, Hindistanı və İranı ələ keçirmək idi və Farslar bu rolu ustalıqla oynamışlar, orta doğuda İngiltərə, Amerika egemenliyini təmin edən oyuncaq vassal rolunu üstlənmişlər. Farslar da ermənilər kimi Hind -Avropa irqçiliyinin təmsilçisi, həmçinin bölgəmizdə Avropa və Rus imperializminin davamı və uzantısıdır.

13. Bu gün Fars hakimiyyətində olan İran dövləti etnik, dil və kültür ilə yalnız Tacikistan və Əfqanıstanın kiçik bir hissəsində, din ilə isə yalnız İslam coğrafiyasının şiə bölümündə genişlənmək kapasitəsinə sahibdir. Bu gün İran Batı imperializminin sömürdüyü İslam dünyasında birlik uğrunda deyil, daha çox bölücülük uğruna çalışır, türklərlə və ərəblərlə etnik və dini qarşıdurmalar müstəvisində mübarizə aparır və strateji, ideoloji baxımdan İslam dünyasına sağlam şəkildə nüfuz etmək imkanlarından məhrumdur.

14. Farslar İran adlandırdıqları böyük Turan coğrafiyasında çoğunluqda olan türklər içində yox olmamaq və hakimiyyətlərini qorumaq üçün Ermənistanl dəstəkləməyə möhtacdırlar. Ermənilərlə farslar eyni Hind -Avropa urqinin təmsilçiləridir, qohumdurlar və ən əsası eyni misyonun təmsilçiləridirlər. Batı Farslara və Ermənilərə Türk coğrafiyasını, mədəniyyətini, dilini, millətini bölmək, parçalamaq, soyqırıma və assimilyasiyaya uğratmaq misyonu vermişdir. Türklər daim Turan coğrafiyasının içində Farslarla və Ermənilərlə uğraşacaqlar və kürəsəl güc olmaq haqqında düşünməyə zaman bulamayacaqlar. Batı projesi, İngilis-Rus ağlı budur.

15. Ermənistanı yenmək həm də Farsistanı-İranı yenmək deməkdir. Turan coğrafiyasında iki tampon vəkalət xalqı, Farslar və ermənilər qaldıqca nələr olacaq, düşünməliyik.

16. Qarabağ savaşı bir daha göstərdi ki, İran de fakto iki hissəyə parçalanmışdır. Farslar Ermənistanı, Türklər Azərbaycanı dəstəklədilər. İran etnik, dil, kültür baxımından çatlak bir dövlətdir və bu çatlaklar getdikcə böyüyür. Ərdoğanın Araz şerini söyləməsi də İran dövlətinin bu çatlaqdan bərk narahat olduğunu göstərir. Araz çayının Farslara və Farsistana aidiyyatı yoxdur. Araz Azərbaycandır. Azərbaycan İran deyildir. İran adlanan böyük Turan Coğrafiyasına səpələnmiş türklər etnik, dil, kültür, tarix, ruhi, mənəvi, tarixi miras, kökən, tarix hafizəsi və strateji arzular baxımından İran Fars dövlətinə, hakimiyyətinə deyil, Türkiyə və Quzey Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyətinə bağlı güclərdir.

Yasəmən Qaraqoyunlu

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 2. AYYAS, GAY, DIKTATOR…NUFUSTA ADINI (IBRANICE) KAMAL OLARAK DEGISTIRDI.SELANIK YAHUDISIDIR. “bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz,…

 3. Türkiye’nin Atatürk propagandasından yeterince almışsınız gibi görünüyor. Atatürk figürü, “Hitler veya Mussolini kazanırsa ve barış zamanlarında devletin tam kontrolünü ele…

 • Her şey turizm için…

  Her şey turizm için…

  Pandemi dönemi ülkelerin turizmini de etkiledi. Hong Kong Pandemi sonrasında turistleri geri çekmek için 500 bin ücretsiz uçak bileti verecek. İşte detaylar…    Turist çekmek için uçak bileti verecek Hong Kong hükümeti, turizm endüstrisini canlandırma ve ziyaretçileri şehre geri çekme çabalarının bir parçası olarak 500 bin ücretsiz uçak bileti vermeyi planladığını duyurdu. TRT […]


 • Önemli uyarı…

  Önemli uyarı…

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Avrupa’da çocuklarda yayılan, Türkiye’de de görülen ‘Strep A’ bakterisinin yeni bir tür olmadığını; ancak günümüzde toplumu tedirgin eden ‘invaziv’ hastalıklara sebep olduğunu söyledi. Kara, şöyle konuştu: *Streptokok (Strep A) dediğimiz […]


 • Antalya’ya 12 milyon yabancı ziyaretçi…

  Antalya’ya 12 milyon yabancı ziyaretçi…

  2022 yılında Türkiye’nin turizmde öne çıkan şehirlerine gelen turist sayısı belli oldu. Türkiye’nin önde gelen turizm şehirleri Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir ve Muğla’ya 2022 yılında gelen turist sayısını açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 2022 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 44 milyon 564 bin olurken, İstanbul 16 milyon […]


 • INADINA CUMHUR ITTIFAKI !..

  INADINA CUMHUR ITTIFAKI !..

  Mutabakata bak mutabakata tam bir inkisar-i  hayal oldu . Almislar ellerine ilkokul cocuklari gibi sanki karnelerini , Menemen testisi gibi dizilmisler , sempatik gulucukleriyle ; Avrupa`dan AFERIN bekliyorlar . Guler misin aglar misin ? Hic gulecek halimiz de yok ya.. Iyi ki bu altili masa kuruldu . Ama bir de sahnede olmayan […]


 • “Tedavisi yok…”

  “Tedavisi yok…”

  Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’de son dönemde covid-19 sonrası ‘Post Covid’ ya da ‘Long Covid’in görülmeye başladığını belirtti. Covid-19’un artık Türkiye için mevsimsel hale geldiğini, ‘Post Covid’ ya da ‘Long Covid’in tırmanışa geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, insan vücudundan uzun süre kalabilen ‘Post Covid’ […]Posted

in

by

Exit mobile version