Araz Azərbaycandır, Azərbaycan İran deyil…

"Araz Azərbaycandır, Azərbaycan İran deyil..."Yasəmən Qaraqoyunlu-BAKÜ _TURKISHFORUM /A.TÜRER YENER - South Azerbaijan guneyazerbaycanharita

“Araz Azərbaycandır, Azərbaycan İran deyil…”
Yasəmən Qaraqoyunlu-BAKÜ _TURKISHFORUM /A.TÜRER YENER

İranın Sayın cümhur başqanımız R.T.Ərdoğanın Araz haqqında dediyi şerə təpki göstərməsinin əsas səbəbləri:

1. Orta doğuda bütün orta doğu türklərini birləşdirəcək, qoruyacaq mərkəzi bir güc, dövlət vardır. O dövlət Türkiyədir. Orta doğu türkləri Türkiyə ətrafında təşkilatlanmaq mərhələsinə qədəm qoymuşlar. Türkiyə+Azərbaycan konfederasyonu bu təşkilatlanmanı hızlandıracaqdır.

2. Ortaq türk stratejisi və pıatforması şəkillənməkdədir. Səlçuklu ideolojisi və görüşləri dirilməkdədir. Türk genəşi Selçuklu ənənələrini və dövlət geleneklerini bütün türk coğrafiyalarında sürətlə yaymalıdır.

3. Orta doğu türkləri Türkiyə+Azərbaycan birliyi ətrafında təşkilatlanaraq, 6 dövlət+ bir millət şəklində birləşərək Çindən Adriatik dənizinə qədər olan böyük bir bölgəni dəyişdirəcək bir güc halına gəlməkdədir. Ortaq türk stratejisi formalaşmaqdadır.

4. Türklər Türk coğtafiyasında türk dili, milləti və kültürü ilə, İslam coğrafiyasında-Asiya, Afrika, Ağ dəniz, Ərəb yarımadasında böyük islam dini və kültürü ilə, bütün planetdə məzlumların haqqının qorunması misyonu ilə kürəsəl güc olma və yayılma kapasitəsinə sahibdir.

5. Türklər müəzzəm bir dövlət, hüquq, ordu, iyerarxi, sosial teşkilatlanma, aile, ferd, edalet, dini teşkilatlanma kültürüne ve bacarığına malikdirlər. 14 imperiya, 30 dan çox dövlet quraraq doğunu da batını da yönəltmişlər. Son minillikdə Türklər 3 qitəyə yayılmışlar, lakin əsla yayıldıqları coğrafiyaları sömürməmişlər, etnik və dil diskriminasiyası yapmamışlar, ədaləti qorumuşlar. Çeşitli xalqları, kültürləri, dinleri, coğrafiyaları yonətmişlər. Əsla, Allahın və Yerin nizamını pozmamışlar, əksinə Yer üzünə nizam gətirmişlər. Batı- Roma, İngilis+Fransız və Rus yayılmaçılığı və imperializmi ilə Türk yayılmaçılığının amacı, yuayıldıqları coğrafiyalarda buraxdıqları miras, dağıntılar, kültür və sənətə təsirlərini müqayisə etsəniz bunu aydınca görə biləcəksiniz.

6. Yayıldıqları coğrafiya və kültür gücü ilə, tarixi və strateji dərinlik etibarı ilə Türklər Avrasiya kürəsəl gücü olmaq kapasitəsinə malikdirlər və tarixi, uluslararası proses ona doğru getməkdədir.

7. Farsların İran adlandırdıqları dövlətdə Farslar (əslində Turan coğrafiyasında) azınlıqdır. Türklər İranın (oxu. Turan) bütün əyalətlərinə, kəndlərinə və şəhərlərinə yayılmışdır və çoğunluqdur. Türklərin bu coğrafiyada dövlətçilik və kültür tarixinin yaşı 7 min ildir. Farsların burada cəmi 3 dövləti (Əhəməni, Sasanlı, Pəhləvi) olmuşdur ki, onun da tarixi təxminən 1500 ildən az edir.

Ad – 00:01
ƏTRAFLI
Dexalgin

8. İran adlı bu coğrafiyada 7 əsrdə Sasanlı dövlətini Ərəb islam xilafəti yendikdən sonra, təxminən 1000 ilə yaxın bir müddət ərzində (VII-XX əsrin əvvəllərinə qədər.1925) heç vaxt Farsların dövləti olmayıb. Fars tarixçiliyində VII-XX əsrin əvvəllərinə qədər olan dövr Qırılma tarixi, Qaranlıq dövr adlandırılır.

9. Farslar 1925 də öz daxili milli dinamikləri ilə yox, Qacar dövlətini devirən İngilislərin dəstəkləri ilə hakimiyyətə gətirilmişlər. Fars tarixçisi Nasir Purpirarın yazdığına görə Midiya dönəmində Farslar dövlət idarə edə biləcək bir toplum kimi yetişməmişdi və saray çevrilişi edib Onları Midiya taxtına oturtan güc Babil tutsaklığında olan yəhudi gücü idi.

10. Fars tarixi Batıda formalaşmış Hind Avropa konsepsiyası nəticəsində, həmçinin 7-10 əsrlərdə geniş fəaliyyət göstərən Şüubiyyə təşkilatları vasitəsilə yalan və şişirtmələrlə doldurulmuşdur. Nasir Purpirar bu yalanları ifşa edir və yazır ki, e.ə VII əsrdən bizim eranın VII əsrinə qədər olan dövr orta doğu tarixinin qaranlıq dövtüdür. Çünki, farslar Midiyada dövlət çevrilişi ilə hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra, bütün əski Orta doğu mədəniyyətlərini çöktürmüş, dağıtmış, yox etmişlər. Farslar mədəniyyət qurucu yox, mədəniyyətdağıdıcı xalqdır. Midiyada, Parfiyada, Qacar dövlətində saray çevrilişləri edərək hakimiyyəti ələ almışlar və dərhal özlərindən əvvəlki mədəniyyətləri darmadağın etməyə başlamışlar ki, dövlətə, coğrafiyaya, mədəniyyətə, tarixə fars damğası vura bilsinlər. Farsların necə irqçi və yıxıcı millət olması, mədəniyyətləri necə yox etməsini Əli Şəriəti “Özə Dönüş”, Nasir Purpirar “12 əsr sükut” əsərlərində aydın təsvir etmişlər. Əli Şəriəti özə dönüş əsərində yazır ki, biz 500 illik türk Sak Parfiya dövlətinin sarayında çevriliş edib yerində Sasanlı dövlətini qurarkən, Sasanlı dövlətinin köklərini daha əski tarixə, söykəmək və dövlətə tarixi məşruluq qazandırmaq zərurəti hiss etdik və bu məqsədlə 500 illik Parfiya mədəniyyətini elə dağıtdıq ki, böyük Firdovsi belə öz Şahnaməsində Parfiya mədəniyyəti haqqında yazmağa bir əsas, dəlil tapa bilmədi və 500 illik bir imperiyadan cəmi 4, 5 beyt yazmağa məcbur oldu. Əli Şəriəti yazır ki, Sasanlı dövlətinin köklərini Əhəmənilərə, Pəhləvi dövlətinin köklərini Sasanlılara bağlamaq üçün biz farslar, bölgədə min illərlə yaşı olan yerli mədəniyyətləri məhv etmişik və bu yolla tariximizdəki zaman qırılmalarını bağlamışıq, bərpa etmişik.

11. Fars mədəniyyəti türk, ərəb, islam qarşıtı olan bir mədəniyyətdir. Orta doğuda farslar bütün tarixləri dövründə həm türk, həm ərəb egemenliyinə qarşı savaşmışlar. Sasanlının devrilməsindən sonra 200 il Ərəblərlə savaşmış, İslamı bölmüşlər. Əli Şıriəti yazır. Biz Sasanlının çöküşündən sonra 200 il Ərəb Xilafəti ulə savaşdıq, hərbi siyasi mübarizədə qalib gələ bilmədikdə isə, Şüubiyyə və İxvanüssəfa təşkilatları quraraq İslamı ərəbin əlindən almaq qərarı verdik və Salman Farsinin əməkləri ilə Şiəni bir fars hərəkatına çevirdik. Biz Hz.Hüseyn ilə Yəzdigərdin qızı Şəhrəbanunun oğlu Zeynalabdinin iştirakı ilə bir Fars islam şəcərəsi və imamət institutu təsis etdik. Biz İslam içində Ərəbi böldük, İslamı ərəbin əlindən aldıq. Əli Şəriəti yazır. Şiə-Aryan ruhu ilə Sami ruhunun əl tutuşması.

12. Turan coğrafiyasında Türk Qacarları devirib yerinə Farsları gətirib yeni bir İran inşa edən İngilislərin əsas məqsədi orta doğuda Qacarları və Çindən Hindistanın çimalına qədər geniş bir ərazidə qurulmuş Türk Baburları devrmək, Hindistanı və İranı ələ keçirmək idi və Farslar bu rolu ustalıqla oynamışlar, orta doğuda İngiltərə, Amerika egemenliyini təmin edən oyuncaq vassal rolunu üstlənmişlər. Farslar da ermənilər kimi Hind -Avropa irqçiliyinin təmsilçisi, həmçinin bölgəmizdə Avropa və Rus imperializminin davamı və uzantısıdır.

13. Bu gün Fars hakimiyyətində olan İran dövləti etnik, dil və kültür ilə yalnız Tacikistan və Əfqanıstanın kiçik bir hissəsində, din ilə isə yalnız İslam coğrafiyasının şiə bölümündə genişlənmək kapasitəsinə sahibdir. Bu gün İran Batı imperializminin sömürdüyü İslam dünyasında birlik uğrunda deyil, daha çox bölücülük uğruna çalışır, türklərlə və ərəblərlə etnik və dini qarşıdurmalar müstəvisində mübarizə aparır və strateji, ideoloji baxımdan İslam dünyasına sağlam şəkildə nüfuz etmək imkanlarından məhrumdur.

14. Farslar İran adlandırdıqları böyük Turan coğrafiyasında çoğunluqda olan türklər içində yox olmamaq və hakimiyyətlərini qorumaq üçün Ermənistanl dəstəkləməyə möhtacdırlar. Ermənilərlə farslar eyni Hind -Avropa urqinin təmsilçiləridir, qohumdurlar və ən əsası eyni misyonun təmsilçiləridirlər. Batı Farslara və Ermənilərə Türk coğrafiyasını, mədəniyyətini, dilini, millətini bölmək, parçalamaq, soyqırıma və assimilyasiyaya uğratmaq misyonu vermişdir. Türklər daim Turan coğrafiyasının içində Farslarla və Ermənilərlə uğraşacaqlar və kürəsəl güc olmaq haqqında düşünməyə zaman bulamayacaqlar. Batı projesi, İngilis-Rus ağlı budur.

15. Ermənistanı yenmək həm də Farsistanı-İranı yenmək deməkdir. Turan coğrafiyasında iki tampon vəkalət xalqı, Farslar və ermənilər qaldıqca nələr olacaq, düşünməliyik.

16. Qarabağ savaşı bir daha göstərdi ki, İran de fakto iki hissəyə parçalanmışdır. Farslar Ermənistanı, Türklər Azərbaycanı dəstəklədilər. İran etnik, dil, kültür baxımından çatlak bir dövlətdir və bu çatlaklar getdikcə böyüyür. Ərdoğanın Araz şerini söyləməsi də İran dövlətinin bu çatlaqdan bərk narahat olduğunu göstərir. Araz çayının Farslara və Farsistana aidiyyatı yoxdur. Araz Azərbaycandır. Azərbaycan İran deyildir. İran adlanan böyük Turan Coğrafiyasına səpələnmiş türklər etnik, dil, kültür, tarix, ruhi, mənəvi, tarixi miras, kökən, tarix hafizəsi və strateji arzular baxımından İran Fars dövlətinə, hakimiyyətinə deyil, Türkiyə və Quzey Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyətinə bağlı güclərdir və Prezident Ərdoğan və İlham Əliyevin bu böyük türk gücü üzərində böyük təsiri, mənəvi, ruhi, siyasi hakimiyyəti vardır.

Yasəmən Qaraqoyunlu, AMEA-nın əməkdaşı

Haberi paylaşın
Okumaya devam et  İranda 900-ə yaxın məktəbli qız zəhərlənib
"Araz Azərbaycandır, Azərbaycan İran deyil..."Yasəmən Qaraqoyunlu-BAKÜ _TURKISHFORUM /A.TÜRER YENER - South Azerbaijan guneyazerbaycanharita

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. KUR’AN’da; TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken; peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?! turkishnews.com sitesi yazarlarından sayın Nazım Peker’in: ‘Anlamı çarpıtılan(Nisa,59)’ başlıklı yazısından…

 2. Biyyolojik terör saldrısı altındayız/ . İtalyada ortaya çıkan xylella fastadiosa hastalığı bütün şehirleri ka-plamıştır. Bu virüs kalp krizi ve kanser…

 3. Seçimi bile beceremez, hile hurdadan kurtaramaz, seçmen ile seçileni bile ayırt edemez hale geldi ülkemiz! Gerçekten AKP hükümetine yazıklar olsun.…

 4. Özür dileyerek söylüyorum. Anlamını çarpıtma yok. Siz Kuran’ı okumasını bilmiyorsunuz. Bir de şuan içinde bulunduğunuz, yönetime göre şartlı kabullerinizin esiri…

 5. Bir dönem millete en büyük zararı vermiş şahsiyetlet şimdi tövbe etmiş. Allahın laneti üzerinize olsun

 • “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  Turizmde 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için yoğun bir çaba ve tanıtım atağı yapılıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada “Türkiye’ye ilgi her geçen gün daha da […]


 • SOL NAPMALI?

  SOL NAPMALI?

  Tamam ilk tur seçimlerde hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran, isyan karışık depresyona girdik. İlk ve en önemlisi ilk turda alınan sonuçlar kesinlikle yenilgi […]


 • Doğal gaz

  Doğal gaz

  Sayin ve Sevgili Dostlar Ben ihtisasım dahilinde olmayan konularda konuşmaktan hoşlanmam. Benim ihtisasım derin deniz petrol ve gaz projelerinin idaresidir ve son 40 senedir bu […]


 • IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  BİRİLERİ MÜLTECİLER ÜZERİNDEN IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM DEMİŞ. Mültecilere yalnızca bedenlerini getirmiyorlar. Onlar yanlarında değer yargılarını, örf ve adetlerini, dinlerini, kültürlerini de getiriyorlar. Ve onlarla […]


 • GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  27 Mayıs… 68 kuşağının “Anayasa ve Özgürlük Bayramı”… Sosyal bilimlerde bir altın kural var: Her olguyu kendi “zaman”, “zemin”, “mekan” boyutları içinde el almak…Aksi takdirde, […]


 • Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bazı kesimler tarafından kullanılan “TÜRKİYELİ” kavramının doğru olmadığı bir gerçektir. SBF yurdundan oda arkadaşım olan Prof. Dr. İlber  Ortaylı, “Türkiyeli […]


 • ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  Çeşitli mealleri okurken, aklıma uygun olmayan, Kur’an’ın felsefesi ile uyuşmayan açıklamalar, beynimi yakmakta. Bunlardan birisi ve en önemlisi de: Nisa 59 ayetine verilen anlamdır. Nisa […]


 • “Turizme sevinmek için daha erken…”

  “Turizme sevinmek için daha erken…”

  Turizmde sıkıntı şu: Aşırı maliyet artışları sorunlar devam ediyor. Sektör temsilciler maliyet artışlarında orta vadede sonun olacağının altını çiziyor. Bu da turizmde sevinmek için zamana […]


 • Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  […]


 • Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  “Anladıysam Arap olayım”, “Fransızca mı konuşuyorum”, “Çince gibi” benzeri deyimlerin Türkçemizde de günlük yaşamda kullanıldığı düşünüldüğünde, İtalya’da “Ben burada Türkçe mi konuşuyorum?” deyimini duyarsanız çok […]


 • KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  Gerici, ‘dinci yobazların’ anlam erozyonuna uğrattığı, ‘inkârcı yobazların’ da tepe tepe yalan-yanlış fütursuzca kullandıkları pek çok KUR’AN kavramlarından biri de ‘şeriat’!(Dinci-inkârcı yobaz ayrımı bana ait […]


 • TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM… HÜSEYİN MÜMTAZ Burası Girne.     Geçen gün elime şöyle bir duyuru geçti. “Mezuniyet Andı. Bizler 23 Nisan İlkokulu Öğrencileri olarak, Eğitim ve öğretimin […]


 • İŞTE TERÖRE ÇAĞRI VE İŞTE BİR POTANSİYEL TERÖRİST

  İŞTE TERÖRE ÇAĞRI VE İŞTE BİR POTANSİYEL TERÖRİST

  İŞTE TERÖRE ÇAĞRI VE İŞTE BİR POTANSİYEL TERÖRİST Tarih: 19 Mayıs 2023/CumaYer: İstanbul Sultangazi’deki Cebeci CamisiDevletin İmamı :Murat GündoğduCuma hutbesi konuşması: “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 […]


 • Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Cumhur İttifakı’na katılmak için, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını şart koşan Yeniden Refah Partisi artık Meclis’te. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan 6284 sayılı kanunun siyasi pazarlık malzemesi […]


 • Demiryollarının devletleştirilmesi

  Demiryollarının devletleştirilmesi

  24 Mayıs 1924’te Demiryollarının devletleştirilmesinin yıldönümünde anımsatmalar ” Çıktık açık alınla on yılda her savaştan, /On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan; /Başta […]


 • TC ADI TEMELLİ KALKARSA NE OLUR ?…….

  TC ADI TEMELLİ KALKARSA NE OLUR ?…….

  TC ADI TEMELLİ KALKARSA NE OLUR ?……. YENİ BİR ANAYASA İLE, “T.C. ” KALKARSA NE OLUR ?.. NE OLACAĞINA BİR BAKALIM… ESKİ JUGOSLAVYA FESHEDİLDİ, BİZDEKİ […]


 • Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Sıkı durun: Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçmene verdiğimiz sözleri tutacağız. Memur e emekli rahatlayacak. Daha sonra da enflasyon inecek” diyor. Özet: Memur ve emeklinin cebi […]


 • SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar! Sefa Yürükel

  SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!                                Sefa Yürükel

  Evet seçimler bitti.Türkiye yerinde duruyor. Millette öyle.Seçimleri RTE kazandı KK kaybetti.Bunun siyasi muhasebesini yapmak tabiki gerekir.Ama bu iki liderde 5 sene sonra siyasette yoklar.Peki ne […]


 • YSK’ya seçim iptali çağrısı.!

  YSK’ya seçim iptali çağrısı.!

  TÜRKİYE İTTİFAKI’NDAN YSK’YA SEÇİM İPTALİ VE SIĞINMACI ÇAĞRISI Türkiye İttifakı’nı oluşturan partiler ortak açıklama yaparak Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs seçiminin iptali ve seçimde oy […]


 • BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ

  BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ

  BU KAFAYI NORMAL, DOĞAL SAYANLARIN YETERİ KADAR ÇOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE BARIŞ VE HUZUR OLAMAZ Şevki Yılmaz: AK Parti kasanın ağzını açmalı, 700 ton altını […]Posted

in

by