İSLAM ORİJİNAL BİR DİN DEĞİLDİR!!!

"Ömer bey; İslam orijinal bir din değildir demekle kastın nedir bilemiyorum, sapık fikir ve düşüncelerinden dolayı seni takip ve arkadaşlığımdan çıkarıyorum, insanın kafasını karıştırmaya ve bulandırmaya birebirsin..." - melek
Günümüzden 5000 sene, İslamiyet’ten 3600 sene önce yaşamış Sümerlerin de tıpkı İslam Dini’nde olduğu gibi “İnsanın çamurdan yaratıldığına” inandıklarından(1) hareketle bizim, “Biz işte bunun için İslam orijinal din değildir diyoruz” önermemize celallenen bir vatandaş yapmış olduğu yorumda diyor ki:

“Ömer bey; İslam orijinal bir din değildir demekle kastın nedir bilemiyorum, sapık fikir ve düşüncelerinden dolayı seni takip ve arkadaşlığımdan çıkarıyorum, insanın kafasını karıştırmaya ve bulandırmaya birebirsin…”

Ben sapık değilim de görüldüğü gibi vatandaş hem cahil, hem de tahammülsüz. Vereceğim cevabı beklemeden kaçıp gitmiş sayfamdan ve muhtemelen güneşten korkan yarasalar gibi sığınmış yine kendi mağarasına. İhtimaldir ki; “İslam orijinal değildir” ifadesini, “Kur’an Tanrı kelamı değildir” şeklinde anlamış. Bu kadar celallenmesi ondan dini bütün(!) vatandaşın. Üstüne üstlük bir de “Seni arkadaşlığımdan çıkarıyorum” şeklinde hava atmaz mı? Sanki ben ona arkadaşlık teklifinde bulunmuşum da o da beni lütfen kabul etmiş! Tanımam etmem oysa…

Bu vatandaş gibi düşünenleri aydınlatmak bakımından belirtelim ki:

“İslam Orijinal Din Değildir” den maksat; İslam, kendisinden önceki Tevhit dinlerini onarmak ve onların eksiklerini tamamlamak için gönderilmiştir demektir. Zira Allah’ın dini tektir. Allah, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerine aynı dini göndermiş ve aynı hükümleri insanlara tebliğ etmelerini söylemiştir. Belki değişen şartlara, insanlığın ulaştığı medeniyet seviyesine, insanlar arasındaki ilişkilerin almış olduğu yeni şekle, mesela insanların milletleşme ve devletleşme sürecine girmelerine paralel olarak yeni düzenlemeler getirme ihtiyacı duymuştur ama dininin özünü ve esasını hiç değiştirmemiştir demektir.

Kur’an’da bazı peygamberlere geniş kapsamlı kitap yerine “Suhuf”, yani günümüzde “Broşür” veya “Kitapçık” diyebileceğimiz ilahi metinlerin gönderildiğinden bahsedilmekle birlikte, hangi peygambere kaç sayfa kitap gönderildiği belirtilmemektedir(2). Bunun yanında, Kur’an’da, başlı başına mufassal bir kitap olduğu kabul edilen Tevrat için de “Suhuf” tabirinin kullanıldığını görüyoruz(3).

Özetle; Kur’an, bize bilinen 4 kutsal kitap (ki; bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dır) dışında da bazı peygamberlere daha dar kapsamlı kitap(çık)lar gönderildiğini haber vermektedir. Ebû Zer rivayeti olduğu söylenen ve Hz. Peygamber’e isnat edilen bir hadise göre; Hz. Peygamber 104 kitap gönderildiğini beyan ettikten sonra, “Şit’e 50 sayfa, İdris’e 30 sayfa, İbrahim’e 10 sayfa, Musa’ya Tevrat’tan önce 10 sayfa ve Tevrat gönderildiğini” söylemiştir. Ayrıca İmam Fahrettin Razi tefsirinde de Hz. Adem’e 10 sayfalık bir metin gönderildiği söylenmektedir(4).

Ayrıca; Adem’e 10 sayfa, Şit’e 50 sayfa, İdris’e 30 sayfa, İbrahim’e 10 sayfa kitap gönderildiği, İslam Uleması arasında genel kabul görmüş bir tespit (ya da iddia) olarak birçok kaynakta zikredilmektedir.

Bu bilgileri, yani Kur’an’da bahsi geçen Suhufların bunlar olduğunu ve verilen sayfa sayılarının doğru olduğunu kabul edecek olursak; Allah, değişen şartlara, insanların sayısına, insanlar arasındaki ilişkilerin boyutuna, karmaşıklığına, buna bağlı olarak insanların karşılaştığı problemlerin durumuna ve sapıtma derecelerine bağlı olarak emirlerini ve yasaklarını arttırmış veya azaltmıştır. Ancak dinin esasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Öte yandan Allah, Kur’an’da her kavme peygamber gönderdiğini tekrar tekrar bize haber vermektedir(5).

Bu anlamda insanların topraktan ya da çamurdan yaratıldığına inanan Sümerlere de bir peygamberin gönderildiği muhakkaktır ki; putperestlerle mücadele eden Hz. İbrahim’in ve oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak ile ondan sonra gelen Hz. Yakup ve Hz. Yusuf gibi peygamberlerin Sümerliler ve sonrasında yaşadıkları kabul gören bir bilgidir. Bu bilgilere göre; İbrahim Put ustası olan Azer’in (Tevrat’ta Terah geçer) oğludur.

Kur’an’ın 16. suresi olan Nahl Suresi’nin 36. ayetinde “Andolsun ki biz her ümmete, ‘Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan (yani putlardan) uzak durun’ diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların âkıbetinin ne olduğunu görün.”(6) şeklinde verilen bilgiler, bize neden putlarla ve putperestlerle mücadele için gönderilen Hz. İbrahim’in mücadelesini haber veriyor olmasın? Sümer kültüründe bulunan insanın çamurdan yaratıldığına ilişkin kabul, neden Hz. İbrahim’in Tevhit dini olan Haniflik’ten Sümer kültürüne geçmiş olmasın?

Bu şekilde yorum yapmanın ya da akıl yürütmenin kime ne zararı var ve insanlar bu bilgileri görünce neden sapıtsınlar? E tabi sen, dinine pamuk ipliği ile bağlıysan ve muhtemelen bir şeyhin verdiği bilgi kadar dini bilgin varsa elbette sapıtırsın. Zaten muhtemelen bir şeyhe veya cemaat reisine kapılanmakla sen zaten sapıtmışsın demektir Müslüman. Çünkü bu durumda sen, Allah’ın dinine değil, şeyhin dayatmış olduğu yapay bir dine inanıyorsun demektir!

Hülâsaten; Tanrı, başlangıçta insanları doğru yola sevk etmek için, insanların arasından seçtiği peygamberler vasıtasıyla emirler, nehiyler ve tavsiyelerden oluşan bir din göndermiş, zaman içinde ise göndermiş olduğu bu dinin, insanlar tarafından bilerek veya bilmeyerek tahrip ve tahrif edilmesi, ya da unutulması üzerine yeni peygamberler göndererek eski emirlerini yinelemiş (tekrarlamış) ve zaman zaman da bunlara ilaveler yapmıştır. Bu sebeple başlangıçta 10 sayfa olan emirleri, zaman içinde genişleyerek koskoca bir kitap halini almıştır(7).

Hz. Muhammed ise bu anlamda son peygamberdir. Yani Hz. Muhammed, Tanrı’nın kendi dinini restore etmek için yollamış olduğu son elçidir. Aksi halde, her ilahi din birbirinden farklı hükümler içerseydi, o zaman Tanrı sürekli karar değiştiren ve ne yaptığını bilmeyen bir varlık haline gelirdi ki; e o zaman da Tanrı, Tanrı olmaktan çıkardı. İslam orijinal değildir de Hıristiyanlık ve Yahudilik orijinal midir? Elbette onlar da kendilerinden önceki dinleri onarmak için gönderilmişlerdir. Üstelik biz Müslümanlar, bu iki kutsal dinin de bilinçli olarak tahrif edildiğine ve İslam’ın, bu dinlerin yerine kaim olmak üzere gönderildiğine de inanırız. “İslam orijinal din değildir” demek, “Kur’an Allah kelamı değildir” demek değildir. Bunu anlayamayacak kapasitede olan bir kişinin benim arkadaş listemde olması ise benim için gerçekten züldür.

Lütfen şu ayetlere dikkat ediniz:

“Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.’ dedi…”(Mâide 5/27)

“[İbrahim şöyle demişti(İbrahim-35):]Yaşlılığıma rağmen bana İsmâil’i ve İshak’ı armağan eden Allah’a hamdolsun! Şüphesiz rabbim duaları kabul edendir/ Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et!”(İbâhim-14/39-40)

“Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.” (Bakara-2/183)

“Hani Biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) ‘Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.”(Hac-22/ 26)

Bizzat Tanrı’nın kutsal kitabında haber verdiği üzere; hemen bütün ibadet ritüelleri bile önceki Peygamberlerin tebliğ ettiği Tevhit dinlerinde de bulunan bir din nasıl orijinal olabilir

09.01.2018
Ömer Sağlam
________________
1- Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Hamide Koyukan, Kabalcı Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul, 2018, s, 134.
2-Kur’an-ı Kerim, Taha, 20/133; A’lâ, 87/18; Necm, 36. Necm, 53/36,
3-Kur’an-ı Kerim, A’la, 87/19.
4- Bu bilgileri aldığımız , internet adresinde kaynak olarak “İmam Suyuti, Ed-Dürrül Mensur, Dar’ül Fikr, Beyrut, 1993, c, 8, s, 489; Tefsir-i Kebir Tercümesi, Akçağ y, c, 23, s, 89.” gösterilmiştir.
5-Bkz. Kur’an-ı Kerim, Nahl-16/36; Fâtır-35/24; Yunus-10/47; İsrâ-17/15.
6- Ayet meali, internet adresinden alınmış olup, parantez tarafımızca konulmuştur.ö.s.
7- Sayfadan maksadın ne olduğunu, sayfaların sayısını ve ebadını, çapını-çerçevesini ise tam ve doğru olarak ancak o sayfaların sahibi olan Tanrı bilebilir.

"Ömer bey; İslam orijinal bir din değildir demekle kastın nedir bilemiyorum, sapık fikir ve düşüncelerinden dolayı seni takip ve arkadaşlığımdan çıkarıyorum, insanın kafasını karıştırmaya ve bulandırmaya birebirsin..." - melek

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eski Diyanet görevlisi Ömer Sağlam’ın yayınlanan iki kitabı vardır: Ermeniler Buharlaşmadılar, Bin Yıllık Yürüyüş 1015-2015 ve Çöldeki Osmanlı.

Yorumlar

“İSLAM ORİJİNAL BİR DİN DEĞİLDİR!!!” için 5 cevap

 1. mahmut demirkolllllu avatarı
  mahmut demirkolllllu

  tek ilahi gerçek din islamiyettir..yani bütün kitaplar ve peygemberler nbu dini topluma anlatmışlardır…hiristiyanlık ve yahudilik =Yapay/sahte/çaakma /uyduruk sözde dindir.bölgesel topluluğun adı olan hiristiyan ve yahudiliği ilahi din diye kabul etmek =küfre götürür.yazar ve din alimleri bunu açıklamaktan korkarlar..bu yapay oluşumlar islamiyeti çökertmek için uydurulmuştur.çok şükür gerçek ilahi dinin mensuplarıyız..

 2. Ömer Sağlam avatarı
  Ömer Sağlam

  Tebrikler.
  İlk defa güzel bir yorum işittik Mahmut Demirkol’dan.
  Müslüman’a da yakışan budur.

 3. Sebahattin Taşdelen avatarı
  Sebahattin Taşdelen

  Sayın Arkadaşım
  İslamiyet orijinal bir din değildir başlığı! İle:
  Başarılı olduğun tek şey var,
  İnsanları buraya kadar sürüklüyorsun!
  Bunun;
  Vebali tabiiki vardır, ve sanadır!
  Yazı’nda; Konu’nun kendisi açıkça sunumu, alıntı’ları, ayrıntı’ları hep aynı
  İslam TAMAMEN ORİJİNALDİR’ in
  Delilleridir!
  Tüm kaynakların,
  İnsanlığın oluşumundan ve
  Yaratılışın tekamülünden itibaren,
  Evvelce gelmiş geçmiş tüm peygamberlerinde tebliği ve
  Kur-an’dada anlatıldığı, tamamlayıcı,
  Açıklayıcı,
  Ayetler ışığında, NETLEŞEN!
  Ancak; geçmiş medeniyetlerce, çeşitli maksatlarla değiştirilmeye
  Yeltenilmiş, adı sanı farklı anılıp,
  Farklı anlatılıp, adeta deforme felsefeleri üretilmiş ama bu mükemmel dinin sahibi son kitabında artık onun koruyucusu biz olacağız diye ayetle
  Bildirerek orijinali bozma çabalarının
  Sonuçsuz kalacağını bildirmiş! Ve,
  Noktalamış’tır!!
  Yani bu din hangi taraftan bakarsan bak,
  Hangi pencereden görürsen gör,
  Hangi adla anarsan an!
  Gelmiş geçmiş tüm
  “alemlerin” rab-bi’nin,
  Yine, Tüm evvelki peygamberlere’de ilettiği ve son peygamberiyle ve ona indirdiği ayetler bütünü olan kur-an’ı kerim ile
  Adeta imzaladığı
  Aynı din, aynı inanış, aynı itikat’ın mühürüdür!
  Bu’ndan anlaşıldığı üzeredir’ki
  Din, iman, itikat, ezel, ebed, yaşam, ahiret, tek’dir! “Orijinaldir”
  Aynı din tebliğ edilmiştir!
  bu başından beri aynı din’in
  Tebliğ ediliyor olması zaten,
  Din orijinal’dir! Anlamındadır.
  Anlatısı kitab-ı, kur-an’ı kerim’le, Tebliği, islam’da orijinaldir!
  Anlamına gelir!
  Sonuç;
  Yazınızda!, alıntıların, kaynakların, vs!
  Hepsi doğrudur!
  Ama bu makalenin,
  “İslamiyet Orijinal din değildir” Başlığı YANLIŞTIR!
  Farklı amaçlara hizmet eden insanların
  Ekmeğine yağ sürmekten öteye gitmez!
  Lütfen ve Allahın rızası için bu adı,
  Değiştirin;
  Eminim yine ORİJİNAL, BİR BAŞLIK’la
  Nice heyecanlı veya tereddütlü insanları çekerek!
  Yapıcı eğitici tartışmalar başlatabilirsiniz!
  Zor sorular alabilirsiniz! Birçok insanın pişmesine! Dağarcığını pekiştirmesine
  Vesile olabilirsiniz!…
  Lakin o yukarıda, sayfanızı terk eden müslüman’ı, umursamayarak,
  Yazdığınızla! ancak siz keyif alırsınız!
  Hiç hoş olmamış!!!.
  Selametle!

 4. avatarı
  Anonim

  EGER MUSLUMAN DEGİLSENİZ BUNU DEMENİZ NORMAL ALLAHIN SON PEYGAMBERİNE BİLE İNANMADINIZ YAZIKLAR OLSUN CEHENNEMDE GERCEKELER CIKAR

 5. Yalçın bilir avatarı
  Yalçın bilir

  Tevrat zebur İncil de tanrının ismi yedi binden fazla geçer YEHOVA kırk peygamber bir ağızdan çıkmış gibi YEHOVA tanrı nın amacını anlatır İslam geçek dinse neden kırk peygamber in zıttına başka bişe anlatır kuranda biz bizden önceki kitapları tastik etmek için kuranı indirdik der ama kuran bikere YEHOVA tanrı dan bahsetmez bence tevret zebur ve incili tepeden tırnağa kadar bir YEHOVA şahitleri ile inceleyin gerçeği bilmek istiyorsanız teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 2. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 3. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 4. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Türkiye’ye turist yağacak…

  Türkiye’ye turist yağacak…

  Alınan onca önleme rağmen Rus turistlerin Türkiye tercihi önlenemiyor. Geçenlerde yazmıştık. Rusya, iç turizme yönelik önlemler almaya başlamıştı. Ancak, görülüyor ki Rus turistler Türkiye’den hali […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  Erkam Tufam yurtdışında yaşayan bir gazeteci. Niye yurtdışında, nasıl çıkmış gibi sorular beni ilgilendirmiyor. Bir yazımda vurgulamıştım; ‘ben söze bakarım’! O kişinin söylediklerinin ne kadarı benim […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]


 • Fal?-Nazar?-Büyü?

  Fal?-Nazar?-Büyü?

  KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu […]Posted

in

by

Exit mobile version