“Medreselere Yasal Statü” ye suç duyurusu

suç dyr.1CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ISPARTA
YAKINAN : Mahmut ÖZYÜREK
Adres: Ulusal Eğitim Derneği – Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Uslu Ün Psj. Kat:2 No: 16-17 Isparta
ŞÜPHELİ: Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı / ANKARA
SUÇ: TC Anayasasının Giriş, Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan 2. maddesi, Anayasamızın “İnkılâp kanunlarının korunması” ile ilgili 174.maddesi ve Anayasanın 136. Maddesinin alenen ihlal edilmesi.
SUÇ TARİHİ: 29 Şubat 2016
AÇIKLAMALAR
1. 29 Şubat 2016 Pazartesi Günü Çankaya Köşkü’ndeki Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 04 Mart 2016 Cuma günü Şırnak’ın Silopi ilçesindeki temaslarının ardından Ankara’ya dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki medreselerin sorunlarının giderilmesi için kurulan “Medrese Âlimleri Vakfı” ile “Diyanet işleri Başkanlığının” bir proje hazırladıklarını, , proje üzerinde çalışıldığını, bölgede seminerler ve konferanslar düzenlendiğini, 29 Şubat 2016 Pazartesi Günü Çankaya Köşkü’ndeki Bakanlar Kurulu toplantısında bu proje ile ilgili bir sunum yaptığını ve hazırladıkları raporu Başbakan’a sunduklarını açıklamıştır.
PROJE, medreselere yasal statü kazandırılması, üniversitelerle denkliklerinin sağlanması, medrese mezunlarının pedagojik formasyon almasını ve müderrislerin bölgede barış gücü görevi üstlenmelerini içermektedir.
2. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu Proje ile ilgili olarak “Biz bölgedeki medreselerin denetiminin yapılabildiği bir legal ortamda müfredatı, sınavları, öğreticileri, ne öğretildiği belli olan, hangi sonuçları elde ettiğimizi bize gösteren bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Daha doğru olacağını düşünüyoruz.” …“Medreseler legal olmalı, bir kısmını Kuran kursu yaparak legalleştirdik”
“Tevhid-i Tedrisat Yasası ile medreselerin kapatılması “İslam Âlimi” yetiştirmek açısından bir boşluk oluşturdu. Din ve dünya ilimlerini birbirinden koparan laik eğitim anlayışı içinde imam hatip okulları, İslam enstitüleri ve ilahiyat fakülteleri bu boşluğu kapatamadı.”
3. Medreselere yasal statü kazandırılmasını isteyen M. Görmez; “ Medreselerin müfredat, metodoloji ve program, mekân sorunu vardır. Medreselerde sınav sisteminin olmayışı da bir sorundur. Medreseler ders araç gerecinden ve teknolojik imkânlardan yoksun. Medreselerin hiçbir hukuki statüye sahip olmaması en büyük sorun.” sözleri 08 Mart 2016 tarihli yaygın basında geniş şekilde yer almıştır.
4. Gerek hazırlandığı söylenen proje, gerek Bakanlar kurulunda yapılan sunum ve basına yapılan açıklamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş amacından uzaklaşarak eğitimin laik yapısını ortadan kaldırmaya, eğitimin dini esaslara göre şekillendirilmesini sağlamaya yönelik bir girişimdir.
5. Anayasanın 136. maddesinde; “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” hükmü yer almaktadır.
Diyanet işleri Başkanı(DİB) Medreseleri yeniden “Anayasal Düzenin” içine taşıyarak;
a. Eğitimin laik yapısını ortadan kaldırmaya,
b. Eğitimin dini esaslara göre şekillendirilmesini sağlamaya
c. “Milletçe dayanışma ve bütünleşme” yerine kutuplaşmayı teşvik ederek Anayasanın 136. Maddesini alenen ihlal suçu işlemiştir.
6. Yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının İnkılap Kanunlarının Korunması ile ilgili 174. Maddesi
“Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:” demekte 1.fıkrası ise, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden “3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununu” güven altına almıştır.
Bu nedenle Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez’ in girişimleri ve yaptığı açıklamaları;
a. TC Anayasasının Giriş,
b. Diyanet işleri Başkanlığının kuruluşu ile ilgili 136. Maddesini
c. Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan 2. maddesini,
d. Anayasamızın “İnkılâp kanunlarının korunması” ile ilgili 174.maddesi’ni alenen ihlal’e “teşebbüs” suçunu oluşturmaktadır.
7. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Beşiktaş’taki Ertuğrul Tekkesinde 03 Şubat 2016 günü bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede, “İslam medeniyetinin üç büyük kaos dönemi oldu daha önce. Her birinde kaosun aşılması için öze dönüş arayışına girildi. Her biri ayrı bir sorun yarattı. İlki, üçüncü halifenin şehit edilmesinin ardından oluşan haricilikti. İkincisi Moğol saldırısı dönemi. Üçüncüsü Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı ve sonraki dönem. Şu an yaşadığımız dönem de bir kaos dönemidir” diye konuştu. (03 Şubat 2016) Mehmet Görmez, bu açıklaması ile “Cumhuriyetin Kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı dönemini “KAOS DÖNEMİ” olarak adlandırmaktadır.
8. Bilindiği üzere, Anayasayı ihlal suçu, suçun maddi unsurunu meydana getiren fiillerin işlenmeye başlanmasıyla oluşur. Yani anayasayı ihlal suçu bir teşebbüs suçudur.
“Anayasayı İhlal suçu” teşebbüs aşamasında kalmaz ve tamamlanırsa suç olmaktan çıkacaktır!
9. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 309.MADDESİ Anayasayı ihlal suçu ile ilgilidir
“(1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.
(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” demektedir.
10. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez herhangi bir kişi değil, “Anayasal Düzen” içindeki bir kurumun başkanıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2015 bütçesi 5.743.383 bin TL ile aralarında Sağlık Bakanlığı’nın da bulunduğu 10 bakanlıktan fazladır.
2014 yılı rakamlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığının 117 bin 541’i köylerde olmak üzere 200.000’in üzerinde kadrolu elamanı çalışıyor.
Yani Diyanet işleri Başkanlığı Anayasal düzen içinde “devletin cebri gücünü elinde bulunduran” bir kurumdur. Toplumsal yaptırım gücü vardır. .” Anayasayı ihlal suçu için kastedilen neticenin “gerçekleşebilmesi tehlikesinin varlığı” söz konusudur. DİB. Devletin cebri gücünü elinde bulundurması ve görevleri nedeniyle Anayasayı İhlal suçunu işleme kolaylığına ve imkânına sahiptir.
11. Kaldı’ ki Mehmet Görmez …“Medreseler legal olmalı, bir kısmını Kuran kursu yaparak legalleştirdik” diyerek, Anayasanın Giriş, Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan 2. maddesi, Anayasamızın “İnkılâp kanunlarının korunması” ile ilgili 174.maddesi’ni ihlal ettiğini kendisi itiraf etmektedir.
HUKUKİ NEDENLER: TC Anayasasının Giriş, Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan 2. maddesi, Anayasamızın “İnkılâp kanunlarının korunması” ile ilgili 174.maddesi ve Anayasanın 136. Maddesi ve TCK 309.Maddesi ve gerekçesi.

Okumaya devam et  Deprem Yardımlarımı Kime Yapabilirim?

HUKUKİ DELİLLER: 08 Mart 2016 – 09 Mart 2016 tarihli Yaygın Basın(Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Yeniçağ vd.) Gazeteler ve altta linkleri verilen İnternet Gazeteleri
İSTEM:
Bu suçlar Cumhuriyet savcılıkları tarafından resen soruşturulması gereken suçlar olup; bu nedenle sorumlu Mehmet GÖRMEZ hakkında yasal gereğinin yapılarak
1) Cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması ile
2) Devletin cebri gücünü elinde bulundurması ve görevleri nedeniyle Anayasayı İhlal suçunu işleme kolaylığına ve imkânına sahip olması nedeniyle TCY 61. maddesi gereğince uygulama yapılırken alt sınırdan uzaklaşılarak uygulama yapılması arz ve talep olunur. 11 Mart 2016

Mahmut ÖZYÜREK

1.
2.
3.

Haberi paylaşın
Mahmut ÖZYÜREK - suc dyr 1

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. KUR’AN’da; TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken; peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?! turkishnews.com sitesi yazarlarından sayın Nazım Peker’in: ‘Anlamı çarpıtılan(Nisa,59)’ başlıklı yazısından…

 2. Biyyolojik terör saldrısı altındayız/ . İtalyada ortaya çıkan xylella fastadiosa hastalığı bütün şehirleri ka-plamıştır. Bu virüs kalp krizi ve kanser…

 3. Seçimi bile beceremez, hile hurdadan kurtaramaz, seçmen ile seçileni bile ayırt edemez hale geldi ülkemiz! Gerçekten AKP hükümetine yazıklar olsun.…

 4. Özür dileyerek söylüyorum. Anlamını çarpıtma yok. Siz Kuran’ı okumasını bilmiyorsunuz. Bir de şuan içinde bulunduğunuz, yönetime göre şartlı kabullerinizin esiri…

 5. Bir dönem millete en büyük zararı vermiş şahsiyetlet şimdi tövbe etmiş. Allahın laneti üzerinize olsun

 • ONCE THE MULLAH

  ONCE THE MULLAH

  Bir konuyu itiraf etmeliyim, okuma alışkanlığımı ilk okulda değil, yatılı okula gittiğimde kazanmıştım. Muhteşem bir kütüphanemiz vardı okulda. İlk okuduğum kitapları pek hatırlamamakla birlikte, Alice Geer […]


 • HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

  HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

              Zaman zaman CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yöneltmiştim.             Ve yine, kendi görüş ve anlayışıma göre kimi eleştiriler de yöneltebilirim.             Ancak Cumhuriyet’i kuran parti […]


 • Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Sıkı durun: Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçmene verdiğimiz sözleri tutacağız. Memur e emekli rahatlayacak. Daha sonra da enflasyon inecek” diyor. Özet: Memur ve emeklinin cebi […]


 • SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  Evet seçimler bitti.Türkiye yerinde duruyor. Millette öyle.Seçimleri RTE kazandı KK kaybetti.Bunun siyasi muhasebesini yapmak tabiki gerekir.Ama bu iki liderde 5 sene sonra siyasette yoklar.Peki ne […]


 • SOL NAPMALI?

  SOL NAPMALI?

  Tamam ilk tur seçimlerde hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran, isyan karışık depresyona girdik. İlk ve en önemlisi ilk turda alınan sonuçlar kesinlikle yenilgi […]


 • Doğal gaz

  Doğal gaz

  Sayin ve Sevgili Dostlar Ben ihtisasım dahilinde olmayan konularda konuşmaktan hoşlanmam. Benim ihtisasım derin deniz petrol ve gaz projelerinin idaresidir ve son 40 senedir bu […]


 • IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  BİRİLERİ MÜLTECİLER ÜZERİNDEN IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM DEMİŞ. Mültecilere yalnızca bedenlerini getirmiyorlar. Onlar yanlarında değer yargılarını, örf ve adetlerini, dinlerini, kültürlerini de getiriyorlar. Ve onlarla […]


 • GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  27 Mayıs… 68 kuşağının “Anayasa ve Özgürlük Bayramı”… Sosyal bilimlerde bir altın kural var: Her olguyu kendi “zaman”, “zemin”, “mekan” boyutları içinde el almak…Aksi takdirde, […]


 • Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bazı kesimler tarafından kullanılan “TÜRKİYELİ” kavramının doğru olmadığı bir gerçektir. SBF yurdundan oda arkadaşım olan Prof. Dr. İlber  Ortaylı, “Türkiyeli […]


 • ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  Çeşitli mealleri okurken, aklıma uygun olmayan, Kur’an’ın felsefesi ile uyuşmayan açıklamalar, beynimi yakmakta. Bunlardan birisi ve en önemlisi de: Nisa 59 ayetine verilen anlamdır. Nisa […]


 • “Turizme sevinmek için daha erken…”

  “Turizme sevinmek için daha erken…”

  Turizmde sıkıntı şu: Aşırı maliyet artışları sorunlar devam ediyor. Sektör temsilciler maliyet artışlarında orta vadede sonun olacağının altını çiziyor. Bu da turizmde sevinmek için zamana […]


 • Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  […]


 • Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  “Anladıysam Arap olayım”, “Fransızca mı konuşuyorum”, “Çince gibi” benzeri deyimlerin Türkçemizde de günlük yaşamda kullanıldığı düşünüldüğünde, İtalya’da “Ben burada Türkçe mi konuşuyorum?” deyimini duyarsanız çok […]


 • KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  Gerici, ‘dinci yobazların’ anlam erozyonuna uğrattığı, ‘inkârcı yobazların’ da tepe tepe yalan-yanlış fütursuzca kullandıkları pek çok KUR’AN kavramlarından biri de ‘şeriat’!(Dinci-inkârcı yobaz ayrımı bana ait […]


 • TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM… HÜSEYİN MÜMTAZ Burası Girne.     Geçen gün elime şöyle bir duyuru geçti. “Mezuniyet Andı. Bizler 23 Nisan İlkokulu Öğrencileri olarak, Eğitim ve öğretimin […]


 • Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Cumhur İttifakı’na katılmak için, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını şart koşan Yeniden Refah Partisi artık Meclis’te. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan 6284 sayılı kanunun siyasi pazarlık malzemesi […]


 • AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM HÜSEYİN MÜMTAZ Bir süre önce KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” […]


 • NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  Müslümanların Allah’ı diyor ki:“Bana kul hakkı ile gelme. Benden Kul hakkı yediğin için bağışlanma bekleme. Diğer bütün günahlarını affeder seni cennetime kabul ederim. Ama kul […]


 • CEHENNEMİN KAPISI

  CEHENNEMİN KAPISI

              Hemen söyleyeyim; 28 Mayıs 2023 günü Türkiye ve bölgesi için ‘Cehennemin Kapısı’nın ya sonuna kadar açılacağı ya da tamamen kapanacağı gün olarak tarihe geçecek. […]


 • “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  Turizmde 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için yoğun bir çaba ve tanıtım atağı yapılıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada “Türkiye’ye ilgi her geçen gün daha da […]Posted

in

by

Exit mobile version