Din adamları Türkçülük için ne dedi?

Ulukışla İlçesinin ilk müftüsüydü.
Kayseri medresesinde Osman Hoca’dan icazet aldı.
Ömerli köyüne döndü.
Osman Efendi’den aldığı icazet ile çalışmaya başladı.
Hamidiye Kazası özellikle yaz aylarında Trabzon bölgesinden gelen
binlerce Ermeni maden işçisiyle dolup taşıyordu.
Burada Ermeni nüfusunun artması,
Ermenilerin şımarmasına ve kaza yönetiminde de çoğunluğu sağlayarak
Türklere karşı baskı uyguluyorlardı.
Kaymakam da pasif kalıyordu.
Mehmet Bahaeddin Efendi duruma kayıtsız kalamadı.
Bu durum kaza merkezinde huzursuzluklara neden oluyordu.
Kayseri’den Alim Efendi,
Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat (Börekçi),
Konya’dan Rıfat Efendi,
Adana’dan Abdullah Faik Efendi,
Mehmet Hamdi Efendi,
Mersin’den Naim Efendi,
Hacı Ali Sabri Efendi,
Kırşehir’den Müfit Efendi ile tanıştı.
Bahaeddin Efendi, “İstiklalsiz din olmaz” diyerek
ülkemizde ilk defa Ulukışla İlçesi’nde oluşturulan
Kuvay-ı Milliye teşkilatı içinde görev aldı.
İşgalin bir Haçlı saldırısı olduğunu söyleyerek yedi düvele karşı milli mücadeleye başladı.
Ulukışla Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisliği’ne seçildi.
Şeyhülislam Haydarizade’ye
“İstifa etmiyorum, ben Ulukışla halkının müftüsüyüm,
halkımın Kuvay-ı Milliye’nin yanındayım” diyerek tepki gösterdi.
Mustafa Kemal Paşa’ya bölge ile ilgili her türlü bilgi akışını sağladı.
Sivas Kongresi devam ederken Ulukışla’ya gelen
Mustafa Kemal Paşa ile bizzat tanıştı.
Mustafa Kemal Paşa ile Karınca Dağ’dan Pozantı İlçesi’ni gözledi ve
burada düşman hakkında bilgi aldı.
Düşman keşif birliklerini yanıltmak ve korkutmak amacıyla
Ulukışla çevresindeki dağlara soba borularını yerleştirerek topçu bataryaları görünümü verdirtti.
Ulukışla İlçesi’ni teslim almak üzere gelen Fransız Binbaşısı Leroux’u ilçeden kovdu.
Fransız subayının elinde,
Dâhiliye Nezareti’nin (İçişleri Bakanlığı) Fransızların Ulukışla’daki ikametinin muvakkat ve
asayişi temin etmek için olduğu, bu sebeple kendilerine kolaylık gösterilmesi ve
her türlü misafirperverlik edilmesi emri vardı.
Müftü Fransız Binbaşısının azametli ve amir tavırlarıyla söylediklerini dinledikten sonra
herkesin bilmesi gerektiği şu tarihi cümleleri kurdu:
“Dâhiliye Nazırı sizlere işgal ettiğiniz İstanbul’da sizlere kafi miktarda misafirperverlik gösteriyor.
Sizinle dört senedir harp ediyoruz.
Birçok cephelerde talihinizi denediniz.
Birbirimizi iyi tanıyoruz.
Fuzuli yere kan dökmeyelim.
Sizi Ulukışla’da alıkoyamayız.
Buranın taşı ve toprağı da sizi barındırmaz.
Burası Arabistan değil, Türkiye’dir.
Bu topraklarda ancak Türk’ün kemiği sızlamadan yatar”
Medreselerin kapatılmamasını, fakat mutlaka ıslah edilmesini,
Türkçülük esaslarının öğretilmesi için dersler konulmasını istedi.
Siyasetten uzak durdu.
Halka Türk Milliyetçiliği’ni öğütledi.
Her dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlarda da
halkla birlikte bayram kutlamalarına katılır,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla yâd ederdi.
17 Mart 1926 tarihinde milli mücadelede gösterdiği kahramanlık,
üstün hizmet ve fedakârlıktan dolayı 3516 sayılı İstiklal Madalyası aldı.
Öz Türk’tü, özü Türkçüydü, Müftü Efendi şöyle söylüyordu;
“Balkanlarda milliyetçilik hareketinin doğması kiliselerin eseridir.
Bizim medrese ise Türkçülüğü,
Türkçülük hareketini Arap kültürüyle bastırma, boğma ve yok etme gafleti içinde olmuştur.
Çağa, değişen zamana ayak uydurmama, gözleri kapamanın bedelini kendisini ve
Türk maneviyatını perişan ederek, geciktirerek ödemiştir.”
Hakikat buydu, günümüzde yapılmak istenen, yapılan da tam olarak budur!..
O günün medreseleri, bugünün tarikat ve cemaatleri
“Bizim medrese Türkçülüğü, Türkçülük hareketini Arap kültürüyle bastırma,
boğma ve yok etme gafleti içinde”
Arap Milliyetçiliğine hizmet etmekten başka bir şey yaptıkları yok.
Dünya Türk’ün uyanmasından korkarken,
içten içe Türk uyutulmaya çalışılıyor…
***
Önce sıbyan mektebini, sonra Ankara Rüşdiyesi’ni bitirdi.
İstanbul’a giderek Beyazıt dersiâmlarından Âtıf Bey’in derslerine katıldı ve icâzet aldı.
Evet bir de Rıfat Börekçi var İlk Diyanet İşleri Başkanı…
Mustafa Sabriler, İskilipli Atıflar İngilizlerle kol kola gezerken
kefen parasına kadar milli mücadeleye desten veren…
Şeyhülislâm Dürrîzâde’nin Millî Mücadele aleyhinde verdiği fetvayı reddeden bir fetva verdi.
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde neşredilerek
yurdun her tarafına dağıtılan bu fetva halkın
Millî Mücadele etrafında toplanmasında son derece etkili oldu.
Camilerde Türkçe hutbeleri başlattı.
Halk dinini, kitabını anlamalıydı.
1932 yılından itibaren de Türkiye’de tüm camilerde hutbeler Türkçe okutulmuştur.
(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 22/2/1925, Dosya: 6534 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 7.41..31)
Milli Mücadeleye katkıları ve Atatürk’e olan sevgisi
anlatmakla bitmez…
Rıfat Börekçi anlatıyor:
“Ata’nın huzuruna geldiğimde beni ayakta karşılardı…
‘Paşam beni mahcup ediyorsunuz’ dediğim zaman
‘Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır’ buyururlardı.
Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi.” (Ercüment Demirer, Din Toplum ve Atatürk)
***
Babası ilmiye mensubu bir aileden gelen ve kadılık görevinde bulunan Ahmed Rifat,
dedesi Mustafa Mecîdî’dir.
Sıbyan mektebinden sonra 1861’de hıfzını tamamladı,
iki yıl süreyle kıraat okudu.
Amasya Rüşdiyesi’nin ardından Mehmed Paşa Medresesi’ne devam etti.
1879’da Şirvânî Mîr Hasan Efendi’den icâzet aldı.
Aynı yıl Amasya Bekir Paşa Medresesi’ne müderris tayin edildi.
Kendisi yirmi yedi yılda üç dönemde altmış beş talebeye icâzet verdiğini,
1908’deki üçüncü icâzet merasimine katılan Hacı Reşid Paşa’nın
arzı üzerine meşihat makamı tarafından yirmi iki öğrencisine birer gümüş,
kendisine de altın madalya verildiğini belirtir.
Arapça ve Farsça biliyordu,
1900 Mayısında Amasya müftülüğüyle birlikte
Sivas ve Karadeniz bölgesi vâizliği (kürsü şeyhliği) görevine getirildi.
dönemin Sultan Bayezıd Camiî vaizi Abdurrahman Kâmil (Yetkin) Efendi
Atatürk’ü Amasya’da ziyaret etmişti,
aralarında geçen konuşmayı daha sonra şöyle anlatmıştı Kamil Efendi:
“Paşa ayağa kalkarak elimi öptükten sonra
Baba bu işte muvaffak olmakta var, olmamakta var.
İnşallah olacağız.
Eğer olamazsak bizi asarlar, kelle gider ne dersin? dedi.
Bende: Hey oğul sen ki genç yaşında başını vatan ve millet uğruna feda etmişsin.
Koy benim bu ihtiyar kelle de senin uğruna feda olsun, dedim.
Tekrar elimi öperek, yanıma Komiser Osman Efendi’yi katarak uğurladı.”
(Mustafa Kemal Paşanın Amasya’ya ilk gelişleri,
Sabah (Amasya-Mahallî Gazete) 21 Ocak 1981-Süreli Makale)
Şimdiki sözde dincilerin olmadık iftiralar attığı Mustafa Kemal Atatürk’e o dönemin
dini ve ilmi bilgileri sorgulanamaz olan din adamları nasıl kıymet veriyordu…
Milli mücadeleye
vatanın birliğine
Türklüğe ne kadar kıymet veriyordu.
***
Bir isim daha var…
1884 yılında Yozgat, Akdağmağdeni’nde doğdu.
İlk eğitimini kilisede tamamladı, sonra Rüştiye’ye devam etti.
1912 yılında Diyakos (papaz yardımcısı) 1915 yılında ise Papaz oldu.
1918’de ise 34 yaşındayken Metropolit…
Fener Patrikhanesi’nin ülkeyi karıştırmak adına verdiği talimatları reddeder
Patrikhaneye karşı bir beyanname yayınlar;
“…mezhebimizi şerre alet ederek,
Türk olduğumuz halde Helenizm propagandasıyla aldatılarak
güya aslen Yunan imiş ve aslına geri dönermiş gibi
azınlık hukuku iddiasıyla mezhebi millete karıştırdılar.
İstanbul Patrikhanesi’nin bize Türklüğümüzü unutturmak ve
dilimizi değiştirmek için aldığı bunca tedbirler hiç kar etti mi?
İşte Türk tabiiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir.
Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzu
adet, töre, kültür ve her halimizle bunu ispat etmekteyiz.”
Böylece Türk Ortodokslar milli mücadelenin yanında yer alırlar.
Kimdir bu “Türklüğüm de Türklüğüm” diyen tabii ki de Papa Eftim.
Atatürk, her fırsatta Eftim’e teveccüh gösterir ve şöyle der:
“O, milli mücadelede bize bir ordu kadar yardım etti.”
Dincilerin, sözde milliyetçilerin “Müslüman değil” diyerek görmezden gelmek istediği
Papa Eftim de “Önce Türklük” demişti.
Müftüsünden, vaizine, papazından dinsizine kadar
gerçeği gören bilen herkes “Önce Türklük” diyor
Her yazımda dile getiriyorum, yazmaya da devam edeceğim;
Bu milleti bin yıllar boyunca ayakta tutan
onlarca devlet kurduran
dünyanın, Avrupa’nın dizlerini titreten Türklük mayasıdır.
İnsanlar bu konuda uyarılmalı
aydınlatılmalı,
Orta Doğu karanlığına sürüklenmek istenen millet
yine, yeniden Türklüğüne sarılmalıdır.
Rivayete göre Hoca Ahmet Yesevi;
“Din seçim, Türklük kaderdir” diyor ne de güzel diyor…
Bu sözün ona ait olduğunu kanıtlayamadım ama
bu lafın doğruluğuna, güzelliğine gölge düşürmez.
“Din milliyetçiliği kabul etmez” diyerek, biraz Türkçülüğü savunanlara
dinsiz yaftası yapıştıranlar önce bunları bilmeli,
Arap milliyetçiliğini kucaklayan, başına taç eden din bir tek
Türk milliyetçiliğine mi karşı?

ERDEM AVŞAR -YENİÇAĞ / TURKİSH FORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Haberi paylaşın
Ulukışla İlçesinin ilk müftüsüydü.Kayseri medresesinde Osman Hoca’dan icazet aldı.Ömerli köyüne döndü.Osman Efendi’den aldığı icazet ile çalışmaya başladı.Hamidiye Kazası özellikle yaz aylarında Trabzon bölgesinden gelenbinlerce Ermeni maden işçisiyle dolup taşıyordu.Burada Ermeni nüfusunun artması,Ermenilerin şımarmasına ve kaza yönetiminde de çoğunluğu sağlayarakTürklere karşı baskı uyguluyorlardı.Kaymakam da pasif kalıyordu.Mehmet Bahaeddin Efendi duruma kayıtsız kalamadı.Bu durum kaza merkezinde huzursuzluklara neden oluyordu.Kayseri’den Alim Efendi,Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat (Börekçi),Konya’dan Rıfat Efendi,Adana’dan Abdullah Faik Efendi,Mehmet Hamdi Efendi,Mersin’den Naim Efendi,Hacı Ali Sabri Efendi,Kırşehir’den Müfit Efendi ile tanıştı.Bahaeddin Efendi, "İstiklalsiz din olmaz" diyerekülkemizde ilk defa Ulukışla İlçesi’nde oluşturulanKuvay-ı Milliye teşkilatı içinde görev aldı.İşgalin bir Haçlı saldırısı olduğunu söyleyerek yedi düvele karşı milli mücadeleye başladı.Ulukışla Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisliği’ne seçildi.Şeyhülislam Haydarizade’ye"İstifa etmiyorum, ben Ulukışla halkının müftüsüyüm,halkımın Kuvay-ı Milliye’nin yanındayım" diyerek tepki gösterdi.Mustafa Kemal Paşa’ya bölge ile ilgili her türlü bilgi akışını sağladı.Sivas Kongresi devam ederken Ulukışla’ya gelenMustafa Kemal Paşa ile bizzat tanıştı.Mustafa Kemal Paşa ile Karınca Dağ’dan Pozantı İlçesi’ni gözledi veburada düşman hakkında bilgi aldı.Düşman keşif birliklerini yanıltmak ve korkutmak amacıylaUlukışla çevresindeki dağlara soba borularını yerleştirerek topçu bataryaları görünümü verdirtti.Ulukışla İlçesi’ni teslim almak üzere gelen Fransız Binbaşısı Leroux’u ilçeden kovdu.Fransız subayının elinde,Dâhiliye Nezareti’nin (İçişleri Bakanlığı) Fransızların Ulukışla’daki ikametinin muvakkat veasayişi temin etmek için olduğu, bu sebeple kendilerine kolaylık gösterilmesi veher türlü misafirperverlik edilmesi emri vardı.Müftü Fransız Binbaşısının azametli ve amir tavırlarıyla söylediklerini dinledikten sonraherkesin bilmesi gerektiği şu tarihi cümleleri kurdu:"Dâhiliye Nazırı sizlere işgal ettiğiniz İstanbul’da sizlere kafi miktarda misafirperverlik gösteriyor.Sizinle dört senedir harp ediyoruz.Birçok cephelerde talihinizi denediniz.Birbirimizi iyi tanıyoruz.Fuzuli yere kan dökmeyelim.Sizi Ulukışla’da alıkoyamayız.Buranın taşı ve toprağı da sizi barındırmaz.Burası Arabistan değil, Türkiye’dir.Bu topraklarda ancak Türk’ün kemiği sızlamadan yatar"Medreselerin kapatılmamasını, fakat mutlaka ıslah edilmesini,Türkçülük esaslarının öğretilmesi için dersler konulmasını istedi.Siyasetten uzak durdu.Halka Türk Milliyetçiliği’ni öğütledi.Her dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlarda dahalkla birlikte bayram kutlamalarına katılır,Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla yâd ederdi.17 Mart 1926 tarihinde milli mücadelede gösterdiği kahramanlık,üstün hizmet ve fedakârlıktan dolayı 3516 sayılı İstiklal Madalyası aldı.Öz Türk’tü, özü Türkçüydü, Müftü Efendi şöyle söylüyordu;"Balkanlarda milliyetçilik hareketinin doğması kiliselerin eseridir.Bizim medrese ise Türkçülüğü,Türkçülük hareketini Arap kültürüyle bastırma, boğma ve yok etme gafleti içinde olmuştur.Çağa, değişen zamana ayak uydurmama, gözleri kapamanın bedelini kendisini veTürk maneviyatını perişan ederek, geciktirerek ödemiştir."Hakikat buydu, günümüzde yapılmak istenen, yapılan da tam olarak budur!..O günün medreseleri, bugünün tarikat ve cemaatleri"Bizim medrese Türkçülüğü, Türkçülük hareketini Arap kültürüyle bastırma,boğma ve yok etme gafleti içinde"Arap Milliyetçiliğine hizmet etmekten başka bir şey yaptıkları yok.Dünya Türk’ün uyanmasından korkarken,içten içe Türk uyutulmaya çalışılıyor…***Önce sıbyan mektebini, sonra Ankara Rüşdiyesi’ni bitirdi.İstanbul’a giderek Beyazıt dersiâmlarından Âtıf Bey’in derslerine katıldı ve icâzet aldı.Evet bir de Rıfat Börekçi var İlk Diyanet İşleri Başkanı…Mustafa Sabriler, İskilipli Atıflar İngilizlerle kol kola gezerkenkefen parasına kadar milli mücadeleye desten veren…Şeyhülislâm Dürrîzâde’nin Millî Mücadele aleyhinde verdiği fetvayı reddeden bir fetva verdi.Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde neşredilerekyurdun her tarafına dağıtılan bu fetva halkınMillî Mücadele etrafında toplanmasında son derece etkili oldu.Camilerde Türkçe hutbeleri başlattı.Halk dinini, kitabını anlamalıydı.1932 yılından itibaren de Türkiye’de tüm camilerde hutbeler Türkçe okutulmuştur.(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 22/2/1925, Dosya: 6534 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 7.41..31)Milli Mücadeleye katkıları ve Atatürk’e olan sevgisianlatmakla bitmez…Rıfat Börekçi anlatıyor:"Ata'nın huzuruna geldiğimde beni ayakta karşılardı…‘Paşam beni mahcup ediyorsunuz' dediğim zaman‘Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır' buyururlardı.Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi.” (Ercüment Demirer, Din Toplum ve Atatürk)***Babası ilmiye mensubu bir aileden gelen ve kadılık görevinde bulunan Ahmed Rifat,dedesi Mustafa Mecîdî’dir.Sıbyan mektebinden sonra 1861’de hıfzını tamamladı,iki yıl süreyle kıraat okudu.Amasya Rüşdiyesi’nin ardından Mehmed Paşa Medresesi’ne devam etti.1879’da Şirvânî Mîr Hasan Efendi’den icâzet aldı.Aynı yıl Amasya Bekir Paşa Medresesi’ne müderris tayin edildi.Kendisi yirmi yedi yılda üç dönemde altmış beş talebeye icâzet verdiğini,1908’deki üçüncü icâzet merasimine katılan Hacı Reşid Paşa’nınarzı üzerine meşihat makamı tarafından yirmi iki öğrencisine birer gümüş,kendisine de altın madalya verildiğini belirtir.Arapça ve Farsça biliyordu,1900 Mayısında Amasya müftülüğüyle birlikteSivas ve Karadeniz bölgesi vâizliği (kürsü şeyhliği) görevine getirildi.dönemin Sultan Bayezıd Camiî vaizi Abdurrahman Kâmil (Yetkin) EfendiAtatürk’ü Amasya’da ziyaret etmişti,aralarında geçen konuşmayı daha sonra şöyle anlatmıştı Kamil Efendi:"Paşa ayağa kalkarak elimi öptükten sonraBaba bu işte muvaffak olmakta var, olmamakta var.İnşallah olacağız.Eğer olamazsak bizi asarlar, kelle gider ne dersin? dedi.Bende: Hey oğul sen ki genç yaşında başını vatan ve millet uğruna feda etmişsin.Koy benim bu ihtiyar kelle de senin uğruna feda olsun, dedim.Tekrar elimi öperek, yanıma Komiser Osman Efendi’yi katarak uğurladı."(Mustafa Kemal Paşanın Amasya'ya ilk gelişleri,Sabah (Amasya-Mahallî Gazete) 21 Ocak 1981-Süreli Makale)Şimdiki sözde dincilerin olmadık iftiralar attığı Mustafa Kemal Atatürk’e o dönemindini ve ilmi bilgileri sorgulanamaz olan din adamları nasıl kıymet veriyordu…Milli mücadeleyevatanın birliğineTürklüğe ne kadar kıymet veriyordu.***Bir isim daha var…1884 yılında Yozgat, Akdağmağdeni'nde doğdu.İlk eğitimini kilisede tamamladı, sonra Rüştiye’ye devam etti.1912 yılında Diyakos (papaz yardımcısı) 1915 yılında ise Papaz oldu.1918'de ise 34 yaşındayken Metropolit…Fener Patrikhanesi’nin ülkeyi karıştırmak adına verdiği talimatları reddederPatrikhaneye karşı bir beyanname yayınlar;"…mezhebimizi şerre alet ederek,Türk olduğumuz halde Helenizm propagandasıyla aldatılarakgüya aslen Yunan imiş ve aslına geri dönermiş gibiazınlık hukuku iddiasıyla mezhebi millete karıştırdılar.İstanbul Patrikhanesi'nin bize Türklüğümüzü unutturmak vedilimizi değiştirmek için aldığı bunca tedbirler hiç kar etti mi?İşte Türk tabiiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir.Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzuadet, töre, kültür ve her halimizle bunu ispat etmekteyiz."Böylece Türk Ortodokslar milli mücadelenin yanında yer alırlar.Kimdir bu "Türklüğüm de Türklüğüm" diyen tabii ki de Papa Eftim.Atatürk, her fırsatta Eftim'e teveccüh gösterir ve şöyle der:"O, milli mücadelede bize bir ordu kadar yardım etti."Dincilerin, sözde milliyetçilerin "Müslüman değil" diyerek görmezden gelmek istediğiPapa Eftim de "Önce Türklük" demişti.Müftüsünden, vaizine, papazından dinsizine kadargerçeği gören bilen herkes "Önce Türklük" diyorHer yazımda dile getiriyorum, yazmaya da devam edeceğim;Bu milleti bin yıllar boyunca ayakta tutanonlarca devlet kurdurandünyanın, Avrupa’nın dizlerini titreten Türklük mayasıdır.İnsanlar bu konuda uyarılmalıaydınlatılmalı,Orta Doğu karanlığına sürüklenmek istenen milletyine, yeniden Türklüğüne sarılmalıdır.Rivayete göre Hoca Ahmet Yesevi;"Din seçim, Türklük kaderdir" diyor ne de güzel diyor…Bu sözün ona ait olduğunu kanıtlayamadım amabu lafın doğruluğuna, güzelliğine gölge düşürmez."Din milliyetçiliği kabul etmez" diyerek, biraz Türkçülüğü savunanlara dinsiz yaftası yapıştıranlar önce bunları bilmeli,Arap milliyetçiliğini kucaklayan, başına taç eden din bir tekTürk milliyetçiliğine mi karşı? - Amasyali Seyh ve Ataturk

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Tek ve vazgeçilmez insanların olduğu yer Sultanlıktır… *** Aynısı AKP’de var zaten… *** Hayranlık güzeldir ama sürü psikolojisinin de temel…

 2. Sevgili Erdoğan çok ağır yazmışsınız,keşke beni yakından tanıyabilseydiniz.Ben dededen,babadan CHP liyim,ama artık yeter sanki sadece muhalefet yapmak için oturmuş o…

 3. ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1) (Yunus,34)”Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır-her şeyi yoktan var eden ve sonra…

 4. Eleştirdiğiniz kısımları belirtmeniz tek tek güzel bir şey ama kanıta dair herhangi bir şey göremiyorum ayetlerini ve surelerini yazarsanız çok…

 5. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • Turizmde tanıtım hamlesi…

  Turizmde tanıtım hamlesi…

  Turizmde bütün çabamız istikrarı yakalamak ve liderliğe oturmak.. Bunun kolay olmayacağı biliniyor. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Turizm demek, tanıtım demektir. Bunu iyi yapabilirsek önümüze hiçbir […]


 • İklim değişikliği göçleri hızlandırdı…

  İklim değişikliği göçleri hızlandırdı…

  İklim değişikliği ve artan küresel sıcaklıklar dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli doğal afetlerin yaşanmasına yol açıyor. Afetler ve aşırı hava olaylarının yıkıcı sonuçları ise insanları […]


 • “Kışın Çinli turist bekliyoruz…

  “Kışın Çinli turist bekliyoruz…

  Başlığı okuduğunuzda şaşırdığınızı görür gibiyiz. Kış aylarında turist gelir mi? Bir de bu Çinli turist olursa. Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Covid-19 […]


 • Japon uzmandan İzmir için deprem uyarısı…

  Japon uzmandan İzmir için deprem uyarısı…

  Hep yazıyor ve uyarıyoruz: Tülrkiye deprem kuşağında bir ülke. Özellikle deprem beklenen yerlerde gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuda yerli ve yabancı uzmanlar sürekli uyarılarda […]


 • Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Bülent ESİNOĞLU Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır. Kuralların […]


 • Altın Koza Sahiplerini Buldu

  Altın Koza Sahiplerini Buldu

  “En İyi Film Ödülü”nü, Umut Subaşı’nın yönettiği “Sanki Her Şey Biraz Felaket” filmi aldı. “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” ödüllerinin sahibi de yine […]


 • Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond)  Avrupa Konseyi’ne üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024″  araştırmasında ilk defa  Avrupa […]


 • Ganire Pashayeva…

  Ganire Pashayeva…

  Ganire Pashayeva üzerinden Türklük şuurunuzu ve samimiyetinizi müşahede ettik! İsmail bey Gaspıralının işte,dilde,fikirde birlik ülküsünün uygulayıcısı, Türk dünyasının Tomris Hatunu, Türk birliğinin rol modeli Ganire […]Posted

in

by