Kürdistan diyenlerin ihaneti

Kürdistan ve Kürt İlleri diyenlerin ihaneti! Kimse Türk’ün yurduna sahip çıkmaya çalışmasın

7. yüzyıldan itibaren Arap hâkimiyetine giren Diyarbakır,
11. yüzyılda Türkmen akınlarıyla karşılaşıncaya dek Arap idaresinde kalmıştır.
Bu yüzyılın sonlarına doğru 1085 yılında Büyük Selçuklu Devleti’nin
idaresi altına giren Diyarbakır ve çevresi, bundan sonra da sırasıyla
Artuklular, Eyyubîler, Anadolu Selçukluları, İlhanlı, Timur, Akkoyunlu
ve Safevî hakimiyetlerinde kalmıştır.
Nitekim Türkler siyasî ve askerî üstünlüğü sağladıktan sonra
yöreye hareketli bir sosyo-kültürel yatırım başlatmışlardır.
Türk kültür ve medeniyeti dinamik bir süreç içinde değişik Türk boyları vasıtasıyla
Diyarbakır bölgesinde kökleştirilmiş,
bu nedenle siyasî otoriteyi elinde bulunduranların isim ve
unvanlarındaki farklılaşmaya rağmen bölgenin Türk kimliği değişmemiştir.”
(Akgündüz 1998: 65)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 11. yüzyıldan itibaren Türk boyları ile dolduğu;
bu yüzden bölgeye Marco Polo ve Josefa Barbara gibi
Batılı seyyahlar tarafından Turcomania (Türkmen Ülkesi) adı verildiği bilinmektedir.
Bugün bu yörenin ahalisi Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenleri’nin evlatlarıdır.
(Aka 1998: 185)
Doğu Anadolu’nun batısında çok sarp ve dağlık bir bölgede bulunan
Tunceli’nin tarihi de çok eski çağlara dayanır.
Tunceli’nin ilk sakinleri Orta Asya’dan gelen Türk kavimleridir.
Tunceli’nin tarihi Orta Asya asıllı Türk kavimleriyle başlar.
Daha sonra da Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran
Hitit Türkleri bu bölgeyi kendi sınırları içine dâhil ettiler.
Hititler iktidar ve iç savaşlarla zayıflayınca sırasıyla
Hurriler, Babiller ve Asurlar bu toprakları hâkimiyetleri altına aldılar.
M.Ö. 6 ve 4. Asırda Türk kavmi olan Medler ve onların yerine geçen Persler
bu bölgeyi ele geçirdiler.
Medler M.Ö 4500 yıllarında bir Türk boyu olduğu tarihi gerçeklere dayanan
Sakalardan ayrılarak bugünkü Azerbaycan bölgesinde Mata (Mada) adındaki önderlerinin başkanlığında bir beylik olarak tarih sahnesine çıkmışlardır.
Daha sonra Bizanslılar, doğudan gelecek akınlara karşı çok sarp dağlık ve tabiî bir kale durumu arz eden Tunceli bölgesine büyük önem verdi.
Bizans İmparatorlarından Leon Çimişkes, bu bölgede doğdu ve gençliğini burada geçirdi.
Bizans İmparatoru olunca doğduğu köyü imar edip büyük bir şehir hâline getirerek,
“Çimişkesopolis” ismini verdi. Bugün bu şehir “Çemişgezek” ismiyle anılır.
26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Alparslan’ın komutanlarından Saltık bin Ali Kasım tarafından fethedilerek merkezî Erzurum’da bulunan
Saltık Oğulları Türk Beyliğine katıldı.
1201’de Saltık Oğulları Türk Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kaldırılınca
Tunceli, 1252 yılına kadar merkezi Erzincan’da bulunan
Türkmen Mengücükoğulları Türk Beyliğine ve bir ara Artukoğulları Türk Beyliğine dâhil oldu.
Mengücükoğulları Türk Beyliğine son verilince bu bölge
Türkiye Selçuklu Devletine ve başşehir Konya’ya bağlandı.
Moğol istilâsında tahrip ve yıkımdan, arazinin sarplığı sebebiyle kurtulunca
bazı Türk boyları bu emniyetli bölgeye göç ettiler.
Bölge halkının aslı bir yandan da Horasan’dan gelen Türk boylarıydı.
Buradaki Türk boyları Çemişgezek Beylerinin sesini duyurmaya başladılar.
Celaleddin Harzemşah bu bölgede bir şaki tarafından öldürüldü.
On üçüncü asır sonlarında İlhanlılar, sonra da Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlular ve Akkoyunlular bu bölgeye hâkim oldular.
İran Safevi Şahı İsmail, bölgeyi ele geçirmek için bu havalide yoğun bir Şiî propagandası başlattı ve
bu bölgeyi Hacı Rüstem Bey, Şah İsmail’in temsilcisi, Nur Ali’ye teslim etti.
İsmail’in Anadolu’yu ele geçirme plânını daha Trabzon Valiliği esnasında müşahede eden
Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’e karşı sefere çıktı ve
Çaldıran Zaferini kazanarak bu bölgeyi 1514’te Osmanlı Devleti’ne dâhil etti.
Hacı Rüstem Bey idam edildi ve oğlu Pir Hüseyin Bey’in cesaret ve
dinine bağlılığını takdir ederek kendisine Çemişgezek Beyliği verildi.
Pir Hüseyin Bey derhal Nur Ali ile mücadele ederek Nur Ali’yi ve kuvvetlerini yendi.
Pir Hüseyin Bey’in ölümünden sonra Çemişgezek,
4 sancak ve 14 zeamete ayrılarak oğulları arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından taksim edildi.
Bu dört sancak Çemişgezek, Pertek, Sağman ve Mazgirt’tir.
Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar, Pülümür’e kadar ilerlemişlerse de
Türklerin kahramanca direnişi karşısında çok zayiat verdiler.
Bu çarpışmalarda Rus ölüleriyle dolan dereye “Leş Deresi” denir.
Rus birlikleri bölgedeki Türk halkının kahramanca mücadele ve
direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar.
Cumhuriyet’in ilanının ardından Tunceli ili 30 Aralık 1946’da resmileşti.
Şeref Han’ın Şerefname’de açıkça belirttiği gibi Çemişgezek hükümdarları çocukları isimleri,
kendi isimleri hepsi Türk’tür ve Türkçe Melkişi, Şah Melik, Melik Şah demektir.
“Bunların Kürtlükle hiçbir ilgisi yoktur” diyerek altını çok belirgin olarak çizmiştir.
Şeref Han Tuncelililerin etnik kimliği konusunda tarihsel gerçekleri ortaya koymaktadır.
Kars, Türk yurdudur.
Bölge nüfusu kendinin nereden geldiğini aslını çok iyi bilir.
Şanlı Urfa, tarihsel olarak Türk kültürüyle harmanlanmış bir şehirdir.
Yavuz döneminde Kürt beylikleri İdris-i Bitlisi sayesinde
Osmanlı’ya katılırken Urfa’da Türkler yaşıyordu.
Urfalılar Kerkük Türkmenleriyle de akrabadır.
Alaaddinli, Didanlı, Picanlı, Bazaki, Açarlı, Karakeçili, Döğerli, İzollu, Badıllı, Türkan aşireti gibi
bölgede etkin Türkmen aileler mevcuttur.
Bölge insanı ile bu aşiretlerin etkisi ile Milli Mücadele döneminde
Şanlı Urfa’dan Fransızları kovmuştur.
Antep ve yöresi, MÖ 1800 ve MÖ 1200 yılları arasında
Hitit (Eti) Uygarlığı’nın merkezi olmuştur.
Hitit Devleti’nin parçalanmasından sonra bölgede bir süre Kargamış Krallığı hüküm sürmüş;
daha sonra sırasıyla Urartular, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Selokidler ve Konmagene Krallıkları hüküm sürmüşlerdir.
1040 yılındaki Dandanakan Savaşı’na kadar bölge,
pek çok egemenlik mücadelesine sahne olmuş ve sürekli el değiştirmiştir.
Ayrıca bu tarihten itibaren bu topraklara kimi Türk boyları gelmeye başlamış ve
1067 yılında Antep çevresine ilk Selçuklu fetihlerinin gerçekleştirilmesiyle
bölgede çok daha etkin bir Türkmen yerleşmesi başlamış olup bu tarihlerde
Antep yöresi tam bir Oğuz yurduna dönüşmüştür.
(Güngör, 2004: 24)
Daha hangi şehri anlatayım?
Musul’un, Kerkk’ün Türk yurdu olduğundan kimin ne şüphesi var?
Anadolu baştan başa Türk yurdudur.
“Kürdistan” safsatası ya da “Kürt İlleri” söylemine sığınmak bu ülkeyi bölmenin
piyonu olmaktan öte bir şey değildir.
Hangi ilin altını kazarsan kaz bulacağınız Türktür, Türk kültürüdür, Türk kanıdır.
Yıllarca Kürtlük adına adı ön plana atılan sanatçı İlyas Salman bile,
Flash Haber TV’de yayınlanan Hafta Sonu Haberleri adlı programda
Kürt olmadığını, Türkmen Alevisi bir aileden geldiğini şöyle belirtmişti:
“Halbuki Kürt değilim.
Ben Türkmen Alevisi bir ailenin çocuğuyum.
Türkmen kökenliyim.
Filmlerde yarı bozuk Kürtçe Türkçesini kullandığım için,
yani bozuk bir Türkçe kullandığım için Kürt olarak nitelendirildim ya da öyle anlaşıldım.
Kürt olsaydım da Kürtlüğümle onur duyardım.
Şimdi Türkmenliğimle onur duyuyorum.”
Bölgede yaşayan insanımızın çoğu da bu durumda.
Türk olduğunun farkında bile değil.
Yavuz Sultan Selim döneminde bölgedeki Türklerin katledilmesinin ardından
Türkler ya sinmiş, Türklüklerini unutmak zorunda kalmışlar
ya da uzun yıllar ilmik ilmik işlenen asimilasyona maruz kalmışlardır.
Anadolu’nun ne zamandır Türk olduğunu,
ne kadar Türk olduğunu önceki yazılarımda ele almaya çalışmıştım.
Kimse ırk düşmanlığı yaptığımı bir başka ırkı yok saydığımı da düşünmesin.
Demem o ki; kimse Türk’ün yurduna sahip çıkmaya çalışmasın!..

ERDEM AVŞAR- YENİÇAĞ / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Kürdistan ve Kürt İlleri diyenlerin ihaneti! Kimse Türk’ün yurduna sahip çıkmaya çalışmasın - suriye turkiye harita ortadogu

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Babam Uğur Otluçimen de o anda ekmek alıyormuş fırıncıdan o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin.

 2. Benimde annemin amcası Abdullah Soylu dedemiz bu olayda şehit olmuştur. Kendisi o tarihte bölgede fırıncılık yapmaktadır ekmek dağıtımı yaparken o…

 3. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 4. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 5. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 6. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 • BAKMAK ve GÖRMEK

  BAKMAK ve GÖRMEK

              Kimi yazılarımda ‘ben söze bakarım’ dediğim için eleştiriler almıştım.             Bu uzsözün tamamı; “ben söze bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam […]


 • “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  Yaşanan depremler olası İstanbul’da beklenen depremi gündeme taşıdı. Uzmanlar İstanbul’da yıkıcı depremin olabileceğini söylüyor ve tedbir almada geç kalınmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Prof. Dr. Naci […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR? HÜSEYİN MÜMTAZ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Böyle doğdum, […]


 • Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Turizm sezonunda bu yıl daha çok İngiliz Türkiye’ye gelecek. Özellikle Marmaris, Bodrum gibi tatil yörelerinde bu yaz daha çok İngiliz göreceğiz. Marmaris, Dalaman ve Bodrum’a […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]Posted

in

by

Tags:

Exit mobile version