TÜRKLER İNANÇLARINI TEKRAR SORGULAMALI VE ASLINA (Alevi-Bektaşiliğe) DÖNMELİDİR

Tarihsel verilere göre Türkler, arapların kendilerine yaptığı tüm soykırımlara rağmen 300 yıl boyunca zorla İslam dinine geçmeye karşı direnmiş, geçerkende  İslam içinde kendine has bir yol bulmuştur. 

Türklerin kendine has  buldukları yol olan İslam içindeki Bektaşilik-Kızılbaşlık  inancı  ile, ilim ve irfanı birlikte yakalamış  ve Anadolu’nun  Türkmen ahalisi  Yavuz’a kadar bu yüzden yaygın inanç anlayışı olarak Bektaşiliği-Kızılbaşlığı seçmiş ve Kızılbaş ( Alevi)  olmuştur. 

Bu inanç, Yavuz’la birlikte zulme uğramış ve bugüne kadarda devlet eliyle dışlanmış, törpülenmiş ve Anadolu’da yaşayan Türkler büyük ölçüde ( direnenler hariç) iktidarların Araplardan aldıkları Halifelikle geliştirdikleri Emevici- Arapçı  bir asimilasyona uğratılmıştır. 

Yavuz’la  birlikte devam eden İkinci Mahmud ile doruğa ulaşan Anadolu’da ki Türkmen Kızılbaş soykırımıyla, zorla Anadolu Türkmenler emeviliğe uygun olarak 1500’lü yıllarda Mısırdan getirilen ulema  yardımı ve halifeliğiinde Araplardan  alınmasıyla büyük ölçüde  dizayn edilmiştir. Halifeliğide  ünvan olarak  padişah tarafından kullanılması, Padişah ve ulema tarafından sertçe uygulattırılan ferman ve fetvalarla,  Anadolu’da ki Türkmenler zorla  emevici bir şekilde ve içerikte asimile edilmiştir.  

Yani son 500 yıldır Bektaşi- Kızılbaş Türkmen ahalinin çoğu bu süreçte yavaş yavaş bilerek ve zorla iktidarlar tarafından devlet olanakları kullanılarak, kendi iktidar çıkarları ve saltanatları için Türklüğün özünden ve kendine has islam inancından  koparılıp emevicileştirilmiştir.

Bugün Türkiye’de ki mevcut zıtlaşmaların, gerici tarikatların örgütlenmesinin, dinci baskıların ve dinin bir iktidar sermayesi olarak toplumu manipüle etmek için  kullanımının temeli 500 yıl önceden atılmıştır.  

Anadolu’nun Türkmen halkı, o kadar zulme rağmen direnen ve  Kızılbaş olarak kalanlar hariç,  yavaş yavaş devlet eliyle yapılan saltanatçı emevileştirme  süreçlerinde din adı altında ki zorlama ve yasaklarla görece görüntü hariç içerik olarak Türklüktende koparılmıştır. 

Türkler ibadetlerini bu yüzden Kızılbaş-Bektaşi olanlar hariç,  son 500 yıldır, Atatürk’e kadar ve Atatürk’ten sonra bilmedikleri dilde ve anlamadıkları Arapçayla yapılan  Kuran okumalarıyla yapmıştır. 

Türklerin kendilerine has olmayan ve bilmedikleri dilde yapılan bu anlayışları kullanan hakim kesimler, Türkleri yüzyıllarca bu bizim inancımız diye kandırmış ve kendi çıkarları için bu yüzden kolayca  İnanç olarak ve maddi olarakta sömürmüştür. İlim ve irfandan kopartmıştır. Körleştirmiştir. İtattkar ve biatçı yapmıştır. Kızılbaş Cemlerinde yapılan sorgulamalarda olduğunun aksine, yaşam ve iktidar yani saltanatla ilgili hiç bir şey sorgulattırılmamıştır. 

Bu süreçlerde bu güne kadar halk bu şekilde  gittikçe cahilleştirimiştir.Halkın talep iletme ve direnme kabiliyeti emevici inançlar bahane edilerek, haramlar koyularak, yasaklar getirilerek ve fetvalarla bu şekilde kırılmış ve kişilerdeki insani özellkler törpülenmiş ve amaçlandığı gibi insanlar iktidarlara yandsş- kul yapılmıştır. 

Türkler kendi benliklerinden bu şekilde devlet eliyle hakim sınıfların temsilcileri olan iktidarın çıkarları için  Emevici inançlar içinde asimile edilerek büyük ölçüde uzaklaştırılmıştır.

Türkler bu yüzden bu çağda  yüzyıllardır kendi kavim şimdide millet kimliklerinide sistematik olarak yok etmek için  yapılan, kendilerine karşı  geliştirilen bu Türklük karşıtı emevici sürecin durması için yeniden düşünmeli ve inançlarındaki yaşam tarzında bir Türk olarak değişiklik yapma konusunda bir varlık veya yokluk meselesi olarak  yeniden değerlendirmeli ve bu konuda gerçekten bugünlü ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir karar vermelidir. 

Türkler eğer bundan sonrada İslam içinde gerçek bir şekilde ve içerikte barış  içinde,  kendi töre ve geleneklerine has, akıllı, ilimli ve irfanlı bir millet olarak yaşamak istiyorsa, bu dünya ve ülkesindede Türk olarakta kalmak istiyorlarsa, bundan sonra inanç konusunda tekrar bugünkü inanç şeklini ve içeriğini bir akıl süzgecinden geçirmeli  ve ilim terazisine koymalıdır. 

Sürekli iltidar ve emevici din adamları tarafından gergin tutulma ortamından çıkmalıdır.  Bu yüzden tekrar aslına dönerek inancını değiştirmelidir. Türklükle uyumlu inanc olan bir inancı benimsemelidir. 

Yani Türkler kendi Türk benliğine uymayan bu 500 senedir zorla kendilerine saltanatçı iktidarlar tarafından dayatılan Emevici islam anlayışından çıkıp tekrar aslına dönmelidir. Yani tekrar Bektaşileşmeli- Kızılbaşlaşmalıdır.  

Bu yıl Türkler önüne gelen bir fırsatı,   UNESCO tarafından ilan edilen Uluslararası  Hace Bektaş Veli yılını bu anlamda iyi değerlendirip, inanç konusunda  tekrar düşünerek, taşınarak ve yeniden bir Türk olarak seçim yapmayı deneyerek değerlendirmeli ve inancını sorgulamalı ve yeniden inancıyla ilgili bir seçim yapmaldır. Bilinçli olarak bu konuda Türklüğe uygun davranmalıdır

Türkler bundan sonra kendilerinin iyi bir gelecekleri olması için saltanatçı yani Emevici iktidarlar tarafından şimdi olduğu gibi ve geçmişde dayatılan, sanki kendine ve milletine bile bugün normalmiş gibi gelen Emevici inancın “fayda ve zararlarını” tereddütsüz bir şekilde iyice sorgulamalıdır. 

Türkiye müslümanları illa ki İslam içinde olan bir İnançta kalmak istiyorlarsa, o zaman  ancak bugünkü  kendi inancının asli ve yan etkilerini sorgulayarak doğru ve kendine has bir yere oturabilir ve doğru yolu bulabilir. Ve sürekli ve bilinçli bir biçimde  emeviciler tarafından gergin olarak tutulan insanlık dışı ortamdan kurtulabilirler. 

Tarih ve bugün bize gösteriyorki Türkler içinde dinci yobazlığa ( emevilik) ve araplaşmaya karşı,  dün olduğu gibi bugünde tek alternatif Türklerin kendine has geliştirdikleri panzehir ve inançta yaşam şekli olan Bektaşilik- Kızılbaşlıktır.Türkler Kızılbaşlığı tekrar ettüd etmeli, akılını kullanarak ve sorgulayarak tekrar benimsemelidir. Bugünkü ortamda en akılcı öneri Türk milletinin  her anlamda saltanatçılar tarafından kendi çıkarları için uydurulmuş inanç yasaklarından kurtulup  her yönüyle çağdaşlığı yakalaması açısından  inançlar çerçevesinde yapılması gereken budur.

Türkleri Atatürk’ten önce padişahlar ve şeyhler- şıhlar  ve sonrada  Menderesler, Özallar ve  bu iktidarın özel çabalarıylada  sistematik olarak kendilerini hızla  ele geçiren emevilikten – araplaşmadan bu şekilde kurtulabilir. Ülkelerinide bu şekilde kurtarabilir. 

Kısaca rahatlamak, gelişmek ve çağdaşlaşmayı sürdürmek içinde Türkiye Türkleri bu yüzden bugünlerde yeni Yavuz ve İkinci Mahmud zihniyetli mevcut İktidarın hızlı bir şekilde, Atatürk’le  bir ölçüde durdurulan ama 1946’dan sonra Mendereslerle ve devlet eliyle devam ettirilen Türkiye’nin tümünün emevicileştirilme sürecine karşı direnmeli, emecivileşmeyi terk etmeli ve kendine has islam içindeki Türk inancı olan  Bektaşi-Kızılbaş olmayı tekrar seçerek tekrar kendine gelmek için  inanç değiştirmeyi  ve kendi milli  kimliğine uygun davranmayı tekrar iyi düşünmelidir. Kişiler bu konuda  tek tek ve vicdanen İyi bir seçim yapmalıdır. 

Türkler Saltanatçı Emeviliğe – kültürel Araplaşmaya karşı  olmalı ve Türk olarak yok edilmemek için laikliğe en uygun olan ve Türklük ülküsüne sahip Bektaşi-Kızılbaş inancını eskiden olduğu gibi Türkiye’de akıl, ilim ve irfan yolu ile tekrar hakim kılmalıdır. İbadetlerini anladığı dil olan kendi ana dili öz türkçede yapmalıdır. İbadetlerde ne dediğini ve ne  denildiğini bilmelidir. Çünkü bu emevilerin yaptığı gibi ibadette dayatma  ve ezberle ibadet etme yolu değil, bir insanın bilerek ve anlayarak benimsendiği bir ibadet etme hakkıdır. Bu hakkı Türkler kenfi kimlikletine uygun olarak tavizsiz kullanmalıdır. Bunu günlük yaşam tarzınada inanç bazında  yerleştirmelidir. 

Türkiye bundan sonra inanç konusunda bu şekilde kendine tekrar ve ancak gelebilir, dirilebilir, bir olabilir ve iri olabilir. Gericilere karşı direnebilir ve onları büyük ölçüde yenebilir. Mutlu olabilir. 

Bugüne kadarki çatışmacı ve köleci Emevilik cenderesinden çıkabilir. 
Hem Türkiye’de hemde dünyada birlik ve barış içinde yaşayabilir. 

Türkler bu yüzyılın ilk çeyreğinde kendine uygun bir inanca tekrar dönerse, iç huzura kavuşur, İnancınıda koruyarak ve Türk olarak rahatça kendini sıkmadan yaşayabilir ve gelişebilir. 

Türkler kendine  has İnanç ve yaşam tarzında kendileri için şartların dayattığı bu zorunlu değişikliği yaparsa ki bu gelişmek ve barış için de bir arada yaşamak içinde zorunludur,  laikliğe en uygun olan Bektaşi- Kızılbaş anlayışını tekrar benimseyerek/seçerek  bu yol ile: akıl, ilim ve irfanı günlük yaşamında zihniyet olarakta çağdaş dünya iile birleşebilir. 

Bu şekllde Türkler inancınıda kaybetmeden Büyük ve Çağdaş Türk lideri Atatürk’ün Türkler için geliştirdiği:  laik ve uzun perspektifli  amaçları, devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ve dünya ölçeğinde gelişmiş bir millet ve devlet olabilir. 

Bugünkünün aksine Türkiye ve Türkler Dünyada’da dışlanmadan hak ettiği saygın yeri alabilir. 
her zaman olduğu gibi:

Atatürk ile kalın

Cumhuriyetle kalın

Bilimle kalın

Akılla kalın

Hoşçakalın

Tarihsel verilere göre Türkler, arapların kendilerine yaptığı tüm soykırımlara rağmen 300 yıl boyunca zorla İslam dinine geçmeye karşı direnmiş, geçerkende  İslam içinde kendine has bir yol bulmuştur.  - sefa yurukel

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Etnograf, Sosyal Antropolog, Soykırım ve Terörizm Araştırmacısı.
İskandinavya Türkî Dil ve Komşu Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Direktörü, Oslo, Norveç
Türklere Soykırımları Araştırma Vakfı Başkanı, Lahey, Hollanda

Sefa Martin Yürükel, Felsefe, Hukuk, Kanun ve Uygulama Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Batı Tarihinde İnsanlık Suçları, Soykırımlar Tarihi olarak sayılabilir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim! KUR’AN!? Evrim teorisi ne zaman konuşulmaya başlansa; bilime karşı olan, din diye sapkınlıklarını yutturan rivayet-hikaye-hadis-sünnet anlatıcısı yobazlar, acizlikleri-yalanları…

 2. Alıntı yapılan yazının linki: https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/turklerin-ana-yurdu/turk-dunyasinin-fotografi/

 3. Babam Uğur Otluçimen de o anda ekmek alıyormuş fırıncıdan o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin.

 4. Benimde annemin amcası Abdullah Soylu dedemiz bu olayda şehit olmuştur. Kendisi o tarihte bölgede fırıncılık yapmaktadır ekmek dağıtımı yaparken o…

 5. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 6. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 • Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korusu Depremin Yaralarını Sarmak İçin İlk Konserini Duygu Yüklü Mesajlarla Adana’da Başlattı 6 Şubat 2023 sabahı depreminde on binlerce kardeşimiz, annemiz, babamız ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSÇULUK

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSÇULUK

              Türkiye’nin şu seçim sürecinde Milliyetçilik ve Ulusçuluk gibi ‘kuramsal’ konuyu tartışmak yerinde midir diye sorulabilir.             Evet yerindedir ve belki de tam da bu süreçte bu tür tartışmaların […]


 • Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!

  Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!

  Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!KUR’AN!? Evrim teorisi ne zaman konuşulmaya başlansa; bilime karşı olan, din diye sapkınlıklarını yutturan rivayet-hikaye-hadis-sünnet anlatıcısı yobazlar, acizlikleri-yalanları ortaya çıkacağından olsa gerek hemen bağırmaya, […]


 • “İstanbul’da risksiz bina yüzde 10-20…”

  “İstanbul’da risksiz bina yüzde 10-20…”

  İstanbul’da yıkıcı olabileceği söylenen deprem için şimdiden çalışmalara başlandı. Bunun için risk taşıyan binalar yıkılacak. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, dönüşümün […]


 • HANGİ TATAR?

  HANGİ TATAR?

  HANGİ TATAR? HÜSEYİN MÜMTAZ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Böyle doğdum, […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • U.S. State Dept. Published Critical Report on Human Rights in Armenia By Harut Sassounian Publisher, The California Courier

  U.S. State Dept. Published Critical Report on Human Rights in Armenia By Harut Sassounian Publisher, The California Courier

  www.TheCalifornia Courier.com The U.S. State Department issued on March 20, 2023 its annual Country Reports on Human Rights for the year 2022. The report covered […]


 • Rusya’da tatil maliyetleri artıyor…

  Rusya’da tatil maliyetleri artıyor…

  Bu sezon beklenen Rus turist gelecek mi? Rusya’nın Ukrayna ile savaşı dengeleri değiştirdi. Turizm de bundan etkilendi. Rusya, iç turizmi bu açıdan canlandırmak istiyor. Yapılan […]


 • Depremler, turizmimizi etkiledi mi?…

  Depremler, turizmimizi etkiledi mi?…

  Depremlerden sonra turizm sektöründe şu soru gündemdeydi: “Yaşadığımız depremler turizmimizi etkiler mi?” Hem iç pazarda hem dış pazarda depremin olumsuz etkilediği turizm sektöründe nisan da […]Posted

in

by

Tags: