2023 Türkiye İktisat Tarihi Kongresi Şubat Ayında Başlıyor

Türkiye’de  15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir’de  beşinci “Türkiye İktisat Kongresi 2023”  yapılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Soyer; sivil,  saydam ve tam katılımcı bir girişim olarak tasarlanan, ortak akılla cumhuriyetin yeni yüzyılının iktisat politikalarını oluşturmayı hedefleyen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi  tanıtım toplantısına  çok sayıda kuruluşu temsilen  20 gazeteci katılmıştır. Soyer,  Kongre  hakkında  uluslararası basın kuruluşlarını bilgilendirmiştir. - izmir iktisat kongresi

Türkiye’de  15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir’de  beşinci “Türkiye İktisat Kongresi 2023”  yapılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Soyer; sivil,  saydam ve tam katılımcı bir girişim olarak tasarlanan, ortak akılla cumhuriyetin yeni yüzyılının iktisat politikalarını oluşturmayı hedefleyen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi  tanıtım toplantısına  çok sayıda kuruluşu temsilen  20 gazeteci katılmıştır. Soyer,  Kongre  hakkında  uluslararası basın kuruluşlarını bilgilendirmiştir.

İktisat Kongresi’nde  yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri paylaşılacaktır. Kongre’ye Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacılar katılacaktır. Kongre’nin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı  tarafından yürütülmektedir.

10 Ağustos 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve Kongre’nin ilk  aşamasını oluşturan Paydaş Buluşmaları tamamlanmıştır. Buluşmalar kapsamında çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf örgütlerinin katıldığı birçok oturum yapılmıştır.  Her paydaş grubu, sektöründeki sorunları ve ilgili çözüm önerilerini  kapsamlı birer sonuç metni haline getirmiştir.

İlk uzman toplantısı Birbirimizden Razıyız’ buluşması 13 Ocak’ta,  ‘Doğamıza Dönüyoruz’ toplantısı 20 Ocak’ta yapılmış,  “Geçmişimizi Anlıyoruz”  toplantısı 25 Ocak’ta, ‘Geleceği Görüyoruz’ toplantısı ise 4 Şubat’ta yapılacaktır. Uzman toplantılarının ardından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında  Kongre toplanacak ve yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri  paylaşılacaktır.  Kongre’nin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı  tarafından yürütülmektedir.

Cumhuriyet’in kurulduğu yılda iki önemli gelişmeden ilki Lozan Barış Anlaşması, ikincisi ise İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi idi. 1923 Şubat ayında toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede çağdaş bir  ekonomik yapının kurulmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir. Amacı, öngörülen ekonomik bağımsızlık hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkindir. 2023 Türkiye İktisat Tarihi Kongresi ise, farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarını Türk Tarih Kurumu çatısı altında buluşturmayı hedeflemektedir.

İzmir İktisat Kongresi  (I. İktisat Kongresi ) 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde   İzmir’de Banka-Han binasında toplanmış, 1135 delege ile ülkenin  ekonomik sorunları tartışılmıştır. Amacı, öngörülen bu ekonomik bağımsızlık hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkindir. Atatürk, Kongre’nin açılış konuşmasında ekonominin önemini şu şekilde vurgulamıştır:

“Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi muzafferiyetle tetviç edilmezse (taçlandırılmazsa) husule gelen zaferler payidar (kalıcı) olamaz. Yeni Türkiye’mizin layık olduğu mertebeye isâl (ulaştırmak) için behemehâl (ne olursa olsun) iktisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz.”

Türkiye’nin çiftçi, tüccar, sanayi ve işçi  kesimlerimden  seçilen  üyelerin  katıldığı  Kongre’de  grupların hazırladığı “Misak-ı İktisadi” esasları tartışılarak  kabul edilmiştir. Lozan Anlaşması’nın imzalanmasından 4 ay önce toplanan Kongre, Anadolu kurtuluş hareketinin  ekonomik yönünü gösterdiği için önemlidir  Kongre  bildirileri   Osmanlıca  “İktisat Esaslarımız” adlı  kitapta toplanmıştır.

Bir ordu kumandanının (Kazım Karabekir)  askerlikle hiçbir bağlantısı bulunmayan iktisat kongresine  başkan  seçilmesi birçok kesim ve kişiler tarafından başlangıçta -haklı olarak- tuhaf karşılanmıştır.

Kitabın Tanıtım Bülteni’nde “Maamafih, birkaç takdirler ve muhabbetler ile der-âğûş ettiğimiz Şark yetimlerinde gördüğümüz deliller isbat ediyor ki, Kâzım Karabekir Paşa, talim ve terbiye mütehassısları arasında olmadığı halde, himayesine aldığı şühedâ yavrularının hem hayatlarını muhafaza etmiş, hem de talim ve terbiyelerini temin edebilmiştir. Evvelki akşam bu sevimli yavrular Direklerarası’nda bir müsamere tertip etmişler, bu müsamerede gösterdikleri nümune-i marifetleriyle memleketimizin en maruf talim ve terbiye mütehassıslarının hayret ve takdirini celbeylemişlerdir. sözlerinden anlaşıldığı üzere, kısa bir süre içerisinde isabetli bir karar olduğu sonucuna varılmıştır”  tespiti yer almıştır.

Kongre’ye her ilçeden gönderilen sekiz  katılımcı milleti temsil ediyor ve delegelerin söyleyeceklerini kabul edeceklerini açıklıyorlardı. Kongre’de  alınan önemli kararlar aşağıdadır.

 • Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır.
 • El işçiliğinden ve küçük sanayiden  büyük işletmeye geçilmelidir.
 • Devletin  ekonomik  görüşleri olmalı, özel  sektör tarafından kurulamayan  işletmeler devlet tarafından kurulmalıdır.
 • Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir Devlet Bankası  oluşturulmalıdır.
 • Dış rekabete dayanabilmek için sanayi, toplu ve bütün olarak ölçek  ekonomiler dikkate alınarak kurulmalıdır.
 • Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır.
 • Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır.
 • Demiryolları bir  yapım  programına bağlanmalıdır.
 • Emeği ile çalışanlara amele değil, işçi denmelidir.
 • Kuruluşlara sendika hakkı tanınmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 dönemi ekonomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat Kongresi’nin oy birliği ile alınmış kararlarından  bence en önemlisi,  1925 yılında  Aşar’ın kaldırılmasıdır.  Aşar,  bütçenin gelir kaleminde önemli bir yer tutmasına rağmen  Kongre ile  liberal bir ekonomi tasarlandığı ve liberalizmin temeli özel mülkiyete dayandığından, kaldırılması gerekiyordu. Cumhuriyet idaresi, Sultan’ın mülkünün sahiplik sıfatını halka intikal ettirince aşarın alınmasının mantığı da  son bulmuştur.

İkinci İzmir İktisat Kongresi 2-7 Kasım 1981 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Kongre’nin toplanmasındaki amaç, bir yandan Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Atatürk’ü  anmak, öte yandan da  Türkiye’nin o gün hangi noktada bulunduğunu, geleceğinden ne beklediğini belirtecek görüşlerin ifade edilmesi için ortak bir zemin hazırlamaktı. Bülent Ulusu‘nun direktifi ile Başbakan Yardımcısı Turgut Özal‘ın başkanlığındaki “İkinci İzmir İktisat Kongresi Tertip Komitesi” tarafından hazırlıkları yapılmıştır. Kongre’nin 10 yılda bir yapılması, ilerdeki ikinci 5 yıllık Kalkınma Planı’na ışık tutması ve bu planlara yön vermesi düşünülmüştür.

Üçüncü İzmir İktisat Kongresi 4-7 Haziran 1992 tarihleri arasında yapılmıştır. Kongrenin 1923 ve 1981 yıllarında yapılan İktisat Kongreleri’nden iki temel farkı  vardır. Bunlardan birincisi, Kongre’nin uluslararası katılıma açık olması, ikincisi ise siyasi parti temsilcilerinin görüşlerini dile getirmelerine imkan veren bir değerlendirme ve sonuç paneli ile bitiyor olmasıdır.

Kongre’nin amacı, mümkün olan en geniş katılımla bütün görüşlerin teknik seviyede ve siyasi görüşlerle de desteklenmiş olarak tartışılmasını  sağlayarak  üzerinde görüş birliğine varılan  görüşlerin  ekonomik ve sosyal konulardaki karar alıcılara sunmaktadır.

Türkiye ekonomisinde makro ekonomik istikrarın sağlanması ve  kamu açıkları ve finansmanın makul  seviyeye  indirilmesi, enflasyonsuz  bir büyümenin sağlanması ve bunlar yapılırken sosyal boyutun da hiçbir şekilde ihmal edilmemesi  hedeflenmiştir. Devletin temel görevinin; ekonomik, sosyal ve teknolojik altyapıyı  düzenlemek  ve geliştirmek olduğu bir  defa daha ortaya konmuştur.

Dördüncü İzmir İktisat Kongresi 5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde  Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin uzun  dönemde  bilgi toplumuna dönüşmesi ve AB’ye üyelik perspektifi Kongre’nin ana temalarını oluşturmuştur. Bu  kapsamda  yüksek ve istikrarlı büyüme hızının sağlanmasını, girişimciliğin ve rekabet gücünün artırılmasını, bölgesel gelişme dinamiklerinin harekete geçirilmesini, gelir dağılımının iyileştirilmesini, yoksullukla mücadeleyi ve iyi yönetişimi hedefleyen çözüm önerileri ve stratejiler ortaya konmuştur.

Birinci İktisat Kongresi hariç, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü İktisat Kongrelerine  bildiri sunarak katılan  öğretim üyesiyim. Bu konuda Kongre düzenleyicilerine bir teklifim olacaktır. İzmir’de yapılacak olan Kongre’de  son 3 Kongre’ye   bildiri sunan katılımcılar varsa,  onların  bir plaket verilerek onurlandırılmalarının  uygun olacağı düşüncesindeyim.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Deprem Felaketi

  Deprem Felaketi

  Deprem felaketi hatırlattı ki, bizim Türk- Kürt sorunumuz yokmuş aslında, bizim; Alevi- Sünni sorunumuz da yokmuş. Hatta ve hatta Ermeni sorunu, Yunan sorunumuz da yokmuş. “İnsanlık” diye bir üst başlık altında yaşıyormuşuz hepimiz. İşte; dünya bu üst başlık altında, insanlık başlığında buluştuk. Azerbaycan’dan, Pakistan’dan, Türk kardeşlerimizden yardım geleceğini biliyorduk zaten. Öyle […]


 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]Posted

in

by