Ana dili ve düşünce

Devrim, kökten değişiklik demektir. Doğal değişmeden farklı, zorunluluk karşısında değişmenin hızının ve kalitesinin arttırılmasıdır. “Devrim”i iyi şeyleri devirip yıkmak, kötü şeyleri getirmek şeklinde belli niyetle kullanmak bilgisizlik sonucudur.

Dil ve düşünce diye başlasaydık, klasik ve çokça dile getirilen, felsefenin ve antropolojinin temel konularından biri olurdu. Yine dil ve düşünceyi ele almış olacağız ama hangi dil? Elbette Türkçe. Çünkü cahiller, hainler, karanlığa bürünmüş bazı siyasiler Türk’e ve onun diline sataşıp duruyorlar. Mesela “Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir.” diyenler var.

Dilin düşünce ile ilişkisinin en üst düzeyde göstergesi felsefe, din ve sanattır. Bakalım: Cumhuriyet döneminde yazılmış felsefe eserleri, 600 yıllık Osmanlı dönemindekilerden çok fazladır diyecektim ama doğruyu söylememiş olurdum. Osmanlı döneminde hemen hemen böyle eser yok gibidir. Cumhuriyet döneminde Batının felsefe eserlerinin tercümesi, Doğudan yapılan felsefe ve hikemiyat tercümeleri, okullardaki dersleri beslemiş, kütüphaneleri doldurmuştur. Ben, rahmetli Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in öğrencisiyim. Bize 3 yıl felsefe, mantık ve İslam felsefesi dersleri okuttu. Sokrat’tan Kant’a, Eflatun’dan Max Scheler’e İbn Rüşd’e, İbn Sina’ ya, Farabi’ ye kadar yüzlerce filozofun felsefesini, felsefe sistemlerini Türkçe olarak dinledik, yazdık, okuduk. Türkçe olarak düşünmenin bu felsefeler vasıtasıyla en ince ve en yüksek tepelerine kadar tırmandık. Düşünme disiplinini öğrendik. Kin ve düşmanlık kokan yukarıdaki sözü ve benzerlerini söyleyenler, bu dersleri anlayarak dinleselerdi söylediklerinden utanır, yerin dibine girerler miydi? Bunu söyleyemiyorum. Bu kişiler de üniversite mezunu olduklarına göre bu ders ve benzerlerini Türkçe olarak almışlar ve sınavları vermişlerdir. Hatta bu okumuş cahil ve hainlerin içinden yüksek lisans ve doktora yapanlar, akademik merdivende yükselenler vardır. Bunlar tezlerini yazarken hangi dili kullandılar? Doğru, iyi ve yeterli düşünmeksizin mi bu tezler ortaya çıktı? Bunlar arasından çıkan siyasetçiler ayrı bir alem. Bir insan kin, düşmanlık ve hainlik batağına saplanmışsa benim kullandığım mantık da ne yazık ki geçerli olmamaktadır. Bu işin mantığı da düşüncesi de düşmanlığa ve ihanete mağlup olmuştur.

Dil ile din ve düşünce ilişkisi

Dil ile din ve düşünce ilişkisine bakalım. Eğer düşünce ile anlama arasındaki beraberlik doğru istikamette ise anlamadan düşünülemeyeceği, düşünmeden anlaşılamayacağı, düşünmeden ve anlaşılmadan inanılamayacağı doğaldır. Bunun için Yüce kitabımız “Siz ne kadar az düşünüyorsunuz.” dememiş midir? Düşünme ve anlama, kişinin kendi dilinde olur. “Anlayasınız diye Arapça Kur’an indirdik.” (Fussilet-3, Duhan-58), bu demektir. İlk muhatap Araplardır, Arapça konuşup Arapça bilirler ve Kur’an’ı bu dilde anlayabilirler. “Eğer onu yabancı dilden bir Kur’an kılsaydık diyeceklerdi ki: … Arap’a yabancı dilden (kitap) olur mu?..” (Fussilet, 44). Sonraki muhataplar kendi dillerinde öğrenip anlayacaklardır. Bundan daha doğal ve doğru bir şey var mı? Böyle yapmak Kur’an’ın aslını bir tarafa atmak, onu yokmuş farz etmek anlamına gelmez ki. İlim sahibi için, araştırmacı için aslı durup duruyor. Herkese açık. Bu din yalnız Arap’ın dini olmadığına göre… Ters istikamette gidersek yani anlamayı hedefe almazsak dini, kumlara gömmüş oluruz, bizim uydurduklarımız din yerine geçer. Kısmen böyle olmuştur. Şimdi bakalım: 600 yıllık Osmanlı döneminde, İslam’la ilgili kaç eser yazılmıştır, 100 yıllık Cumhuriyet döneminde kaç eser? Matbaa, teknoloji vb. diyeceksiniz. Toplam kitap sayısını değil cins sayısını ima ediyorum. Belli bir konuda yazılmış eseri tek sayarak Osmanlı döneminde kaç tane Cumhuriyet döneminde kaç tane bunu kastediyorum. Mesela Kur’an hakkında yazılmış Osmanlı’da kaç eser var? Kaç Kur’an meali var? Osmanlı’da Kur’an meali var mı? Bu din Türk halkına hitap etmiyor mu? Cumhuriyet döneminde sırf dini yayın yapan yayınevlerini göz önüne getirin. Bunlar Türk halkının aydınlanmasına sebep olmadı mı? Türkiye’de bu kadar imam-hatip lisesi, ilahiyat fakülteleri din öğretimini Türkçe yapıyor. Din üzerindeki düşünce ve anlayışımız azalmış mı oluyor yoksa artmış mı? Kaynaklara
inmek, ilmi araştırma yapmak, bunun için Arapça ya da başka bir dil öğrenmek bu anlama zeminini oluşturduktan sonra başlar.

Yabancılaştırılmış Türkçe

Sanatta yani estetik ve duygu dünyasında da anadil ön plandadır. Karacaoğlan’ın o nefis Türkçe’sinden nasibini alamayanlara ne diyelim. O enfes türkülere (Türk’e ait anlamına gelir) hor bakanlara ne diyelim.

Estetik bazen yalnız kalabilir. Anlamayı ve yerliliği bir tarafa koydurtabilir. “Haddeden geçmiş nezaket yâl-ü bal olmuş sana” güzeldir ama bazılarınca anlaşılır değildir.

Güzelliğini iç ahenk ve kelimelerdeki musiki sağlamıştır.

“Bûydan hoş rengden pakizedir nazik tenin,

Beslemiş koynunda gûya kim gül-i ra’na seni.”

beyiti de böyledir. Bir Mevlevi ayininde metni tamamen Farsça olan sözleri, o yüksek musiki perdelemiş ve anlaşılmasını umursamaz yapabilmiştir. Ama bu durum gittikçe estetikten uzaklaşıp çirkinleşebilir. Mesela “Biraz zaman bir kelb-i nâtüvan kûşe-i istabl-ı viranımda mekan tutup eyyamda reme-i ağnam ile sahraneverd ve leyâlide av’av’pâş-ı etraf olarak cevanib-i hanmane piramengerd idi.” (Hamse-i Nerkisi’den). Bir başkası: “Rûy-i âlem hilye-i zibay-ı letafet birle hatır-ı fürûz-u sakaleyn olup meşail-i nûr-ı bahş-ı sevâbüt-ü seyyarat sahn-ı zemine bir veçhile nezdik göründü ki saha-i zeminden fürûzan kılınmış meşail-i şâdmani sandım.” (Siyer-i Veysi’den). Bunlar yabancı dil değildir, Türkçe de değildir. Yabancılaştırılmış ve istilaya uğramış Türkçe’dir. Buna Osmanlıca diyorlardı. Gerçekte bu bir dil de değildir. Maskaralıktır. 26 kelimeden birinde 10, diğerinde 4 Türkçe kelime vardır. Birincisi güzel Türkçemizle şunu demek istiyor: Bir zamanlar viraneye dönmüş ahırımın köşesinde zayıf bir köpek yerleşmişti, her gün arazide koyun sürüsüyle dolaşırdı. Geceleri evim barkım etrafında hav hav sesleri kaplardı. İkincisini de siz çeviriniz, Osmanlıca öğrenmiş olursunuz.

Yunus Emre

Cumhuriyet döneminde Türkçe konuşan, Türkçe yazan, Türkçe düşünen nice mütefekkir, yazar, edebiyatçı, şair, mütercim yetişti, örnekleri buraya sığmaz. Aslından daha güzel tercümeler vardır. Mesela Edmond Rostand tarafından yazılmış manzum bir oyun Cyrano de Bergerac rahmetli Sabri Esat Siyavuşgil tarafından çevrilmiştir ve çevirisinin aslından daha güzel olduğunu ilgili herkes bilir. İnanmıyorsanız Google’dan açıp sesli olarak dinleyin. Ne kadar temiz ne kadar güzel bir Türkçe ile sunulduğunu göreceksiniz. İftirayı sevenler bu güzellikleri tanıyamamışlardır. Yunus Emre bile Cumhuriyet döneminde tanınmıştır. Çünkü Osmanlı döneminde Türkçe yazdığı için aydınlarca tanınmamış, tanıyanlar da hor görmüştür. Osmanlı düşünürü (!) üç ciltlik Maşerat’ül Şuara adlı bir çeşit şairler antolojisinde Yunus Emre’den bir paragraf bahsetmiş ve şöyle demiştir. “Basit-i Türki ile yazmıştır.” O Türk’e ait basitlik veya basit Türkçe Yunus’un dilinde şöyle:

“İşidin ey ulular ahir zaman olmuştur,

Sağ müslüman seyrektir, o da güman olmuştur.

Danışman okur, tutmaz, derviş yolun gözetmez,

Bu halk öğüt işitmez ne sarp zaman olmuştur.

Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı

Yediği yoksul eti içtiği kan olmuştur.”

Bu güzel Türkçe ile Yunus sadece o günü değil bugünü de anlatıyor.

Devrim

Devrim, kökten değişiklik demektir. Doğal değişmeden farklı, zorunluluk karşısında değişmenin hızının ve kalitesinin arttırılmasıdır. “Devrim”i iyi şeyleri devirip yıkmak, kötü şeyleri getirmek şeklinde belli niyetle kullanmak bilgisizlik sonucudur. - harf devrimi

Olumsuzluğu anlatma saplantılarından biri devrim meselesidir. Devrimin ne olduğunu doğru dürüst bilmeden, kötü diye gördüklerini buraya sıkıştırırlar. Evet, devrim kavramı ideolojilerle, siyasetlerle oldukça kirletilmiş bir kavramdır, değişik niyetlerle kullanılmıştır. Kalb kelimesinden gelen inkılabın Türkçesi olarak kullanıyoruz. Kökten değişiklik demektir. Doğal değişmeden farklı zorunluluk karşısında değişmenin hızının ve kalitesinin arttırılmasıdır. “Devrim”i iyi şeyleri devirip yıkmak, kötü şeyleri getirmek şeklinde belli niyetle kullanmak bilgisizlik sonucudur. Bu insanlar muhafaza edilecek şeyin de ne olduğunu bilmezler. Muhafaza edilecek inci mercanın kalmamışsa ya da tehlikeye girmişse neyi nasıl muhafaza edebilirsin? Devrim hem sosyal hayatta hem ruhi hayatta olur. Sosyal ve psikolojik hayattaki devrim birbirine bağlıdır. Psikolojik hayattaki olmadan yani ruhi değişim ve zihniyet değişimi olmadan sosyal değişim dayanaksızdır, şekildedir, geçicidir. Zihniyet değişimi ile beraber bir sosyal değişme hem gayedir hem de uzun süre kalıcıdır. Mesela Arap toplumunda başlayan İslam, büyük bir devrimdir. Kişiler ruhlarında, zihniyetlerinde bu devrimi yaşadıkları için toplumda İslam bir devrim olmuş olur. Kişinin niyeti, anlayışı, samimiyeti, ciddiyeti, inancı bu devrimin kalitesini ve geleceğini tayin eder. Kişiler kendi ruhlarında bu devrimi yaşadıkları için yeni bir hayata başlarlar. Hz. İsa’nın getirdiklerinde de bu durum böyleydi, diğerlerinde de. Sırf dünyevi görünen ama altında yine insanî yani adalet, zulümden kurtulma gibi sorunların bulunduğu devrimler de faydası zararından daima fazla olmuş, ilerlemeyi sağlamış devrimlerdir.

Dil ve Harf Devrimini anlamayanlar

Türkiye’de dil ve harf devrimini kavrayamayanların bulunduğunu biliyoruz. Eğer millî olan şeyler, ahlaki sınırlar kaybolmaya yüz tutmuşsa devrim buraya dokunacaktır. Eğer bir ülkede adalet ayaklar altına alınmışsa, eğer o toplumun konuşma düşünme anlama aracı olan dil yukarıda verdiğimiz örnekleri hâline gelmişse ve böyle devam ediyorsa devrimden başka bir yol kalır mı? Söndürülmeye çalışılmış ve yok olmaya başlamış kavramlar, Cumhuriyet döneminde tekrar gün ışığına çıkarılmıştır. Dilimizin yapısına kurallarına köklerine uygun üretimler yapılmıştır. Yerleşmiş ve herkesin anladığı, özellikle köylünün anladığı kelimeler köken itibarıyla farklı yerden de gelse bizim kendi öz evladımız gibi sayılmış, kavramlar devam etmiştir. Her yerde her zaman olduğu gibi bu konuda da bazı zıpırlıklar olmuş fakat kabul görmemiş vazgeçilmiştir. Ama yabancı kavram istilası ve işgali önlenmiştir. Yabancılaştırılan, başkalaştırılan dil kurallarına son verilmiştir. Türk “kapısı evin” demez “evin kapısı” der. Zaten zengin olan lügatimiz daha da zenginleşmiştir. “Bab” gidip “kapı” denince, “dar” gidip “ev” kayda geçince kendi kimliğine kavuşmuştur. Yüzyıllarca aldığı yaralara ölümlere rağmen o karşı çıktıkları devrimde Türkçe sözlüğümüzde 40.000 kelime bulunmaktadır. Osmanlı döneminde istilaları da katarak kaç kelime kullanılmıştır inceleyiniz. Hangisiyle daha geniş düşünebileceğimizi hesap ediniz.

Alfabe araçtır

Alfabe meselesine gelelim. İlk önce söyleyeceğimiz, alfabe, yani harf şekilleri ile dilin aynı şey olmadığıdır. Birbirine uyumları önemlidir ama sonuçta biri vasıtadır. Alfabemiz yani harflerimiz değiştirildi diyorlar. O bizim alfabemiz değildir ki. Onu da almıştık(!). Konu farklı bir konudur ve uzun sürer ama şurası önem itibarıyla öne alınabilir: Dinî inanç. Meseleyi illa din ile izaha kalkınca iş değişiyor. Kur’an Arapça nazil olmuştur. Tamam ama bu Arapçanın ve alfabesinin, yani harflerinin kutsal olduğu anlamına gelmez. Kutsal olan oradaki Kelam’dır, yani Allah’ın sıfatlarından olan sözüdür. Kitap; Hz. Musa’ya İbranice, Hz. İsa’ya Aramice gelmişti. Hangisi daha çok kutsaldı diye kutsal yarışması mı yapacağız? Daha başka birçok dilde (peygamber hangi dili konuşuyorsa) vahiy geldiği kesindir ve bu Kur’an’da söyleniyor. Kutsallık atfedilen alfabe ve dil meselesi, dinin doğru anlaşılmaması konusu içindedir. Harfler, rakamlar işarettirler ve vasıtadırlar. Tıpkı kesmek için kullandığımız bıçak gibi. Elbette harflerden oluşan kelime dediğimiz bu sırlı kalıplara anlam yüklemişiz ve çok değerli, önemli hâle gelmişlerdir. Fakat şekil şekillikten, vasıta vasıtalıktan çıkmamıştır. Siz kesmek için elinizde tuttuğunuz bıçağa yüzlerce şiir yazın, kutsal sayın, bıçak bıçaklıktan çıkmaz. Demem o ki Latin alfabesini almamız bizi Latinleştirmemiş, dinimizden de çıkarmamıştır.

Türk alfabesi

Ayrıca biz o alfabeyi en kullanılabilir hâle soktuk. Bunu anlayabilmek için bu alfabenin Avrupa’da nasıl kullanılmış olduğuna bakmak lazım. İlkel biçimde kullanılmış desem yadırgayacaksınız ama dillerini değil alfabeyi kastediyorum, bunu unutmayalım. Mesela Fransızcada yazıldığı halde okunmayan harfler vardır. Bunlar hizmetçi harfler, dayanak harflerdir. “Genie” yazılır “jeni” okunur, sondaki “e” okunmaz. Okunmuyorsa neden yazıyorsun? “n” harfini okutmak için. Yani bir dayanak bir hizmetçi harfe ihtiyaç var. Bu durum tabiatıyla dillerine uygunlaştırılmıştır ve bir diyeceğimiz yoktur ama mesele harf ve harfini kullanılmasıdır. “Genie” deki “g”, “j” okunur. Ayrıca “j” harfi mevcut olduğu hâlde “j” gerektiğinde “y” okunacaktır. Oysa “y” harfi var. “e” de “i” okunacaktır. “Le” yazılır “lö” okunur. “e” yerine göre “e”, yerine göre “ö” okunur, bazen de hiç okunmaz. Yani sese çevrilmez. “Station” ve “stasyon” okunur “s” ve “y” nereden çıktı? “t” ve “i”den. İngilizcede “steyşın” okunur “ş” ve “y” nereden çıktı? “t” ve “i”den. “Station”daki “a” neden “e” okunur. “A” ve “e” ayı sesler olarak var. “Egypt”, haydi okuyun bakalım. Harf ve ses kuralına uymadan okuyacaksınız. İngilizcede “sh”, “ş”; Fransızcada “ch”, “ş” sesi verir. Tabii her zaman değil. Önündeki ince veya kalın sese-harfe bağlı. “Nietzche”yi, “Niçe” okuyabilmek için yani ç sesini çıkarmak için 5 harf yan yana dizilmiştir. Oysa Türk zekâsı “c”nin altına bir çengel koyarak “ç” sesini çıkarmıştır, “s”nin çengellisi “ş”; “o”nun noktalısı “ö”, “u”nun noktalısı “ü” olmuştur. “Ka” ve “Ke” seslerinin harf ayrımında bir sorun vardır o da giderilebilir.

Artık bu alfabe Türk alfabesidir. Ne bir ses veya harf israfı, ne uyumsuzluğu veya keyfiliği bulunmaktadır. Alfabe ve harf devrimi yerini, yolunu yordamını bulmuştur. Beni, bu değişmeden sonra okur yazar oranı, fikir adamı sayısı; kitap, makale, uzmanlık tezi sayıları, felsefî ve dinî eserlerin artışı ilgilendirir, gerisini boş verin. Geçmişle bağımızın koparıldığı iddiasına gelince; akıllı davranınca bu geçici bir sorundur. Çeviri, aktarma diye bir şey var. Arşiv uzmanlığı var. Kopukluğun telafisi mümkün olmuştur. Tabiatıyla olumlu ve iyi şeyler ile köprü kurulması gerekir. Gereksiz ve hatta zararlılıkların sadece birer acı hatıra olarak kalmasında fayda vardır. Kopukluk olacak diye yanlışın devamını istemek yanlışları birbirinden koparmamak anlamına gelir. Bugün Osmanlı aydınından daha iyi Osmanlıca bilen uzman var, eski alfabeyi kullanabilen tarihçi sayımız Osmanlı’dakinden çok fazladır. Hem de bunlar kısa dönemde olmuştur. Bazı ihmal ve gecikmelerin de her zaman telafi edildiği ve işlerin yoluna girdiği ortadadır. Kötü niyet için bahaneler boşunadır.

Türkçe, dünyanın en eski, en zengin, en güzel dillerinin başında gelir. Bazılarına bunu anlatmak ne yazık ki zor oluyor.

Yümni Sezen-MİSAK – Millî Strateji Araştırma Kurulu / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER
Haberi paylaşın
Devrim, kökten değişiklik demektir. Doğal değişmeden farklı, zorunluluk karşısında değişmenin hızının ve kalitesinin arttırılmasıdır. “Devrim”i iyi şeyleri devirip yıkmak, kötü şeyleri getirmek şeklinde belli niyetle kullanmak bilgisizlik sonucudur. - ataturk harfler marsi dil devrimi 1491216702

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 2. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 3. Bu kadar yalan bir aciklama olamaz,adamin sulalesi 5 kusak dedelik mazisi olan bir aile, kesinlikle turkmen kokenli,ne kurt ,ne ermeni…

 4. SAYIN ÇELİK HOCAMIZ GECENİN 3’ÜNDE YAZMIŞ. BEN DE GECE’NİN DÖRTBUÇUĞU’NDA CEVAP YAZİİM . .. SODOM ve GOMORE’ye MUSA’NIN ŞİKÂYETİYLE ,…

 5. Olmadı, olmadı! Seçkin üyeleri olan [E-Türkiyeyiz.Biz]öbeğinde tartışma ekinin(kültür) yerleşmemiş olduğunu “Başarmak zorundayız” yorumunda görmekten mutlu değilim. İki örnekte olduğu gibi…

 6. Mustafa Şahin sen alçagın önde gidenisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk e dil uzatanın dilini keserler…

 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Şehit ve Şefaat

  Şehit ve Şefaat

  KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış,dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin,acımasızca sömürdükleri iki kavram daha;şehit ve şefaat!? Bu sömürüyü şöyle […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  UMUTSUZLUĞU, HAYIFLANMAYI VE YILGINLIĞI BIRAKIN!ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK VE TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİNİ TOPLAMAKTIR. SEFA YÜRÜKEL Değerli yurtseverler, Umutsuz olmaya gerek yok. Bugünler geçici günler. Bu […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  Avrupa Birliği’nin dertleri başından aşkın. Kendi içlerindeki sorunlara ilaveten şimdi bir de “Türkiye ile nasıl baş ederim” düşüncesi var kafalarında. “Türkiye ile düşman mı olayım, […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • “DIŞ” İŞLERİ

  “DIŞ” İŞLERİ

  “DIŞ” İŞLERİ (1) HÜSEYİN MÜMTAZ                 Çok eski yıllarda bir “Hariciye” geleneği vardı.                 “Mülkiye”, “Tıbbiye”, “Harbiye” gibi.                 Hariciye’nin de kendine has ahkâmlı bir […]Posted

in

by