Aşura-Türkün İran-Fars ideologiyasına yenik düşdüyü gün

1. Hakimiyyətin Rus-İran strateji birliyinin maraqlarına xidmət edən anti milli yanlış siyasətinin nəticələri göz qabağında. Bu siyasərin yaratdığı ideoloji mənəvi boşluğun sonucu- İran Azərbaycanı fəth etdi. İranlılıq Düşüncələri, qəlbləri fəth etdi. Bu dəfə də bacarmadıq, Fars ideologiyasına yenildik. Türk, Fars ideologiyasına yenildi. Mən bu gün bu yenilgiyə ağlayıram. Cümhuriyyət dəyərləri Hüseynçilərə, Zeynəbçilərə yenildi, Heydərizm(üstün insan, şəxsiyyət kultu, sakral ailə kultu, qurtuluşçu Məsih-H.Əliyev kultu) Hüseynçilərlə, Zeynəbçilərlə baş edə bilərmi?Azərbaycanın mənən İranlılığa yenilməsi Rus-Erməni stratejisinə xidmət edir. Türklər türklükdən qopub iranlılaşdıqca (şiələştikcə), Türk coğrafiyasının Rus, Fars, Ermənilər tərəfindən işğal edilməsi asanlaşır, Bakı-Təbriz-Ankara birliyi pozulur. Sonuc bax budur. Qumdan, Tehrandan ixrac olunan Şiə-Bakı-Təbriz-Ankara birliyinə qarşıdır. Bu birliyi parçalamağa yönəlmişdir. Silahdır-Türk birliyinə qarşı tuşlanmışdır.Bu gün Qumdan, Tehrandan ixrac olunan Şiə Ermənilərə xidmət edir, Ermənilərin müttəfiqidir. - yasemen qaraqoyunlu

1. Hakimiyyətin Rus-İran strateji birliyinin maraqlarına xidmət edən anti milli yanlış siyasətinin nəticələri göz qabağında. Bu siyasərin yaratdığı ideoloji mənəvi boşluğun sonucu- İran Azərbaycanı fəth etdi. İranlılıq Düşüncələri, qəlbləri fəth etdi. Bu dəfə də bacarmadıq, Fars ideologiyasına yenildik. Türk, Fars ideologiyasına yenildi. Mən bu gün bu yenilgiyə ağlayıram.
Cümhuriyyət dəyərləri Hüseynçilərə, Zeynəbçilərə yenildi, Heydərizm(üstün insan, şəxsiyyət kultu, sakral ailə kultu, qurtuluşçu Məsih-H.Əliyev kultu) Hüseynçilərlə, Zeynəbçilərlə baş edə bilərmi?
Azərbaycanın mənən İranlılığa yenilməsi Rus-Erməni stratejisinə xidmət edir. Türklər türklükdən qopub iranlılaşdıqca (şiələştikcə), Türk coğrafiyasının Rus, Fars, Ermənilər tərəfindən işğal edilməsi asanlaşır, Bakı-Təbriz-Ankara birliyi pozulur. Sonuc bax budur. Qumdan, Tehrandan ixrac olunan Şiə-Bakı-Təbriz-Ankara birliyinə qarşıdır. Bu birliyi parçalamağa yönəlmişdir. Silahdır-Türk birliyinə qarşı tuşlanmışdır.
Bu gün Qumdan, Tehrandan ixrac olunan Şiə Ermənilərə xidmət edir, Ermənilərin müttəfiqidir.

2. Azərbaycanda dini şüurun və məzhəb şüurunun yüksəlişində sadəcə xarici siyasi faktor yox, daxili faktor da rol oynayır. Daxili faktorlar, sosial, iqtisadi, siyasi olmaqla yanaşı həm də mənəvi boşluq faktorlarıdır. İnsan mənəvi-ruhi varlıqdır. Bioloji tələbatı olduğu kimi, ruhi tələbatı da vardır. İnsanlar, özəlliklə də işsiz gənclər Hökümət televizyalarının ucuz şou proqramlarından, təbliğatından qaçıb, ruhi tələbatını ödəmək üçün dinə sığınıb. Ədalətsizlikdən, sosial bərabərsizlikdən, iqtisadi problemlərdən yorulub, bezib özünü dini ideologiyalarla tatmin etməyə çalışıb. Toplum içində böyük ideoloji-mənəvi boşluq var. Dinə sığınmaq əslində bu boşluqdan qaçışdır. Ədalət arayışıdır.
Azərbaycanı bu duruma gətirib çıxaran hökümətin yanlış siyasətləridir. Ölkədəki Mənəvi ideoloji boşluqdur. Təhsilin çöküşü, ədəbiyyatln saray ədəbiyyatına çevrilməsidir, yazıçının, ziyalının ölməsidir, yozlaşmasıdır. Tv.lərdəki Maqazin verilişləri, şou proqramları bu boşluğu doldura bilməzdi…

3. Belə toplumu, düşüncəni, inancı, ideologiyanı, şiddəti, vəhşəti, kültürü lənətləyirəm. Türk toplumunun, Farsın Sasanlının çöküşünü simgələyən bu mərasimlərinə, ağlaşmalarına qapıldıkca özünü itirdiyini, farslaşdığını gördükcə dəhşətə gəlirəm. İran, Azərbaycanı İran -Fars qaranlığında boğdu. İran Azərbaycanı fəth etməyi bacardı.

4. Son yüzildə Ermənilər Türkiyədə, Qafqazda, Fərqanədə, Kərkükdə toplam 5 milyona yaxın türkü elə amansızlıqla, elə vəhşiliklə öldürmüşlər ki, bu insanlığa zidd işkəncələr və soyqırımlar miqyasına və formasına görə Hüseynin və tərəfdarlarının şəhid olmasından daha amansız, qat-qat ağır, əzablı idi. Əgər türklər XX yüziılikdə yaşadıqları soyqırımların miqyasını, nəticəsini, coğrafiyasını, vəhşətini bilsəydilər, dərk etsəydilər indi nə Qafqazda, Azərbaycanda, İrəvanda, Türkiyədə bircə erməni sağ buraxılmazdı. Türk öz tarixini, itkilərini, yaşadıqlarını bilmir, bilmir. Unutqandır. Yaddaşsızdır.

5. Əgər Türklər İran-Fars tarixini dərindən bilsəydi, Fars tarixinin ruhunu, axışını duya bilsəydi, əsla özünü Fars ideologiyasına qapdırmazdı. Bu gün İranda, Qafqazda 50 milyon Türk İran-Fars dini sisteminin, ideologiyasının, ədəbiyyatının, dilinin təmsilçisinə, yaradıcısına, təbliğatçısına çevrilib. 50 milyon türk zəhərlənib-düşüncə, dünyagörüş və dəyərlər etibarı ilə İranlılaşıb-Farslaşıb. Fars ideologiyasının qüdrətinə baxın. Bu barədə Əli Şəriəti yazır. “Türklər iddia edir ki, İran platosunda türklər min il dövlət qurublar. Bu hadisəyə Fars -İran düşüncəsi nöqteyi-nəzərindən baxsaq, İranda hansı sülalələrin, xalqın hakimiyyətdə olması şərt deyil. Əsas şərt odur ki, hakimiyyətdə olan sülalə, güc İran-Fars ideologiyasına, mədəniyyətinə, dilinə xidmət eləsin. İranlılığı yüksəltsin”. Bəli. Səlçuklular da, Səfəvilər də, Qəznəvilər də, Qacarlar da bax bu İranlılığı-Sasanlı ənənələrini diri tutdu və yüksəltdi. Nizami Gəncəvi də Şəhriyar da İranlılığa xidmət etmədimi, Fars dilini göylərə qaldırmadımı? Nədən Aşura günlərində kütlələr amansızlıqla öldürülmüş Əliyə, Osmana, Həsənə deyil, yalnız Hüseynin şəhidliyinə ağlaşır. Çünki Hüseyin Sasanlı Kralı Yəzdigərdin qızı Şəhrəbanının əri idi. Çünki Hüseyin Sasanlı-Fars soyu və krallığı ilə Ərəb İslam Xilafəti, soyu arasında bir ittifaq, bir bağ, bir körpü idi. Ərəblərlə Farsları eşitləşdirən bir obraz idi. Bu obraz ölmüşdü, bu bağ qırılmışdı. Çünki Ərəbə yenilmiş İranlılar Xilafət içində ərəb-fars irqlərinin eşitliyi uğrunda-Şüubiyyə ideologiyası uğrunda mübarizə aparırdılar. Hüseyin obrazı Ərəbi-Farsı eşitləşdirən, qohumluq, qan bağı ilə bağlayan bir güc idi. Və bu güc sındı. Şüubiyyə zərbə aldısa da, bu olaydan Aşura mərasimləri çıxararaq yenik Farsı Ərəb qarşısında diri tutdu.
Türklər, bu olayda, tarixi hadisələrdə sizin yeriniz hardadır? Bu olayların sizə heç bir aidiyyatı yoxdur axı? İslamda, Nə Quranda, nə Şəriətdə Aşura mərasimi anlayışı yoxdur. İslam tarixi içindəki fikir ayrılıqlarının, siyasi qarşıdurmaların sonucunda meydana çıxmış siyasi hadisədir. Aşura-dini mərasim deyil, Etnik mərasimdir. İslam Dinində bu mərasimi yerinə yetirmək məcburiyyəti, əmri yoxdur. Aşura-Fars ritualıdır. Sasanlının çöküşünə ağlayışdır. Hüseyin Sasanlı Xanədanının silsiləsinin davam etməsinə vəsilə olmuşdu. Sasanlı kralı Yəzdigərdin qızı Şəhrəbanu ilə evliliyindən imam Zeynalabdin doğulmuşdu. İmam Zeynalabdin-Aryan və Sami qanını daşıyan, Aryan və Sami mədəniyyətlərini sintez edən müqəddəs-Seyyid!

Hüseyin-Zərdüştlə-Məhəmmədin əl tutuşduğu, görüşdüyü, birləştiyi simgə. Şiə-Aryan mədəniyyəti ilə Sami mədəniyyətinin ittifaqı.

Azərbaycançılıq-İranlılaşmış Azərbaycan. Zərdüşt-Məzdək- Babək-Şiə ittifaqı. Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, fəlsəfəsi bu ittifaqı təməl alaraq yazılıb. Türk burada hardadır?

Haqq nədir? Bilqamıs da, Qam Ata da, Babək də, hz. İsa da, Hüseyn də, Şeyx Şamil də, Rəsulzadə də öz davasında haql idi, bəs niyə, bu coğrafiyada haqqın simgəsi yalnız Hüseyin oldu? Səbəbini düşündünüzmü? Çünki Hüseyni haqqın simgəsi yapan bir güc, bir hərəkat var-Şüubiyyə! Həm Ərəbə, İslama, həm Türkə qarşı tuşlanmış Fars silahı. Fars Dil, ədəbiyyat, din, incəsənət, ideiloji, siyasi, etnik dəyərləri diri tutan hərəkat-Şüubiyyə!

6. İrandakı-Qafqazdakı 50 milyon türk ideologiya, düşüncə, dəyər etibarilə Farsa, vətən, hinterland, məkan etibarilə Erməniyə yenilmişlər.

7. Türklər öz tarixində itirdiklərinin miqyasını bilsəydilər, keçən hər gün onlar üçün aşura günü olardı. Türklər Hüseynə deyil, Türkə ağlayardı.

8. Aşura günləri, Hüseynə ağlamaq mərasimləri Türkün Türklüyünü unutması üçündür. Türk Göytürk sərkərdəsi Gül Tiginin, Gürşadın, Oğuzların Xaqanı Alp Ər Tonqanın ölümlərinin Türk millətinin tarixində, milli inkişafında yaratdığı boşluğu dərk etsəydi, bir dəfə də oturub Alp Ər Tonqaya, Gül Teginə, Gürşada, Enver Paşaya, Sarıqamışda şəhid olmuş 100 min şəhidinə ağlayardı.

Türkün törəsində ağlaşmaq yoxdur-Xaqan, Qılınc, Saz vardır.

9. Bu gün mənim üçün də aşura günüdür. Bu gün Keçmişini, Gələcəyini, özünü unutmuş Türkə ağlayıram…

YASEMEN KARAKOYUNLU -BAKÜ / ABDULLAH TÜRER YENER

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • Devlet işlerini anlamak

  Devlet işlerini anlamak

  Sn. Erdoğan amatör kümede top koştururken, Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanıydı. Sn. Erdoğan bir firmada çalışmaya başladığında, Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürü’ydü. Sn. Erdoğan  Refah Partisi’nde […]


 • Bu izinleri kim verdi?

  Bu izinleri kim verdi?

  43 gün oldu. Israrla talep ediyoruz, soruyoruz, bu izinleri kim vermiş? Kim göz yummuş 43. gün. 50 bin 96 kişi öldü, 107 bin 204 kişi […]


 • Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Şenyurt: Elektriksiz kalınacabileceği söylentisine, enkaz altındaki depremzedeleri hatırlattı BİZ AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETME İDDİASI İLE GELİYORUZ Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili A.Adayı Rıdvan Şenyurt, muhalefetin […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • Atılan her oya sahip çıkacağız

  Atılan her oya sahip çıkacağız

  VEKİL BÜLBÜL: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, yurt dışında […]


 • Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kuruluna giderek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu […]Posted

in

by