Farslar harda idi Xomeneyi?

Rey Selçukluların, İsfahan Kızılbaşların, Meşhed Avşarların, Tehran Kacarların, Marağa Elxanilərin baş şəheri idi. Farslar harda idi Xomeneyi?

Bir dəfə də belə düşünəlim.

Unutmayın.

Qurtuluşumuz Türk mərkəzli baxış acısına söykənməkdir.

Türkün özə dönüş prosesini başlatmaqdır.

Türk stratejisi yaratmaqdır.

Rey şəhəri Səlçukluların, İsfahan Qızılbaşların, Tehran Qacarların baş şəhəri idi. Farslar hardaydı?
Avşarların baş şəhəri Məşhəd, Ağqoyunluların, Qaraqoyunluların şəhəri Təbriz, Elxanlıların baş şəhəri Marağa idi. Sən kimsən, kimi təmsil edirsən Xomneyi?
Güney Azərbaycanlılar fars kimliyinə qarşı türk kimliyini, türk dilini müdafiə edirsə, niyə məhz Bəzz Qalasına yürüş edir, Babəki dirildirlər də, Rey şəhərində uyuyan Səlçuklu Sultan Toğrulun anıt məzarına, türbəsinə yürüş etmirlər bilirsinizmi? Çünki Milli Hərəkatımız Türk Millət mərkəzli siyasi stratejini, ideolojini yox, coğrafiya mərkəzli Azərbaycan stratejisini, ideolojisini mənimsəmişdir ki, bu coğrafiya mərkəzli siyasət anlayışı Qacar imperiyamızın devrilməsi, çöküşü prosesində İngilis və Rus ağlı və teorisyenləri vasitəsilə ortaya atılmışdı. Çar Rusiyası, Sovet Rusiyası bu ideyanı gözəlcə gəliştirdilər, uyğuladılar. Öncə vahid bir türk kimliyi vardı, Əfqanıstan, İran, İraq, Qafqaz min illərdi ki bu türkün əlində idi. Hamsını əlimizdən aldılar. Son yüz ildə, həm də bu gün, çağımızda İrandakı, Qafqazdakı türk Milli Hərəkatımızı yönləndirən gizli bir düşmən ağıl vardır. Biz bu ağıla xidmət etmişik, bu gün də etməkdəyik. Düşdüyümüz duruma baxın. Batı və Rusiya XX əsrin əvvəllərinə qədər kürəsəl güc olan Babur, Qacar, Osmanlı imperatorluqlarımızı çöktürüb üstündə 50-yə yaxın sömürgə dövləti qurdular. İngilis-Rus üst ağlı Bütün İran coğrafiyasına, Xorasandan Qafqaza və İraqa qədərki orta doğu torpaqlarına sahib olan türk gücünü, kültürünü, ağlını bölərək, parçalayaraq dar bölgəsəl çərçivəyə salmaq, türk millət kimliyini coğrafi kimliklə əvəzləyərək-İran və Qafqazın hər tərəfinə yayılmış türkləri-Dərbənddən Həmədana qədərki Azərbaycan coğrafiyasına sıxışdırmaq, türk hinterlandını daraltmaq, kiçiltmək və bizə balaca vətən anlayışı çizmək planını uyğyladılar. Bütün Qafqaz türkünü Quzey Azərbaycana, İran türkünü Güney Azərbaycana sıxışdırdılar, sonra bu Azərbaycanı da param parça etdilər ki, burada Ermınistan, Gürcüstan, İran-Farsistan dövlətləri qurulsun və bizim başımız da bu bölgədə Bütöv Azərbaycan qurmaq kimi bölgəsəl davalara qarışsın. Bu gün də Milli Hərəkatımızın stratejisini gizli düşmən üst ağıllar müəyyənləştirir. Super etnos və kürəsəl güc olan Türklər 20 əsrdə elə bir yenilgiyə və soyqırıma uğradı ki, Moskva-Pekin-Tehran(Fars) üçkənində tarixdən silindi…
Seyks +Pikot+Vilson planı ilə biz türklərin təkcə vətən anlayışını pozmadılar, bölmədilər ki.
Vətən anlayışımız, dövlət anlayışımız, etno-kültürəl alanımız-hinterlandımız kiçildikcə, bölündükcı düşüncəmiz də, ruhumuz da kiçildi.
Məkan kiçildikcə ruh da kiçilir, hədəflər də. İrana, Qafqaza yayılmış türklər 20 yüzillikdə Azərbaycan türkü, Azərbaycanlı qavramları ilə İrandan, Qafqazdan qopduqdan sonra zamanla Türklük mahiyyətini də itirdi. Türksüz Azərbaycanlı anlayışı ilə şüuru həbs olundu. Ruhu kiçildi.

Biz babalarımızdan, Oğuz Xaqandan, Səlçuklulardan, Çingizdən, Teymurdan, Nadir Şahdan qopmuşuq. İmperiya qürurumuz yenilmişdir.
Türk tarix və mədəniyyəti modernizmin ulus dövlət modelləri və nəzəriyyələri ilə izah edilə bilməz, yorumlana bilməz.
Türk imperiyaları çöktürüldüyü zamanlarda, İngilis, Rus imperiyaları yüksəlməyə, yayılmaya başladı. Bu gün də böyledir
Biz Türklər hələ də başımızı Batıdan aldığımız Ulus dövlət nəzəriyyələri ilə qatmaqdayıq.
İran Türkdür. Buraxın Babəki. O sadəcə əski Azərbaycanı simgələr. Rey şəhərinə Sultan Toğrulun türbəsinə gedin. Sultan Toğrul Turanı simgələr…

Milli Hərəkatımızı yönləndirməyə çalışan gizli ağılları- ABD-İngiltərə-Rus …görməyə çalışalım və o ağıllara aldanmayalım. İranda Türklük 1907-də Qacar imperiyası İngilis-Rus nüfuz dairəsinə bölündükdən sonra zəiflədi və 1919 -da Qacar dövləti İngiltərə mandatı altına keçdikdən sonra dövlət türkün əlindən alındı. İngilislər 1925-də Türk kimlikli İranı devirərək, Pers kimlikli İranı inşa etdilər.
İran yenidən Türk ağlı ilə inşa ediləcəkdir. Türkiyə-Azərbaycan-Türküstan birliyi ilə inşa ediləcəkdir. Bunu bilirlər və bildikləri üçün də ölkəmizdə şiə terror örgütlərini gücləndirib, Türk birliyini məzhəb qarşıdurmaları ilə önləməyə çalışırlar. Bu davanın, məzhəb qarşıdurmasının önünü kəsməliyik. Bu davaya sürüklənməməliyik.

Bu gün İran mollalarının- ismaililərin Azərbaycanı terrorla hədələmələrinə çox da önəm verməyin. Türklər orta çağlarda həm Xaçlıları yenərək İslamı qorumuşlar, həm Abbasiləri devirərək Bağdaddakı İran ruhuna yenilmiş Xəlifə sarayından İran-Sasanlı gələnəklərini silmişlər, həm İslam dünyasını terrorla tehdid edən Məcusi-Şüubiyyə- İsmaili -Xaşxaşilərdən təmizləmişlər. İslamın məcusiləşməyən qanadının lideri də Türklərdir. Türklər olmasaydı İslam məcusiləşəcəkdi, yeniləcəkdi. Unutmayın İsmaililəri Hülakü Xan, Kiri də Tomris xatun yendi. Yenə yenəcəyik. Dava həmin davadır. Lakin qarşıdurmaya, savaşa girmədən, yumşaq güclə-dil, kültür, tarix, demoqrafi, iqtisadi güc, bilim və siyasətlə yenəcəyik. Siz Rey şəhərində Sultan Toğrulu, İsfahanda Şah Abbası, Tehranda Qacarı, Muğanda, Qarabağda Nadir Şahı dirildin, dirildin…

İran, Aryan, Pers etnik və coğrafi adı Batıda uydurulmuşdur. Burası Hind-İran dilli qrupların e.ə. 9-7 əsrlərdə bu coğrafiyaya köç etmələrinə qədər, iltisaqi dilli Elamların, Aratta, Manna, Midiyalıların coğrafiyası olub. İran dilli Pers- Fars tayfalarının burada cəmi 3 dövləti olub. Əhəməni -İsgəndər devirdi, Sasanlı-Ərəblər devirdi, Pəhləvi-Mollalar- Türklər dövlətlərini bərpa edəcəklər. Bu coğrafiya İran-Aryanların yaşadığı bölgə- adlandırıla bilməz, adlandırılmamalı. Şübhəsiz ki, Türk dövləti bərpa olunduqdan sonra burası Türküstan-Türkland-Türkeli adlandırılacaqdır. Çünki bu coğrafiyada İran dilli qruplar buraya gəlməmişdən öncə iltisaqi dilli Turani mədəniyyət təmsilçiləri kuti, turukki, kassi, subar, hürrit, elam, part, parfiya, sak xalqları yaşamışlar, Sasanlıların devrilməsindən günümüzə qədərki çağlarda da türklər yaşayıb imperatorluqlar qurmuşlar. Bu plato Türkelidir, Turandır.
Batı tarixçiləri İran platosunun tarixini və mədəniyyətini uydurma Hind-Avropa konsepsiyası ilə yazıb Pers-Fars mərkəzli platforma yaratmışdırsa, Türk tarixçiləri bu platonun tarixini Turan konsepsiyası ilə yazaraq, Turan platformasını qurmalıdırlar. Yetər artıq. Biz türklər tariximizi Batılılardan öyrənməyək. Batı, Türkləri Turandan, ilk qaynaqdan öyrənsin.
İranı Amerika-İzrail-İngiltərə-Çin-Rusiya dəyişməyəcək (asla buna izn vermərik)-biz dəyişəcəyik. Türklər dəyişəcəkdir. İranın qurucu ünsürü Türkdür. İran tarixi və mədəniyyəti ilə Türk hinterlandıdır.
Türk özə dönüş prosesini tamamladığı zaman, İran Türkə dönəcəkdir!

P.S. Farslar və ermənilər nədən bu qədər güc göstərib Türkə meydan oxuya bilirlər?
-Türklər parçalanmışdır. Birlik qurmamışlar.
-Türklər Tarix hafizəsini kayb etmişdir.
Zaman, bir az zaman…
Heyyy! Bir zamanlar Türklər o qədər böyük idi ki, Yer üzünə sığmırdılar.

Yasemen Qaraqoyunlu-BAKİ / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Rey Selçukluların, İsfahan Kızılbaşların, Meşhed Avşarların, Tehran Kacarların, Marağa Elxanilərin baş şəheri idi. Farslar harda idi Xomeneyi? - tehran tahran iran

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN! Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş-muhteşem bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak-adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten…

 2. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 3. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi […]


 • KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar […]


 • Altın Manyaklığı Kitabı

  Altın Manyaklığı Kitabı

  Bülent ESİNOĞLU Nasıl yapayım, nereden başlayayım bilemedim. Lakin olayların başlangıç yeri Altın Manyaklığı kitabı olsa gerek. Amerika’da, durup dururken, Altın Manyaklığı kitabı çıkmaz diye düşünüyordum. […]


 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]Posted

in

by