Təşkilatlanmış Farslar, Ermənilər, Təşkilatlanmamış Türklər

Farslar-öz ideologiyası, yolu, fəlsəfəsi (tarix, din, dil, ədəbiyyat, kosmoqoniya, dövlət anlayışı) olan təşkilatlanmış millət. Bu təşkilatlanmadan doğan ruh və güc ilə qalib millətləri incə -incə əridən, öz milli mənfəətlərinə çalıştıran millət. Nə türklər, nə ərəblər, nə yunanlar onları yenə bilmədi. Türklər, ərəblər, yunanlar fars Dövlətini çöktürdülər, lakin milləti yenə bilmədilər. Millət o qədər güclü idi ki, türkü, ərəbi qalib olduğu halda fars ruhu ilə etkisiz hala gətirib, fars mədəniyyətinə və tarixinə aşiq olan kütləyə çevirdiıər. Dövləti türkün, islamı ərəbin əlindən aldılar. Zərdüşt Yunan Fəlsəfəsini və Səmavi dinlərin strukturunu İran -Hind dini təsəvvürləri ilə bəzədi, nə səmavi dinlər, nə yunan fəlsəfəsi, nə bu günkü Avropa hegemonyası və imperializm farsın qarşısında meydan oxuya bilmədi. Əksinə Avropa imperializmi Farsı diriltdi, ona dövlət qurdu. Hətta Fars ideologiyası imperializmin ideoloji əsası oldu. Bir avuc təşkilatlanmış fars İran platosunda dövlət və mədəniyyət quran türk millətini farslaştırdı( oxu: mı), iranlılaştırdı, əritdi, güc kimi etkisiz kütlə yığınına çevirdi(mi). Rəsulzadənin, Əhməd Ağaoğlunun əsərlərində Fars millətinin xarakteri və tarixdə oynadığı rol haqqında dəyərli fikirlər var. Tarixçi Nasir Purpirar və sosioloq Əli Şəriəti isə Farsların başqa mədəniyyətləri necə öldürdüklərini, tarixdən sildiklərini gözlər önünə sərmişlər.
Ermənilər öz ideologiyası, fəlsəfəsi siyasi-dini yapısı, yolu olan təşkilatlanmış millət. Munlərlə illər Dövləti olmasa belə Türklər arasında ərimədi, itmədi, Osmanlənın, Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin çöküşündə ciddi rol oynadı
Nə Farsların, nə ermənilərin min illərlə dövlərləri olmamışdır. Lakin təşkilatlanmış millət olduqları üçün ayaqda qalmışlar, hətta yabançı hakim dövlətlərə meydan oxumuşlar. Dövlətin mahiyyətini dəyişmişlər. Farslar bütün yabançı dövlətlərin və kültürlərin içinə sızaraq o dövlətləri, kültürləri Farslaştırmışlar. Öylə ki, Fars ədəbiyyatının və dilinin yaradıcıları keçmişdə də, günümüzdə də türklər olmuşlar. Türk dövlətlərinin baş vəzirləri və katibləri fars olduğu üçün Türk dövlətinin dili, yazı dili, ədəbiyyatı, ruhu farsca olmuşdur.
Türklər- Fəlsəfəsi, ideologiyası, yolu olmayan, təşkilatlanmamış millət. Türklərin hər zaman dövlətləri oldu. Lakin dövlət olsa belə, milləti təşkilatlanmamış millətdir. Türklər hər zaman dövlət qurdular, lakin bu dövlətlər Türk Millətinə yox, yabançılara çaləşdı, Türk Millətini gücləndirmək, şahlandırmaq, diri tutmaq əvəzinə, ərəbə, farsa çalışdı. Hər zaman dövlətlə millət arasında bir qopuqluq, bir məsafə açıldı. Türklər Çini, Hindistanı, Romanı, İranı yendilər, buralarda böyük imperatorluqlar qurdular, lakin ideoloji və fəlsəfi baxımdan təşkilatlanmamış millət olduqları üçün, qalib olduqları halda, dövlət əllərində olduğu halda, zamanla məğlub etdikləri xalqlara və mədəniyyətlərə yenildilər, çinliləştilər, farsıaştılar, ərəbləştilər, ruslaştılar…
Bu gün İranda Türk o qədər zəifdir ki, dövlət uğrunda yox, dil uğrunda, ölməmək uğrunda mübarizə aparır.
Bu gün Türk Millətinin tarix hafizəsi o qədər dağılmış, yıpranmışdır ki, Rusiya, Ukrayna torpaqları mənim torpağımdır deyə bilmir. Rusiya federasiyasının 21 türk, yalnız 1 Rus federasiyası olduğu halda, nədən bu dövlət Rus dövləti, Rusiya adlanır da, Türkiyə, Türk, Türküstan, Qızıl Orda adlanmır. Türk-Xəzər torpaqlarında Ukrayna dövləti kimi saxta bir dövlət necə meydana çıxdı? Buradakı türklük Rus millətinə niyə yenildi, niyə yox oldu?
Çünki ruslar təşkilatlanmış millətdir, türklər təşkilatlanmış millət deyildir. Əgər Rusiya federasiyasındakı 21 türk respublikası rus dilində danışırsa, türklər yenik düşmüşdür deməkdir. Diqqət edin. Ruslar azınlıq, türklər çoğunluq olduğu halda, Türklər əsla Rusları assimilyasiya edə bilmədilər, Ruslar Türkləri assimilyasiya etdilər, yox etdilər. Edirlər. Türklər nə qalib olduqlarında, nə yenik düşdüklərində əsla başqa mədəniyyətləri və dilləri, millətləri assimilyasiya etməmişlər, yox etməmişlər, bu türk millətinin doğasında yoxdur, əksinə qalib də olduqlarında, yenik də düşdüklərində hər zaman özləri millət kimi başqa mədəniyyətlərə və xalqlara yenilmişlər. Fərqli dinlərin içində əriyib getmişlər. Çünki ideolojiləri və fəlsəfələri yoxdur. Çünki təşkilatlanmış millət deyillər.
Çin hansı cürətlə Doğu Türküstanı işğal etmişdir? Türk milləti təşkilatlanmış millət olsaydı Çin, Rus, Fars, Erməni dövlətləri var ola bilirdimi? Soyqırım yapa bilirdimi?
Əgər Çindən Adriatikə qədərki 10 milyon.kv.km alanda yaşayan 350 milyon türk ortaq ideoligiya, dil, mınəviyyat, strategiya və fəlsəfə ətrafında birləşmiş təşkilatlanmış millət olsaydı, Çin, Rusiya, İran, İraq, Suriya, Misir, Əfqanıstan, Pakistan , Macarıstan, Finlandiya-bütün Avrasiya dəyişəcəkdi. Bu geniş türk hinterlandında tarix hafizəsini, milli gücünü və mənəviyyatını itirmiş dağınıq, təşkilatlanmamış Türk milləti tarixi zaman içində can verməkdədir. Əriməkdə, yox olmaqdadırlar. Çünki türk aydınının ruhu Çin, Fars, Rus, Avropa, Ərəb mədəniyyətləri qarşısında ruhən, mənən yenik düşmüşdür.
Türklər imperatorluqlar quran millətdir. Lakin öz imperatorluğunda belə türk milləti hər zaman başqa kültürlərə yenilmiş, ərimiş, getmişdir. İmperiya quran millətdir, Lakin ortaq ideologiya, fəlsəfə ətrafında təşkilatlanmadığı üçün hər zaman yeniləcəkdir.(Allah qorusun. Bu fikirləri üzüntü ilə yazıram)
Tarix göstərir ki, dövlət deyil, millət əsasdır. Bir millət təşkilatlanmış güclü millət olarsa on dəfələrlə dövlətləri qurar da, yıxar da. İdeologiyası və fəlsəfəsi olan millətlər daha güclüdür. Çünki bütün fərdləri ortaq hədəfə çalışır, milli enerji milli strategiyaya xidmət edir. Məhz buna görə də Təşkilatlanmış millətlər dövlətləri olmadığı halda belə ayaqda durmağı bacarmışlar. Farslar, yəhudilər, ermənilər buna misaldır.
Dövləti qurub da, özünə çalıştıra bilməyən millət təşkilatlanmamış millətdir. Bu gün nə Azərbaycanda, nə Türkiyədə dövlət Türk millətinə çalışmır. Azərbaycanda da, Türkiyədə də Dövlətlə Türk Milləti arasında böyük məsafələr vardır.
Üzülərək yazıram. Türk Milləti təşkilatlanmamış Millətdir.
Tanrım, Sənə şükürlər olsun ki, Təşkilatlanmamış millətimi fəlsəfəsi olan millətlər və mədəniyyətlər qarşısında hələ də diri tutursan. O mənim millətimdir, əzizimdir Tanrı, millətimi qoru!


Yasemen Qaraqoyunlu -Azerbaycan / TURKISHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER

Farslar-öz ideologiyası, yolu, fəlsəfəsi (tarix, din, dil, ədəbiyyat, kosmoqoniya, dövlət anlayışı) olan təşkilatlanmış millət. Bu təşkilatlanmadan doğan ruh və güc ilə qalib millətləri incə -incə əridən, öz milli mənfəətlərinə çalıştıran millət. Nə türklər, nə ərəblər, nə yunanlar onları yenə bilmədi. Türklər, ərəblər, yunanlar fars Dövlətini çöktürdülər, lakin milləti yenə bilmədilər. Millət o qədər güclü idi ki, türkü, ərəbi qalib olduğu halda fars ruhu ilə etkisiz hala gətirib, fars mədəniyyətinə və tarixinə aşiq olan kütləyə çevirdiıər. Dövləti türkün, islamı ərəbin əlindən aldılar. Zərdüşt Yunan Fəlsəfəsini və Səmavi dinlərin strukturunu İran -Hind dini təsəvvürləri ilə bəzədi, nə səmavi dinlər, nə yunan fəlsəfəsi, nə bu günkü Avropa hegemonyası və imperializm farsın qarşısında meydan oxuya bilmədi. Əksinə Avropa imperializmi Farsı diriltdi, ona dövlət qurdu. Hətta Fars ideologiyası imperializmin ideoloji əsası oldu. Bir avuc təşkilatlanmış fars İran platosunda dövlət və mədəniyyət quran türk millətini farslaştırdı( oxu: mı), iranlılaştırdı, əritdi, güc kimi etkisiz kütlə yığınına çevirdi(mi). Rəsulzadənin, Əhməd Ağaoğlunun əsərlərində Fars millətinin xarakteri və tarixdə oynadığı rol haqqında dəyərli fikirlər var. Tarixçi Nasir Purpirar və sosioloq Əli Şəriəti isə Farsların başqa mədəniyyətləri necə öldürdüklərini, tarixdən sildiklərini gözlər önünə sərmişlər. Ermənilər öz ideologiyası, fəlsəfəsi siyasi-dini yapısı, yolu olan təşkilatlanmış millət. Munlərlə illər Dövləti olmasa belə Türklər arasında ərimədi, itmədi, Osmanlənın, Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin çöküşündə ciddi rol oynadıNə Farsların, nə ermənilərin min illərlə dövlərləri olmamışdır. Lakin təşkilatlanmış millət olduqları üçün ayaqda qalmışlar, hətta yabançı hakim dövlətlərə meydan oxumuşlar. Dövlətin mahiyyətini dəyişmişlər. Farslar bütün yabançı dövlətlərin və kültürlərin içinə sızaraq o dövlətləri, kültürləri Farslaştırmışlar. Öylə ki, Fars ədəbiyyatının və dilinin yaradıcıları keçmişdə də, günümüzdə də türklər olmuşlar. Türk dövlətlərinin baş vəzirləri və katibləri fars olduğu üçün Türk dövlətinin dili, yazı dili, ədəbiyyatı, ruhu farsca olmuşdur. Türklər- Fəlsəfəsi, ideologiyası, yolu olmayan, təşkilatlanmamış millət. Türklərin hər zaman dövlətləri oldu. Lakin dövlət olsa belə, milləti təşkilatlanmamış millətdir. Türklər hər zaman dövlət qurdular, lakin bu dövlətlər Türk Millətinə yox, yabançılara çaləşdı, Türk Millətini gücləndirmək, şahlandırmaq, diri tutmaq əvəzinə, ərəbə, farsa çalışdı. Hər zaman dövlətlə millət arasında bir qopuqluq, bir məsafə açıldı. Türklər Çini, Hindistanı, Romanı, İranı yendilər, buralarda böyük imperatorluqlar qurdular, lakin ideoloji və fəlsəfi baxımdan təşkilatlanmamış millət olduqları üçün, qalib olduqları halda, dövlət əllərində olduğu halda, zamanla məğlub etdikləri xalqlara və mədəniyyətlərə yenildilər, çinliləştilər, farsıaştılar, ərəbləştilər, ruslaştılar...Bu gün İranda Türk o qədər zəifdir ki, dövlət uğrunda yox, dil uğrunda, ölməmək uğrunda mübarizə aparır.Bu gün Türk Millətinin tarix hafizəsi o qədər dağılmış, yıpranmışdır ki, Rusiya, Ukrayna torpaqları mənim torpağımdır deyə bilmir. Rusiya federasiyasının 21 türk, yalnız 1 Rus federasiyası olduğu halda, nədən bu dövlət Rus dövləti, Rusiya adlanır da, Türkiyə, Türk, Türküstan, Qızıl Orda adlanmır. Türk-Xəzər torpaqlarında Ukrayna dövləti kimi saxta bir dövlət necə meydana çıxdı? Buradakı türklük Rus millətinə niyə yenildi, niyə yox oldu? Çünki ruslar təşkilatlanmış millətdir, türklər təşkilatlanmış millət deyildir. Əgər Rusiya federasiyasındakı 21 türk respublikası rus dilində danışırsa, türklər yenik düşmüşdür deməkdir. Diqqət edin. Ruslar azınlıq, türklər çoğunluq olduğu halda, Türklər əsla Rusları assimilyasiya edə bilmədilər, Ruslar Türkləri assimilyasiya etdilər, yox etdilər. Edirlər. Türklər nə qalib olduqlarında, nə yenik düşdüklərində əsla başqa mədəniyyətləri və dilləri, millətləri assimilyasiya etməmişlər, yox etməmişlər, bu türk millətinin doğasında yoxdur, əksinə qalib də olduqlarında, yenik də düşdüklərində hər zaman özləri millət kimi başqa mədəniyyətlərə və xalqlara yenilmişlər. Fərqli dinlərin içində əriyib getmişlər. Çünki ideolojiləri və fəlsəfələri yoxdur. Çünki təşkilatlanmış millət deyillər. Çin hansı cürətlə Doğu Türküstanı işğal etmişdir? Türk milləti təşkilatlanmış millət olsaydı Çin, Rus, Fars, Erməni dövlətləri var ola bilirdimi? Soyqırım yapa bilirdimi? Əgər Çindən Adriatikə qədərki 10 milyon.kv.km alanda yaşayan 350 milyon türk ortaq ideoligiya, dil, mınəviyyat, strategiya və fəlsəfə ətrafında birləşmiş təşkilatlanmış millət olsaydı, Çin, Rusiya, İran, İraq, Suriya, Misir, Əfqanıstan, Pakistan , Macarıstan, Finlandiya-bütün Avrasiya dəyişəcəkdi. Bu geniş türk hinterlandında tarix hafizəsini, milli gücünü və mənəviyyatını itirmiş dağınıq, təşkilatlanmamış Türk milləti tarixi zaman içində can verməkdədir. Əriməkdə, yox olmaqdadırlar. Çünki türk aydınının ruhu Çin, Fars, Rus, Avropa, Ərəb mədəniyyətləri qarşısında ruhən, mənən yenik düşmüşdür. Türklər imperatorluqlar quran millətdir. Lakin öz imperatorluğunda belə türk milləti hər zaman başqa kültürlərə yenilmiş, ərimiş, getmişdir. İmperiya quran millətdir, Lakin ortaq ideologiya, fəlsəfə ətrafında təşkilatlanmadığı üçün hər zaman yeniləcəkdir.(Allah qorusun. Bu fikirləri üzüntü ilə yazıram)Tarix göstərir ki, dövlət deyil, millət əsasdır. Bir millət təşkilatlanmış güclü millət olarsa on dəfələrlə dövlətləri qurar da, yıxar da. İdeologiyası və fəlsəfəsi olan millətlər daha güclüdür. Çünki bütün fərdləri ortaq hədəfə çalışır, milli enerji milli strategiyaya xidmət edir. Məhz buna görə də Təşkilatlanmış millətlər dövlətləri olmadığı halda belə ayaqda durmağı bacarmışlar. Farslar, yəhudilər, ermənilər buna misaldır.Dövləti qurub da, özünə çalıştıra bilməyən millət təşkilatlanmamış millətdir. Bu gün nə Azərbaycanda, nə Türkiyədə dövlət Türk millətinə çalışmır. Azərbaycanda da, Türkiyədə də Dövlətlə Türk Milləti arasında böyük məsafələr vardır.Üzülərək yazıram. Türk Milləti təşkilatlanmamış Millətdir.Tanrım, Sənə şükürlər olsun ki, Təşkilatlanmamış millətimi fəlsəfəsi olan millətlər və mədəniyyətlər qarşısında hələ də diri tutursan. O mənim millətimdir, əzizimdir Tanrı, millətimi qoru! - yasemen qaraqoyunlu

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN! Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş-muhteşem bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak-adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten…

 2. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 3. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi […]


 • KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar […]


 • Altın Manyaklığı Kitabı

  Altın Manyaklığı Kitabı

  Bülent ESİNOĞLU Nasıl yapayım, nereden başlayayım bilemedim. Lakin olayların başlangıç yeri Altın Manyaklığı kitabı olsa gerek. Amerika’da, durup dururken, Altın Manyaklığı kitabı çıkmaz diye düşünüyordum. […]


 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]



Posted

in

by