YÖK’e  Atanan Yeni Üyeler ve Üniversitelerimiz

Resmi Gazete’de 3 Haziran 2022 tarihinde  yayınlanan kararla Yükseköğretim Kurulu’ndaki  6 üyenin görevlerine son verilmiş,  onların yerine 5 yeni üye   atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in yerine  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmiştir. Yeni üyelerden Ayşen Gürcan’ın Anadolu Üniversitesimensubu  olması, Anadolu Üniversitesi’nde görev yaptığımdan dolayı benim için  sürpriz olmuştur. Yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diliyorum.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na  (YK)  göre üniversiteler, “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.” Yükseköğretimin amacı; “Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.”

Bu kapsamda YK madde 42   önemlidir: “Kurumlar içi Bilimsel Denetim:  Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.”  Bu kapsamda yeni atanan üyeler,  üniversitelerimizde aşağıdaki kriterler ile profesör ataması yapılıp yapılamayacağına karar vermek durumundadırlar.

Türkiye’de bir  üniversitenin profesör atamasında kullandığı  9 kriter  aşağıdadır.

 • Dosyanın düzenli olması,
 • Taşınır bellek,
 • Adayın genç olması, ,
 • Adayın dinamik olması,
 • Adayın projeci olması,
 • Adayın yaşı,
 • Adayın dinamikliği,
 • Adayın lisans programlarında ders vermesi,
 • Adayın yüksek lisans programlarında ders vermesi.  

Yeni üyeler  yukarıdaki 9 kriteri onaylamıyorlarsa, bu kriterleri esas alarak  profesör ataması yapan üniversiteye gerekli uyarıyı yapmak, gerekirse soruşturma açmak durumundadırlar. Eğer profesör atamalarında   söz konusu 9  kriter  diğer üniversitelerde de geçerli olursa, YK’da gerekli düzenlemenin yapılarak bu hukuk dışı uygulama önlenmelidir.  Ben, şahsen tanıdığım 3 YÖK üyesine  bu kriterleri gönderdim ama  biri dışında  bir tepki  alamadım. Tepki veren YÖK Yürütme Kurulu üyesi ise bu kriterlerin “ölçülemez” olduğunu açıklamıştır.  

Üniversitelerarası Kurul 29 Mart 2021 tarih 2021/4 saat 14.00 Video Konferans yoluyla almış olduğu karar önemlidir ama Kurul kararına  uyulmamıştır:  “Komisyonumuz söz konusu jüri üyelerinin  tamamının uluslararası   ticaret alanından olması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.”   “X” üniversitesinden bilim jürisi olarak seçilen 3 üye  açılan kadronun “bilim” alanından olmadıkları gibi, atanan aday ile geçmişte aynı üniversitede görev yapmışlardır.

Yeni üyelerin, Danıştay 8. Dairesi’nin 27.09.2010 tarih ve 2010/3384 Esas No. 2010/4726 Kararının yok sayılarak  atama yapılması konusundaki görüşleri  önemlidir. Çünkü ataması yapılan  aday atamadan  4 ay önce açıklanmıştır.  Bu konudaki yargı kararı açıktır: “…bu koşul, açılan kadroya atanması istenilen kişiyi tarif eder nitelikte olduğundan, bu yönüyle dava konusu edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmayıp, mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle Ankara 5. İdare Mahkemesi kararının yukarıda anılan gerekçeyle onanmasına … oybirliğiyle karar verildi.”

Yeni üyeler,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E. 1990/744, K. 1991/41, K.t. 11.10.1991 kararının “yok” sayılmasını nasıl  değerlendirmektedirler? “…davacının başvurduğu profesörlük kadrosunun bulunduğu bilim alanından çok ayrı bir bilim alanında… jüri üyeliğine seçilmiş olması itibariyle, jürinin oluşum biçiminin mevzuata uyarlık taşımadığı açıktır. Bu durumda, usulüne uygun oluşturulmayan jüri değerlendirilmesine dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğunun kabulüne imkan bulunmamaktadır.”

Yeni üyelerin,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun  E. 1990/744, K. 1991/41, K.t. 11.10.1991)  kararına uymayan  üniversite hakkındaki görüşleri  de önemlidir: “…mevzuatta öngörüldüğü ve amaçlandığı şekilde, adayın bilimsel değerlendirmesini yapacak olan jürinin, adayın bilim alanıyla ilgili kişilerden oluşturulması esas olup… olayda, diğer üniversitelerde Farmasötik Toksikoloji Anabilim dalında öğretim üyesi bulunup, bulunmadığı araştırılmaksızın, davacının başvurduğu profesörlük, kadrosunun bulunduğu bilim alanından çok ayrı bir bilim alanında, analitik kimya anabilim dalında görevli bir öğretim üyesinin jüri üyeliğine seçilmiş olması itibariyle, jürinin oluşum biçiminin mevzuata uyarlık taşımadığı açıktır.

Resmi Gazete’de 3 Haziran 2022 tarihinde  yayınlanan kararla Yükseköğretim Kurulu’ndaki  6 üyenin görevlerine son verilmiş,  onların yerine 5 yeni üye   atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in yerine  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmiştir. Yeni üyelerden Ayşen Gürcan’ın Anadolu Üniversitesimensubu  olması, Anadolu Üniversitesi’nde görev yaptığımdan dolayı benim için  sürpriz olmuştur. Yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diliyorum. - image 9

Yeni üyelerin yukardaki paylaşımı yapanlar hakkında  gerekli işlemi ilgili üniversitenin  neden yapmadığını sorgulamaları görevleri olmalıdır.  Yoksa önüne gelen bu yola başvurur ve YÖK bu konuda sessizliğini korursa, bu çeşit iftiralar üniversitelere ve öğretim üyelerine zarar verir.

Yeni üyeler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması” başlıklı 52. maddesinin son fıkrasında yer alan “Kararın bozulması kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur”  hükmü konusunda ne düşündükleri önemlidir. Çünkü bu süreçte Danıştay alt mahkemenin verdiği kararı bozmuştur  ama buna uyan olmamıştır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde  2 sorgulanır duruma gelmiştir.  Anayasanın 138/son maddesi   şöyledir: “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Bozma kararı, bozulan  yargı  kararının hukuksal etkisini ortadan kaldırmaktadır.

Yeni üyelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Adil Yargılama Hakkı başlığını taşıyan 6. Maddesi konusundaki görüşleri de  önemlidir. “1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.”

Resmi Gazete’de 3 Haziran 2022 tarihinde  yayınlanan kararla Yükseköğretim Kurulu’ndaki  6 üyenin görevlerine son verilmiş,  onların yerine 5 yeni üye   atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in yerine  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmiştir. Yeni üyelerden Ayşen Gürcan’ın Anadolu Üniversitesimensubu  olması, Anadolu Üniversitesi’nde görev yaptığımdan dolayı benim için  sürpriz olmuştur. Yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diliyorum. - image 8

Yeni üyelerin,  YÖK  mevzuatı yok sayılarak atanan G. E. A.’nın  bilim jürisi A. H. Ç.  ile   bir YL tezinde  birlikte görev yaparak  ortaklaşa imza atmaları ve  geçmişte aynı üniversitede görev yapmaları konusundaki görüşleri, Türk üniversitelerinin geleceği açısından önem taşımaktadır.

Yeni üyelerin   11. Kalkınma Planı’ndaki  hedefleri gerçekleştirme konusundaki  görüşleri  önemlidir.  Eski bir DPT mensubu olarak açıklamak isterim ki, söz konusu Plan hedeflerine ulaşmak artık mümkün değildir. 11.  Plan hedefleri şimdi Kaf dağının arkasına gidilecek bir yolculuğa çıkmıştır.

Son noktayı  üzülerek açıklamak isterim. 11. Kalkınma Planı’nda  2023 yılında en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi”   bu şartlarda mümkün değildir.  Bunun olabilmesi için, öğretim üyelerinin “nitelikli yayın” yapması ve “intihale” başvurmamaları gerekir. Başvuranlar, aftan yararlansalar bile onlara üniversite kapıları kapatılmalıdır. Bu  konudaki tespitlerim

Resmi Gazete’de 3 Haziran 2022 tarihinde  yayınlanan kararla Yükseköğretim Kurulu’ndaki  6 üyenin görevlerine son verilmiş,  onların yerine 5 yeni üye   atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in yerine  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmiştir. Yeni üyelerden Ayşen Gürcan’ın Anadolu Üniversitesimensubu  olması, Anadolu Üniversitesi’nde görev yaptığımdan dolayı benim için  sürpriz olmuştur. Yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diliyorum. - image 7

 yukarıdaki makalemdedir.

Resmi Gazete’de 3 Haziran 2022 tarihinde  yayınlanan kararla Yükseköğretim Kurulu’ndaki  6 üyenin görevlerine son verilmiş,  onların yerine 5 yeni üye   atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in yerine  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmiştir. Yeni üyelerden Ayşen Gürcan’ın Anadolu Üniversitesimensubu  olması, Anadolu Üniversitesi’nde görev yaptığımdan dolayı benim için  sürpriz olmuştur. Yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diliyorum. - image 9

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Kadın Konusu-KUR’AN! Öldürülen Kadınlar!? KUR’AN’ın söylediklerine aykırı, erkek egemen bir zihniyetle anlatılan-dayatılan ‘din’; kadınları, bırakın sınıfsal değerlendirmeye tâbi tutmayı (ikinci…

 2. Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz? KUR’AN bu konularda neler söylüyor?! Ramazan, Tanrı’nın Kitabı KUR’AN’ın yeryüzüne inmeye başladığı ay olduğu için…

 • “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  Trabzon’da öğretmenlik yapan  R.G.S, 2005 yılında Başbakanlık tarafından “Yılın Öğretmeni” seçildi. 19 yıl “sahte diploma” ile öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf etti. Yargı beraat […]


 • Suriye’de gerilim artıyor…

  Suriye’de gerilim artıyor…

  Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de ABD’ye ait bir İHA’nın düşmesine yol açmasının ardından iki ülke arasında Suriye üzerinde de tansiyon yükseliyor. Suriye’deki ABD’li komutanlardan Alexus Grynkewich, […]


 • İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  Demokrasinin özde, dolaysız değil sözde yaşanır bir hale geldiğini görmek? Heyecan, sevinç, umutlar, yaşanası tüm güzellikler, huzur ve mutluluklar özgürlük hepsi unutulan bir zamanın içinde […]


 • KUR’AN’DA ORUÇ

  KUR’AN’DA ORUÇ

  Sevgili okurlarım! Oruç, önemli bir ibadettir. Onun için sizlere aklımın erdiğince Kuran açısından orucu tarif etmeye çalışacağım.  Oruç, hicretin 2. yılında Şaban ayında BAKARA süresinin […]


 • Ekonomide tarih yazdılar

  Ekonomide tarih yazdılar

  CHP’Lİ BÜLBÜL: GERÇEKTEN EKONOMİDE TARİH YAZDILAR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, doların 19 lirayı altının gramının ise bin 220 lirayı geçtiğini belirterek, […]


 • GERİSİ TEFERRUAT

  GERİSİ TEFERRUAT

              Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ‘Millet İttifakı’nın ittifak protokolü YSK’ya sunulmuş bulunuyor.             ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığını kabul ettiğini biliyoruz.             Neresinden […]


 • DEPREM-SEL-RAMAZAN

  DEPREM-SEL-RAMAZAN

  Ramazanlarda iftar sofraları otuz kırk kişinin altına düşmezdi. Saatler öncesinden iftar hazırlığına başlanır ve evin gelinleri bütün hünerlerini döktürürlerdi. Mis gibi kokan tarhana çorbasıyla açarlardı […]


 • Kadın Konusu-KUR’AN!

  Kadın Konusu-KUR’AN!

  Öldürülen Kadınlar!? KUR’AN’ın söylediklerine aykırı, erkek egemen bir zihniyetle anlatılan-dayatılan ‘din’; kadınları, bırakın sınıfsal değerlendirmeye tâbi tutmayı (ikinci sınıf gibi) insan yerine bile koymuyor. Maalesef […]


 • Türk’leri Anadolu’ya Çinliler mi sürdü?

  Türk’leri Anadolu’ya Çinliler mi sürdü?

  Çinlilerin Türklerin Anadolu’ya göçüne karıştığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Çinliler ve Türkler yüzyıllar boyunca etkileşim içinde oldular ama Türkleri Anadolu’ya sürecek kadar önemli savaşlar yaşanmadı. […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Almanya’dan vize kolaylığı…

  Almanya’dan vize kolaylığı…

  Bizim için çok önemli ülkelerden birisi olan Almanya’da sıkıntılar bitmiyor. Almanya’da işçi açığı 700 bini aştı. Ülkede 7 yıl sonra 7 milyon işçi açığının olması […]Posted

in

by

Tags: