Soykırım Kitabesi

Bugün bu anıta rastladığınızda Turkish Forum arşivinde yaptığımız beyhude çabalar sizin de benim gibi aklınıza gelir mi?
Sibel Ertunç

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

YENİ VATAN GAZETESİ

Ermeni SoykIrIm Kitabesine Protesto KampanyasI!

HOLLANDA’da MÜSADE EDiLEN ERMENi SOYKIRIM ANITINA
GENi$ ÇAPLI PROTESTO KAMPANYASI BA$LATİLDİ.

Hollanda’nIn Assen ilçesi mezarlIĞInda bir “Ermeni SoykIrIm Kitabesi’ne müsadesi edilmesi Avrupa’da ve Amerika’daki Türk ve
Ermeni Cemiyetleri arasInda kampanyalarIn ba$lamasIna neden oldu. Türk tarafInIn daha atIl olduĞu son duruma göre Amerikada’ki Ermeniler görülmemi$ destek mektuplarI ile Assen Belediyesi’nin geri adIm atmamasI için özellikle e-posta yolu kampanyalar ba$latmİ$ bulunuyorlar. Son duruma göre “Ermeni SoykIrIm Kitabesine” olumlu cevap veren Assen Belediyesi verilen kararIn Hollanda’daki Türk Komitesi tarafIndan temyiz edilmesi nedeni ile son kararInI 18.AĞustos.2000 tarihine kadar g Assen Belediyesine gelecek “Ermeni SoykIrIm Kitebesini” destekleyen veya protesto eden mektuplarInIn sayIsIna göre karar vereceĞini açIkladI.

Amerika’daki ermeniler görülmemi$ bir kampanya ba$latarak Ermeni SoykIrIm AnItI için her türlü yol ile destek mektuplarI yollamaya ba$lamasI Assen Belediyesini $a$İrtdIĞI öĞrenildi.. 18.AĞustos.2000 tarihine kadar e-posta, fax veya posta yolu Assen Beldiyesi’ne yollanacak destek veya protesto yazIlarInIn sayImInda dünyanIn her yerinden gelecek mesajlar hesaba katIlacak. Hollanda’da bir Ermeni SoykIrIm Kitabesi’nin yapIlmasInI ptotesto etmek isteyenler e-posta
yolu ile Assen belediyesinin e-posta adresi olan “assen_bibliothek@amazed.nl”

adresine e-posta yolu ile

“Armenşe Genozid Gedenteken: Niemand hefft het recht ın Niderland de rüst van de Türken te verstorben”(Türkçe tercümesi,
Ermeni SoykIrIm Kitabesi: Hiç kimsenin yalanlarla Hollanda’da ya$ayan Türkler’in huzurunu bozmaya hakkI yoktur)

içerikli kIsa notu geçmesinin yeterli olacaĞI Hollanda Türk Komitesi ve Avusturya Türk Dernekleri yetkilileri tarafIndan ortak bir basIn açIklamasI ile bildirildi.

Konu ile ilgili detaylI bilgi ile Assen Belediyesi encümenlerinin
adreslerini Avusturya Türk Dernekleri BirliĞi bir yazIlI açIklama ile en
a$aĞIda dikkatlere sundu. Hollanda’da ve Avusturya’da imza kampanyalarI vatanda$lar arasInda ba$latİldİ. Kampanya’ya ayrIca e-posta yolu katİlİnİlmasİ için ortak açIklama yapIldI.Hollanda’nIn Assen
Belediyesi’nin internet’teki wep sayfasInIn adresi http://www.assen.nl/ ,
e-posta adresi “assen_bibliothek@amazed.nl” ,
Belediye ba$kanIn adInIn :
bayan “MW.D. van As-Kleijwegt” ,
adresi :
Postbüs 300 18, 9400 RA ASSEN, NETHERLAND
Assen belediyesi’nin telefon numarasI
00 31 592 36 69 11, f
ax numarasI 0031 592 36 65 95
öldüĞü öĞrenildi.

Avusturya’dan ve Amerika’dan Büyük Tepki

ASSEN/ViYANA(yenivatan.com)- Hollanda’nIn
Assen ilçesi’nin mezarlIĞIna Belediye’nin bir “Ermeni SoykIrIm
Kitabesi” dikilmesine ara$tİrİlmadan izin vreilmesine dünya’daki
Türklerden büyük tepki geldi. KIsa adI ATB “Avusturya Türk Dernekleri BirliĞin(atb@tic.at)” ve

Amerika’da ınternet üzerinden Türk derneklerini ve dünyadaki Türk
vatanda$larInI ba$arIlI bir $ekilde bilgilendiren ve bu konuda oldukça
ba$arIlI olan TURKİSHFORUM (grassroots@turkishforum.com) tepkilerini yazIlI olarak geçtiĞimiz gün ayrI ayrI yaptIlar. Avrupa’nIn her ülkesinde Türkler olaydan karardan rahatsIz olduklarI öĞrenildi.

SON TARiH 18.AĞUSTOS.2000

Turm Avusturya’da üyesi 140 derneĞi ile Avrupa’da ilk defa en fazla sivil örGütü aynI çatI altInda toplama ba$arIsI gösteren ATB (Avusturya Türk Dernekleri BirliĞi) geçtiĞimiz hafta
Assen Bölgesindeki Türk Komitesi ve Assen Belediyesi ile ili$kiye geçerek “Ermeni SoykIrIm Kitabesi”hakkInda yetkililerden bilgi aldI.(Geli$meler hakkInda detaylI haber a$aĞIda verilmi$tır) ATB’nin Genel SekreterliĞinin verdiĞi bilgiye göre Assen Belediyesi Ermeni SoykIrIm Kitabesine gelen son haftalarda lehte ve alehte tepkiler kar$İşİnda konuyu kIsa adI COS olan “ULUSLARARASI i$BiRLiĞi MERKEZi” götürmü$ durumda. COS aldIĞI son kararla
18.AĞustos.2000 tarihine kadar fax, e-posta veya posta yolu ile gelecek lehte ve alehteki mektuplarIn toplamIndan “Ermeni SoykIrIm
Kitabesinin” yapImInI müsade edecekler veya yapImInI iptal edeckler.

Avusturya Türk Dernekleri BirliĞi hazIrladI imza KampanyasInI Viyana ba$ta olmak tüm Türkiye’den gelen vatanda$larIn imzasIna açarak:
“Ermeni ve Türk toplumu karde$tır. Tarihte icra etmi$ ve acI bir iç sava$İn sonucunun, soykIrIm olarak sunulmasI tarihi yanlI$ yorumlamak ve bundan sonra ölü$acak karde$ana duygularIn ve
il$kilerin temelinin çürük olmasIna neden olacaktIr. DolayIsI ile bu
soykIrIm anItInI protesto ediyoruz ve iptalini arz ediyoruz” içerikli
mektüpü Avusturya’daki vatanda$larIn imzasIna açtIlar. Toplanan imzalI mektuplar “Hollanda’da Türk Komitesine” yollanacak.

Holanda Türk Komitesi temsilcisi Selahattin GündoĞmu$ “Bugüne kadar olayI ba$Indan bu yana takip ediyoruz. AmacImIz Hollanda’da barİ$ içinde ya$amaktIr. Ermenilerle hiç bir sorunumuz yoktur,
ama böyle yalanlar içerek ve Türkleri canavar gösteren bir dilekçe bizi
çok üzmü$tur.Ermeni SoykIrIm AnItI’nIn buraya dikilmesinin amacI tamamen burada olmamI$ bir soykIrImI yakamIza yapI$tIrmaktIr. Bu Ermeni SoykIrIm Kitabesini istemiyoruz, hukuki yollardan temyiz ettik ve dünya’daki Türkler’den e-posta, fax veya posta yolu mektup ile protesto etmelerini istiyoruz.Avusturya’dan ve Amerika’dan gelen bu ciddi destek bizi duygulandIrmI$tIr.” dedi.

Avusturya Türk Dernekleri BirliĞi Genel Sekreteri Birol KIlIç konu ile ilgili $unlarI söyledi:” Bir sivil toplum örgütü olarak Ermeni SoykIrIm AnItInIn tarihten gelen ve olmasInI dilediĞimiz Türk-Ermeni karde$ana duygularIna katkIsInIn olacaĞIna inanmIyoruz. Bu
soykIrIm kitabesini isteyen Ermeni asIllI HollandalI vatanda$İn
dilekçesini okuduĞumuzda birçok doĞru olmayan ve tarihi yanlI$ gösteren bilgilerle dolu olduĞunu tespit ettik.

Mektubunda kullandIĞI “Türkler’den nefret ediyorum ” cümlesi , Türkler biz Hıristiyanlar ermenileri Müslüman etmek için soykIrImdan geçirdi sözleri üzücü .Dilekçesinde “Yahudi’lerin 1940’lİ yIllarda Hitler tarafIndan soykIrIma tabii tutulmasInda Hitler ” “Türklerin 1915 yIllarInda 1,5 milyon Ermenilere soykIrIma” tabii tutulmasInI örnek almI$tIr sözleri her türlü bilimsellik ve tarihi bilgiden yoksunluĞun
göstergesidir. Hitler’in fikir babasI Türkler’dir ” sözleri bizi $a$İrtmİ$
ve bu yalan ve dolanlara bir sivil toplum örgütü olarak demokratik hukuk devleti nizamI kurallarI içinde geni$ çaplI bir imza kampanyasI ile tepki vermemezi vesile olmu$tür. Demokrasilerde tabii isteyen istediĞi fikri savunabilecek, ileri sürebilecektir.

Ama fikir serbestliĞi $ayet yalan ve dolanlarla süsleninirse burada bzıe du$en görev bu yalan dolanlara bizde fikirlerimiz, bilgimiz ve
kalemlerrimizle sonuna kadar kar$I gelmek olcaktIr. Burada amacImIz ne Ermeni’leri küçük dü$urmek nede Milliyetçilik duygularInIn kabartarak insanlarIn gözlerini karartmaktIr. AmacImIz hakikate ve doĞruya ula$maktIr.

AmacImIz öç almak deĞil tarihi adaletin tecellisini duyabilmek ve
görebilmektir. Geçmi$te veya gelecekte sava$ demek gözya$İdİr, sava$ demek kayIptIr. Bu sava$ bir iç sava$ta olsa kayIp her taraf için vardIr.

1915 yIllarIndaki Anadolu’da bir iç sava$a neden olan kİ$kIrtIcIlarI
lanetliyor ve bu iç sava$ta her iki tarafda ölen masum insanlarIn anIsInI önünde saygIyla eĞiliyoruz. Dünya’da herkes tarafIndan tarafsIzlIĞI kabul edilmil$ dünya’nIn en önemli üniversitelerinde eĞitim veren birçok tarihçi bilim adamI 1915’li yIllarda Anadolu’da Ermeni SoykIrImIn olmadIĞInI ispat etmi$lerdir.

Bu iç sava$ta Ermeniler kadar Türk’lerde hayatInI kaybetmi$tır. E-posta yolu ile bu soykIrIm anItInI protesto etmek isteyenler Assen ilçesi Belediyesi’nin “assen_bibliothek@amazed.nl” e-posta adresine “Armenşe Gedenteken: Niemand hefft het recht ın Niderland de rüst van de Türken te verstorben”(Ermeni Kitabesi: Hiç kimsenin Hollanda’da ya$ayan Türklerin huzurunu bozmaya hakkI yoktur) içerikli kIsa notu geçmesi yaterli olacaktIr.

Hollanda’daki Türk Komitesi Assen Beldiyesine gitmi$ tüm e-posta protesto mesajlarI toplayarak 18.AĞustos.2000 tarihinde Assen Belediyesine kontrol için götürme imkanlarI doĞacak. Assen Beldiye Ba$kanI bayan D. van AS-Kjeiwegt aldIĞImIz izlenimlere göre Ba$kan bu olayIn büyümesini istemiyor. $imdiden bu protesto kampanyasI ile aslInda barİ$a ve doĞruya hizmet anlayI$İna destek verecek sivil toplum örgütlerine ve muhterem vatanda$lara minnetdarlIĞImIzI sunmak isteriz”

A M E R i K A’dan T U R K İ Ş H F Ö R U M NE D i Y O R!

Öbür tarafdan Amerikada ınternet üzerinde tüm dünya’ya e-posta yolu ba$arIlI bir $ekilde birliĞe çaĞIran mesajlarI ile dikkat çeken Turkish Forum’dan Sibel Ertunç özellikle Ermeni SoykIrIm
konularInIn tüm dünya’da sistematik bir $ekilde i$lendiĞini e-posta ile Turkish Forum’un e-posat mesajI üzerinden $öyle açIkladI:
” Ermeni Planı 3 safhasI olan bir plan, açIkça dünya ya ilan ettiler, web
sitelerine post ettiler ve bu gayeye doğru adIm adIm çalI$İyorlar.
AmaçlarI bir Türkiye’nin sözde katliamı hakiki olarak kabul etmesi ve
özür dilemesi, iki Türkiye’den milyarlarca dolar talebi ve alInmasI ,
üçTürkiye’den toprak talebi ve alInmasI”

ERMENi ASILLI VATANDA$ BiR DiLEKÇE iLE SOYKIRIM
ANITI iÇiN BA$VURUDA BULUNUYOR!
SoykIrIm Kitabesi’ninba$langIcI Ermeni asIllI bir Hollanda vatanda$I olan A.R adIndaki bir vatanda$İn HollandanIn Assen ilçesinin belediyesine 17.AralIk.1999 tarihinde ilk dilekçesini vererek bir Ermeni SoykIrIm Kitabesi dikmek için izin istemisi ile ba$lamI$. Ermeni vatanda$İnİn Hollanda’nIn Assen ilçesi Belediyesine verdiĞi dilekçenin içeriĞi Dünya Gazetesi’ninde a$aĞIda verdiĞi gibi çok
geni$ bir $ekilde haberdeki dilekçe içeri $öyle: oTurkler Hıristiyan
olan atalarIm Ermenileri Müslüman yapmak istediler. OsmanlI zamanInda ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde Ermeniler Müslüman yapamayInca.Tam 1.5 milyon Ermeni asIllI vatanda$I Hitler\92den beter soykIrIma tabii tuttular. HıristiyanlIĞImIzdan ödün vereceĞine canImIzI veririz. AyrIca Hitler milyonlarca Yahudiyi ve diĞer insanlarI soykIrIma uĞratma fikrini genç Türkiye Cumhuriyetinden almI$tIr. Hitler 1915 yIllarInda vukuu bulan
Türkiye\92deki Ermeni soykIrImInI kendisine örnek almI$tIr. ZavallI
Yahudiler ve diĞer insanlar Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti\92nin zalimce 1,5 milyon Hıristiyan Ermeni vatanda$I soykIrImdan geçirmesini kendisine örnek alan Hitler Almanya\92sİnİn kurbanIdIr. DolayIsI ya$adIĞIm bölge olan Assen\92de bir Ermeni SoykIrIm anItInIn olmasInI ve oraya gidip atalarImI yat etmek istiyorum. Assen belediyesin\92den beklentim bu Ermeni SoykIrIm anItIna izin verilmesidir.Kendim orada bir Ermeni Kitabe\92sı dikeceĞimo

ASSEN BELEDiYESi SOYKIRIM ANITINA iZiN VERiYOR!

Assen Belediye ba$kanI ve yardImcIlarI Belediye Meclisine danİ$madan Ermeni Kitabesi\92ne izin hukuki ve toplumsal
rahatsIzlIĞIn ba$lamasIna neden olan $u kararI almI$lar : oAssen
Belediyesi Ba$kanI ve encümenin ba$kanlarI 2000 tarihinde Assen\92deki öDe Boşkampo mezarlIĞIna , Nikolai Ramashuk\92un kitabe dikmesine izin vermi$tır. Kitabede: o1910-1920 yIllarI arasInda Türkiye\92de soykIrIma tabii tutulan Ermeni\92lerin anIsInao ibaresi yer alacaktIr.o

SOYKIRIM KiTABESi LEHTE VE ALEHTE PROTESTOLARA
NEDEN OLUYOR!

Bu kararIn verilmesinden sonra lehte ve alehte birçok protesto olmu$ ve karar tepki toplamI$. Bu nedenle Türk Komitesi adI altInda toplanan ve hiç bir siyasi güce hizmet etmeyen sivil toplum
örgütleri karar tepki göstermi$ler. Öbür tarafdan bu karara Amerika,
Fransa , Yunanistan\92da ya$ayan Ermeni asIllI ve lobilicılĞı ile bilen
sivil örgütler sanki arkalarIndan milyonlarca insan varmI$ gibi ce$itli
kampanya ve duyularla insanlarI kandIrarak Assen belediyesine fax yolu ile, mektup yolu ile ve özellikle e-posta yolu ile verilen kararIn ne kadar yerinde karar olduĞu konusunda Ermeni Kitabesini desteklemi$ler.

Hollanda\92daki kurulan sivil toplum örgütleri kendi aralarInda toplayabildikleri kadar imza toplayarak Assen Belediyesine
vermi$ olsalar bile fanatik Ermeniler dünya\92daki iyi örgütlemelerinden dolayI daha fazla insanIn Assen Beldiyesi\92ne destek yazIsI çIkarmasIna neden olmu$lar. Assen Beldiye\92sinin Yeni Vatan Gazetesi\92ne verdiĞi bilgiye göre 1907 yazIlI tepki gelmi$. Bunlardan 913 tanesi verilen kararI ele$tirmi$ yani Türk tarafInIn organize ettiĞi yazIlar 994 tanesi ise fanatik Ermeniler tarafIndan toplanan e-posta, fax ve posta yolu ile yazIlI tepki yazIlarI olmu$. Bu 994 yazIlI Ermeni SoykIrIm Kitabesini destekleyen yazInIn çoĞu yurtdI$Indan gelmi$ ve gelenlerin çoĞu Yunanistan adresli imi$.

LEHTE VE ALEHTE GELEN YAZILARIN iÇERiĞi NE ıMı$!

Assen Belediyesi\92ne gelen yazIlarIn çoĞu Türkiye\92deki tarihe yollama yapIlarak yazIlmI$. Ermeni Kitabesi destekleyen taraf Bir tarfda Ermeni soykIrImInIn olduĞu ile sürmü$ destek yazIlarInda. Türkler\92den gelen tepki yazIlarI ise iddialarIn tartI$malİ olduĞu ve Dünya\92da kendisini ispatlamI$ deĞi$ik ülkelerdeki tarih Profosörlerinin bunun bir soykIrIm olmadIĞInI ispatladIĞInI ve bunun kabul edildiĞini ileri sürmü$ler. Öbür tarafadn tarihin bu talihsiz döneminde en Türk vatanda$larIn bu iç sava$ta en az Ermeniler kadar yine Ermeniler tarafIndan kendi ülkelrinde öldürüldüĞü ve konunun çok hassas bir konu olduĞu dile getirilmi$. Türklerin altInI çizdiĞi bir diĞer nokta ise Ermeniler ile Türklerin hiç bir sorunun olmadIĞI . Ermeni asIllI vatanda$larIn OsmanlI döneminde en önemli mevkilerde ve çok rahat bir ya$am sürdükdükleri dile getirilmi$.Hollanda\92da ya$ayan Türkler bu Kitabenin siyasi amaçlI olduĞu ve Hollanda\92da ya$ayan Türk asIllI Hollanda vatanda$larI ve Türk vatanda$larInI rahatsIz edeceĞi ve bu konununyurt dİ$Inda deĞil Türkiye\92de çözülmesi gereken bir konu olduĞu konusunda
ayrIca dikkat çekilmi$. Assen MezarlIĞIndaki bu Ermeni kitabesi\92nin tarihi trajedinin tartI$İlmasİna uygun bir yer olmadIĞI, dost ve tanIdIklarIn aile üyelerinin mezarlarInI huzur içinde ziyaret etmek istedikleri dile getirilen diĞer noktalardan bir tanesi olmu$.

ASSEN BELEDiYESi KiTABE i$iNDEN ÇIKAMIYOR VE OLAYI
COS’a iLETiYOR!

Olay büyüyünce Assen Belediye\92yi konuyu hassasiyetinde olsa gerek olayI Drenha\92daki kIsa adI COS olan ULUSLARARASI i$BiRLiĞi MERKEZi götürmü$. COS taraflarIn arasInda anla$ma ve i$birliĞi ortamI saĞlamak için adImlar atIlIna kadar Ermeni Kitabesi müsaadesinin ertelenmesini istemi$tır. Beldiye ba$aknİ ve encümalar COS\92un bu kararInI i$in ciddiyetini yava$ yava$ fark ettikleri için kabul etmi$ler ve COS\92u somut giri$imler bulunmak için davet etmi$lerdir.

Öbür tarafdan Assen Belediye Ba$kanI ve encüman ba$kanlarIndan ölü$an kurulu$un ba$vuruyu kabul etme yetkisi, Assen\92deki
öDE BOŞKAMPo mezarlIĞI tüzüĞünün hükümlerine dayanmaktadIr. MezarlIk Tüzüğünün uygulanmasI, idari mekanizmaya devir edilmi$ olsa bile, konunun hassasiyeti ve kamuoyunu ilgilendiren nileliĞi dolayIsIyla, bu olayda izin verme yetkileri belediye ba$kanI ve encüman üzerlerine almI$lardIr.

KARAR TEMYiZ EDiLiYOR SON KARAR 18.AĞUTOS.2000
TARiHiNDE VERiLECEK

Kitabenin dikilmesi izin kararI, genel idari hukuku uyarInca ilgili taraflarInlarIn itirazIna, geçici karara ve ileriki a$amada temyize açIktIr. oilgili tarafo sözlerinden menfaatleri doĞrudan doĞruya karardan etkilenenler anla$İlmaktadIr.

itiraz ba$vurularI, kararIn açIklanmasIndan sonra altI hafta içinde 18.AĞustos.2000 ak$amİna kadar Assen Belediye Ba$kanI ve
encüman ba$kanlarIna gönderilmelidir. Bu tarihe kadar karar, belediye binasInIn müracaat kIsmInda masai saatleri içinde askIya çIkarIlacaktIr.

Assen Belediye Ba$kanI ve encüman ba$kanlarI, Türk Komitesi adI altInda toplanan vatanda$lar ve sivil örgütlere bu kararI
$ifahi olarak tebliĞ etmi$tır.

HOLLANDA ASSEN iLÇESi BELEDiYESi ENCÜMANLARIN
ADRESLERi!
Naam Adres Postçode Fraçtie Huis Bureau Email
Aalders, F.J. Anreperşmaat 106 9404 LH
Gr.L. 342317=faxnr. 245555 röbaalders@compuserve.com
Ağus, mw. A. A.Dübcekweg 36 9403 XB PvdA
370705=faxnr. 365425 a.ağus@drenthe.nl
Appel, F. Slinge 22 9406 EC VVD
350009/faxnr.398691 333137 e.appel@oprit.rug.nl
Beemt, G. van den Ruiterakker 19 9407 BE
PvdA 345165=faxnr. 365371 G.Beemt@net.hcc.nl
Berends, M.A.M. Vreebergen 70 9403 EŞ PvdA
373409=faxnr. 050-5952587 m.a.m.berends@pl.hanze.nl
Bruins, M. Groningerstraat 336 9402 LT
PvdA 372045=faxnr. 372045
Dik, A. Groningerstraat 187A 9402 LD PLOP
374919=faxnr. 050-5952587 andre.dik@planet.nl
Doornboş, M.G. İepenlaan 23 9401 LS D66
312468/faxnr. 291177 317676/fax 317148 daw.adv@wxs.nl
Eerland, G.J. Kennemerland 1 9405 LA PvdA
350748/faxnr. 460974 366911
Haaksema, J. Hoofdvaartsweg 178 9406 XG
GPV/RPF 353489/faxnr. 398020 —
Homan, W. Rolderstraat 23 9401 AM PLOP
310859/faxnr. 330400 366911
Hooft, H.A.M. van Langbree 17 9403 GB CDA
345875/faxnr. 345875 391369/fax 398723 mtr@idi.nl
Jedema – Reitzema, mw. F.A. Langbree 20
9403 GB VVD 340967/faxnr. 375731 333444
Klompmaker, J.S. Scheldestraat 37 9406 PE
VVD 356386/faxnr. 319318 319354/fax 319318 klomppar@worldonline.nl
Langıus, A.L. Huningahof 12 9403 PM
GPV/RPF 347666=faxnr. 050-5998630
Linstra, H. Woerdeş 107 9407 CM CDA
344481=faxnr. —
Maathuis, mw. D.F.J. Wouwstraat 6 9404 BW
PLOP 311363=faxnr.
Medema, H. Kristalstoep 44 9403 RZ GPV/RPF
409570=faxnr. 0651523840 knehyla@hotmail.com
Neuvel – Müller, mw. E.G.A. Debussylaan 26
9402 WE PvdA 344694=faxnr. — k.neuvel@oprit.rug.nl
Piek, G.J. Heklanden 27 9407 PK PvdA
344439=faxnr. 366911 g.j.piek@hccner.nl
Plantenga, H.B. Schieland 43 9405 NB SP
350048=faxnr.
Pormes, S.R. Hünebedstraat 3 9406 KS
Gr.L. 398136=faxnr. 06-55587423 meskota@wxs.nl
Prent, E. Hophullen 2 9403 WL PLOP
374356=faxnr. 374356-faxnr. prentplop@freemail.nl
Renkema, G.D. Beilerstraat 4 9401 PK CDA
301233/faxnr. 301234 366911
Schoon – Jöling,
mw. H.H. Min. Cremerstraat 11 9488 TA Zeijerveld CDA 291429/faxnr. 291745
291429 langkarhoeve@planet.nl
Staal, R. Ravellaan 21 9402 WB PLOP
342480=faxnr. 06 54325853 ınfo@web4yöü.nl
Tuhumury, H.O. Witterstraat 8 9401 SG PvdA
352847=faxnr.
Verbeek, T.P. De Wouden 105 9405 HD PLOP
398119=faxnr. 06 29423688 tom.tom@wxs.nl
Verdeğem, J.R. Steendijk 235 9404 AD VVD
312729=faxnr. 366911
Wiersema, J.R. Oosterhoutstraat 53 9401 NC
PLOP 317582=faxnr. 366911
Wilken, H. Nobellaan 303 9406 AK PLOP
352813=faxnr. 352813

+++ yenivatan.com +++ yenivatan.com +++ yenivatan.com +++

Ansprechpartner: Mustafa Sağlam
email: redaktion@yenivatan.com,
Tel. 01/402 27 12-0

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.