Kategoriler
Kültür/Sanat

DÜNYADA EN BÜYÜKLERİN ARASINDA … Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamları

Derleyen: MUSTAFA N KUTAN

Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamları

Türklerin tarih kitaplarında ve arşivlerinde yer almayan ancak diğer milletlerin yazılı tarihinde yer alan iki büyük Türk katliamından biri. Ermeni’ler “katledildik” diyebiliyor. Rumlar “topraklarımızdan sürüldük” diyebiliyor. Ancak Türk gururu “Araplar bizi katletti, zorla müslümanlığı dayattı” diyemez. Talkan ve Curcan katliamları.. Resmi tarihte şöyle bir üfürme var. Türkler Çin ile savaşırken Araplar yardıma gelmiş, bu sırada birbirlerine sempati beslemişler, Türk savaşçılar Arap okçuların yanaklarından makas almış, islamiyeti kabul etmihihihi hoh!. Karşılıklı milletlerin hem fikir olduğu tüm savaşlar gerçek, bir tek Türklerin katledildiği yalan öyle mi?

Talkan Katliamı‘nda 100.000 Türk katledilmiştir, bunun yanında 50.000 ‘den fazla türk köle ve cariye olarak pazarlarda satışmıştır. Bu katliam, İslam’ın barış dini olduğunu yeterince kanıtlamış, ayağı kayıp yanlışlıkla arap kılıçlarının üstüne düşen arkadaşlar da olmuş ama dersini iyi alanlar akın akın islamiyet ile şereflenmiştir. Hz. Muhammed’in ölümüyle birlikte insanlığın iktidar hırsı İslam dininde de ortaya çıktı. Mezhep ayrımcılığını kesinlikle reddeden İslam dininin iktidar çatışmaları sebeple mezheplere ayrılması tamamen Arapların eseridir. Eflak Voyvodası Vlad’ın yaptıklarına kin duymayan insan olamaz değil mi? İşte Vlad, Curcan ve Talkanda yaşanan acımasızlığı hayal dahi edemezdi. Ancak gel gör ki İslamı en doğru yaşayan, koruyan ve öğreten millet yine Türk’lerdir. Eğer Türkler müslüman olmasaydı, İslamiyet bugün Arapların etnik dini olmaktan öteye gidemez, olsa olsa en fazla Hindistana kadar gidebilirdi.

1. TARİHİN EN ALÇAK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KIRIMI

Buhara’da yaşananlar diğer Türk Beyliklerinde de tesirini hissettirir. Sogd Meliki Neyzek Tarhan şehrinin yok olmaması için Kuteybe ile anlaşma yapar. Anlaşmaya göre Tarhan haraç verecek ve tarafsız kalacaktır.. Ancak bu tarafsızlık ve Türklerin bir araya gelememeleri Arapların işlerini kolaylaştırmış ve Türk beyliklerini istila edip talan etmişlerdir.. İlk saldırıya uğrayan Kibac Hatun’a diğer beyliklerden yardım gelmeyince, o yardımı esirgeyenler de aynı kırımı yaşadı. Türkler örgütlü olmadığı için Arap’ların işleri kolaylaştı. Neyzek Tarhan daha sonra Kuteybe ile yaptiğı anlaşmada yanlış yaptığını ve bu anlaşmanın kendisine hiçbir teminat getirmeyeceğini gördü. Üstelik diğer Türk Beylerine de aldattığını anladı. Tohoristan’a döndükten sonra diğer Türk beyliklerine bir mektup yazıp uyarmaya çalışır. İlk pozitif cevap Talkan meliki Sehrek’den gelir.. Tarhan’ın düşüncelerini öğrenen Kuteybe, buna karşılık Belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir silahlı güç ile Talkan şehrine doğru yürür.. O ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan Talkan şehri meliki Sehrek, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terkeder.. Şehre hiç savaşmadan giren Kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen nekadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. Bu kırım o vakte kadar yapılanların en büyüğüdür.. Kuteybe bu kırımı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. Bu yolun 4 fersah ( 24 Kilometre.) mesafelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır. Tüm bunlar hep İslam adına yapılmıştır..

Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a girer.. erkeklerin çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alır. Daha sonra Kes ve Nesef’de aynı şeyleri yapar. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde Araplara cariye olurlar. Askerlerin yorgunluk eğlencesi olurlar. Daha sonra Faryab’a yönelir ve Faryab’ın teslim olmasını ister. Faryab halkı başlarına gelecekleri bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar. Erkekleri kavga ederek can verirler.. Tüm şehir yakılır. Araplar bu şehre yakılmış şehir manasında Muhtereka derler.. Kuteybe, Faryab’dan sonra, Tarhan’ın çekildiği kale Bazgis’i abluka eder.. 2 ay müddetle devamlı olarak buraya saldırır lakin bir netice alamaz. Aynı zamanda kış yaklaşır. Kuteybe’nin kışın savaşacak gücü yoktur ancak, kale içindeki Türklerin de yiyecekleri bitmiştir. Her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür.. Kuteybe son olarak bir hileye baş vurur. Tarhan’ın yanına Muhammed bin Selim ismindeki adamını gönderir. Muhammed ibni Selim Tarhan’ın teslim olması vaziyetinde kendisine hiç bir şekilde zarar gelmeyeceği güvencesini verir. Kalenin açlık içinde olmasından dolayı Tarhan’ın Kuteybe’nin önerinini kabul etmesinden başka yapılacak bir şeyi yoktur. Komutanları ile görüşüp önerisi kabul ederler. Silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar. Tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır, çevresi hendek açılmış bir çadırda zincire vurulur. Kuteybe aynı zamanda Tarhan’ı hemen öldürmez.. Haccac’a haber göndererek ne yapacağını sorar. Haccac Tarhan için, “ O bir Müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldür” der. Kuteybe önce Tarhan’ın iki erkek çocuğunu, Tarhan’ın ve toplanan halkın gözü önünde öldürtür. Arkasından 700 kadar Türk savaşçısının başlarını gene Tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir. Tarhan’ı da bizzat kendisi öldürür.. Bütün kesilen başlar Haccac’a gönderilir.

Tarhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht dövüşü vardır. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar. Önce Havarizat ile çevresindekileri öldürtür. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında tutsak alırlar. Ancak, daha sonra bunlar Kuteybe’nin buyruğu üzerine öldürülürler.

Bu olay, Ziya Kitapçı”nın, İslam Tarihi ve Türkler isimli kitabında aynen şöyle anlatılır ;

Bu harblerden birinde, et-Taberi”nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe’ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman’ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir alana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını buyurmuştur. Cebbar, zorba, vicdansız Arap komutanının çevresinin bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten sanki gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

”Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış perişan Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir anımsayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Yalnızca ata bile binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler.”

Harzem’de ayaklanan halk, Kuteybe ile işbirliği yaptığı için Caygan’ı öldürür. Bunun üzerine, Kuteybe bütün Harzem’i yakıp yıkar, halkı kılıçtan geçirir. Harzemli tanınmış Türk bilgini, Biruni Harzem’deki muasırlığın yok edilişini şu şekilde anlatır. “Kuteybe, her çareye baş vurarak Harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, ananelerini savunanlarını, bütün bilginleri öldürttü, böylelikle herşey karanlıklara gömüldü. İslam Harzemlilerin içinde girerken, onların tarihi ile ilgili bilinenleri artık öğrenme imkanı bırakmadı. Harzem’i yıktıktan sonra Kuteybe, Semerkant üzerine yürür. Semerkant meliki Gurek üzerine gelen Müslümanlara karşı diğer Türk Beyliklerinden yardım ister. Taşkent ve Fergane’den yardım gönderir, ama gelen birlikler yolda Kuteybe’nin askerleri tarafından pusuya düşürülerek yok edilirler. Semerkant, abluka edilir. Araplar mancınık ateşi ile saldırırlar. Daha fazla dayanamayacağını anlayan Gurek, Kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır. Bu anlaşmaya göre,

1.Semerkant Araplara her yıl 2.200.000 altın ödeyecektir..

2.Bir defaya mahsus olmak üzere 30.000 Türk gencini esir olarak verecektir..

3.Şehirde Cami yapılacaktır..

4.Şehirde eli silah tutan kimse dolaşmayacaktır..

5.Tapınak ve putlardaki tüm mücevherler Kuteybe’ye teslim edilecektir..

Daha sonra Kuteybe, altından yapılan putları erittirerek alır ve Merv’e geri döner. Dönerken kardeşi Abdurrahman bin Muslim’i Semerkant’ın başına vali olarak bırakır.

Kuteybe’nin Merv’e dönüşünden sonra, Türkler kendi aralarında işgalci Müslümanlara karşı bir direniş birliği kurarlar. Ara ara Ceyhun ırmağını geçerek Araplara pusu kurar ve ciddi zararlar verirler. Haccac Kuteybe’ye Taşkent ve Fergana’yi işgal etmesi direktifini verir. Kuteybe Taşkent’e gider fakat başarılı olamaz. Bu arada Haccac can verir. Halife Velid, Kuteybe’ye Türklere karşı savaşları devam ettirmesini söyler. Kuteybe bu sefer Kasgar’a doğru yola çıkar. Tam Kasgar’ı abluka edecekken Halife Velid can verir, yerine Süleyman ibni Abdülmelik halife olur. Bu yeni Halife ile arası hiç iyi olmayan Kuteybe Kasgar seferini yarıda bırakarak ona karşı ayaklanır, ancak kendi komutanları tarafından 11 yakını ile beraber 716 yılında kafası kesilerek öldürülür. Zira Kuteybe’nin komutanları Halifeye karşı gelmek istememişlerdir.

Taberi Anlatımları

Aşağıdaki pasajlar direk Taberinin anlatımından alınmıştır.

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar. Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yeniden dönüp Merv’e geldiler.

Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle bağlaşık idi. Kuteybe’nin geldiğini duyunca kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği zaman hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Ne kadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada sayısız Türk öldürdü.

Söylenti odur ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki erkek çocuğunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)

Kuteybe diye konuştu: – Vallahi şayet benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar vakit kalmış olsa bunu cildim ki (Uktülühü uktülühü uktülühü). ( Hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün )

Bunun üzerine Neyzek’i ve iki kardeşi erkek çocukları ki biri Sol ve biri Osman’dır. Ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler. Hepsi 700 adam idi. Emretti başlarını kesip Haccac’a gönderdiler. (Syf-347)

Bu 70 sene süren Türk-arap savaşlarının en ehemmiyetli noktaları ve sonuçları ;

1- 100.000’in üstünde Türk katledilmiştir.

2- 50.000’in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.

3- Şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın herşeyi talan edilmiştir.

4- Tüm zenginlikler , tarihi yapıtlar yokedilmiş , yakılmış , yıkılmıştır.

5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan “Talkan Katliamında” 40.000 Türkün kesilerek 24 kilometre yol süresince ağaçlarda sallandırılmıştır.( Tarihte örneği çok azdır.)

6- Aynı şekilde “Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk’ün nehir kenarında kafaları kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.

7- “Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş , “Şeriat söz tanımaz” denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet ele geçirmişlerdir.

9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden bile görmemişlerdir.

10- Bu tarihi gerçekler “islam etkilenmesin” düşüncesiyle gizlenmekte , söz edilmemektedir.

Türkçü politikacılar bile konuyu geçiştirmektedir. Bundan da Araplar nasiplenmektedir

9 Tevbe. 123. Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş hatıranda) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.

Çaygan Kuteybe’den yardım diledi.Çünkü Camhüd meliki her zaman gelip Çaygan ile cenk ederdi.Ve Çaygan’ı gayet incitirdi.Kuteybe Abdurrahman’ı ona yardıma gönderdi.Ve Abdurrahman varıp muharebe etti ve o meliki öldürdü.Çaygan o yerleri fethedip dört bin baş tutsak aldılar. Kuteybe emretti. Hepsini öldürdüler. (Syf-349-350)

=======================================================

Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamı – Bilim İslam

www.bilimislam.com/turk-soykirimi-talkan-ve-curcan-katliami/

Mar 4, 2016 – Ancak Türk gururu “Araplar bizi katletti, zorla müslümanlığı dayattı” diyemez. Talkan ve Curcan katliamları.. Resmi tarihte şöyle bir üfürme var.

Türk tarihinin kayıp 70 yılı: Türklerin Müslüman oluşlarının gerçek …

blog.milliyet.com.tr/turk-tarihinin-kayip-70…turklerin…/Blog/?…

Aug 6, 2013 – Türk beylikleri, bu bölgedeki, Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi ….. Kaynaklar Curcan katliamında Talkan katliamında olduğu gibi …

TALKAN ve CURCAN KATLİAMLARI ÜZERİNE » Murat Çalık Resmi …

muratcalik.com/124-talkan-ve-curcan-katlamlar-uzerne.html

TALKAN ve CURCAN KATLİAMLARI ÜZERİNE. Son zamanlarda birçok yerde görüyorum;. “Türkler kılıç ile Müslüman oldu, Türkler‘i kılıçlayan da …

curcan katliamı – ekşi sözlük

https://eksisozluk.com/curcan-katliami–2571928

May 30, 2011 – talkan ve curcan katliamları olarak tarihin kara sahnesinde yerini aldılar. … bütün türk tarihindeki olaylar kötü, savaşlar şiddetli, vurdular kırdılar …

talkan katliamı – ekşi sözlük

https://eksisozluk.com/talkan-katliami–2249546

Nov 16, 2011 – talkan katliamı … 1. cehaletten kaynaklanan sebebi: bölge türk hakimiyetinde bulunduğundan ötürü halkının da türk … (bkz: curcan katliamı)

Kuteybe bin Müslim – Vikipedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuteybe_bin_Müslim

Emevi valisi Haccac’ın Kuteybe’yi Türk diyarlarının fethi ile 705 yılında … Baykent’in ardından Talkan‘da da saldırılarına devam eden Arap birlikler, teslim olan …

Prof.Dr. İlber Ortaylı: Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? – YouTube

Murat Bardakçı, Sebatay İlhan Arsel ve ateistler çok cahilsiniz, keşke Kuteybe ile birlikte talkan ve curcan …

Türkler Zorla mı Müslüman Oldu? – İlber Ortaylı – Video – Alkışlarla …

alkislarlayasiyorum.com/…/turkler-zorla-mi-musluman-oldu-ilber-…

Feb 19, 2015 – Etiketler: türkler islam müslüman ilber ortaylı ilber ortaylı zorla din … Talkan katliamı, Buhara’nın iki kere talan edilmesi, Curcan katliamı, Güney …

curcan katliamı – uludağ sözlük

https://www.uludagsozluk.com/k/curcan-katliamı/

curcan katliamı, arapların, türkleri islamiyete geçirmek için yaptığı katliamlardan … kaynaklar bu katliamda da tıpkı talkan‘daki gibi 40.000 türk‘ün öldürüldüğünü …

Büyük Katliam ( Talkan Katliamı ) – Siyasi Forum

www.siyasiforum.net › GENEL KÜLTÜR › Tarih May 20, 2010 – 15 posts – ‎6 authors

Buhara’da olanlar diğer Türk Beyliklerinde de etkilerini gösterir. … Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü …. bu arada Talkan ve Cürcan katlıamları da işte 680 ile 710 yılları arasında …

Türkler nasıl müslüman oldu,TALKAN,CURCAN katliamı | GÜNCEL …

https://plus.google.com/…/posts/jmjDKpaud47Translate this pageEnder Erdemil – Shared privately

Jul 26, 2012 – Türkler nasıl müslüman oldu,TALKAN,CURCAN katliamı | GÜNCEL MERSİN | İnternet Gazetesi

Searches related to Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamları

talkan katliamı vikipedi

talkan ve curcan katliamı kaynak

talkan katliamı yalanı

talkan nerede

kuteybe bin müslim türk katliamı

cengiz han arap katliamı

talkan ve curcan nerede

talkan şehri nerededir

“DÜNYADA EN BÜYÜKLERİN ARASINDA … Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamları” için 7 yanıt

Vahşi ve şeref yoksunu araplar şimdilerde acınacak haldeler. Bu yaptıkları vahşet ve canilik asla İslam dini ile bağdaşmaz. Hani ne deniyordu “dinde zorlama olmaz”. Demekki İslam dini araplara layık bir din değil. Sırf müslüman etmek adına savunmasız Türklere yaptıkları bu vahşet ve mallarını yağmalama asla kabul edilemez. Tarihte Türklerin en büyük düşmanı olarak araplar olmuştur ve bu araplar benim din kardeşim asla olamaz.

Sagolunuz verdiğiniz mükemmel bilgiler için ,aşağılık emperyalist Emeviler , bizim Orta Asya ‘daki atalarımızı katletmişler;Alevi vatandaşlar ,bu vahşetin günümğüzdeki en önemli delilidir.
İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri’inde bu konunun öğretildiğini hiç zannetmiyorum..

Türkler insanları katl ederken fetih diyor, kendilerini islama getirenleri ise lanetliyor. Tarih türkler kadar şerefsiz, alçak, rezil bir toplum görmedi dahi.

Hasan ERGE

ÜNLÜ TARİHÇİ İLBER ORTAYLI´ YA GÖRE TALKAN VE CURCAN KATLİAMI(!)
Arap düşmanlığı Batının ve Siyonizmin bir oyunudur. Türklerle Arap dünyasının arasını açmak ve Arap aleminin tüm zenginliklerinin üzerine konmak batı için vazgeçilmez hedeftir.
22.09.2019 08:20:47
Son günlerin kopyala yapıştır bilgisi Arap Kuteybe ordularının Türklere yaptıkları katliamlarla ilgilidir. Yalan dolan uydurma olduğu muhakkak ama laf anlatacak gücümüz yok. Bu konu Ünlü Tarihçimiz İlber Ortaylı´ ya bir TV programında soruluyor. Verdiği cevap aşağıda:

“Mercidabık ve Ridaniye savaşlarında Memlük Sultanlığı 100.000´e yakın kayıp vermiştir. Anadolu´da 1900´ lere kadar Hristiyan Türkler yaşıyordu. Talkan ve Curcan katliamlarını maalesef ilk defa senden duydum. Ama çok yerel kaldığı ortada…”

Koca tarihçi İlber Ortaylı´ nın duymadığı katliamı bizim çömezler duydu, irdeledi ve karar vermiş olarak yazıp çizmeye başladılar. “Müslüman Müslümanın kardeşidir” Ayetine rağmen nerden icap ettiyse 1300 yıl geriye dönüp gizli hazineleri(!) çıkardılar. Sayelerinde Müslüman Arap halkına kin ve nefret kusar hale geldik, eminim batı bizim bu halimizden çok memnundur. Çünkü bizlerin düşmanca tavırları yüzünden petrol ve dolar su misali Avrupa´ ya, ABD´ ye akıp gidiyor.

Arapları çok iyi tanıyan Atatürk´ gelelim…

57 yıllık ömrünün çoğunu cephelerde geçirirken 4 bin kitap okumakla da bir rekora imza koyan Aziz Atatürk, Başbuğ Atatürk ve Türkçü Atatürk´ ün kurduğu cumhuriyet kitaplarında (Güya gizleniyormuş) böyle bir katliam metni yoksa orada oturup biraz düşüneceğiz. Hal böyle iken, bu katliamlar(!) bugün -Neden?- Ortaya çıkıverdi, çıkarılıverdi ve traji komiktir ki hele hele bazı ülkücüler herkeslerden evvel bu sahte olaya sazan gibi niye atladılar? Birçok cephede (Kısmi) Arap ihanetini görmesine rağmen Atatürk 1937´ de; İran, Türkiye, Afganistan ve Irak arasında Sadabat Paktını kurmuşsa ona hain veya geri zekalı demeyeceksiniz herhalde!

Değerli okurlarım; Arap düşmanlığı Batının ve Siyonizmin bizim üzerimizdeki en büyük oyunudur. Türklerle Arap dünyasının arasını açmak ve Arap aleminin tüm zenginliklerinin üzerine konmak batı için vazgeçilmez bir hedeftir. Arap zenginleri Paris´ de, Londra´ da, ABD´ de yaşıyor… Arap petrollerinin parası trilyon rakamlarla Batı bankalarında tutuluyor… Onların hiç dile getirmediği Arap hikayeleri nedense bizde dizi filmlere döndü. Milyar milyar petro – dolarlar saflığımız sayesinde batının elinde büyük bir sermaye oluşturdu. Selçuklu, Osmanlı aptalmış ki bu Arap coğrafyasını asırlarca hakimiyetleri altında tutmuşlar; insanda biraz akıl, biraz vicdan, birazcık da milli şuur uyanıklığı olur.

Türkçüler, ülkücüler, milliyetçiler… Düşünün! Talkan, Curcan denen olaylar çok büyük ölçüde uydurmadır. Bilgiye en hızlı ulaşıldığı şu iletişim çağında Ortaylı gibi gerçek ve dürüst tarihçilerin dahi ajandasında olmayan sözde katliamlar; İngiliz ve Vatikan Papalığının İslam düşmanlığına açtığı en büyük fitne kapılardan biridir.

Arap düşmanlığı bize hiç bir şey kazandırmaz aksine kaybettirir; buna çok dikkat etmeliyiz.

facebook
twitter
Adınız ve Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız
Yorumunuz
Süleyman ÖZEN
26.02.2020 20:22:48
Benim Yüce dinim 4500 yıl önce de tek tanrıya inanan TENGRİ inancıydı.Galiba birilerinin ataları dünde bize düşmandı , bu günde.Osmanlı atam oraya huzur götürmek için mi gitti.Araplar bizi iyi tanıdı ve hep düşman oldular.İslamla ilgisi yok.
Süleyman ÖZEN
9.05.2020 14:32:16
Biraz ar ve utanma.Biz Yüce İslam´a Haşa bir lafımız olmadı ve de olmaz.Ancak ;Müslüman olmak,Arapları mutlaka sevmek zorunluluğu anlamına gelmez.Irkçı Emevilerin pislikleri halen devam ediyor.Sem Müslüman ol,Arabın kölesi değil.
Yakup Gültekin
31.05.2020 20:29:46
Peki arap seviciliğiniz ne kazandırıyor size? Tarihte olaylar anlatılırken biraz objektif olmak gerekiyor. Madem araplarla komşuyuz herşey çok güzel sizin o bahsettiğiniz paralar neden Türkiye de bankalarında değilde batıda. Kendi yazınızla bile o kadar çelişiyorsunuz ki… Başbuğ Atatürk’ün dediği gibi Türk milleti zekidir. Bu tarihî olaylar anlatılırken arap düşmanlığı artabilir haklısınız fakat bu çıkar ilişkimiz olmayacağı anlamına gelmez. Yani sizin aslında derdiniz işin Ekonomik boyutu değil arap seviciliğiniz. Başbuğ dediği gibi yurtta sulh cihanda sulh ilkesiyle devlet politikasını destekliyoruz.
İsmail Caliskan
20.06.2020 00:38:46
ıslak imza gibi ıslak belgemi istiyorsunuz.Yazınızından çıkan sonuç:arap seviciliği. Onlarca tarihçi ki onlardan biride Namık Kemal Zeybek’tir.O da suçu İslamın Fetih ilkesine değilde Emevilerin gaddarlığına bağlıyor.Feth etme, İslamlaştırma, islamın ana ilkelerindendir.Endülüsten- Ortaasyaya-Viyana kapılarına kadar bu nedenle gidilmiştir.Ben ırkçı değilim,belkide soyumda arap da vardır.Arabın kanına değil,kültürüne karşıyım.
Kenan özek
1.07.2020 15:13:16
Batıda kimsenin Arap düşmanlığı yok, sadece Türk düşmanlığı var. Çünkü Arap’a düşman olmaya gerek yok, zaten üç kuruşa hepsini satın aldılar. Hepsi İsrailin emrine girdi, kölesi oldu. Arap dünyasının en güçlü ülkeleri, en büyük Müslüman düşmanıdır, en büyük Türk düşmanıdır lar. İlber olaylı’nın söylediklerinin hepsini siz doğru sayıyormusunuz, yoksa sadece bu kuteybe Arap katliamlarını mı bilmemesini mi doğru saydınız. Ortaylı hoca böyle bir olay olmamıştır demiyor, ayrıntısı hakkında yeterli bilgim yok diyor, hepsi bu. 710 yıllarında, Beykent’te, Talkan’da, Curcan’da bu katliamlar tarihte görülmeyen oranda yapılmıştır. İnkar eden yok, sadece sayılar tartışılır. Teslim olduğu halde, anlaşma istediği halde, kalleşçe katledilenlerin sayısı, 100 bin midir, 50 bin midir, 200 bin midir. Bu tartışılıyor. İslam tarihçisi İbnül Esr bu katliamları anlatıyor.
Süleyman Merdan
26.07.2020 23:19:09
Herkese Merhaba, Türk olarak Arap düşmanlığı yapan yok.Araplar Türk düşmanlığı yapıyor. Bunu anlamanın yolu biraz tarih okumaktan geçer. Kısaca özetleyecek olursak; 1-Araplar, Birinci dünya savaşında İngilizler ile bir olarak Osmanlıyı arkadan vurmuştur. 2-Günümüzde Osmanlıya ait bütün tarihi eserleri yok etmiştir. 3-Ankara ya gelen Suudi Arapistan Kralı Anıtkabiri bile ziyaret etmez. 4-Halen, Türkiye ile iyi bir ilişki içinde değildir. Gerisini siz düşünün !
N G. Nerede İslam düşmanı var atlamış konuya sazan gibi say desem üst üste 5 tane dedesini adını yazamazken 1300 yıl önce olduğu var sayılan tezleri burada millete yedirmeye çalışıyoruz bu arada serdar denen arkadaş şanlı fetihleri katliam gibi göstermeye çalışmışda adama sorarlar senin fikrin de olanlar kalırmıydı serdar efendi maalesef ki bu şerefli milletin içindeki tek şerefsiz sen ve senin gibilerdir
6.08.2020 09:20:23
Yazdıklarınız baştan aşağı yalan savsata. Arap hayranlığınız Arapların Türklere yaptıkları zulmü ve katliamları gizlemeye örtbas çalışmakta. Müslüman müslümanın kardeşiymiş. Geçin bu tevatürleri. Uluslararası arenada hangi konuda müslüman kardeşleriniz bize destek verdiler?Araplar zaten bizi arkadan hançerleyip kendi elleri ile batıya teslim olmuş durumdalar. Siz mi kurtaracaksınız onları batıya olan bağımlılıklarından. Bir Haçlı savaşına daha mı gireceksiniz?? Hiç belgeye dayanmadan kendinize göre yazmışsınız. Çok merak ediyorsanız, bu konularda size bir çok kitap ismi verebilirim. Ama siz onlara da batının, siyonizmin yazdırdıkları kitaplar dersiniz.
HASAN
7.08.2020 09:20:50
https://www.youtube.com/watch?v=uzP8ypj6c_E
alparslan
26.08.2020 08:07:08
O kadar uzun süre arap coğrafyalarında ticaret yaptım ki, aşağı yukarı yarısından fazlası Türkleri ümmet olarak görmezler… Ama sizdeki bu arap aşkına anlam veremiyorum. İslam tüm alemlere indi, araplara değil. Müslüman olmak için de arap olmanıza, arap gibi olmanıza da gerek yok. Arap yarımadasında gördüğüm insanlar kuteybe bin müslim denen köpeğin Türklere yaptığı zulmden gururlananlar gördüm… Ve ben talkan-curcan katliamlarını onlardan duydum. Türk’ü yok sayıp alağılık hedeviye hayranlık duyanlae kahrolsunlar.
25.09.2020 ALİ RIZA ETİ’ NİN CENAZE TÖRENİ NOTLARIM
22.09.2020 SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM
14.09.2020 Doğrusunu Halk Bilir
02.09.2020 DÜN AÇILAN İSKELEDE BUGÜN BASIN TOPLANTISI YAPILDI
29.08.2020 Cüneyt Yüksel Neden Yükseliyor?
25.08.2020 Gelecek Partisi Tekirdağ İl Kongresi Notlarım
24.08.2020 AK Parti’ yi Beğeniyorum Çünkü Dobra!
18.08.2020 KADİR ŞİNASLIK TAMAM AMA BİRAZ DA İSABETLİ OLALIM!
10.08.2020 SİZE NE KALDI SN. ALBAYRAK?
08.08.2020 ÇORLU NEDEN ETKİLİ, SÜLEYMANPAŞA NEDEN ETKİSİZ?
26.07.2020 Sadık Ahmet’ i Anarken Ve Mustafa Şentop
23.07.2020 ÖNCE DİYECEĞİZ Kİ, “BEN KİMİM?
21.07.2020 HALKÇI BELEDİYE OLMANIN GEREKLERİ
18.07.2020 İYİ PARTİ İÇİN BİR ANALİZİM VAR
10.07.2020 DUMANSIZ SANAYİ TAM DUMAN!
Sayfa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

© Haber yazılımı haber yazılımı

Ne yalancısın ya kaynak gösterdiğin İlber Ortaylı videonun kesmediğin bölümünde öyle bir katliam olmadığını söylüyor

Sunnu düsünüyorum,nasil oluyorda bir milletin insanini acimaadan KESEN,dograyan,YAKAN,yikan,BOGAN,soyan,DiNiNi,külttürünü,TARIHiNi,dilini dünyanin en büyük katliamlariyla yok eedenlerin her seylerini nasil bukadar BENiMSEDiK,kabüllendik,KUTSADIK vede KICLARINI hergün dahada artan istahlaYALAMAYI sürdürü yoruz.Bunu bir türlü anlayamadim.————————————————————————-Iclerinde ki 8 milyoncuk Yahudulari bir dari kadar etkileyemedikleri halda koskoca TÜRK DÜNYASINI bu hala sokan bunlarin NESiDIR?-21inci yüzyila girdik hala bunlarin götlerini yalamakta günbegün istahamiz artmaktadir.Bu daha nezamana dek sürecek.KATLiAMLARLA,siddetlerle,KESIP,dogramalarla TERK ettirildigimiz ALTIN gecmisimize ne zaman dönecegiz,BU PASLI TENEKE KÜLTÜRÜ terk ederek? YANITINIZI BEKLiYORUM.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.