İSTİHBARAT DOSYASI : İstihbari Teşekküller ve Terimler


Okuma Süresi: 16 Dakika

Gizli Teşkilatlar ve Dilleri

Normal yaşam içindeki bir insan için, istihbari faaliyetler son derece karmaşık ve anlaşılmazdır. istihbarat teşkilatlarının kendine özgü kuruluşları, çalışma yöntemleri vardır. Amerikalılar her şey için bir kelime, kısaltma ve bir terim üretmekle ünlüdürler. Keysofiser (Case Officer) gibi bazı terimler Türkiye dahi birçok ülkede kullanılır. Bu terimler istihbaratın ortak lisanıdır. Aşağıda, çeşitli ülkeler din istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının isimleri, alt kuruluşları, bazıları hakkında kısa bilgiler ve Amerikalıların kullandığı istihbari terimlerin Türkçe açıklamaları okuyucuya bu karışık sistemin nasıl çalıştığı hakkında fikir verebilecek bu kitapta geçen bazı olayların daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır.

İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI

ACSS- Assistant Chief of M16 – İngiliz Gizli Entelijans Servisinin Baş Yardımcısı

AFOSI- Air Force Office Of Special Investigations- ABD Hava Kuvvetleri Özel Araştırmalar Ofisi (OSI) olarak da tanınır.

AMAN- İsrail Askeri İstihbaratı

ASIO (ASIS)- Australian Security and Intelligence Organization (Service) – Avustralya İstihbarat Teşkilatı (Servisi)

AVB – Allami Vedelmi Batosag – Macar İstihbarat Servisi

BCA – Bo Cong An-Vietnam İstihbarat Servisi.

BCRA- Bureau Central de Renseignements et d’ Action Fransız Merkezi ve Harekat Bürosu.

BFV- Bundesamt für Verfassungsschutz- Batı Alman Güvenlik Servisi.

BND- Bundesnachrichtendienst – Batı Alman Entelijans Servisi

BSC – British Security Coordination – İngiliz Güvenlik Koordinasyonu.

Bundes Polizei – İsviçre Güvenlik Servisi.

CIA- Central Intelligence Agency – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı, The Company (Şirket) adıyla da tanınır.\ 1’inci Dünya Harbi sırasında istihbarat işlerini yürüten OSS Office of Strategic Services (Stratejik Servisler Ofisi)’nin devamı niteliğindedir. CIA, dünyanın en kuvvetli istihbarat teşkilatlarından biridir. 1947’de Milli Güvenlik Kanunu ile kurulmuştur. Langley Virginia’da. 219 hektarlık bir alanda bulunan karargahı 1961’de açıldı. 1947’de kuruluşundan sonra bazı düzenlemelerle örtülü ödenekten sarf yetkisi kazandı. 1975’den beri çeşitli Kongre Komitelerinin denetiminde. 1982’de “Kimlik Koruma Kanunu” ile CIA mensuplarının kimliklerinin açıklanmaması güvence altına alındı. CIA’nın en hassas bölümü “Operasyon Direktörlüğü. CIA, kongre ve basına zaman zaman çalışmaları hakkında brifingler verir. Personelini seçerken seri mülakatlar yapar, güvenirlik araştırması, yalan makinesi testinden geçirir. Alexandria, McLean, Virginia Williamsburg yakınındaki Camp Peary’de eğitim yerleri vardır. Dış ülkelerdeki servis personelinin güvenliğinin sağlanmasına özel bir önem verir. Dünyanın her tarafına iyi yetişmiş, kabiliyetli memurlar yerleştirmede ve teknik destek ve araştırmada en kuvvetli servistir. Dünyanın bütün ülkelerinde araştırmada en kuvvetli servistir

Dünyanın bütün ülkelerinde bir gizli “İltica ve Taraf değiştirme” komitesi bulunur. Bunlar bütün planları ile beklenmeyen olaylar için hazırlıklıdır.

CID- Connittee of Imperial Defeance – İngiliz Kraliyet Savunma Komitesi.

CIFE-Combined Intelligence Far East – İngiliz Uzak Doğu Birleşik Entelijansı CIS- Combined Intelligence Service – İngiliz Birleşik Entelijans Servisi.

COI- Coordinator of Information – İngiliz Enformasyon Koordinatörü.

CRO- Cabinet Research – Japonya İstihbarat Teşkilatı

CSIS- Kanada İstihbarat Servisi

CSS- Chief Of M16 – İngiliz Gizli Entelijans Servisinin Başkanı.

D Branch- (Counterespionage Branch ofM15) – İngiliz Güvenlik Servisinin Kontrespiyonaj Bölümü.

DCI- Director Of Central Intelligence – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü.

DCSS-Deputy Chief Of M16- İngiliz Gizli Entelijans Servisinin Başkan Yardımcısı DDCI-Deputy Director Of Central Intelligence – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktör Operasyonlar Yardımcısı Teşkilat’ın 2’nci adamı.

DDO – Deputy Director for Operations – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) direktör Operasyonlar Yardımcısı Operasyonlar Direktörlüğünün (DO-Directorate for Operations) Başı.

DGI-Direccion General de Inteligencia- Küba İstihbarat Teşkilatı.

DGSE – Direction Generale de Securite Exterieur – Fransız Dış Güvenlik (Entelijans) Servisi.

DIA-Defense Intelligence Agency – ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı.

DIE-Departmentul de Informatii Externe – Romen Dış İstihbarat Başkanlığı.

DMI- Director Of Military Intelligence- İngiliz Askeri Entelijans Direktörü.

DNI- Director Of Naval Intelligence – İngiliz Deniz Kuvvetleri Entelijans Direktörü.

DST- Direction de la Surveillance du Territoire – Fransız Güvenlik ve Kontrespiyonaj Servisi. İngiliz M15 ve Amerikan FBI Teşkilatlarına muadildir.

DS- Drzaven Sigurnost – Bulgar İstihbarat Teşkilatı

FBI- Federal Bureau Of Investigation -ABD Federal Soruşturma Bürosu

FOE -Forsvarvarsftaben Operativ Enhat – İsveç Güvenlik Teşkilatı.

GCHO – Goverment Communications Headquartes – İngiliz Hükümet Haberleşme Merkezi.

GCR- Groupement de Controles Radio-Electrique- Fransız İstihbarat Servisinin Kripto Bölümü.

GRI- Çin İstihbarat Teşkilatı

GRU- Glavnoye razvedyvatelnoye Upravleniye – Sovyet Askeri İstihbaratı. Sovyet Genel Kurmayına bağlı bir direktörlük

HVA- Hauptvewaltung für Auklarung – Doğu Alman İstihbarat Servisi

IIC- Industrila Intelligence Center – İngiliz Endüstri Entelijansı Merkezi.

ISIC- Inter Services Intelligence Committee – İngiliz Servisler Arası Entelijans Komitesi. MI5 ve MI6’yı kontrol eden komite

ISLD -Inter Services Liasion Department – İngiliz Servisler Arası Liyezon Bölümü

JIC- Joint Intelligence Committee – İngiliz Birleşik Entelijans Komitesi.

KGB- Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnostri – Sovyet Devlet Güvenlik Komitesi. Dünyanın en yüksek bütçesi olan istihbarat servislerinden. Şubat 1978’de yayınlanan Time mecmuasına göre en iyi dört istihbarat servisinden biri.

KYP – Yunan İstihbarat Servisi.

MEIC- Middle East Intelligence Center- İngiliz Orta Doğu Entelijans Merkezi.

MI5- British Security Service – İngiliz Güvenlik Servisi Eskiden İngiliz Askeri Haber Alma teşkilatının 5. Kısmı (Military Intelligence) olduğundan bu isim halen kullanılmaktadır. Amerikan, FBI Teşkilatı ile ana hatları ile aynı tip bir kuruluş olmakla birlikte yurtdışında kontrentelijans faaliyetleri yürütmez. Esas görevi İngiltere’de İngiliz sırlarının yabancı uluslara karşı korunması, içte düzenlenebilecek sabotajlara karşı koymak, devlet sırlarının çalınmasını ve yıkıcı faaliyetleri önlemektir.

MI6- British Secret Intelligence Service- İngiliz Gizli Entelijans Servisi. Daha önce İngiliz Askeri Haber Alma Teşkilatının 6’ncı Kısmı. SIS (Secret Intelligence Service) Gizli Entelijans Servisi olarak da tanınıyor. Bu sivil kuruluş, Amerikan CIA Teşkilatına benzer. Görevi ülke dışından haber toplamak ve stratejik görevleri yerine getirmektir. Şubat 1978 tarihine göre analiz ve politik değerlendirme yapmakta üstündür.

MI9- Escape and Evasion Service – İngiliz Kaçma ve Kurtulma Servisi.

MOSSAD- Ha Mossad, Le Modiyn Ve Le Tafkidim Mayuhadim – İsrail Entelijans ve Özel Operasyonlar Enstitüsü. Dünyada 20.000 tanesi faal, 15.000 tanesi uyuyan olmak üzere toplam 35.000 ajanı bulunmaktadır. Şubat 1978 tarihli Time dergisine göre dünyanın en iyi dört istihbarat servisinden biridir. Diğer teşkilatlara göre üstünlüğü, iyi organize olmuş bulunması ve Mossad’a sızmanın mümkün olmamasıdır. Şili İç Güvenlik Servisini, İran’ın Savak Teşkilatını, Kolombiya emniyet kuvvetlerini, Arjantin, Batı Almanya, Güney Afrika’yı ve Uganda Diktatörü idi Amin’in ve Panama eski Diktatörü Manuel Noriega’nın Gizli Polis Örgütünü eğitmiştir.

MUHABERAT- Mısır, Suriye ve birçok Arap devletinin istihbarat servislerine verilen isim.

NIC- National Intelligence Council – ABD Milli Haberalma Konseyi

NIS- Naval Investigetive Service – ABD Deniz Kuvvetleri Soruşturma (İstihbarat) Servisi.

NSA- National Security Agency – ABD Milli Güvenlik Teşkilatı

OS- Overvaaksningst jeneste – Norveç İstihbarat Servisi

RCMP- Royal Canadian Mountain Police – Kanada Kraliyet Dağ Polisi.

SABO- Underrattelse Och Sakerhetsenhet – İsveç İstihbarat Servisi

SAVAMA- İran İstihbarat Servisi.

SB- Sluzba Bezpieczenstwa – Polonya İstihbarat Servisi.

SDECE- Service de Documentation Esterieur et Contre Espiyonage-Fransız Dış Dokümantasyon ve Kontrespiyonaj Servisi.

SHABACK- İsrail İç Güvenlik Teşkilatı. FBI muadili

SIS – Secret Intelligence Service – İngiliz Gizli Entelijans Servisi (Ml6)’nın diğer adı. STB- Stani Tajna Bezpecnost- Çekoslovakya İstihbarat Servisi

UB- Polonya İstihbarat Servisi.

İSTİHBARİ TERİMLER

Accommodation Address – Aracı Adres – Normalde, o yerde oturmayan bir gizli faaliyet mensubu için yollanılan posta malzemesinin gönderildiği adres.

Active Opposition – Aktif Mukavemet – Belirli bir operasyon bölgesindeki gizli faaliyeti önlemeye veya istismar etmeye çalışan unsurlardır. Bunların başında ilgili operasyon bölgesindeki güvenlik sistemi gelmekte olup, bu sistem profesyonel güvenlik güçleri ile polis ve diğer bu uygulayıcı kuruluşlar gibi yardımcı güvenlik unsurlarından ve gönüllü veya tesadüfi muhbirlerden oluşmaktadır. Mukavemet sistemi diğer siyasi grupları veya üçüncü bir ülkenin güvenlik servislerini de kapsam içine alabilir.

Agent Net – Ajan Şebekesi – Bir baş ajanın yönetiminde gizli maksatlar için çalışan bir grup, şebeke.

Alias – Takma Ad- Bir şahsın temasta bulunduğu şahıslar veya teşekküllerden hakiki kimliğini saklamak için kullandığı sahte isim. Bu isim genellikle özel ve geçici bir operasyonel maksatla kullanılır.

Audio Surveillance – Teknik Dinleme – İstihbari açıdan ilgi çeken şahıs veya şahısların konuşmalarını, her türlü ses alma, kayıt ve yayınlama cihazlarını gizli bir şekilde kullanarak, tespit etmek.

Authentication Documentation – Dokümantasyon- (1) Ajanın, hayat hikayesine uygun düşen, onu destekleyen mahiyette şahsi belgeler, hesaplar, teçhizat temin için girişilen teknik destek görevi (2) Okuyucuya, güvenlik çerçevesi içinde kalmak kaydıyla, bir haber raporunun bilinen veya muhtemel olan doğruluğunu kaynağın tarifi gibi alametlere dayalı olarak kanıtlamak, doğruluğuna kara vermek olgusu.

Backstop – Geri Destek – Maskenin tahkikata tabi tutulduğu takdirde, bağımsız bir kaynak veya kaynaklar tarafından teyit edilebilecek şekilde tertiplenmesi.

Blow Compromise (Burn) – Deşifre – Gizli bir teşkilat veya faaliyetle ilgili personel, tesirler veya sair unsurların genellikle kasıtsız olarak açığa vurulması.

Açığa vurmak keyfiyeti dost unsurlar tarafından kasıtsız, hasım tarafından ise kasıtlı olarak yapılır.

Border Crossing – Saldırış – Bir hududu veya bir siyasi sorumluluk sahasını legal veya illegal geçiş şekilde geçmek olayı gizli veya illegal geçiş şeklinde de ifade olunur.

Brush Contact – Fırça Teması – Gizli bir teşkilatın iki mensubu arasında maddi veya şifahi bir haberin dikkat çekmeden aktarılması için kazara yapıldığı izlenimini verecek şekilde düzenlenen bir anlık temas.

Bug – Böcek- (1) Mikrofon gibi bir dinleme cihazı. (2) Böyle bir cihazı yerleştirmek.

Build up Material – Yemleme Malzemesi – Bir istihbarat servisi tarafından, karşı servise aktarılmak üzere bir dubl-ajana verilen hakiki bilgiler. Bu bilgilerin veriliş maksadı ajanın hasım servis nezdindeki itibarını artırmaktır.

Bury-Gömü-(1) Bir sorgulama veya sair mülakat sırasında asıl ilgiyi çeken mesele, isim veya konunun etrafını, ona olan ilgiyi perdelemek amacıyla ona benzeyen fakat direkt ilgisi olmayan unsurlarla sarmak (2) yere gömmek.

Cache – Zula – (1) Operasyonları ileride desteklemek maksadıyla ihtiyaç duyulan malzemenin gizlenmesi. (2) Bu şekilde gizlenmiş malzeme genellikle bozulmaktan da korunmuştur.

Case Officer – Keysofiser – İngilizceden Türkçeye adapte edilmiş olup, herhangi bir istihbari vakayı yürüten, bu meyanda çeşitli kategorideki elemanları sevk ve idare eden istihbarat görevlisi. Bu görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişiye ise Deskofiser (desk officer) denilir.

Chicken Feed – Yem – Hasım bir servisi, müteakip, yanıltma malzemesine heveslendirmek için özellikle hazırlanmış yemleme malzemesi.

Conducting Officer – Refakat Memuru – (1) Bir operasyon bölgesinde bir ajan veya ajan grubuna sevk noktasına kadar refakat eden memur (2) istihbari maksatlarla bir ajana veya dost servis temsilcisine bir yerden bir yere veya bir ülkeden diğerine kadar refakat eden bir memur.

Consumer – Müşteri – Bir istihbarat teşkilatının ürettiği istihbari bilgileri kullanan şahıs veya kuruluşlar, kullanıcı.

Countersurveillance – Kontr takip – Bir şahsın başka bir şahıs veya grup tarafından takip edilip edilmediğini anlamak için sistematik bir şekilde uygulanan takip ve gözetleme faaliyeti.

Cover Story – Maske Hikayesi – Bir gizli faaliyet elemanının faaliyetini gizlemek için mevcut kimliğine, pozisyonuna ve yaşantısına uygun olarak hazırlanmış hayat hikayesi.

Cover Disruptive Action – Örtülü (Gizli) Önleme Faaliyeti – yıkıcı faaliyetleri önleme gayretlerine destek olmak amacıyla şahıslara baskı yapmak, provokasyonlara girişip, isyanlara sebep olmak veya önlemek, sokak olaylarını düzenlemek veya onları dağıtmak gibi faaliyetlerde bulunmak.

Covert Action Operations – Örtülü (Gizli) Faaliyet Operasyonları – Hakiki organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkanı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır. Bu operasyonlar, organizatörün istihbarat teşkilatının hedef ülkedeki resmi temsilcilikleri tarafından yapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere siyasi, ekonomik ve para-militer sahalarda ve organizatörün milli politikasını o ülkede daha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Bu operasyonlarda organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyet teknikleri uygulanmakla birlikte, genelde gözle görülür bir sonuç elde etmek maksadıyla uygulandıklarından, diğer gizli faaliyet operasyonlarından ayrı mütalaa edilirler.

Dead-End- Çıkmaz Yol – Ha)Tat hikayesine dahil unsurların munzam bir tahkikata imkan vermeyecek şekilde bir tıkanma noktasına getirilmek suretiyle düzenlenmeleri.

Deception – Yanıltma – Bir millet, grup veya şahsı, yanlış yola sevk etmek amacıyla düzenlenmiş faaliyet.

Defection – İltica, Taraf Değiştirme – Kişinin bir ülkeye, hükümete, davaya, partiye, inançlara olan bağlılığını bilinçli olarak terk etmesi Genelde o ülkeden kopan ve istihbari, operasyonel ve psikolojik değeri olduğu için hasım ülkenin bağımlılığına giren şahıslar (Defector) için kullanılır.

Defection In Place – Yerinde Taraf Değiştirme- Bir şahsın bağlılığını gizlice terk ederek, kendi hükümetinin hizmetinde kalmakla beraber, hasım devlete çalışması. Yerinde Angaje (Recruitment in Place) terimi de aynı manada kullanılmaktadır.

Denied Area – Kau Bölge – Giriş – Çıkış ve seyahatler üzerine sıkı kontroller uygulamak suretiyle normal giriş-çıkışların zorlaştırıldığı bir ülke veya bölge.

Dispatch – Resmi Yazı – Karargahla kuruluşları veya üniteleri arasında veyahut ta bölge tesislerinin kendi aralarında kurye çantası içinde teati olunan resmi yazılı belgeler.

Disposal – İz Silme – Bir ajanın ilişkisinin kesilmesine müteakip onu kullanan gizli teşkilatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan işler ve alınan tertipler.

Double Cover – Second Cover – Dubl Maske (İkinci Maske) Belirli bir gizli faaliyet için kullanılan yedek bahane. Genellikle ilk kullanılan bahane veya açıklamanın geçerli olmaması üzerine ufak çaplı bir suç veya yanlış bir uygulamaya karışmış olma keyfiyetinin itiraf edilmesi halidir. Maksat esas gizli faaliyetin ve niyetin saklanmasıdır.

Double – Agent – Dubl- Ajan – 1ki istihbarat veya güvenlik serisi ile ajan ilişkilerini sürdüren, bir servise diğeri hakkında veya her iki servise de birbirleri hakkında bilgi veren kişi.

EEFIS – Evasion And Escape Fingerprint Identification System- KKPTS-Kaçma, Kurtulma ve Parmak İzi Teşhisi Sistemi – Bir şahsa ait parmak izlerinin bulunduğu bölgede tasnif edildikten sonra şifreli olarak bir veri formuna geçirilip daha kesin bir teşhis sağlamak amacıyla ilgili merciye telgraf vb. yollarla gönderilmesi metodu. EEI – Essential Elements Of Information – EBU – Esas Bilgi Unsurları – Esas itibariyle askeri bir tabir olup, elde edilmesi istenilen ve lüzumlu olan istihbari bilgilerin tespiti anlamında kullanılır.

Elicit – Sızdırma – Bir şahısla yapılan konuşma esnasında ona kendisinin istihbari maksatlarla kullanıldığını hissettirmeden ağzından laf almak.

Evasive Action – Adatma – Yakalanmayı, saldırıyı veya özellikle bir takibi atlatmak için uygulanan hareket.

Exfiltration – Gizli Çıkış – Karşı tarafın veya düşmanın kontrolü altındaki bölgelerde bulunan personelin gizlice oradan tahliye edilmesi.

Fabricator – Fabrikatör – Siyasi ve şahsi maksatlar için, genellikle hakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haber üreten şahıs veya grup anlamındadır. (Paper Mill) Kağıt Fabrikası tabiri de aynı maksatla kullanılmaktadır.

Handolder – Rehber – Bir ajana, bir dost servisin temas unsuru veya operasyonla ilgili bir başka şahsa; onların aşina olmadıkları bir bölge veya şart için rehberlik ve refakat eden, genellikle servis mensubu bir şahıs.

Infiltration – Sızma – (1) Düşman arazisindeki bir hedefe bir ajan veya bir başka şahsın, gizlice yerleştirilmesi. Bu faaliyet, mutat olarak bir hudut veya muhafaza altındaki bir hattın geçilmesini gerektirir, (2) Bir veya daha fazla şahsın, bir grup veya teşkilat içinde onları dinlemek veya faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla gizlice sokulması.

Informant Sub – Source – Tali Kaynak – (1) İstihbarat bilgisi veren angaje edilmemiş, kontrol dışı bir kaynak (2) Rapor yazmada: Belirli bir bilgi veren ve kendisine ana kaynağın kaynağı şeklinde atıfta bulunan şahıs.

Informer – Muhbir – Şüpheli telakki ettiği şahıslar veya faaliyetler hakkında polise veya güvenlik servisine bilinçli olarak ve mutaden ve maddi mükafat karşılığında bilgi veren şahıs.

Insulate – İzolasyon – Genel anlamda bir veya diğerinin deşifre olduğu veya sızmaya maruz kaldığının bilinmesi veya bundan şüphe edilmesi hafinde; bir şahıs, teşkilat veya bölgenin diğer gizli unsurlardan tecrit edilmesi.

Intelligence Audit – İstihbarat Muhasebesi – Bir istihbarat servisi tarafından üretilen pozitif istihbarat haber raporları muhtevasının münferiden ve kolektif bir şekilde yapılan değerlendirmesinin tetkiki; doğrulukları zamanında ulaştırılmış olmaları, yeterlilikleri ve müşteri kategorisindeki kuruluşlar için ifade ettikleri değer gibi faktörler göz önünde tutulmak suretiyle bu raporların onları temin için sarf edilen çabaya değer olup olmadıklarının kıymetlendirilmesi.

Katsa – Keysofiser – İsrail istihbaratında kullanılan terim.

Keysofiser’e bakınız.

Liaison – Liyezon – İki veya daha fazla ülkenin servisleri arasında resmi ve kurumsal işbirliğinden, gayri resmi, son derece kural dışı veya şahsi ilişki şekline kadar değişkenlik gösterebilen ilişkiler.

Liasion Operations – Liyezon Operasyonları – Bir yabancı servisin mensupları ile ilişkilere dayalı olarak en basit anlamdaki işbirliğinden başlayıp , ortak operasyonlara kadar yönelebilen her türlü faaliyet.

Motivation – Motivasyon – Motive etmek, yüreklendirmek anlamında kullanılmaktadır.

Name Check – Fiş Kontrolü – Bir şahıs hakkında bilgi edinmek amacıyla kayda geçmiş mevcut bilgileri araştırmak. Bu işlem normalde ilgili şahıs hakkında menfi bir kasıt mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılır ve onun güvenirliğine veya istihbarat sahasında kullanılabilir olup olmadığına karar verme ameliyesindeki ilk adımı teşkil eder (Traces) ibaresi de aynı anlamda kullanılır.

One – Time Pad – Bir Defalık Şifre Bloku – Belirli bir usulle karıştırılmış harflerden meydana gelene bir şifre sistemi olup, bir kere kullanıldıktan sonra terk edilir. Penetration – Hulul – Bir hedef kuruluşun sırlarını öğrenmek veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla o kuruluşa ajan yerleştirmek, teknik yerleşme yapmak veya o kuruluşun içinden ajan angaje etmek.

Project – Proje – Bir istihbarat örgütüne verilmiş belirli bir görevin başarılabilmesi için hazırlanan operasyon planının onaylanmış şekli.

Recruitment – Angaje – Bir şahsı, bir gizli teşkilat için çalışmaya ikna ve teşvik fili veya ameliyesi.

Recruitment In Place – Yerinde Angaje – Bir hedef kuruluş mensubunun o kuruluştaki görevini muhafaza etmekle beraber bir istihbarat servisi ajan veya tali kaynak olarak hizmet etmeğe ikna olunmasını amaçlayan bir faaliyettir.

Refugee – Mülteci – Değişik bir yöntem tarzıyla idare edilen her ülkenin fiili veya sabık vatandaşı olup, o ülkeden kaçmış bulunan ve/veya oraya geri dönmek isteyen ve aynı zamanda ikamet etmekte olduğu ülkenin ekonomisiyle bütünleşmiş bulunan kimse.

Roll Up (Roll Back) – Temizlik – Mevcudiyeti ve faaliyetleri sızma yoluyla veya belirli bir şekilde deşifre edilerek ortaya çıkarılan bir gizli örgütün bir güvenlik servisi tarafından imhası.

Stake – Out – Sabit Takip ve Gözetleme – Bir şahıs, yer veya tesisin sabit takip ve gözetlemeye alınması.

Termination – İlişki Kesme – Bir proje veya bir ajanın kullanımını sona erdirirken uygulanan idari ve güvenlik usulleridir.

Third Country Operation – Üçüncü Ülke Operasyonu Bir istihbarat teşkilatının bir yabancı ülkeden diğer bir ülkeye karşı yönettiği bir operasyon.

Third Country Agent – Üçüncü Ülke Ajanı – Milliyeti kendisini kullanan ve aleyhinde kullandığı ülkeden ayrı olan bir ajan.

Walk – In – Kendi Gelen – Başka bir ülkenin temsilcisine, taraf değiştirmek, istihbari alanda hizmet etmek veya sair şekillerde yardımcı olmak amacıyla gönüllü olarak başvuran kişi.

Kaynak : ATİN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. Yazıyı beğeni ile okuyorken Kemal Kılıçdaroğlu aday olmamalı lafı sıçtı batırdı. Ondan daha kaliteli, ünlü ve karizmatik birileri olabilir mi…

 2. Kör ve aptal bir toplum olmasaydık bunlara bu zihniyete inanıp arkasından gitmezdik. Ben çobanım dedi birileri, ve bizde sürü değilmiyiz…

 3. Bırakın herşeyi sadece 44 ambülans yakan vandallara arka çıkan bir onursuzluk yazısı anti Turkish Forum’a yakışmış mı yakışmış.

Son Yazılar

 • Silah ve savaş
  Okuma Süresi: 2 Dakika Bülent ESİNOĞLU Ukrayna krizi çıktığında, ortada iki düşünce vardı.  Birinci düşünce, Ukrayna’nın Batıya ve Amerika’ya teslimiyeti […]
 • ATƏT Ukraynadakı monitorinq missiyasını bağlayır
  Okuma Süresi: 1 Dakika ATƏT Ukraynadakı monitorinq missiyasını bağlayır ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Polşanın xarici işlər naziri Zbiqnev Rau və […]
 • Qazilərin arzu və təklifləri dinlənilmişdir
  Okuma Süresi: 2 Dakika Qazilərin arzu və təklifləri dinlənilmişdir Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində qazilərlə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Azərbaycanın Dövlət Himni […]
 • KUTLU OLSUN !!!
  Okuma Süresi: 0 Dakika 1 MAYIS KUTLU OLSUN !!! Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, […]
 • KUTLU OLSUN ÇİFTE BAYRAM
  Okuma Süresi: 2 Dakika *Çifte bayramın hayırlara vesile olması dileklerimle bayramınızı kutlarım. BİR GÜN GERÇEKTEN MUTLU VE HAYIRLI BAYRAMLAR YAŞAMAK […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1