“Türküm“ demenin değeri

BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan’a binlerce teşekkür, bu millete “Türküm” demenin değerini öğretiyor. - erdogan turkey flag display GettyImages 1177529303

BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan’a binlerce teşekkür, bu millete “Türküm” demenin değerini öğretiyor.

image004Sınıf nedir, tarih nedir, süreç nedir, millet nedir, Türk milleti nedir, hangi çağdayız, Ezen nedir Ezilen nedir, devrim nedir, bunları bilmeyen yüzeysel solcularımız bile, ellerine ay yıldızlı al bayrağı almasını öğrendiler. Yakında o ellerindeki bayrağın Türk bayrağı olduğunu da öğrenecekler. Derken Türk olduklarını da öğrenecekler. Elinizdeki bayrağı perde gibi tutmaz, dalgalandırmasını öğrenirsek, sıra gelir Türk olmayı öğrenmeye.
Anadan doğma Türk olunmaz
Çünkü Türk olmak, öğrenmekle olur. Hiç kimse anadan doğma Türk değildir. Sığırların ve atların anadan doğma ırkları vardır. Onlar bilmeseler de biz onlara “cins at” veya “cins sığır” deriz.
Bir Türk anası Kandahar’da çocuğunu cami duvarının dibine bıraksa, o çocuk yetimhanede büyüyecek ve Türk olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Millet bilinci, öğrenmekle kazanılır. Çinliler, Ruslar, Araplar, Farslar, Fransızlar, hepsi “Çinliyim”, “Rusum”, “Arabım”, “Farsım” ve “Fransızım” diyerek hangi milletten olduklarını öğrenirler. Dolayısıyla millet bilinci öğretilir. Deneyimlerle pekişir o bilinç.
Milleti millî devrimler yaratır
Kısacası milleti, dünyanın her yerinde devrimlerle kurulan millî devletler yaratmıştır. Millet olmak, bu açıdan devrim yapmaktır. Kavim olmaktan millet olmaya geçiş, bir devrimdir. Türk milleti hâlâ o devrimin iniş çıkışları içinde dalgalarla boğuşmaktadır.
Fransız milletini, Fransız Devrimi yaratmıştır. Rus, Alman, İtalyan, Türk milletini vb, hep o devrimler kurmuştur. Devrimlerin milleti yaratmakta kullandığı örgüt, millî devlettir.
Hobsbawm, bu olayı şöyle özetler:
Milliyetçilik, milletlerden önce gelir. Milletler, devletleri ve milliyetçilikleri yaratmaz, doğru olan bunun tam tersidir.” [1]
Milletleri oluşturan devrimlerin temsilcileri, açık sözlü olmuşlardır. Örneğin Polonya’nın kurtarıcısı Albay Pilsudsky şöyle der:
Devleti yaratan millet değil, milleti yaratan devlettir.” [2]
İtalya’nın birliği gerçekleştirildiği zaman, Parlamento kürsüsüne çıkan devrimcilerden Massimo d’Azeglio bakın hangi tarihî beyanatta bulunuyor:
İtalya’yı yarattık, şimdi de İtalyanları yaratmalıyız.” [3]
D’azzeglio, bunu daha dün söylemiştir, yani 1871 yılında. Daha dün tarihin gündeminde İtalyan, Alman gibi koskoca milletleri yaratmak vardı. Ezilen ve Gelişen Dünya, hâlâ o gündemi yaşamaktadır.
Atatürk’ün bilimsel Türk milleti tanımı
Devrim önderleri arasında millet bilincini en incelikli aşılayan Atatürk olmuştur: Ne mutlu Türküm diyene!
Bu söz, bilimsel bir Türk milleti tanımına dayanır:
Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” [4]
Saltanatı yıkmak ve Türkiye Cumhuriyetini kurmak bir devrimdir. Biz devrimle millet olduk.
Türkiye halkı, Edirne’den Hakkari’ye Türkiye topraklarında yaşayan halktır. Kürt, o halkın içindedir.
Türkiye Cumhuriyetini kuran halk, devrim yapan halktır.
Ve o halk, devrim yaparken kendisini de millet yapmıştır. O süreç devam etmektedir. Emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı bu cephededir. Balyozlar, milletin başına bu cephede indirilmektedir.
Atatürk’ün Türk tanımında bu topraklarda yaşayan herkese bir çağrı vardır, emperyalizmin ayakları altında kalmayalım çağrısı! Bu herkese devrim yapalım çağrısıdır. Ağalıktan şeyhlikten kurtulup özgürleşmeye çağrıdır.
Bir kurtuluş denklemi kurmuştur Atatürk: Türkiye halkı ancak birlikte milletleşerek çağdaş topluma ulaşabilir. Bu denklem İğneada’dan Tunceli’ye kadar herkes içindir. Denklemin dışında kalırsak, piyon oluruz, köle oluruz ve Ortaçağ mağaralarına tıkarlar bizi! Türk olmanın matematik denklemi buradadır.
Milletin adındaki miras 
Atatürk’ün milletleşme çağrısı, tarihsel temellere dayanır. Devrimle millet olan halkın mayasını Türk kavmi oluşturur. Bu köşede zaman zaman Türk kavramının hem köken bilgisini anlattık, hem de tarihsel birikimini:Ur>Or>Tor>Tör>Töre>Törük>Türük>Türk!
Artık tarihçiler ve dilbilimciler arasında görüş birliği oluşmuştur, Türk sözcüğü, töresi olan, kurumlaşmış anlamındadır. Og>Oğur>Oğuz’un anlamı da aynıdır: Boylar halinde örgütlenmiş, devlet kurmuş! Türk diye tarihe geçen kavimin adı, Kurumlaşmış, Örgütlenmiş anlamına gelmektedir. Bu, hiçbir milletin adında bulunmayan bir mirastır.

İmparatorluk mirası: Bir arada yaşatma kültürü
Bu ad, bir imparatorluk kültürüne yaslanır. Türklerin imparatorluk birikimi, Marx ve Engels arasındaki mektuplaşmalarda bir hayranlık konusudur; yüzeysel solcular böyle derinliklerden habersizdir.
O imparatorluk birikimi, ticaret yollarına egemenlik birikimidir; örgütlenme birikimidir ve çeşitli kavimleri bir arada yaşatma birikimidir. Türk adı bu sürecin adıdır.
Adını Çin kaynaklarından bildiğimiz Maotun (Ona Mete adını yakıştırdık), “26 ülkeyi aldım, halklarını Hun yaptım” diyordu.
İşte bu da bir Türk kavmi tanımıdır. Yani o Türkleşenler, analarının karnından Türk olarak çıkmamışlardı. Bu, bütün Türkler için geçerlidir. En sarışın mavi gözlü Kıpçağından en çekik gözlü Yakutuna kadar bakarsanız, Türklerin yüzleri, renkleri ve boyları bosları birbirine benzemez. Ama onları Türk yapan bir kültür var, tarihin derinliklerinden geliyor. Dünyada etnik karakterin en ötesine geçmiş millet, denebilir ki Türk milletidir.
Devrim mirası
İkinci büyük sıçrama, Türk Devrimidir. Orada doruk Atatürk’tür. İmparatorlukların üzerine gelen devrim, bir arada padişahın tebası olarak yaşayanları çağdaşlaştırmıştır.
Kuşkusuz bunun bir ekonomik zemini var: Milletin üzerinde yaşayacağı pazar, yani piyasa. Millî pazarın ortaya çıkması için ağaların, beylerin, aşiret bağlarının, tarikat ve cemaatlerin tasfiyesi.
İşte burada karşımıza Abdülhamitler, Vahdettinler, Damat Feritler, Aznavurlar, İskilipli Atıflar, Saidi Nursiler, Şeyh Saitler ve Seyit Rızalar ve onların devamı olan Tayyip Erdoğanlar çıkar.
Abdülhamit’in zindanlarındaki yasadışı Türk
Abdülhamit, “Türk” diyeni zindana atıyordu. Türklük o zaman yasadışıydı, devrimci faaliyetti. Abdülhamitgilin en korktuğu şeydi Türk. Çünkü “Türküm” demek, sultanlıktan kurtulmanın, marabalıktan, müritlikten, yanaşmalıktan kurtulmanın parolasıydı. Bugün de odur.
İsteyen Türküm der, isteyen bundan rahatsız olabilir kuşkusuz. Burada herkese saygı duyulur. Kimse zorla Türk olmaz.
Ama herkes bilmelidir: Bu yaşadığımız topraklarda, Edirne’den Hakkâri’ye kadar Türk olmak, bağımsız, başıdik yaşamanın, uygarlaşmanın, çağdaşlaşmanın adıdır.
Bu topraklardaki milletin adı
Ve tekrar başa dönelim, herkes anasından şu veya bu etnik adla, soy ve sop adıyla doğabilir, ama bu coğrafyada sığırlar gibi ırkla tanımlanmayan bir millet olacak isek, bunu adı Türktür. Burada hiçbir milliyetçi bağnazlık falan yoktur. Tarihsel bir gerçeklik vardır.
Türküm, doğruyum” derken, biz anamızın adını değil, bizi birleştiren ve bizi devrimci yapan bir tarihsel gerçeği dile getiriyoruz.
Biz, lafla millet olmadık. Devrimle millet olduk. Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisi, milleti yok etmek için, işte o devrimle savaşıyor.
Türk olmak, bir devrim sürecinde yurttaş olmayı öğrenmektir.
Ve yurttaş olmak, en önce okullarda öğretilir: “Türküm, doğruyum…
Bugün karşıdevrimle savaş, “Türküm” diye haykırma savaşına dönüşmüştür. Çünkü tarihsel süreç bu.
[1].E.J. Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul, Temmuz 1993, s.24.
[2].H. Roos, A History of Modern Poland, Londra, 1966, s.48.
[3]. Famous Sayings and Their Authors, Detroit, 1970.
[4]. Atatürk’ün Bütün Eserleri, c. 23, s.17 ve elyazısıyla s.71.

 

Erdoğan: “Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Bunu başaracağız. Ama tek dile hayır. Tek dine hayır. Herkesin diline, dine, örf ve adetlerine saygı duyuyoruz. Ne dil ne de din dayatması yapamayız. Ancak resmi dil Türkçe’dir.
Prof. Dr. Ortaylı :”Konuşacakları ortak bir dil yok. Okullarda bu dili öğretecek öğretmen yok. Ana dilde eğitim serbestliği getirilse bile öncelikle Kürtçenin ortak bir dil haline getirilmesi lazım. Bir etnik grup ana dilde eğitim ve diğer haklarına sahip çıkması için Türk kimliğinin kullanılmaması gerektiği anlayışına anlam veremiyorum. Sen kendi dilinde konuşacaksın diye ben milliyetimi inkar edemem. Sen kendi dilinde konuşacaksın diye ben kendi milletimi inkar edemem. Demokratik olarak ileride olan batı ülkelerinde, hatta ABD’de bile buna gülerler.”

Dr. Doğu Perinçek

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.
Bugün Gündem
 1. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • Atılan her oya sahip çıkacağız

  Atılan her oya sahip çıkacağız

  VEKİL BÜLBÜL: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, yurt dışında […]


 • Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Şenyurt: Elektriksiz kalınacabileceği söylentisine, enkaz altındaki depremzedeleri hatırlattı BİZ AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETME İDDİASI İLE GELİYORUZ Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili A.Adayı Rıdvan Şenyurt, muhalefetin […]


 • Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kuruluna giderek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Ulusal basında yer alan sayın Ali Mahir Başarır’ın  “Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Etti” başlıklı yazısı dikkatimi çekti: “ YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı bu üniversitedeki […]


 • TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KENDİ KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK. TATARLAR İLERİYE! 12 mart 2023 tarihinde Bağımsız Tataristan Hükümetinin 4’üncü online-oturumunda Başbakan Rafis Kaşapov Başbakan yardımcılığına 2 aday gösterdi. Milli […]


 • “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDUNUN RUHU ZABİTANDADIR” HÜSEYİN MÜMTAZ                 Atatürk yazının başlığındaki sözü; 31 Temmuz 1920 Tarihinde, Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde Subaylara hitaben yaptığı konuşmada söylemiştir.                 … Yıl […]


 • Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Uluslararası Ceza mahkemesinden, Türk hükümetinin dünyanın dört bir yanında muhaliflerine yönelik zulmü soruşturması istendi Lahey’deki uluslararası ceza mahkemesinden (UCM), dünya çapındaki muhaliflerine yönelik takip ve […]


 • DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  Benim de yazarları arasında bulunduğum “Bütün Dünya Dergisi’nin” son sayısında değerli gazeteci rahmetli Mete Akyol’un da bir yazısı var.Yazıların konusu günün en önemli olaylarından olan […]Posted

in

by

Tags: