KKTC: Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar

KKTC 26 yaşında… KKTC’nin kuruluşu 15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk Federe
Meclisi’nde oy birliğiiyle onaylanmıştı. Dönemin KTFD Başkanı Denktaş, KKTC’nin
ilan edildiği gün Kıbrıs Türk halkına şöyle seslenmişti;
Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar
“Başınız dik, korkusuz, yaşayasınız, insan
haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye
ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele
bu noktada bitmiş değildir. Görev çok
daha iyi koşullar içerisinde sizlere
devredilmek üzere yeni bir safhaya
gelmiştir. Kendinizi, Vatanı korumaya,
eşitliğinizle, Türk toplumu olmakla,
Türklüğünüzle öğünmeye ve Vatanı daha
güzel yapmak için devamlı surette birlik
ve beraberlik içerisinde çalışmaya
Anavatanımıza layık olmaya onunla olan
bağlarımızı daha da güçlendirmeye
hazırlayınız. Bu hazırlık içerisinde olunuz. Bu mücadeleyi vermiş olan kahraman, vefakar
bir toplumun çocukları olmakla öğününüz, sevininiz. Ve daha güzel bir geleceği, sizden
sonra geleceklere devredebilmek için her fedakarlığa katlanacak bir ruh hazırlığı içinde
olunuz. Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne Mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk
çocuklarına.
Şimdi bu eser hepimizindir.
Dağ Başını Duman Almış Yürüyelim Arkadaşlar.”
15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanının 26. yıldönümü. 15 Kasım 1983 tarihi Kıbrıs Türk
Halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası. Yıllar yılı kendi yurdu üzerinde var oluş savaşı veren
Kıbrıs Türklerinin mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettikleri bir gün..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilirken de Kıbrıs Türklerinin çözüm istenci dünyaya duyurulmuş ve
KKTCnin ilanının sorunların çözümünü kolaylaştırabileceği vurgulanmıştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26 yıl önce, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi
çerçevesinde kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde ilan edilmiş ve bu adımla “Kıbrıs Türk Federe
Devleti”nden yeni bir safhaya geçilmişti.
Kıbrıs Türk Federe Meclisi, 15 Kasım 1983 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü oturumunda; Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oybirliğiyle onaylamıştı.
Dönemin Meclis Başkanı Nejat Konuk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Federe Meclisinde onaylanan kuruluş
kararında, “aynı Adada yan yana yaşamaya mecbur bulunan iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit
düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğu
görüşüne sımsıkı bağlı bulunulduğu” belirtilerek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanının, iki eşit halk
arasında ortaklığın bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini
engellemeyip kolaylaştırabileceğine kani olunduğu ve iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşıcı
bir politika ile çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetimi altında eşit düzeyde
müzakereler yürütülmesi dileğinde” bulunulmuştu.
Bağımsızlık Bildirisinde ise, “bir kez daha, Kıbrıs Rum halkına barış ve dostluk elinin uzatıldığı” belirtilmiş;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlı olduğu; dış politikasının, bağlantısızlık
dışında bir politika olmayacağı vurgulanmış ve “Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti başka hiçbir devletle
birleşmeyecektir” denilmişti.
KARAR
Tam 26 yıl önce Federe Meclisi tarafından onaylanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşu ile ilgili
karar şöyle:
“Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden; Doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit
yaşamaları gerektiğine inanan; Bu inanç içinde, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkını
17 Haziran 1983 tarihli kararıyla dünyaya ilan etmiş olan; Irk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı
olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü
reddeden; Kıbrısta, Doğu Akdenizde, Orta Doğuda ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, özgürlüğün, insan
YeniVOLKAN Gazetesi http://www.volkangazetesi.net/haberyazici.asp?id=32161
1 of 2 11/15/09 12:19 AM
haklarının egemen olmasını isteyen; Kıbrıs Adasındaki iki halkın, kendi milli benliklerini koruyarak, kendi
kesimlerinde, huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanan;
Ayni Adada yan yana yaşamaya mecbur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde
müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne
sımsıkı bağlı bulunan; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığın bir
federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini engellemeyip
kolaylaştırabileceğine kani olan; İki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşıcı bir politika ile
çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetimi altında eşit düzeyde müzakereler
yürütülmesini yürekten dileyen ve önerilmiş bulunan zirve toplantısının bu açıdan yarar sağlayacağına
inanan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunu ve Bağımsızlık Bildirisini onaylar.”
BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİ
Kıbrıs Türk Federe Meclisinde 26 yıl önce onaylanan bağımsızlık bildirisinde de, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlı olduğu; dış politikasının, bağlantısızlık dışında bir politika
olmayacağı vurgulanmıştı.
Bildirinin 22. maddesinde, “bu tarihi günde bir kez daha, Kıbrıs Rum halkına barış ve dostluk elinin
uzatıldığı belirtilmiş “Aynı Adada yan yana yaşamaya mecbur bulunan iki halkın, aralarındaki bütün
sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu
olduğuna inanıldığı” kaydedilmişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanının, iki eşit halkın ve onların kurdukları yönetimlerin, gerçek bir
federasyon çatısı altında yeniden bir ortaklık kurmalarını engellemeyeceği kaydedilerek şöyle denilmişti:
“Tam aksine bir Federasyonun kurulabilmesi için gerekli ön şartları tamamlayarak bu yoldaki samimi
çabaları kolaylaştırabilir. Bu yolda her yapıcı çabayı göstermeye kararlı olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti başka
hiçbir devletle birleşmeyecektir.
Kıbrıs Türk halkı olarak, iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşıcı bir yaklaşımla çözülmesi için
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevinin devamını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin
gözetimi altında müzakerelerin yürütülmesini istiyoruz.
Kıbrıs Rum Yönetiminin de, Kıbrıs Türk halkını yeniden yabancı bir devletin tahakkümüne sokmayı
amaçlayan Enosis hayalini kesinlikle terk etmesini, uluslararası alanda bütün Kıbrıs adına konuşma
iddiasından vazgeçerek Kıbrıs Türklerini temsile yetkili olmadığı görüşünü kabul etmesini, kısa vadede
çözüme kavuşabilecek konularda iki halkı yaklaştıracak iyi niyet adımlarının derhal atılmasına yardımcı
olmasını bekliyoruz.”
DENKTAŞIN MECLİS ÖNÜNDEKİ TARİHİ KONUŞMASI
Dönemin (Kıbrıs Türk Federe Devleti)Devlet Başkanı Rauf Denktaş, cumhuriyetin ilan edildiği tarihi Meclis
birleşiminin tamamlanmasından sonra, Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı
konuşmada mücadelenin bitmediğini belirterek “Ne Mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk
Çocuklarına” demişti.
Denktaş halka hitabının bir bölümünde şunları söylemişti:
“Başınız dik, korkusuz, yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu
mücadele bu noktada bitmiş değildir. Görev çok daha iyi koşullar içerisinde sizlere devredilmek üzere yeni
bir safhaya gelmiştir. Kendinizi, Vatanı korumaya, eşitliğinizle, Türk toplumu olmakla, Türklüğünüzle
öğünmeye ve Vatanı daha güzel yapmak için devamlı surette birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya
Anavatanımıza layık olmaya onunla olan bağlarımızı daha da güçlendirmeye hazırlayınız. Bu hazırlık
içerisinde olunuz. Bu mücadeleyi vermiş olan kahraman, vefakar bir toplumun çocukları olmakla öğününüz,
sevininiz. Ve daha güzel bir geleceği, sizden sonra geleceklere devredebilmek için her fedakarlığa
katlanacak bir ruh hazırlığı içinde olunuz. Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne Mutlu Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin Türk çocuklarına.
Şimdi bu eser hepimizindir. Dağ Başını Duman Almış Yürüyelim Arkadaşlar.”
YeniVOLKAN Gazetesi http://www.volkangazetesi.net/haberyazici.asp?id=32161
2 of 2 11/15/09 12:19 AM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.