Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yalta Deklarasyonu

2009-08-17 18:02:17

Kırım’da 10 – 14 Ağustos tarihleri arasında yapılan Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı’nın son gününde yayınlanan “Yalta Deklarasyonu”nu sunuyoruz.

14. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Sonuç Bildirgesi
“Yalta Deklarasyonu”

Kurultayımız,

1.    Halkların kendi kaderini tayin hakkını göz önünde bulundurarak, DTGB olarak Ukrayna Hükümetinden Kırım’da Kırım Tatar milli özerkliğinin ilan edilmesini istiyoruz. Kırım halkının tarihi vatanları olan Kırım’a geri dönüş, topraklarına yerleşme ve haklarının garantiye alınması hususlarında tüm Türk devlet ve toplulukları tarafından desteklenmelidir.
2.    5 Temmuz Urumçi katliamını şiddetle kınar, Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan’da başlatmış olduğu tutuklamaların durdurulmasını ve olayda ölenlerin, yaralananların ve tutuklananların gerçek sayılarının belirlenmesini; Doğu Türkistanlıların can güvenliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletlerin bölgeye hemen tarafsız bir heyet göndermesini talep ederiz.
3.    Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Doğu Türkistan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yapılan anlaşmalar bahanesiyle kısıtlanmaktadır. Bu cumhuriyetlerin Çin’in Doğu Türkistan’da uygulamakta olduğu soykırım siyasetini göz önünde bulundurarak bu kısıtlamaları kaldırmalarını talep ederiz.
4.    Günümüz dünya siyasetinde diasporanın lobi faaliyetleri çok büyük bir öneme sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya ve lobi siyaseti yürütmeye müsait diğer ülkelerde Türk dünyasının ortak hareket etmesi için tüm Türk Cumhuriyetlerinin hükümetlerini adım atmaya davet eder.
5.    Kırım Tatarları’nın milli lideri olarak on yıllardır Türk dünyasının zulüm altındaki diğer halklarına yol gösteren Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini dileriz. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Atatürk Barış Ödülü’nü Kırımoğlu’na vermesinin gerekliliğini vurgularız.
6.    Irak’ta 2003’den bu yana Türkmenlere yapılan haksızlıklar halen devam etmektedir. Irak Anayasasının 140. maddesinde öngörülen Kerkük’te normalleşme, sayım ve referandum süreçleri hem Türkmen varlığına karşı yürütülmüş, hem de gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir şekle bürünmüştür. Kerkük, Irak’ın kuzeyindeki oluşuma dâhil edilmemelidir. Irak’ta yapılacak olan genel sayım ve seçimlerde Türk cumhuriyetlerinden resmi ve gayrı resmi uluslararası gözlemciler yollanmalıdır. DTGB uluslararası gözlemciler yollama konusunda aktif rol alacaktır. Komisyonumuz ayrıca Türkmeneli’nde son dönemde hızla artan ve onlarca kardeşimizin canına mâl olan terör eylemlerini şiddetler kınar.  
7.    Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yönelik olarak silahlı eylemlerine devam eden terör örgütü PKK’yı ve bu örgüte destek verenleri lanetler.
8.    Makedonya yasalarınca, ülkede yaşayan etnik azınlıkların siyasi temsilcilerinin sürekli olarak seçilebilmesinin garanti altına alınmasını talep eder. Bu doğrultuda Makedonya Türklüğünün geleceği için büyük öneme sahip olan garantili milletvekilliği kanununun Makedonya Meclisinde en kısa sürede onaylanarak yürürlüğe konmasını talep eder.
9.    Türkistan’ın verimli arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Amu Derya ırmağının yukarı kısmında yer alan Tacikistan’ın bu ırmak üzerinde büyük bir baraj kurma planı vardır. Bu konunun Amu Derya ırmağının aşağı kısmında yer alan Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan’ın menfaatleri de göz önüne alınarak uluslararası hukukun gerektirdiği çerçevede Tacikistan Hükümetince yeniden ele alınmasını diliyoruz.
10.    Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2003 yılında yürürlüğe giren Çin Komünist Partisi genelgesi çerçevesinde anaokulları da dahil olmak üzere eğitimde Çince dışındaki diller yasaklanmıştır. Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini yok etmeyi amaçlayan bu uygulamayı şiddetle kınar, Türk devletlerinin bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti nezdinde girişimde bulunmasını isteriz.  
11.    Küresel krizin bütün dünya gibi Türk Dünyasında da yol açtığı zararı gidermek, işsizlik sorununu önlemek ve işbirliğini artırmak amacıyla atıl durumdaki “Türk Dünyası Genç İşadamları Birliği” DTGB bünyesinde kurulacak sekreterya tarafından harekete geçirilmelidir. Bu birlik DTGB üyesi sivil toplum hareketleri ile ortaklık çerçevesinde bir genç girişimci destek ve yatırım fonu (bağış çerçevesinde) kurmalıdır. Sekreteryanın geleneksel hale getirilecek forum, fuar, sempozyum ve uluslararası şirketler arasında işbirliğini artıracak faaliyetler düzenlemesine ve DTGB’ye üye kuruluşlara yakın şirketlerin bilgilerinin bulunacağı, bilgilerin ortaklaşa kullanılabileceği bir veritabanının oluşturulmasını öneriyoruz.
12.    İran devletinin ülke nüfusunun yarıya yakınını oluşturan Güney Azerbaycan, Kaşkayı, Türkmen, Horasan, Halaç Türk topluluklarına yönelik asimilasyon politikasına son verilmesini; Türklere karşı olan bütün baskıların ortadan kaldırılmasını; kendi Türk kimliklerini ve temel insan haklarını savundukları için haksız yere tutuklanan ve uzun süreli hapislere maruz kalanların serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.
13.    Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu kadim Türk toprağı Karabağ’da bulunan yer adlarının Ermenileştirmesini kınarız. Bu konuda tüm bağımsız Türk devletlerinin Ermenistan’ın Türk tarihine ve Türk topraklarına karşı yürüttüğü siyasete karşı ortak bir siyaset geliştirmesini arzularız.
14.    Dünyanın dört bir tarafına dağıtılarak birbirlerinden ayrı yaşamaya mahkum edilen Ahıska Türkleri’nin anavatanları olan Ahıska bölgesine dönmeleri konusunda Gürcistan Hükümetini uluslararası örgütlere vermiş olduğu sözü tutmaya şiddetle davet eder. Komisyonumuz Gürcistan Parlamentosu tarafından 2007 yılında kabul edilen “1944 Yılında Sovyetler Birliği Zamanında Gürcistan’dan Zorla Başka Yerlere Gönderilen Şahısların Ülkelerine Dönmeleri” konulu kanunda yer alan maddelerde Ahıska Türkleri’nin vatana dönüşlerini kimliklerini koruyarak gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda değişiklikler yapılmasını ve bu sürecin Gürcistan hükümeti tarafından barış içerisinde bir an önce sağlanmasını arzular. Öte yandan kurultayımız başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere Ahıska Türklerinin yaşadığı Türk devletlerinin bu hususta gereken her türlü girişimi başlatmasını talep eder. Son olarak geri dönüş yasası uygulanana kadar geçecek olan süreçte Ahıska Türklerinin haklarının yaşadıkları ülkelerce garanti altına alınmasını ister.  
15.    Tataristan Cumhuriyetinde son dönemde yükselerek artan baskıların dindirilmesi ve Tataristan’ın özerkliğinin sağlamlaştırılması yönünde Rusya Federasyonu hükümetini göreve davet eder. Kurultayımız ayrıca Tataristan’da Müslüman Tatar halkına yönelik olarak devam eden dini ayrımcılık, baskı ve yıldırma politikalarının; ve uygulanan şiddetin son bulması için uluslararası insan hakları örgütleri göreve davet eder. Son yıllarda çeşitli hukuki düzenlemeler aracılığıyla yok edilmeye çalışılan Tatar dilinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını Rusya Federasyonu’ndan talep eder.
16.    Türk devlet ve topluluklarının başkentlerinde, bütün Türk Dünyası’nın kültürel, sanatsal ürün ve eserlerinin sergilendiği müzelerin açılması ve ayrıca bütün Türk Dünyası sazlarının, geleneksel kıyafetlerinin ve yemeklerinin tanıtılacağı şenliklerin düzenlenmesi için kültür bakanlıkları ve ilgili kurumlara teklif götürülmelidir. Bu kapsamda, 2010 yılı Dünya Kültür Başkenti İstanbul’da bir yıllık olsa bile bu tür bir müze açılmasına yönelik girişimlerde bir an önce bulunulmalıdır.
17.    Türk dünyasının bütünleşmesi yolundaki en öncelikli aşamalardan bir tanesi dilde ve eğitimde birlik sağlanmasıdır. Bu doğrultuda bağımsız Türk cumhuriyetlerinde milli eğitim bakanlıkları düzeyinde işbirliği gerçekleştirilmesi ve okul müfredatlarına ortak “Türk Dünyası Edebiyatı” dersinin dâhil edilmesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde okullarda Türk lehçeleri derslerinin seçmeli olarak verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını öneriyoruz.
18.    Bulgaristan’da Temmuz 2009’da düzenlenen genel seçimlerde elde ettikleri başarıdan ötürü Bulgaristan Türklerini ve Halk ve Özgürlükler Hareketi’ni tebrik eder. Bununla birlikte muhalefette kalan Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni özeleştiri yaparak tüm Bulgaristan Türklerini kucaklayıcı açılımlar yapmaya davet ederiz. Komisyonumuz öte yandan Bulgaristan’da Jivkov dönemini anımsatan Türk karşıtı ırkçı siyasi söylemlerden duyduğu endişeye dikkat çeker ve başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda tedbirli olmaya davet eder.
19.    Batı Trakya Türklerinin milli kimliklerinin reddedilmesi ve milli azınlık haklarının verilmemesi uluslararası standartlara tamamen aykırıdır. Bu nedenle Yunanistan’a Batı Trakyalı kardeşlerimize uygulanan haksız ve antidemokratik politikalara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının,uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ikili anlaşmalarla garanti altına alınan hakları iade edilmelidir.
20.    Kurultayımız Kıbrıs’ta sürdürülen görüşmelerin KKTC’yi ortadan kaldırmayacak bir şekilde sürdürülmesini, bu görüşmelerde de bir netice alınmaması halinde KKTC’nin derhal tanıtılması için girişimlerde bulunulmasını talep eder.
21.    Afganistan Türkleri yüzlerce yıl boyunca dış dünyaya kapalı tutularak Türk Dünyası ile olan kültürel bağları kesilmeye çalışılmıştır. Bu bağların yeniden kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla bağımsız Türk cumhuriyetleri kültür bakanlıklarının Güney Türkistan’ın merkezi olan Mezar-ı Şerif kentinde kültür merkezleri ve kütüphane açmalarını talep ediyoruz.  
22.    1991 yılından bu yana 11 defa gerçekleştirilen Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultaylarınınonikincisinin Kırım’da gerçekleştirilmesini arz ederiz.  

QHA

http://www.qha.com.ua/haber2.php?id=1760

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.