Ana sayfa Güney Kafkasya Ermenistan

Türkiye, Yahudi lobisinden endişe ediyor

EL ARAB:
TURKIYE, YAHUDI LOBISININ ERMENI SOYKIRIMI KONUSUNDA HAREKETE GECMESINDEN ENDI$E EDIYOR

ANKARA, 14/02(BYE)— Londra’da Arapca yayImlanan el Arab
gazetesinin 14 $ubat 2009 tarihli internet sayfasInda ve
yukarIdaki ba$lIk altInda yayImlanan haberin ozet cevirisi
$oyledir:

Turk milletvekilleri, Davos’ta Ba$bakan Recep Tayyip Erdogan
ile Israil Cumhurba$kanI $imon Peres arasInda gecen
tartI$manIn ardIndan, Amerika’daki Yahudi lobisinin, 1915
olaylarIna ili$kin Ermeni cabalarInI destekleyebilecegi
uyarIsInda bulundu.

Hurriyet gazetesinin haberine gore bazI Turk milletvekilleri
Erdogan’a, Yahudi azInlIgIn endi$elerinin derhal giderilmesi
gerektigine dair bir rapor sundular ve Peres ile Erdogan
arasInda gecen tartI$manIn, Amerika’daki Yahudi lobisini
Ermeni cemaatlere yakInla$tIrdIgIna i$aret ettiler.
Vekiller, ABD Kongresinin dort uyesinin, soykIrIm
meselesinde Ermenilere destek olacak bir yasa tasarIsI
hazIrlIgInda oldugunu belirterek, Ermenilerin Davos’ta
olanlarI, bu tasarIyI oylamaya sunmak icin bir fIrsat olarak
kullanabileceklerini kaydettiler.

AynI rapor, Ermenilerle ili$kiler, Israil’in Gazze
operasyonu, Davos Zirvesi, AB, teror ve uluslararasI
guvenlik gibi Turkiye ile ilgili ba$ka konularI da iceriyor.

Raporda ayrIca, Washington’daki Yahudi orgutlerinin
Turkiye’de antisemitizmin yukselmesinden duydugu endi$eye de
yer verildi. Rapor, Turk vekillerin Washington’a yapacaklarI
ziyaretlerin te$vik edilmesi gerektigine ve Ankara ile
Erivan arasIndaki ili$kilerin peki$tirilmesinin onemine
i$aret etti. Vekiller, Obama’In Beyaz Saray’a gelmesinin
ardIndan Turkiye-Amerika ili$kilerinde yeni bir doneme
girildigine ve Obama’nIn Ortadogu’ya bakI$InIn, Turkiye’nin
cIkarlarIyla uyumlu olduguna dikkati cektiler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here