Kategoriler
Kültür/Sanat

Abdülhamit Han’in Carsaf Yasağı

(İRADE DÂHİLİYE, NU. 99887)

YILDIZ SARAY-I HÜMÂYÛNU BAŞKİTÂBET DÂ’İRESİ

5894

BUGÜN CUM’A SELAMLIK RESM-İ ÂLÎSİNİ MÜTEÂKİB TEŞVİKİYE’DE KÂ’İN SİLAHHÂNE-İ HÜMÂYÛNU TEŞRÎF-İ MEÂLÎ-REDÎF-İ HAZRET-İ PÂDİŞÂHÎ VUKÛUYLA ORADAN SARAY-I HÜMÂYÛNA AVDET BUYURULUR İKEN REH-GÜZÂR-I ŞÂHÂNEDE BİR TARZ-I ACÎBDE BELLERİNDEN BAĞLI SİYAH ÇÂRŞEBLERE BÜRÜNMÜŞ VE YÜZLERİNİ DAHİ SİYAH RENKDE VE GAYET İNCE PEÇELER İLE ÖRTMÜŞ BAZI KADINLAR MÜSÂDİF-İ NAZAR-GÂH-I ÂLÎ OLARAK BUNLARIN GAYR-İ MESTÛRE DENİLECEK HALDE AÇIK SAÇIK BULUNMALARINA VE ÂDETA MÂTEM ELBİSESİ İKSÂ ETMİŞ HIRİSTİYAN KADINLARINA MÜŞÂBİH OLMALARINA NAZARAN VEHLETEN İSLAM OLDUKLARINDA TEREDDÜD BUYURULMUŞDUR. MUHTÂC-I ÎRÂD VE ÎZÂH OLMADIĞI VECHİLE DEVLET-İ MUAZZAMA-İ İSLÂMİYE EDÂMAHALLÂHU TEÂLÂ İLÂ-YEVMİ’L-KIYÂMENİN KIYÂM VE BEKÂSI VE TEZAYÜD-İ ŞEVKET VE İ’TİLÂSI HEYET-İ DEVLETİN EFRADINDAN BULUNAN Bİ’1-CÜMLE MÜSLİMÎN VE MÜSLİMÂTIN KÂFFE-İ AHVÂL VE EVDÂ VE HAREKÂTDA ŞERÎ’AT-İ GARRÂ-YI AHMEDİYENİN AHKÂM-I MÜNÎFE VE MÜNCİYESİNE KEMÂL-İ İHTİMÂM İLE TEVESSÜL VE İTTİBÂ’ ETMELERİNE MENÛT VE MERBÛT OLUP AKS-İ HÂL MA’ÂZALLÂHU TE’ÂLÂ GEREK EFRÂD-I ÜMMET VE GEREK ESÂS-I DEVLET İÇÜN MADDÎ VE MA’NEVÎ MÛCİB-İ MAZARRÂT-I BÎ-NİHÂYET OLACAĞINDAN İSLÂM KADINLARININ CÜMLE-İ EVÂMİR-İ İLÂHİYEDEN BULUNAN USÛL VE ÂDÂB-I MERGÛBE-İ TESETTÜR VE İHTİCÂBA FEVKA’1-ÂDE DİKKAT VE İ’TİNÂ ETMELERİ LÜZÛMU VÂRESTE-İ BEYÂN VE İTYÂN OLARAK İŞBU ÇÂRŞEBLER İSE İSLÂM KADINLARINCA EMR-İ TESETTÜRE ASLA MUVÂFIK VE MÜSÂ’İD OLMADIĞI GİBİ Lİ-MAKSADİN ŞURAYA BURAYA GİRMEK İÇÜN BAZI MÜNÂSEBETSİZ ERKEKLER TARAFINDAN DAHİ BİR PERDE-İ FESÂD VE MEL’ANET OLARAK İSTİ’MÂL EDİLMEKDE OLUP HATTA GEÇENLERDE BİR ERKEK BU SÛRETLE ÇÂRŞEBE BÜRÜNEREK KADIN KIYÂFETİNDE MÜSELLEHAN BİR HÂNEYE DÜHÛL İLE EVDEKİ KADININ ÜZERİNE Bİ’1-HÜCÛM SİRKAT EYLEDİĞİ EŞYÂYI PENCEREDEN ARKADAŞINA ATARAK SAVUŞMUŞ OLDUĞUNDAN DİYÂNETEN VE MASLAHATEN DERKÂR OLAN MAZARRÂT VE MEHÂZÎR-İ ADÎDESİNE MEBNÎ BU BÂBDA ÎCÂB EDENLERE SÛRET-İ LEYYİNE VE MÜNÂSİBEDE TEFHÎMÂT VE VASÂYÂ-YI LÂZIME ÎFÂ EDİLMEK SÛRETİYLE KADINLARCA ÇÂRŞEB İKTİSÂSININ MEN’İ ESBÂBININ İSTİHSÂLİ ŞEREF-SÂDIR OLAN EMR U FERMÂN-I HÜMÂYÛN-I CENÂB-I PÂDİŞÂHÎ İKTİZÂ-YI ÂLÎSİNDEN BULUNMUŞ OLMAĞLA OL BÂBDA EMR U FERMÂN HAZRET-İ VELİYYÜ’1-EMRİNDİR.

FÎ 4 RAMAZÂN SENE 1309 VE SERKÂTİB-İ HAZRET-İ ŞEHRİYÂRÎ

FÎ 20 MART SENE 1308 BENDE

[2 NİSAN 1892] SÜREYYA

(SADELEŞTİRİLMİŞ METİN)

BUGÜN CUMA SELÂMLIĞI TÖRENİNDEN SONRA TEŞVİKİYE’DEKİ SİLÂHHÂNEYİ PADİŞAH HAZRETLERİ TEŞRİFLE ORADAN SARAYLARINA DÖNERLER İKEN YOLDA, TUHAF BİR ŞEKİLDE BELLERİNDEN BAĞLI SİYAH ÇARŞAFLARA BÜRÜNMÜŞ VE YÜZLERİNİ DE SİYAH RENKTE VE GAYET İNCE PEÇELERLE ÖRTMÜŞ BAZI KADINLAR GÖZÜNE İLİŞMİŞ, BUNLARIN ÖRTÜNMEMİŞ DENİLECEK HALDE AÇIK SAÇIK BULUNMALARINA VE ÂDETA MATEM ELBİSESİ GİYMİŞ HIRİSTİYAN KADINLARINA BENZEMELERİNE BAKILARAK BİRDEN BİRE İSLÂM OLDUKLARINDA TEREDDÜT BUYRULMUŞTUR.

İZAHA MUHTAÇ OLMADIĞI GİBİ BÜYÜK İSLÂM DEVLETİNİN AYAKTA DURMASI, DEVAMI VE YÜKSELMESİ KADIN VE ERKEK BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN HER TÜRLÜ HAL VE HAREKETLERİNDE ŞERİATIN YÜKSEK HÜKÜMLERİNE SON DERECE DİKKATLE UYMALARINA BAĞLI OLUP AKSİ HAL ALLAH ESİRGESİN GEREK FERTLER GEREK DEVLET İÇİN MADDÎ VE MÂNEVÎ SONSUZ ZARARLARA SEBEB OLACAĞINDAN İSLÂM KADINLARININ ALLAH’IN EMİRLERİNDEN BULUNAN ÖRTÜNME USUL VE KAİDELERİNE FEVKALÂDE DİKKAT VE İTİNA ETMELERİ LÜZUMUNU BEYANA HACET OLMADIĞI, BU ÇARŞAFLAR İSE İSLÂM KADINLARINCA ÖRTÜNMEYE ASLÂ UYGUN VE MÜSAİT OLMADIĞI GİBİ BİR MAKSATLA ŞURAYA BURAYA GİRMEK İÇİN BAZI MÜNASEBETSİZ ERKEKLER TARAFINDAN DA BİR FESAT VE MELÂNET PERDESİ OLARAK KULLANILMAKTA OLUP HATTA GEÇENLERDE BİR ERKEK BU SURETLE ÇARŞAFA BÜRÜNEREK KADIN KIYAFETİNDE SİLÂHLI OLARAK BİR EVE GİRİP İÇERDEKİ KADININ ÜZERİNE HÜCUMLA ÇALDIĞI EŞYAYI PENCEREDEN ARKADAŞINA ATARAK SAVUŞMUŞ OLDUĞUNDAN DİNDARLIK VE MASLAHAT BAKIMINDAN MEYDANDA OLAN ZARARLARINDAN ÖTÜRÜ İCAP EDENLERE MÜNASİP BİR ŞEKİLDE ANLATILIP TENBİHLERDE BULUNMAK SURETİYLE KADINLARIN ÇARŞAF GİYMELERİNİN YASAKLANMASI PADİŞAH EMRİ İKTİZASINDANDIR. BU HUSUSTA EMİR EMİR SAHİBİNİNDİR.

2 NİSAN 1892

HÜKÜMDARIN BAŞKÂTİBİ

SÜREYYA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.