Ana sayfa Haberler Türkiye

BiR KOMANDO SUBAYI’ NIN KALEMiNDEN

…..ili kIrsalInda teroristlerin dur ihtarIna
ate$le kar$IlIk vermesi
sonucu cIkan catI$mada.guvenli gorevlisi $ehit
oldu. Ya da

……ilinde devriye gorevini yerine getiren
..aracIna acIlan ate$
sonucu..guvenlik gorevlisi $ehit oldu.

 

 

Ya da……ili kIrsalInda teroristlerce do$enen
mayInIn patlamasI sonucu.asker
yaralandI..

Bu nasIl ba$lar biliyor musunuz?

Hava o kadar sIcaktIr ki beyninizdeki sIvInIn
buharla$Ip uctugunu
du$unursunuz. Olu$tugu anda kuruyup giden ter
damlacIklarIndan geriye
kalan tuzlar yuzunuzun ve hatta elbisenizin her
yanInI kaplamI$tIr.

Avucunuzun icindeki ter, yuzunuzdeki gibi kolay
kurumadIgI icin
elinizdeki tufeginizin metal kIsmI avucunuzun
icinde vIcIk, vIcIk oynar.
Ter ile Islanan celigin kokusu avucunuzun icine
ve elinizi surdugunuz her
yere siner.

Önunuzde yuruyen adamIn, ayagInIn kuru toprakla
her temas edi$inde
cIkan toz, agzInIzIn kupkuru olmasIna ve zor nefes
almanIza sebep olur.

SIrt cantanIzIn askI kayI$larI yuzunden
omuzlarInIzI hissetmezsiniz.
Kult agrIlarI ancak cantayI sIrtInIzdan
cIkardIgInIzda fark edersiniz.

BastIgInIz her ta$ parcasI, her calI ve bir
ayagInIzIn kaplayabildigi her
yeryuzu parcasIndan cIkan sesi duyarsInIz.

Yurudugunuz yerdeki her Agustos boceginin
sesini, dallardaki
ku$larI, yuzunuzun etrafInda urkutucu devriye
ucu$larI yapan
arIlarIn kanat seslerini, agzInIza ve yuzunuze
ya da herhangi bir
yerinizdeki kucuk yaralarIn uzerine konmaya
calI$an sineklerin
vIzIltIlarInI, ayagInIzI bastIgInIz yerden
havalanan ye$il
cekirgenin kucucuk cussesine ragmen cIkardIgI
tok kanat sesini en ince
ayrIntIsIna kadar duyarsInIz.

Sonra, kendi techizatInIzIn ve onunuzdeki
arkada$InIzIn ve
arkanIzdaki arkada$InIzIn techizatlarInIn
cIkardIgI duzensiz seslerin her birini
ayrI ayrI duyarsInIz.

Ve aynI anda onunuzdeki arkada$InIzIn nefes
alI$larInI duyarsInIz,
oksurmesini ve hap$IrmasInI da duyarsInIz.

Telsizinizden cIkan seslerin ve cIzIrtIlarIn her
biri ayrI ayrI katIlIr  bu senfoniye.

Ter ve tozun birle$mesinden olu$an kaygan camur,
postalIn icindeki
tum ayagInIzI kaplamI$tIr, coraplar once su
toplayIp sonra patlayan yerlere
adeta bir deri gibi yapI$mI$tIr.

En cok yapmak istediginiz $ey ayaklarInIzI
yIkayIp, coraplarInIzI
degi$tirmektir. Ama bu cok buyuk bir lukstur o
anda.

Çunku…

Çunku hangi calInIn dibinde, hangi kayanIn
arkasInda sizi
bekledigini bilmediginiz ihaneti arayIp bulmanIz
ve yok etmeniz
gerekmektedir.

Butun masumlarIn hayatI ve huzuru size emanet
diye, ogretmenler
bayrak diregine asIlmasIn diye, kundaktaki
bebekler kur$unlanmasIn
diye, binlerce yIllIk emanete halel gelmesin
diye kahpeligi ve
ihaneti yok etmeniz gerekmektedir.

Çunku bunun icin bayragIn, silahIn, namusun ve
$erefin uzerine
yemin etmi$sinizdir.

Çunku onemli olan ayagInIz degil, ulkeniz,
bayragInIz ve
onurunuzdur.

i$te bu yuzden lukstur ayak yIkamak, corap
degi$tirmek. i$te bu
yuzden senfoniye donu$mu$tur butun o duzensiz
sesler guruhu.

Sonra!..

Sonra birden tum sesler kesilir, bIcagIn dalI
kestigi gibi,
makasIn kagIdI, pensenin bir hoparlor kablosunu
kestigi gibi…
Bir anda…
Ku$larIn sesleri, arIlarIn ve sineklerin
vIzIltIlarI, cekirgenin
kanat sesleri hepsi bir anda biter.

Gozlerinizi actIgInIzda onunuzdeki arkada$InIzI
degil, gokyuzunu
gorursunuz, yere du$mu$ oldugunuzu anlamanIz
birkac saniye surer.

Tek hissettiginiz kesif bir barut ve yanIk et
kokusudur, yuzunuzun toprak
parcalarIyla kaplandIgInI fark edersiniz,
temizlemek icin
calI$mazsInIz.

Arkada$larInIzIn bagIrarak ko$u$turdugunu gorur
ama kulagInIzdaki
cInlama ve ugultudan seslerini duyamazsInIz. Sesleri
yava$ yava$ duymaya
ba$ladIgInIzda ayaga kalkmaya calI$IrsInIz ama
ba$aramazsInIz.

Yine birkac saniye sonra arkada$larInIzIn
sesleri arasInda ‘mayIn’
kelimesini ayIrt eder ve kalkmaya calI$tIgInIzda
ayagInIzdaki
yogun agrIyI fark edersiniz.

AyagInIz yoktur ama yine de agrIdIgInI
hissedersiniz.

Ne oldugunu anlamak icin baktIgInIzda ise
parcalanmI$ pantolonunuzun
ve kopmu$ ayagInIzIn farkIna varIrsInIz. i$te her
$ey o anda ba$lar.

AvazInIz cIktIgI kadar bagIrIrsInIz. Sonra,
nefesiniz biter.
Sonra, yeniden nefes alIrsInIz ve yeniden
bagIrmaya ba$larsInIz.
Sonra yine nefesiniz biter ve yeniden, yeniden
ve yine….

YanInIza ilk gelen arkada$InIz size, ‘fazla bir
$ey yok, sadece kucuk bir
yara’ gibi telkinlerde bulunur. Ama siz
arkada$InIz konu$urken de,
helikopterle hastaneye goturulurken de artIk bir
ayagInIzIn
olmadIgInI biliyorsunuzdur.. Hep bir soru cInlar
kafanIzIn icinde ‘neden ben,
neden ben, neden ben ?’

Hastanede gecen aylar, tedavi ve terapilerde
gecen yIllar sonunda,
dizkapagInIzIn on iki santim altIndan takIlI
olan ve her ak$am yatarken
veya banyoya girerken cIkarIp kenara koydugunuz
takma bacak artIk bir uzvunuz olmu$tur.

Ama bunun onemi yoktur cunku bu fedakarlIgInIz
sayesinde vatan var
olacaktIr. Sizin bir bacagInIzIn ne onemi vardIr
ki!

ArtIk ko$amayacak olmanIzIn, yazIn herkes gibi
havuza, denize
giremeyecek olmanIzIn da hic onemi yoktur. Vatan sag
olsun yeter.

Sonra birilerinin, sizin odediginiz vergilerle
FransIz televizyonlarInda,
ugruna yarIm kaldIgInIz vatan hudutlarInI hice
sayan programlara finans
sagladIgInI okursunuz. AynI dillerin bundan
pi$manlIk
duymadIklarInI soylediklerini de okursunuz.

Pamuk’larI, Dink’leri, okursunuz, Bizans
cocuguyum diyenleri duyar,
Ali
Kemallere tanIk olursunuz, ‘koclar gibi
satanlarI’  gorursunuz.. .

Turk BayraklarInIn yakIldIgInI, gorursunuz.
Ba$larIna cuvallar gecirilip
a$agIlanarak elleri arkalarIndan baglanan Turk
askerlerini gorursunuz.

Bu a$agIlanmaya cevap verecek tanklarIn motor
seslerini,
helikopterlerin kanat seslerini, piyadelerin intikam
yeminlerini
duymayI beklersiniz ama duyamazsInIz..

Onun yerine hainlerin cesetlerinin ustune
ortulen caputlara ‘bayrak’
diyenleri gorursunuz, ‘ucaklarInI cek’, ‘valiyi
cek’ diyen ba$kanlarI ve
kar$IlarInda kekeleyen riyaseti gorursunuz.

Yok, yok bu da yetmez. Askere, polise, ogretmene
ate$ eden, yol
kesip soygun yapan, koy yakan, okul yIkan, mayIn
do$eyen teroristlerin sadece
‘ben bir $ey yapmadIm’ demelerinin esas kabul
edilip, ‘sucsuz’ sIfatIyla
serbest bIrakIldIgInI gorursunuz.

SusanlarI, konu$masI gerektigi halde susanlarI
gorursunuz, konu$anlar
her konu$tugunda, kekeleyenler her kekelediginde ve
susanlar her
sustugunda siz yeniden vurulursunuz, yeniden
olursunuz her defasInda.

Govdenizden o topraga akan kan, bu defa icinize
akar,
inandIklarInIza, ugrunda sava$arak kendi
kanInIzI akItmak pahasIna
tertemiz tuttugunuz degerlerinize akar.

Sizin kaya arkalarInda, calI diplerinde
aradIgInIz ihanet gelir aklInIza,
o mayInlarI yerle$tiren eller gelir. Sorgulamaya
ba$larsInIz:  ‘Biz
bu ihaneti dogru yerde mi aradIk, kuyrugunda
dola$tIgImIz yIlanIn ba$I, hep
gozumuzun onunde miydi yoksa?’diye sorarsInIz
kendinize.

Onlara verilen maa$’In sizin vergilerinizden
odendigini, icinize
sindiremezsiniz, uykularInIz kacar, neden bu
vatanI sizin kadar
sevmediklerini du$unursunuz.

Bu vatan onlarIn da vatanI degil mi?

Onlar da, tIpkI benim gibi namusun ve $erefin
ustune yemin etmedi mi?
diye sorarsInIz kendi kendinize.

Sinirlenirsiniz, uzulursunuz, on be$ ya$Inda bir
askeri okul
ogrencisi iken her adImda soylediginiz,
beyninize ve yureginize
nak$ettiginiz sozler gelir aklInIza: ‘VATAN,
SANA CANIM FEDA’

Geri kalan tum hayatInIzIn ilk be$ dakikasI,
boyle ba$layacak i$te
ve hayatInIz boyle devam edecektir. Son
nefesinize kadar
sava$acaksInIz ihanetle, her $eye ve herkese
ragmen, bu yolda
olene ya da bu ihaneti bitirene kadar.

Siz diyorum, cunku bu vatan icin bedel odeyen
insanlarIn neler
ya$adIgInI, neler hissettigini, size ragmen ve
sizin icin neler
yaptIklarInI, neler yapabileceklerini bilin
istiyorum. Okudugunuz ya da
televizyonda duydugunuzdan daha fazladIr
ya$ananlar.

Yani aslInda gazetelerin ic sayfalarIndaki,
minicik karelerde okudugunuz;
‘…ili kIrsalInda teroristlerce do$enen mayInIn
patlamasI sonucu,
bir guvenlik gorevlisi yaralandI!’ haberi
aslInda o kadar da kIsa degildir..

Sizin, daha okudugunuz gazetenin arka sayfasIna
gecerken unuttugunuz,
falanca mankenin otel odasI maceralarIna, ya da
uyu$turucu komasIndan
olen ogluna ‘$ehit’ deyip Turk bayragI orten kadInIn
haberine
ayIrdIgInIzdan daha uzun zaman ayIrmadIgInIz bu
kucuk haber,
birileri icin bir omur boyu surecek ve asla
unutulmayacaktI r.

Ve siz unuttuktan sonra da ba$ka birileri, ‘ne
icin?’ dendiginde ‘vatan icin’

 

 

 

diyecekleri fedakarlIklarInI size ragmen
yapmaya devam
edeceklerdir.Sizin uyu$mu$lugunuza, duyarsIzlIgInIza ragmen,
sizin
rahatlIgInIza, sizin vicdanlarInIza ragmen bu
kahramanca
fedakarlIklar ve bu ilk be$ dakikalar ya$anmaya
devam edecektir.

Asla unutmayInIz ba$InIzIn ustundeki egemenlik
ortusunun payandasI
kopan bacaklar, bedeli ise size ragmen bu vatan icin
akan kanlar, feda
edilen canlar, sIcak yuvalarInI, babalarInIn
yuzlerini unutan kucucuk
cocuklarInI du$unmeden vakfedilen hayatlardIr.

Ne kadarInI anlayabilirsiniz veya anlamak sizin
umurunuzda mI bilmiyorum,
ama birileri bunlarI ya$adI, birileri hala
ya$Iyor ve emin olun
ya$lI dunya dondukce, Turk vatanI ve Turk
BayragI icin birileri
daha tum bunlarI ya$ayacak.

Gordugunuz gibi size bir hayli uzak bir ya$am
bicimi bu.  Masalarda
oturup ‘aydInca’ sohbetler etmeye hic benzemiyor
degil mi?

Bir an icin bile olsa kendinizi onlarIn yerine
koyasInIz diye  ‘siz’
diyerek yazdIm, sizin onlardan biri
olamayacagInIzI biliyorum.

‘Siz’ kim misiniz?
Siz kendinizi cok iyi biliyorsunuz!
Biz de, biz de sizi cok iyi biliyoruz.
‘Siz’ de bilin ki biz asla unutmayacagIz.

‘VARLIĞIM TURK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN’

 

 

VATAN SiZE MiNETTARDIR.. .

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here