HEYETI VEKILE LISTELERI VE HEYETI VEKILE RIYASETINE INTIHABI MUHTEMEL GORULEN SIMALAR

Heyeti Vekilenin istifasi, tahakkuk ettigi dakikadan itibaren, Meclis azasi, Meclis odalarinda, evlerinde, gurup gurup toplanarak yeni Heyeti Vekile listeleri tertibine basladilar. Bu hal, Tesrinievvelin 28inci gunu gec vakte kadar devam etti. Hicbir gurup umum Meclisce sayani kabul olacak ve efkari umumiyeyi milletce husnu telakki edilecek esamiyi muhtevi bir namzet listesi tesbit edemiyordu. Bilhassa vekaletlere namzet dusunulurken, o kadar cok hahisker ve taliplerle karsi karsiya kaliyorlardi ki, herhangi birinin digerlerine tercihi suretiyle tesbit olunacak listeyi kabul ettirmekteki muskulat, liste tertibetmekle mesgul olanlari yeis ve endiseye dusurdu. Gerci Istanbul'un bazi gazeteleri

sayfa 801 bazi zevatin fotografilerini dercederek Heyeti Vekile Riyasetine intihabi muhtemal "muhterem sima"lar ihtariyle nazari dikkati celbetmekte kusur etmedi. Gerci gayretli bazi gazeteciler 28 Tesrinievvel gunu erkenden, "Istanbul'un yuzunu orten sabah sisinin ordugu gaze henuz siyrilirken; deniz semadan, sahillerden akseden renklerle boyanmis, hareketsiz duruyorken"; Marmara'nin sakin sinesini yararak ilerleyen Seyrisefainin vapuruyla Kalamis iskelesine cikiyor.. Yolda, Rauf Bey'e tesaduf ediyor...Ondan sonra "buyuk bir bahcenin icinde, guzel Kalamis koskunun, mukemmel bir surette mefrus ve muzeyyen salonuna" dahil oluyor ve kosk mukiminin, muhtelif meseleler hakkinda aldigi mutalaasini, bilhassa "hakimiyeti milliyemizi her seye ve her seye (!) karsi siyanet edelim..." nasihatini nesir ile efkari tenvire hizmette tekasul gostermiyor; fakat, bu ihtar ve irsatlar Ankara'ya muessir olamiyordu.

HAKIMIYETI MILLIYEMIZI HER SEYE VE HER SEYE KARSI SIYANET EDELIM DIYEN ZAT

Efendiler, her seye ve her seye (!) karsi hakimiyeti milliyenin siyaneti tavsiyesinde bulunan zat halifenin iltifatini "lutfu ilahi" telakki eden zattir.

Bazi gazetelerin, Konya'ya memur Fuat Pasa'nin, 28 de Istanbul'a muvasalatinda, onun, Rauf Bey, Refet Bey, Adnan Bey ve daha diger bir cok zevat tarafindan istikbal edildigini ilan eden telgrafnameleri ve Rauf Bey ile Kazim KaraBekir Pasa'nin resimlerini dercederek Mondros Mutarekesini, Karsin istilasini hatirlatmak icin yazdiklari yazilari dahi kafi derecede nazari dikkati celbe medar olamadi.

FIRKA IDARE HEYETI DE KATI BIR HEYETI VEKILE NAMZET LISTESI TANZIM EDEMEMEKTEDIR

28 Tesrinievvel gunu gec vakitte, hali ictimada bulunan Firka Heyeti Idaresi tarafindan davet olundum.

Sayfa 802 Firke Heyeti Idare Reisi Fethi Bey, Firka namina Heyeti Idarece bir namzet listesi tertibolundugundan ve bu hususta Firka Reisi Umumisi oldugum icin benim de noktai nazarimin alinmasi muvafik goruldugunden ictimalarina davet ettiklerini bildirdi. Tertibolunan listeye goz gezdirdim. Bence muvafik oldugunu ve fakat bu listede isimleri mevcudolan zevatin da rey ve muvafakatini almak lazim geldigini ifade ettim. Bu teklifim munasip goruldu. Mesela, Hariciye Vekaleti icin ismi mevzuubahis edilen Yusuf Kemal Bey'i davet ettik. Yusuf Kemal Bey, bu listeye dahil olamayacagini bildirdi. Bundan ve buna mumasil bazi vaziyetlerden anladim ki, Firke Heyeti Idaresi dahi sayani kabul ve kati bir namzet listesi tertibedememektedir. Heyeti Idare azasina, icabedenlerle daha ziyade mudavelei efkar ederek kati bir liste tesbit etmelerini tavsiye ettikten sonra yanlarindan ayrildim. Gece olmustu. Cankaya'ya gitmek uzere Meclis binasini terk ederken koridorlarda bana intizar etmekte olan, Kemalettin Sami ve Halit Pasalara tesaduf ettim. Ali Fuat Pasa, Ankara'dan hareket ederken bunlarin Ankara'ya muvasalat eylediklerini o gunku gazetede okumustum. Henuz kendileriyle gorusmemistim. Benimle mulakat icin gec vakte kadar orada intizarda bulunduklarini anlayinca, aksam yemegine gelmelerini Mudafaai Milliye Vekili Kazim Pasa vasitasiyle teblig ettim. Ismet Pasa ile Kazim Pasaya ve Fethi Bey'e de Cankaya'ya benimle beraber gelmelerini soyledim. Cankaya'ya gittigim zaman orada, beni gormek uzere gelmis Rize Mebusu Fuat, Afyon Karahisar Mebusu Rusen Esref Beylere tesaduf ettim. Onlari da yemege alikoydum.